၄ရာ အခန္ၾကီး(၄)


၁ပေရာဖက္အမ်ိဳးသား၏ မယားတေယာက္သည္ ဧလိရွဲထံသို႔လာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၊ ကြၽန္မ၏ခင္ပြန္း ေသပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ထာဝရဘုရားကို ရိုေသေသာသူျဖစ္သည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏။ ယခုမွာ ေၾကြးရွင္သည္ ကြၽန္မ၏သားႏွစ္ေယာက္ကို ကြၽန္ခံေစျခင္းငွါ လာပါၿပီဟု ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ၂ဧလိရွဲကလည္း၊ သင့္အဘို႔ အဘယ္သို႔ ငါျပဳရမည္နည္း။ သင့္အိမ္၌ အဘယ္ဥစၥာရွိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မအိမ္၌ ဆီအိုးတလံုးမွတပါး အဘယ္ဥစၥာမွ် မရွိပါဟုေျပာဆိုေသာ္၊ ၃ဧလိရွဲကသြားေလာ့။ အိမ္နီးခ်င္းရွိသမွ်တို႔တြင္ လပ္ေသာ အိုးတို႔ကို ငွားယူေလာ့။ မ်ားစြာေသာအိုးတို႔ကို ငွားယူေလာ့။ ၄ကိုယ္အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ သားတို႔ကိုေခၚ၍ တံခါးကိုပိတ္ၿပီးမွ ငွားယူေသာအိုးမ်ားထဲသို႔ ဆီကိုအျပည့္ေလာင္း၍ ထားေလာ့ဟု စီရင္သည္အတိုင္း၊ ၅ထိုမိန္းမ သည္သြား၍ သားတို႔သည္ အုိးမ်ားကိုယူခဲ့ၿပီးမွ၊ မိန္းမသည္ သားတို႔ႏွင့္အတူ အိမ္ထဲသို႔ဝင္၍ တံခါးကိုပိတ္လ်က္ ဆီကိုေလာင္းေလ၏။ ၆အုိးမ်ား၌ ဆီျပည့္ေသာအခါ၊ အိုးတလံုးကို ယူခဲ့ဦးဟု သားအားဆိုလွ်င္၊ အိုးလပ္မရွိပါဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ဆီသည္ တန္႔လ်က္ေန၏။ ၇ထိုမိန္းမသည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏လူကို ၾကားေျပာလွ်င္၊ သူက ထိုဆီကို သြား၍ေရာင္းၿပီးလွ်င္ ေၾကြးကိုဆပ္ေလာ့။ ၾကြင္းေသာဆီကို အမွီျပဳ၍ သင္ႏွင့္သားတို႔သည္ အသက္ေမြး ၾကေလာ့ဟုဆို၏။

၈တေန႔သ၌ ဧလိရွဲသည္ ရႈနင္ၿမိဳ႔သို႔သြားရာတြင္၊ ထိုၿမိဳ႔၌ ထင္ရွားေသာ မိန္းမတေယာက္သည္ ဧလိရွဲကို ေကြၽးျခင္းငွါ ေခၚပင့္ေလ၏။ ေနာက္မွ ထိုလမ္းသို႔သြားေသာအခါခါ၊ ေကြၽးျခင္းကိုခံအံ့ေသာငွါ ထိုအိမ္သို႔ ဝင္တတ္၏။ ၉မိန္းမကလည္း၊ ငါတို႔ေနရာလမ္းျဖင့္ အစဥ္သြားလာေသာ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူျဖစ္သည္ကို ကြၽႏ္ုပ္ရိပ္မိ၏။ ၁ဝဝင္းရိုးအေပၚမွာ အခန္းငယ္တခုကို လုပ္ၾကကုန္အံ့။ သူ႔အဘို႔ ခုတင္၊ စားပြဲ၊ ထိုင္ခံု၊ မီးခံုတို႔ကို ထားၾက ကုန္အံ့။ သို႔ျဖစ္၍၊ သူသည္ ငါတို႔ဆီသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ထိုအခန္းထဲသို႔ ဝင္လိမ့္မည္ဟု မိမိခင္ပြန္းအားဆို၏။ ၁၁တေန႔သ၌ ဧလိရွဲသည္ ေရာက္သျဖင့္၊ ထိုအခန္းထဲသို႔ဝင္၍ အိပ္ေန၏။ ၁၂ထိုရႈနင္ၿမိဳ႔သူမိန္းမကို ေခၚေလာ့ဟု မိမိကြၽန္ေဂဟာဇိအား ဆိုသည္အတိုင္းေခၚ၍၊ မိန္းမသည္ ဧလိရွဲေရွ႔မွာ ရပ္ေန၏။ ၁၃ဧလိရွဲက၊ သင္သည္ ငါတို႔အဘို႔ ဤမွ်ေလာက္ လုပ္ေကြၽးျပဳစုသည္အတြက္၊ သင့္အဘို႔ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္နည္း။ သင့္အဘို႔ ရွင္ဘုရင္ထံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းထံ၌ ငါေျပာရမည္ေလာဟု ေဂဟာဇိေမးမည္ အေၾကာင္း စီရင္ေသာ္၊ မိန္းမက၊ ကြၽန္မသည္ ကုိယ္အေဆြအမ်ိဳး တို႔တြင္ ေနပါဦးမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၄ဧလိရွဲကလည္း၊ ဤမိန္းမအဘို႔ အဘယ္သို႔ျပဳစရာ ရွိသနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ေဂဟာဇိက၊ ဤမိန္းမ၌ သားသမီးမရွိပါ။ သူ႔ခင္ပြန္းလည္း အိုလွၿပီဟုဆိုေသာ္၊ ၁၅တဖန္ ေခၚဦးေလာ့ဟု ဆိုသည္ အတိုင္း၊ မိန္းမသည္ တံခါးဝမွာ ရပ္ေန၏။ ၁၆ဧလိရွဲကလည္း၊ သင္သည္ ေနာင္ႏွစ္အခ်ိန္အရြယ္ေစ့ေသာအခါ သားကို ဘက္ယမ္း ရလိမ့္မည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ မိန္းမက အိုအရွင္၊ ဘုရားသခင္၏လူ၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မကို မုသာမသံုးပါႏွင့္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၇ထိုေနာက္ မိန္းမသည္ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ ဧလိရွဲခ်ိန္းခ်က္ေသာ အရြယ္ေစ့ေသာအခါ သားကိုဘြားျမင္ ေလ၏။

၁၈ထိုသားသည္ ႏို႔ကြာၿပီးမွ၊ တေန႔သ၌ စပါးရိတ္ေသာသူတို႔ရွိရာ မိမိအဘထံသို႔သြား၍၊ ၁၉ငါသည္ ေခါင္း နာ၏။ ေခါင္းနာ၏ဟု အဘအား ေျပာဆိုလွ်င္၊ အဘက၊ သူငယ္ကို အမိထံသို႔ ယူသြားဟု လုလင္အားေျပာ၏။ ၂ဝလုလင္သည္ အမိထံသို႔ယူသြား၍၊ သူငယ္သည္ အမိရင္ခြင္၌ ထိုင္၍ မြန္းတည့္အခ်ိန္ရွိၿပီးမွ ေသ၏။ ၂၁အမိသည္ ၿမိဳ႔ရိုးေပၚသို႔တက္၍ အေလာင္းကို ဘုရားသခင့္လူ၏ ခုတင္ေပၚမွာ ထားၿပီးလွ်င္၊ တံခါးကိုပိတ္ခဲ့၍ သြားေလ၏။ ၂၂ခင္ပြန္းကိုလည္း ေခၚ၍၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္၏လူထံသို႔ ေျပး၍ တဖန္ ျပန္လာဦးမည္။ လုလင္ တေယာက္ႏွင့္ ျမည္းတစီးကို ထည့္လိုက္ပါဟု ဆိုလ်င္၊ ၂၃ခင္ပြန္းက၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔သြားခ်င္သနည္း။ လဆန္းေန႔မဟုတ္၊ ဥပုသ္ေန႔လည္းမဟုတ္ဟု ဆိုေသာ္၊ မိန္းမက၊ ေကာင္းပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၂၄ျမည္းကို