၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ေရွဘျပည္ကို အစိုးရေသာ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ သိတင္း ကိုၾကားလွ်င္၊ နက္နဲခက္ခဲေသာ ျပႆနာအားျဖင့္သူ႔ကိုစံုစမ္းျခင္းငွါလာ၏။ ၂နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္ မ်ားစြာေသာေရႊ၊ အဘိုးထိုက္ေသာ ေက်ာက္တို႔ကို ေဆာင္ေသာကုလားအုပ္မ်ား၊ လိုက္ေသာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံေတာ္သို႔ဝင္ေသာအခါ၊ မိမိအလိုဆႏၵ ရွိသမွ်ကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေလ၏။ ၃သူေမးျမန္းေသာ ျပႆနာရွိသမွ်တို႔ကို ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ေျဖေလ၏။ နားမလည္၍ မေျဖႏိုင္ေသာ အရာ တစံုတခုမွ်မရွိ။ ၄ေရွဘ မိဖုရားသည္ေရွာလမုန္၏ပညာ အလံုးစံုကို၄င္း၊ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေတာ္ကို၄င္း၊ ၅စားပြဲေတာ္ တန္ဆာကို၄င္း၊ အမႈေတာ္ေစာင့္တို႔ေနရာ ထိုင္ရာကို၄င္း။ လုလင္တို႔ခစားသည့္ အျခင္းအရာကို၄င္း၊ သူတို႔ဝတ္ေသာ အဝတ္ တန္ဆာကို၄င္း၊ ဝန္စာေရးမ်ားကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌မီးရိႈ႕ရာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကို၄င္းျမင္ေသာအခါ မိန္းေမာေတြေဝလ်က္ရွိ၍၊ ၆ကိုယ္ေတာ္၏ အျခင္းအရာႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏ပညာကိုအကြၽႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ သိတင္းစကား မွန္ပါ၏။ ၇သို႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္တိုင္ေရာက္၍မျမင္မွီထိုစကားကိုမယံု။ ယခုမူကား၊ အရင္ၾကားေသာ စကားသည္တဝက္ကိုမွ်မမွီ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ပညာႏွင့္ကိုယ္ေတာ္၏စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ျပည္၌ ၾကားရေသာ သိတင္းစကားသည္တဝက္ကိုမွ်မမွီ။ ကိုယ္ေတာ္၏ပညာႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ စည္းစိမ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ၾကားရေသာ သိတင္းကိုလြန္ကဲပါ၏။ ၈ေရွ႕ေတာ္၌ အစဥ္ေန၍ ပညာေတာ္ကိုၾကားရေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္တို႔ သည္မဂၤလာရွိၾကပါ၏။ ၉ကိုယ္ေတာ္ကိုႏွစ္သက္၍၊ ဣသေရလႏိုင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ တင္ေတာ္မူေသာကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစ သတည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုအစဥ္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္ေစျခင္းငွါကိုယ္ေတာ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆို၍၊ ၁ဝေရႊအခြက္တရာႏွစ္ဆယ္၊ နံ႔သာမ်ိဳးအမ်ား၊ ေက်ာက္ျမတ္တို႔ကို ဆက္ေလ၏။ ေရွဘမိဖုရားသည္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအားဆက္ေသာ နံ႔သာမ်ိဳးႏွင့္အမွ်မ်ားျပားေသာ နံ႔သာမ်ိဳးသည္ ေနာက္တဖန္မေရာက္။ ၁၃ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ အလိုလိုေပးေသာလက္ေဆာင္မွတပါး၊ ေရွလမိဖုရား၏ အလိုဆႏၵ ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ သူေတာင္းသမွ်ကိုလည္းေပးေတာ္မူ၏။ ထုိေနာက္မွ မိဖုရားသည္ မိမိကြၽန္တို႔ႏွင့္တကြ မိမိျပည္သို႔ ျပန္သြားေလ၏။

