၄ရာ အခန္းၾကီး (၉)


၁ထိုအခါ ပေရာဖက္ ဧလိရွဲသည္ ပေရာဖက္အမ်ိဳးသားတေယာက္ကို ေခၚ၍၊ သင္၏ခါးကိုစည္းေလာ့။ ဤဆီဘူးကိုယူ၍ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔သို႔သြားေလာ့။ ၂ေရာက္ေသာအခါ၊ နိမ္ရွိသား ေယာရွဖတ္၏သား ေယဟု ကိုရွာ၍ သူ႔ထံသို႔ဝင္လ်က္၊ သူ႔ကိုသူ၏ အေပါင္းအေဘာ္စုထဲက ထြက္ေစ၍၊ အတြင္းအခန္းထဲသို႔ ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ၃ဤဆီဘူးကိုကိုင္၍ သူ၏ေခါင္းေပၚ၌ ဆီကိုေလာင္းလ်က္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည္ သင့္ကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဘိသိက္ေပးသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုၿပီးမွ၊ တံခါးကိုဖြင့္၍ မဆိုင္းမလင့္ဘဲ ေျပးေလာ့ ဟု မွာထားေလ၏။ ၄ထိုပေရာဖက္အမ်ိဳးသားလုလင္သည္ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔သို႔သြား၏။ ၅ေရာက္ေသာအခါ၊ ဗိုလ္မင္းတို႔သည္ အတူထိုင္လ်က္ရွိၾက၏။ ပေရာဖက္က၊ အိုဗိုလ္မင္း၊ ကိုယ္ေတာ္အား ေျပာစရာရွိသည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ေယဟုက၊ ငါတို႔အေပါင္းတြင္ အဘယ္သူအား ေျပာစရာရွိသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ အိုဗိုလ္မင္း၊ ကိုယ္ေတာ္အား ေျပာစရာရွိသည္ဟု ျပန္ဆို၏။ ၆ထိုအခါ ေယဟုသည္ထ၍ အိမ္ထဲသို႔ဝင္သျဖင့္၊ ပေရာဖက္သည္ သူ၏ေခါင္းေပၚ၌ ဆီကိုေလာင္းလ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည္ သင့္ကို ထာဝရဘုရား၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဘိသိက္ေပး၏။ ၇ငါ့ကြၽန္ပေရာဖက္တို႔ကို သတ္ေသာအျပစ္၊ ထာဝရဘုရား၏ ပေရာဖက္အေပါင္းကို သတ္ေသာအျပစ္အေလ်ာက္၊ ေယဇေဗလ၌ ငါဒဏ္ေပးမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ သင့္သခင္အာဟပ္အမ်ိဳးကို လုပ္ႀကံရမည္။ ၈အာဟပ္အမ်ိဳးသား ရွိသမွ်တို႔ကို ပ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာ၌ အခ်ဳပ္ခံေသာသူျဖစ္ေစ၊ အလြတ္ေျပးေသာသူျဖစ္ေစ၊ အာဟတ္အမ်ိဳးသား ေယာက္်ားမ်ားကို ငါပယ္ဖ်က္မည္။ ၉အာဟတ္အမ်ိဳးကို ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳးကဲ့သို႔၄င္း၊ အဟိယ၏သား ဗာရွာအမ်ိဳး ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစရမည္။ ၁ဝေယဇေဗလကို သၿဂႋဳဟ္ေသာသူမရွိ။ ေယဇေရလေျမကြက္၌၊ ေခြးတို႔သည္ သူ႔ကိုစားၾက လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုၿပီးမွ တံခါးကိုဖြင့္၍ ေျပး၏။ ၁၁ထိုအခါ ေယဟုသည္ မိမိသခင္၏ကြၽန္တို႔ ရွိရာသို႔ထြက္၍၊ တေယာက္က၊ ရွိသမွ်ေကာင္းသေလာ။ ထိုအရူးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လာသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ေယဟုက၊ သင္တို႔သည္ ထိုသူကို၄င္း၊ သူေျပာေသာစကားကို၄င္း သိၾက၏ဟုဆိုေသာ္၊ ၁၂သူတို႔က ငါတို႔မသိ။ ေျပာပါေလာ့ဟု ဆိုျပန္ေသာ္၊ ေယဟုက၊ ထိုသူသည္ ဤမည္ေသာစကားကို ေျပာ၏။ ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည္ သင့္ကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အရာ၌ခန္႔ထား၍ ဘိသိက္ေပးသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုသည္ဟု ျပန္ေျပာေသာအခါ၊ ၁၃သူတို႔သည္ အလ်င္အျမန္ထသျဖင့္၊ အသီးအသီး မိမိတို႔ဝတ္လံုကိုယူ၍ ေလွကားထိပ္ေပၚ ေယဟုေအာက္မွာခင္းလ်က္၊ ေယဟုသည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု တံပိုးမႈတ္၍ ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၁၄ထိုသို႔ နိမ္ရွိသား ေယာရွဖတ္၏သား ေယဟုသည္ ေယာရံမင္းတဘက္ သင္းဖြဲ႔ေလ၏။ ထိုအခါ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလေၾကာင့္၊ ေယာရံမင္းႏွင့္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္ ရာမုတ္ၿမိဳ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏။ ၁၅သို႔ရာတြင္ ေယာရံ မင္းသည္ ရႈရိရွင္ဘုရင္ ဟာေဇလကို စစ္တိုက္ေသာအခါ ရႈရိလူထိခိုက္ေသာအနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ ေယဇေရလ ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္သြားႏွင့္ၿပီ။ ေယဟုကလည္း၊ သင္တို႔အလိုရွိလွ်င္၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သို႔ သြား၍ သိတင္းၾကားေျပာရေသာသူ တစံုတေယာက္ကိုမွ် ၿမိဳ႔ထဲကမထြက္မသြားေစႏွင့္ဟု စီရင္၏။ ၁၆ထုိသို႔ ေယာရံမင္းသည္ ေယဇေရလၿမိဳ႔၌ ရွိေန ေသာေၾကာင့္၊ ေယဟုသည္ ရထားကိုစီး၍ ထိုၿမိဳ႔သို႔သြား၏။ ထိုအခါ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိသည္လည္း၊ ေယာရံ မင္းကို ၾကည့္ရႈအံ့ေသာငွါ ေရာက္လာၿပီ။ ၁၇ေယဇေရလၿမိဳ႔၌ ေမွ်ာ္စင္ေပၚမွာ ေစာင့္ေသာသူသည္ ရပ္လ်က္၊ ေယဟု ႏွင့္လိုက္လာေသာ အလံုးအရင္းကိုျမင္ေသာအခါ၊ လူအလံုးအရင္းကို ငါျမင္သည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ဆီးႀကိဳျခင္းငွါသြား၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိသေလာဟု ေမးမည္အေၾကာင္း၊ ေယာရံသည္ ျမင္းစီးသူရဲတေယာက္ကို ေစလႊတ္သည္အတိုင္း၊ ၁၈ျမင္းစီးသူရဲသည္ ဆီးႀကိဳျခင္းငွါသြား၍၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိသေလာဟု ရွင္ဘုရင္ေမးေတာ္မူေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေသာ္၊ ေယဟုက၊ သင္သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ ငါ့ေနာက္သို႔လွည့္၍လိုက္ေလာ့ဟု ဆို၏။ ေစာင့္ေသာသူကလည္း၊ ျမင္းစီးသူရဲသည္ အလံုးအရင္းသို႔ေရာက္၍ ျပန္မလာပါဟုဆိုေသာ္၊ ၁၉ရွင္ဘုရင္သည္ အျခားေသာ ျမင္းစီးသူရဲတေယာက္ကို ေစလႊတ္ျပန္၍၊ သူသည္ေရာက္ေသာအခါ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိသေလာဟု ရွင္ဘုရင္ေမးေတာ္မူေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေသာ္၊ ေယဟုက၊ သင္သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ ငါ့ေနာက္သို႔လွည့္၍ လိုက္ေလာ့ဟုဆို၏။ ၂ဝေစာင့္ေသာသူကလည္း၊ ျမင္းစီးသူရဲသည္ ေရာက္၍ျပန္မလာပါ။ လာေသာသူသည္ နိမ္ရွိသား ေယဟုႏွင္တတ္သကဲ့သို႔ အလြန္ျပင္းထန္စြာႏွင္၍ လာပါသည္ဟုဆို၏။ ၂၁ေယာရံမင္း ကလည္း၊ ျမင္းရထားကိုျပင္ဆင္ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ျမင္းရထားကို ျပင္ဆင္ၾက၏။ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယာရံ ႏွင့္ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိတို႔သည္ ရထားေတာ္တခုစီ စီးလ်က္ ေယဟုကို ဆီးႀကိဳမည္ဟု ထြက္သြား၍၊ ေယဇေရလ ၿမိဳ႔သား နာဗုတ္၏ေျမကြက္တြင္ ေတြ႔ၾက၏။ ၂၂ေယာရံသည္ ေယဟုကိုျမင္လ်င္၊ ေယဟုၿငိမ္သက္ျခင္းရွိသေလာဟု ေမးေသာ္ ေယဟုက၊ သင့္အမိ ေယဇေဗလျပဳေသာ အဓမၼေမထုန္အမႈ၊ ျပဳစားေသာအမႈမ်ားေသာ ကာလအတြင္း တြင္၊ အဘယ္သို႔ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္နည္းဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၂၃ေယာရံက၊ အိုအာခဇိ၊ ပုန္ကန္မႈပါတကား ဟု ဆိုလ်က္ လွည့္၍ေျပး၏။ ၂၄ေယဟုသည္လည္း ေလးကိုတင္၍ပစ္သျဖင့္၊ ေယာရံကို ပခံုးၾကားမွာမွန္၏။ ျမွားသည္ လည္း ႏွလံုးကိုထုတ္ခ်င္းေဖာက္၍၊ ေယာရံသည္ ရထားေပၚမွာလဲေန၏။ ၂၅ေယဟုကလည္း၊ သူ႔ကိုဆြဲ၍ ေယဇေရလ ၿမိဳ႔သား နာဗုတ္ေျမကြက္၌ ခ်ပစ္ေလာ့။ သင္ႏွင့္ငါသည္ သူ႔အဘ အာဟပ္ေနာက္သို႔ ျမင္းစီး၍လိုက္ေသာအခါ၊ ဤအမႈကို ထာဝရဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူသည္ကို မမွတ္မိသေလာ။ ၂၄အကယ္စင္စစ္ နာဗုတ္အေသြး၊ သူ႔သားတို႔၏ အေသြးကို မေန႔ကငါၾကည့္ျမင္ၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤေျမကြက္၌ သင့္ကိုအျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ငါဒဏ္ေပးမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ဤေျမကြက္ ၌ အေလာင္းကိုခ်ပစ္ေလာ့ဟု မိမိရထားမွဴးဗိဒက ကိုဆို၏။ ၂၇ထိုအမႈကို ယုဒရွင္ဘုရင္ အာခဇိသည္ျမင္လ်င္၊ ဥယ်ာဥ္စံနန္းလမ္းျဖင့္ ေျပး၏။ ေယဟုကလည္း၊ သူ႔ကိုရထားေပၚမွာ ထိုးေတာ့ဟု လိုက္လ်က္ဆိုသည္အတိုင္း၊ ဣဗလံၿမိဳ႔၌၊ ဂုရၿမိဳ႔သို႔သြားေသာလမ္းတြင္ ျပဳၾကသျဖင့္၊ သူသည္ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔သိုေျပး၍ေသ၏။ ၂၈သူ၏ကြၽန္တို႔သည္ အေလာင္းကို ရထားေပၚသို႔တင္ၿပီးလွ်င္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြား၍၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔တြင္ မိမိသခ်ႋဳင္း၌  ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အတူ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ၂၉ထိုမင္းအာခဇိသည္ အာဟတ္သား ေယာရံနန္းစံဆယ္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ ယုဒႏိုင္ငံ၌နန္းထိုင္၏။

၃ဝေယဟုသည္ ေယဇေရလၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္သည္ကို ေရဇေဗလသည္ ၾကားလွ်င္၊ မ်က္ခမ္းတို႔ကို ေဆးသုတ္၍ ဆံပင္ကို တန္ဆာဆင္ၿပီးမွ၊ ျပတင္းေပါက္ဝ၌ ၾကည့္ရႈလ်က္ေန၏။ ၃၁ေယဟုသည္ တံခါးဝသို႔ဝင္ေသာ အခါ ေယဇေဗလက၊ မိမိသခင္ကုိသတ္ေသာ ဇိမရိသည္ ခ်မ္းသာရသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၃၂ေယဟုသည္ ေျမာ္ၾကည့္၍ ငါ့ဘက္မွာ အဘယ္သူေနသနည္း။ အဘယ္သူဟုေမးေလေသာ္၊ မိန္းမစိုးႏွစ္ေယာက္ သံုးေယာက္တို႔ သည္ ျပတင္းေပါက္ထဲက ၾကည့္ရႈၾက၏ ၃၃ေယဟုက၊ သူ႔ကိုတြန္းခ်လိုက္ ဆိုသည္အတိုင္း တြန္းခ်သျဖင့္ သူ၏အေသြးသည္ နန္းေတာ္ထရံအေပၚ၌၄င္း၊ ျမင္းတို႔အေပၚ၌၄င္း စဥ္၏။ ေယဟုသည္သူ႔ကိုယ္ကို နင္းေလ၏။ အထဲသို႔ဝင္၍၊ ၃၄စားေသာက္ၿပီးမွ၊ ထိုက်ိန္အပ္ေသာ မိန္းမသည္ ရွင္ဘုရင္သမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သြားၾကည့္၍ သၿဂႋဳဟ္ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၃၅သၿဂႋဳဟ္ျခင္းငွါ သြားေသာအခါ၊ ဦးေခါင္းခြံ၊ ေျခဖ်ား၊ လက္ဝါးတို႔ကိုသာ ေတြ႔ေသာေၾကာင့္ တဖန္ လာ၍ ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃၆ေယဟုက၊ ေယဇေရလေျမကြက္၌ ေခြးတို႔သည္ ေယဇေဗလ၏အသားကို စားၾက လိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္တိရွဘိၿမိဳ႔သား ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္သည္ ဤသို႔ ျပည့္စံုၿပီ။ ၃၇သို႔ျဖစ္၍ ဤသခ်ႋဳင္းသည္ ေယဇေဗလသခ်ႋဳင္းျဖစ္၏ဟု အဘယ္သူမွ် မေျပာႏိုင္မည္အေၾကာင္း၊ သူ၏ အေလာင္းေကာင္သည္ ေယဇေရလေျမကြက္တြင္၊ လယ္ျပင္၌ ေနာက္ေခ်းကဲ့သို႔ ရွိရလိမ့္မည္ဟုဆို၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s