ကုန္းႏွီးတင္ၿပီးမွ ကြၽန္ကိုေခၚ၍ ႏွင္သြားေလာ့။ ငါမေျပာလွ်င္ ငါ့ေၾကာင့္ အသြားမေႏွးေစႏွင့္ဟု ကြၽန္အားမွာထား သျဖင့္၊ ၂၅ခရီးသြား၍ ဘုရားသခင္၏ လူရွိရာ၊ ကရေမလေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္သည္ကို ဘုရားသခင္၏လူသည္ အေဝးကျမင္ေသာအခါ၊ မိမိကြၽန္ေဂဟာဇိကိုေခၚ၍၊ ရႈနင္ၿမိဳ႔သူ မိန္းမလာ၏။ ၂၆သင္ေျပး၍ ခရီးဦးႀကိဳျပဳၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ္တုိင္မာ၏ေလာ။ ခင္ပြန္း မာ၏ေလာ။ သူငယ္မာ၏ေလာဟု ေစလႊတ္၍ ေမးေစေသာ္၊ မိန္းမက မာပါ၏ဟုဆို၏။ ၂၇ဘုရားသခင္၏ လူရွိရာ ေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ သူ၏ေျခတို႔ကိုဘက္ေလ၏။ ေဂဟာဇိသည္ ဆီးတားျခင္းငွါ ခ်ဥ္းလာလွ်င္။ ဘုရားသခင္၏လူက သူ႔ကိုမဆီးတားႏွင့္။ သူသည္ စိတ္ညိ‡ဳးငယ္ျခင္းရွိ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားမျပ၊ ဝွက္ထားေတာ္မူၿပီဟု ဆို၏။ ၂၈မိန္းမကလည္း၊ ကြၽန္မသည္ ကြၽန္မသခင္ထံမွာ သားဆုကိုေတာင္းပါ သေလာ။ ကြၽန္မကို မုသာမသံုးပါႏွင့္ဟု ေလွ်ာက္ဆိုသည္မဟုတ္သေလာဟု ဆို၏။ ၂၉ဧလိရွဲသည္ ေဂဟာဇိကို ေခၚ၍ သင္၏ ခါးကိုစည္းေလာ့။ ငါ့ေတာင္ေဝွးကိုကိုင္၍သြားေလာ့။ လမ္းမွာ သူတပါးကိုေတြ႔လွ်င္ ႏႈတ္မဆက္ႏွင့္။ သင့္ကို သူတပါးႏႈတ္ဆက္လွ်င္ ျပန္၍မေျပာႏွင့္။ ငါ့ေတာင္ေဝးကို သူငယ္၏မ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ေလာ့ဟု မွာထားေလ၏။ ၃ဝအမိကလည္း၊ ထာဝရဘုရားအသက္၊ ကိုယ္ေတာ္အသက္ ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ကြၽန္မသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကြာ၍ မသြားႏိုင္ပါဟုဆိုလွ်င္၊ ဧလိရွဲသည္ ထ၍လိုက္ေလ၏။ ၃၁ေဂဟာဇိသည္ အရင္သြား၍၊ ေတာင္ေဝးကို သူငယ္ ၏မ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ေသာ္လည္း၊ သူငယ္သည္ အသံမျပဳ အမႈမထား။ ထိုေၾကာင့္ ေဂဟာဇိသည္ ဧလိရွဲကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳ၍၊ သူငယ္သည္ မႏိုးပါဟုျပန္ေျပာ၏။ ၃၂ဧလိရွဲသည္ အိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ သူငယ္ေသလ်က္၊ မိမိ ခုတင္ေပၚမွာ တင္ထားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔သျဖင့္၊ ၃၃အထဲသို႔ဝင္၍ ႏွစ္ေယာက္တည္း ရွိေစျခင္းငွါ တံခါးကိုပိတ္လ်က္ ထာဝရဘုရားကို ဆုေတာင္းေလ၏။ ၃၄သူငယ္၏ အနီးအပါးသို႔ ခ်ဥ္း၍ သူတို႔အေပၚမွာ အိပ္လ်က္ႏႈတ္ျခင္း၊ မ်က္စိ ခ်င္း၊ လက္ခ်င္းထပ္လ်က္၊ သူငယ္အေပၚမွာ ကိုယ္ကိုလွန္သျဖင့္ သူငယ္အသားသည္ ေႏြးစရွိ၏။ ၃၅တဖန္ဆင္း၍ အခန္းထဲမွ စႀကႍသြားၿပီးလွ်င္၊ ခ်ဥ္းျပန္၍ သူငယ္အေပၚမွာ ကိုယ္ကိုလွန္သျဖင့္၊ သူငယ္သည္ ခုနစ္ႀကိမ္ေခ်ဆက္၍ မ်က္စိကိုဖြင့္၏။ ၃၆ဧလိရွဲသည္ ေဂဟာဇိကိုေခၚ၍၊ ရႈနင္ၿမိဳ႔သူမိန္းမကို ေခၚလိုက္ဟု ဆိုသည္အတိုင္း သူသည္ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ဧလိရွဲက သင္၏သားကို ခ်ီယူေလာ့ဟုဆို၏။ ၃၇မိန္းမသည္ အထဲသို႔ဝင္၍၊ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္ဦးခ်ၿပီးလွ်င္ သားကိုခ်ီယူ၍ ထြက္သြား၏။

၃၈တဖန္ ဧလိရွဲသည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ထိုျပည္၌ အစာေခါင္းပါး၏။ ပေရာဖက္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဧလိရွဲေရွ႔မွာ ထိုင္ၾကစဥ္၊ ပေရာဖက္အမ်ိဳးသားတို႔အဘို႔ ႀကီးေသာအုိးကင္းကိုျပင္၍ ဟင္းခ်က္ေလာ့ဟု မိမိကြၽန္အား ဆို၏။ ၃၉တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ဆြတ္ျခင္းငွါ လယ္ျပင္သို႔သြား၍ ေတာႏြယ္ပင္ကို ေတြ႔လွ်င္၊ ေတာ္ဘူးသီးပိုက္ႏိုင္သမွ်ကို ဆြတ္ယူၿပီးမွ၊ ၄ဝထိုဘူးမ်ိဳးကို မသိဘဲ ဟင္းအိုးထဲသို႔ ခပ္ေလ၏။ ဟင္းအုိး စားအံ့ဟု ေလာင္းၿပီးမွ ဝိုင္း၍စားၾကစဥ္တြင္၊ အိုဘုရားသခင္၏လူ၊ အိုးထဲ၌ ေသေဘးရွိ ပါသည္ဟု ေအာ္ဟစ္၍ မစားႏိုင္ဘဲေနၾက၏။ ၄၁ဧလိရွဲကလည္း၊ မုန္႔ညက္ကိုယူခဲ့ဟုဆို၍ အိုးထဲမွာခပ္ၿပီးလွ်င္၊ လူမ်ားစားစရာဘို႔ ေလာင္းဦး ေလာ့ဟု ဆိုျပန္ေသာ္၊ အိုး၌လည္း ေဘးမရွိ။

၄၂တဖန္ ဗာလရွလိရွၿမိဳ႔မွ လူတေယာက္သည္လာ၍၊ အဦးသီးေသာ မုေယာဆန္ျဖင့္လုပ္ေသာ မုန္႔လံုး ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ အိတ္၌ထည့္အေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ လူထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့၏။ ဧလိရွဲကလည္း၊ ဤလူ မ်ားကိုေကြၽးေလာ့ဟုဆိုလွ်င္၊ ၄၃ကြၽန္က အဘယ္သို႔နည္း။ ကြၽန္ေတာ္သည္ လူတရာကို ဤမွ်ႏွင့္ေကြၽးႏိုင္ပါမည္ ေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ဧလိရွဲက ဤလူမ်ားကို ေကြၽးေလာ့။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ဝစြာ စားၾကေသာ္လည္း စားစရား က်န္ၾကြင္းလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေသာ္၊ ၄၄ကြၽန္သည္ လူမ်ားေရွ႔ မွာထည့္၍ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ႏွင့္အညီ ထိုသူတို႔သည္ ဝစြာစားၾက၍ စားစရာက်န္ၾကြင္းလ်က္ရွိ၏။