၁၁ၾသဖိရၿမိဳ႔မွေရႊကို ေဆာင္ခဲ့ေသာဟိရံသေဘၤာတုိ႔သည္ အာလဂံုသစ္သားမ်ား၊ ေက်ာက္ျမတ္မ်ားကို လည္းေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၂ထိုအာလဂံုသစ္သားျဖင့္ရွင္ဘုရင္သည္ဗိမာန္ေတာ္ပြတ္လံုးတန္းႏွင့္နန္းေတာ္ ပြတ္လံုးတန္းကို၄င္း၊ သီခ်င္းဆိုေသာသူတို႔ ေစာင္းႏွင့္တေယာတို႔ကို၄င္း လုပ္ေလ၏။ ထိုသို႔ေသာ အာလဂံုသစ္သားသည္ေနာက္တဖန္မေရာက္၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္မေပၚလာ။ ၁၄ေရွာလမုန္ထံသို႔ တႏွစ္တႏွစ္ လွ်င္ေရာက္ေသာေရႊအခ်ိန္ကား အခြက္ေျခာက္ရာ ေျခာက္ဆယ္ ေျခာက္ပိႆာျဖစ္သတည္း။ ၁၅ထုိမွတပါး ကုန္သည္မ်ား၊ လွည္းသမားမ်ား၊ အာရပ္မင္းႀကီးရွိသမွ်၊ ၿမိဳ႔ဝန္မ်ားဆက္ေသာေရႊရွိေသး၏။၁၆-၁၇ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးသည္ ေရႊေျခာက္ပိႆာစီျဖင့္ဒိုင္းႀကီးႏွစ္ရာ၊ သံုးပိႆာစီျဖင့္ ဒိုင္းငယ္သံုးရာ တို႔ကိုထုလုပ္၍ ေလဗႏုန္ေတာသစ္သားႏွင့္တည္ေဆာက္ေသာနန္းေတာ္၌ထားေတာ္မူ၏။ ၁၈ရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ ဆင္စြယ္ ရာဇပလႅင္ႀကီးကို လုပ္၍ေရႊစင္ႏွင့္ မြမ္းမံေလ၏။ ၁၉ရာဇပလႅင္ေတာ္သည္ေလွကား ေျခာက္ထစ္ရွိ၏။ ေနာက္ေဖးဝိုင္း၏။ ထိုင္ရာတဘက္တခ်က္၌ မွီစရာလက္ရံုးတန္းႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ လက္ရံုးတန္းအနားမွာ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ရပ္ေန၏။  ၂ဝေလွကားေျခာက္ထစ္အေပၚတြင္ တဖက္တစ္ခ်က္၌လည္း ျခေသၤ့တစ္ဆယ္ ႏွစ္ေကာင္ ရပ္ေန၏။ ထိုသို႔ေသာ ရာဇပလႅင္သည္ အဘယ္တိုင္းႏိုင္ငံ၌မွ်မရွိ။ ၂၁ေရွာလမုန္မင္းႀကီး ေသာက္ေသာ ဖလားေတာ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ေလဗႏုန္နန္း ေတာ္၌သံုးေသာဖလားေတာ္ရွိသမွ် တို႔သည္ေငြဖလား မဟုတ္ ေရႊဖလားသက္သက္ျဖစ္၏။ ေရွာလမုန္လက္ထက္၌ ေငြကိုအလွ်င္း ပမာဏမျပဳတတ္ၾက။ ၂၂ရွင္ဘုရင္သည္တာရႈသေဘၤာကိုဟိရံမင္းသေဘၤာႏွင့္အတူ ေစလႊတ္သျဖင့္၊ သံုးႏွစ္တခါ တာရႈသေဘၤာသည္ ျပန္လာ၍ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဆင္စြယ္၊ ေမ်ာက္မ်ား၊ ေဒါင္းမ်ားကို ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။

၂၃ထိုသို႔ေရွာလမုန္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔ထက္ ပညာႏွင့္စည္းစိမ္ အားျဖင့္လြန္ကဲ၏။ ၂၄ေရွာလမုန္၏ ႏွလံုး၌ဘုရားသခင္သြင္းေပးေတာ္ မူေသာပညာကို ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႔သည္ ၾကားရအံ့ေသာငွါ၊ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုဖူးလာၾက၏။ ၂၅လာေသာသူအသီးအသီးတို႔သည္ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလား၊ အဝတ္တန္ဆာ၊ စစ္တိုက္လက္နက္၊ နံ႔သာမ်ိဳး၊ ျမင္း၊ လား တို႔ကိုနွစ္တိုင္း အခြန္ ဆက္ရၾက၏။ ၂၆ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားမ်ား၊ ျမင္းစီးသူရဲမ်ားကို ဆည္းဖူး၍၊ ရထားတေထာင္ႏွင့္ ေလးရာ၊ ျမင္းစီးသူရဲတေသာင္းႏွစ္ေထာင္ရွိ၏။ ရထားထိန္း ၿမိဳ႔တုိ႔၌၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အထံေတာ္၌ ၄င္းထား၏။ ၂၇ရွင္ဘုရင္ သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေငြကိုေက်ာက္ခဲကဲ့သို႔၄င္း၊ အာရဇ္ပင္တို႔ကို လြင္ျပင္၌ ေပါက္ေသာ သဖန္းပင္ကဲ့သို႔၄င္း မ်ားျပားေစ၏။ ၂၈ေရွာလမုန္ထံသို႔ျမင္းမ်ားကိုအဲဂုတၱဳျပည္၊ ေကာၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့ရ၏။ ရွင္ဘုရင္၏ ကုန္သည္တို႔သည္ အဘိုးေပး လ်က္ေကာၿမိဳ႔၌ခံယူရၾက၏။ ၂၉အဲဂုတၱဳျပည္မွ ရထားတခုကိုေငြေျခာက္ပိႆာႏွင့္၄င္း၊ ျမင္းတစီးကိုတပိႆာငါးဆယ္ႏွင့္ ၄င္းေရာင္းၿမဲရွိ၏။ ထိုသို႔ဟိတၱိမင္းႀကီးႏွင့္ ရႈရိမင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ အဲဂုတၱဳရထားႏွင့္ျမင္းတို႔ကိုရတတ္ၾက၏။