၄ရာ အခန္ၾကီး(၅)


၁ရႈရိရွင္ဘုရင္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း ေနမန္သည္ မိမိသခင္ထံမွာ မ်က္ႏွာရေသာသူ၊ ဘုန္းႀကီးေသာသူျဖစ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ရႈိရိျပည္သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ေအာင္ရေသာအခြင့္ကို ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူၿပီ။ ထုိသူသည္ ခြန္အားႀကီးေသာစစ္သူရဲျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ ႏူနာစဲြ၏။ ၂ရႈရိလူတို႔သည္ အလုိအေလ်ာက္တပ္ဖဲြ႔၍ ခ်ီသြားစဥ္တြင္၊ ဣသေရလျပည္မွ ဘမ္းခဲ့ေသာ မိန္းမငယ္တေယာက္သည္ ေနမန္၏ မယားထံ၌ ကြၽန္ခံရ၏။ ၃ထုိကြၽန္မကလည္း၊ ကြၽန္မသခင္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ထံသို႔ ေရာက္ပါေစေသာ။ ထုိပေရာဖက္သည္ သခင္၌စဲြေသာ ႏူနာကိုေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္ဟု မိမိသခင္မအားဆို၏။ ၄ေနမန္သည္ မိမိအရွင္ထံသို႔ဝင္၍ ဣသေရလအမ်ဳိး မိန္းမငယ္စကားကုိ ျပန္ေလွ်ာက္၏။ ၅ရႈရိရွင္ဘုရင္ကလည္းသြားေလာ့။ သြားေလာ့။ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ စာေပးလုိက္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း၊ ေနမန္သည္ ေငြအခြက္တရာ၊ ေရႊအခြက္ေျခာက္ဆယ္၊ အဝတ္ဆယ္စံုကုိ ယူသြား၍၊ ၆ဣသေရလရွင္ဘုရင္ထံသို႔ မိမိအရွင္၏ စာကိုသြင္းေလ၏။ စာ၌ပါေသာအခ်က္ဟူမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ငါ့ကြၽန္ေနမန္၏ ႏူနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ သူ႔ကိုဤစာႏွင့္အတူ ငါေစလႊတ္သည္ဟု ပါသတည္း။ ၇ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ထိုစာကိုၾကည့္ၿပီးမွ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍ ငါသည္ အသက္ေပးပိုင္၊ ႏႈတ္ပိုင္ေသာဘုရား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသူသည္ လူႏူကိုခ်မ္းသာေပးေစျခင္းငွါ ငါ့ထံသို႔ ေစလႊတ္ သေလာ။ ၾကည့္ၾကေလာ့။ ဤသူသည္ ငါ့ကိုအဘယ္မွ်ေလာက္ ရန္ရွာခ်င္သည္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ဆို၏။ ၈ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္သည္ဟု ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိရွဲသည္ၾကားလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အဝတ္ကိုဆုတ္သနည္း။ ထိုသူသည္ ငါ့ထံသို႔လာပါေလေစ။ ဣသေရလျပည္၌ ပေရာဖက္ရွိသည္ ကိုသိလိမ့္မည္ဟု ရွင္ဘုရင္ကိုမွာလိုက္ေလ၏။ ၉ထိုေၾကာင့္၊ ေနမန္သည္ ျမင္းရထားကိုစီးသြား၍ ဧလိရွဲအိမ္ေရွမွာ ရပ္ေန၏။ ၁ဝဧလိရွဲက၊ သင္သည္ သြား၍ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ေရခ်ိဳးေလာ့။ အသားေျပာင္း၍ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္ဟု လူကိုေစလႊတ္၍ေျပာေစ၏။ ၁၁ေနမန္ကလည္း၊ အကယ္၍ ပေရာဖက္သည္ ထြက္လာမည္။ ငါ့အနားမွာ ရပ္လ်က္ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမကိုေခၚ၍ မိမိလက္ႏွင္ သံုးသပ္သျဖင့္ ႏူနာကို ေပ်ာက္ ေစမည္ဟု ငါထင္၏။ ၁၂ဒမာသက္ျပည္၌ အာဗနျမစ္၊ ဖာဖာျမစ္တို႔သည္ ဣသေရလျမစ္အလံုးစံုထက္ သာ၍ ေကာင္းသည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုျမစ္၌ ငါေရခ်ိဳး၍ မသန္႔ရွင္းရသေလာဟု ဆိုလ်က္ အမ်က္ထြက္၍ ျပန္သြား၏။ ၁၃ကြၽန္တို႔သည္ ခ်ဥ္းလာ၍ အဘ၊ ခက္ေသာအမႈကို ျပဳရမည္ဟု ပေရာဖက္စီရင္လွ်င္ ျပဳေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ။ ေရခ်ိဳး၍သာ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ေရာက္ေလာ့ဟု စီရင္ရင္လွ်င္ အဘယ္မွ်ေလာက္သာ၍ ျပဳေတာ္မူသင့္ပါသည္ တကားဟု ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁၄ေနမန္သည္ သြား၍ ဘုရားသခင္၏လူ စီရင္သည္အတိုင္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ကိုယ္ကိုခုနစ္ႀကိမ္ နစ္သျဖင့္၊ သူ၏အသားသည္ သူငယ္၏အသားကဲ့သို႔ ေျပာင္း၍ သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ၁၅သို႔ၿပီးမွ လိုက္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္၏လူထံသို႔ျပန္လာ၍ သူ႔ေရွ၌ရပ္လ်က္၊ ဣသေရလ ျပည္မွတပါး အဘယ္ျပည္ ၌မွ် ဘုရားသခင္မရွိသည္ကို ယခုအကြၽႏ္ုပ္သိပါ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္္ေတာ္၏ ကြၽန္လွဴေသာ အလွဴလက္ေဆာင္ကို ခံယူေတာ္မူပါဟု ေတာင္းေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၆ဧလိရွဲကလည္း၊ ငါကိုးကြယ္ေသာ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္ မူသည္အတိုင္း မခံမယူရဟုဆိုလွ်င္၊ ခံယူေစျခင္းငွါ တဖန္ တိုက္တြန္းေသာ္လည္း ျငင္းပယ္လ်က္ေန၏။ ၁၇ေနမန္ ကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လ်င္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ျမည္းႏွစ္စီးႏွင့္တင္၍ ေျမအနည္းငယ္ကိုယူပါရေစ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာ အဘယ္ယဇ္ကိုမွ် ထာဝရဘုရားမွတပါး အျခားေသာဘုရားအား ေနာက္တဖန္မပူေဇာ္ပါ။ ၁၈သို႔ေသာ္လည္း အကြၽႏ္ုပ္သခင္သည္ ကိုးကြယ္အံ့ဟု ရိမၼဳန္ဘုရား၏ ေက်ာင္းသို႔သြား၍ အကြၽႏ္ုုပ္ကိုမွီလ်က္ ရိမၼဳန္ေက်ာင္း ၌ ကိုယ္ကိုညႊတ္ေသာအခါ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း ညႊတ္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အျပစ္လႊတ္ေတာ္ မူပါေစေသာဟု ဆိုလွ်င္၊ ၁၉ဧလိရွဲက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလာ့ဟု ဆို၏။ ေနမန္သည္သြား၍ အေဝးသို႔မေရာက္မွီ၊ ၂ဝဘုရားသခင္၏လူ ဧလိရွဲ၏ကြၽန္ ေဂဟာဇိက၊ ဤရႈရိလူ ေနမန္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဥစၥာကို ငါ့သခင္သည္ မခံမယူ။ သူ႔ကိုအလြန္သနားၿပီ။ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူ႔ေနာက္သို႔ငါလိုက္၍ တစံုတခုကို ယူမည္ ဟု အႀကံရွိလ်က္၊ ၂၁ေနမန္ေနာက္သို႔ လိုက္ေလ၏။ လိုက္ေၾကာင္းကို ေနမန္သည္ျမင္လွ်င္၊ ႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွါ ရထားမွဆင္း၍၊ ရွိသမွ်ေကာင္းသေလာဟု ေမးေသာ္၊ ၂၂ေဂဟာဇိက ေကာင္းပါ၏။ ယခုတြင္ ပေရာဖက္အမ်ိဳးသား လုလင္ႏွစ္ေယာက္သည္ ဧဖရိမ္ေတာင္မွ ေရာက္လာၿပီ။ ေငြအခြက္တဆယ္ႏွင့္ အဝတ္ႏွစ္စံုကို သူတို႔အဘို႔ ေပးပါ ေလာ့ဟု ေတာင္းေစျခင္းငွါ၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္သည္ ကြၽန္ေတာ္ကိုေစလႊတ္ပါၿပီဟု ဆိုလွ်င္၊ ၂၃ေနမန္က၊ အခြက္ႏွစ္ဆယ္ ကို မျငင္းယူပါေလာ့ဟု တိုက္တြန္းလ်က္၊ ေငြအခြက္ႏွစ္ဆယ္ကို အိတ္ႏွစ္လံုး၌ အဝတ္ႏွစ္စံုႏွင့္တကြ စည္း၍ မိမိ ကြၽန္ႏွစ္ေယာက္အေပၚမွာ တင္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေဂဟာဇိေရွ႔၌ ထမ္းသြားရ၏။ ၂၄ၿမိဳ႔ရိုးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ထိုဥစၥာကို ေဂဟာဇိသည္ယူ၍ အိမ္၌သိုထားသျဖင့္၊ ထမ္းေသာသူတို႔ကို လႊတ္လိုက္ၿပီးမွ၊ ၂၅ကိုယ္တုိင္ဝင္၍ မိမိ သခင္ေရွ႔၌ ရပ္ေန၏။ ဧလိရွဲကလည္း၊ ေဂဟာဇိ၊ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားဘိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ အဘယ္အရပ္ကိုမွ် မသြားပါဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၂၆ဧလိရွဲက၊ ထိုလူသည္ သင့္ကိုႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွါ၊ ရထားေပၚမွ လွည့္ေသာအခါ၊ ငါ့စိတ္ဝိညာဥ္သည္ သင္ႏွင့္အတူ မလိုက္သေလာ။ ေငြကိုခံယူခ်ိန္ရွိသေလာ။ အဝတ္၊ သံလြင္ ဥယ်ာဥ္၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သိုးႏြား၊ ကြၽန္ေယာက္်ား၊ ကြၽန္မိန္းမကို သိမ္းယူခ်ိန္ရွိသေလာ။ ၂၇သို႔ျဖစ္၍ ေနမန္၏ႏူနာသည္ သင္၌၄င္း၊ သင္၏သားေျမး၌၄င္း၊ အစဥ္အၿမဲစြဲေစဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ေဂဟာဇိသည္ ႏူနာစြဲ၍ မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔ ျဖဴလ်က္၊ သခင္ထံမွထြက္သြား၏။