၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဖာေရာ ဘုရင္၏သမီးမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားမဟုတ္ေသာ ေမာဘအမ်ိဳး၊ အမၼဳန္အမ်ိဳး၊ ဧဒံုအမ်ိဳး၊ ဇိဒုန္အမ်ိဳး၊ ဟိတၱိအမ်ိဳးသားမိန္းမအမ်ားတို႔ကို ခ်စ္တတ္၏။ ၂ထာဝဘုရားက၊ သင္တို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းကို မျပဳရ။ အကယ္စင္စစ္သူတို႔သည္ မိမိတို႔ ဘုရားမ်ားေနာက္သို႔သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို လႊဲေစၾကလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ေရွာလမုန္သည္တပါး အမ်ိဳး သား မိန္းမတို႔ကိုတပ္မက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ ၃မင္းသမီးျဖစ္ေသာ ခင္ပြန္းခုနစ္ရာ၊ ေမာင္းမ မိႆံသံုးရားရွိ၍၊ သူတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးေတာ္ကို လြဲေစၾက၏။ ၄ေရွာလမုန္သည္ အသက္ႀကီးေသာအခါ၊ မိန္းမမ်ားတုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးေတာ္ကို အျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သို႔လြဲေစသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စိတ္ႏွလံုးကဲ့သို႔မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႕ ေတာ္၌ စံုလင္ျခင္းမရွိ။ ၅ဇိဒုန္နတ္သမီးအာရွတရက္၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရားမိလကံု ေနာက္သို႔ လိုက္၍၊ ၆ခမည္း ေတာ္ဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ထာဝရဘုရား၌ လံုးလံုးမဆည္းကပ္၊ ေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရိုက္ကိုျပဳေလ၏။ ၇ထိုအခါ ေရွာလမုန္သည္ရြံ ရွာဘြယ္ေသာ ေမာဘဘုရားေခမုရွႏွင့္ ရြံရွာဘြယ္ေသာ အမၼဳန္ဘုရား ေမာလုတ္အဘို႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ေရွ႕ေတာ္၌ရွိ ေသာေတာင္ေပၚတြင္ကုန္းတို႔ကိုတည္ေလ၏။ ၈မိမိတို႔ဘုရားအားနံ႔သာေပါင္းကို မီးရိႈ၍၊ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ တပါးအမ်ိဳး သားခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔အဘို႔ထိုသို႔ျပဳ၏။

၉-၁ဝအျခားတပါးေသာ ဘုရားေနာက္သို႔မလိုက္ရမည္အေၾကာင္း ပညတ္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ၊ ေရွာလမုန္သည္ စိတ္ႏွလံုးလႊဲသြား၍၊ မွာထားေတာ္မူ ေသာစကားကို နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလ်က္၊ ၁၁သင္သည္ ဤသို႔ျပဳ၍ငါဖြဲ႔ေသာ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ငါမွာထားေသာ တရားကို မေစာင့္ဘဲေနေသာေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသင့္လက္မွ ငါဆက္ဆက္ႏႈတ္ ၍ သင့္ကြၽန္အားေပးမည္။ ၁၂သို႔ရာတြင္သင့္အဘဒါဝိဒ္၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍၊ သင့္လက္ထက္၌ငါသည္းခံဦးမည္။  သင္၏သားလက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုႏႈတ္မည္။ ၁၃သို႔ေသာ္လည္းတႏိုင္ငံလံုးကိုမႏႈတ္။ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္ႏွင့္ငါေရြးေကာက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေထာက္၍ သင့္သားအားခရိုင္တခရိုင္ကို ငါေပးမည္ဟု ေရွာလမုန္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄ထိုေနာက္ ထာဝရဘုရားသည္ ေရွာလမုန္၌ရန္ဘက္ျပဳေသာသူဧဒံုအမ်ိဳးသား ဟာဒဒ္ကိုႏႈိးေဆာ္ ေတာ္မူ၏။  ထိုသူသည္ ဧဒံုရွင္ဘုရင္အမ်ိဳးျဖစ္၏။ ၁၅-၁၆အထက္က ဒါဝိဒ္သည္ ဧဒံုျပည္၌ရွိ၍၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ယြာဘ သည္ ဧဒံုအမ်ိဳးသားေယာက်္ားအေပါင္းတို႔ကိုပယ္ျဖတ္မည္ဟု ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဧဒံုျပည္၌ေျခာက္လေနၿပီးမွ၊ အေသေကာင္မ်ားကို ေျမ၌ျမွပ္ေစျခင္းငွါသြားစဥ္အခါ၊ ၁၇ဟာဒဒ္သည္ အသက္ငယ္လ်က္ပင္အဘ၏ ကြၽန္ဧဒံု အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႔တို႔ႏွင့္အတူအဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေရာက္ေအာင္ေျပး၏။ ၁၈မိဒ်န္ျပည္မွထြက္၍ မါရန္ျပည္သို႔ေရာက္ေလ၏။ တဖန္ပါရန္ျပည္သား အခ်ိဳ႔တို႔ကိုေခၚ၍ အဲဂုတၱဳျပည္၊ အဲဂုတၱဳဖာေရာဘုရင္ထံသို႔ေရာက္ေလေသာ္၊ ထိုမင္းသည္ အိမ္ႏွင့္ေျမကိုေပး၍ ေကြၽးေမြးေလ၏။ ၁၉ဖာေရာဘုရင္သည္ ဟာဒဒ္ကိုအလြန္ခ်စ္၍ မိမိခင္ပြန္းမိဖုရားတာပနက္၏ ညီမကိုေပးစား၏။ ၂ဝတာပနက္၏ ညီမသည္သားေဂႏုဗက္ကို ဘြားျမင္၍၊ တာပနက္သည္နန္းေတာ္၌ႏို႔ခြာသျဖင့္၊ ဂႏုဗက္သည္နန္းေတာ္၌ ဖာေရာဘုရင္၏သားမ်ားႏွင့္အတူေန၏။ ၂၁ဒါဝိဒ္သည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းယြာဘ ေသေၾကာင္းကိုဟာဒဒ္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္ ၌ၾကားေသာအခါ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ့္ျပည္သို႔ျပန္သြားရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါဟု ဖာေရာဘုရင္အား ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၂၂ဖာေရာဘုရင္က၊ သင္သည္ကိုယ္ျပည္သုိ႔ျပန္ခ်င္ေသာစိတ္ရွိမည္အေၾကာင္းငါ့ထံမွာ အဘယ္အရာ လုိေသးသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ အဘယ္အရာမွ်မလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္းသြားရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေလ၏။ ၂၃ေရွာလမုန္၌ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူတျခား၊ ဧလ်ာဒသားေရဇုန္ကိုဘုရားသခင္ ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူသည္ မိမိသခင္ ေဇာဘမင္းႀကီးဟာဒေဒဇာ ထံမွေျပး၍၊ ၂၄လူမ်ားကိုစုေဝးေစသျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္မင္းလုပ္ႀကံေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ေလ၏။ တဖန္ဒမာသက္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ မင္းျပဳလ်က္ေန၏။ ၂၅ဟာဒဒ္ေႏွာင့္ရွက္ေသာအမႈမွတပါး ထုိသူသည္ ေရွာလမုန္ လက္ထက္ကာလပတ္လံုးဣသေရလအမ်ိဳးကို ရန္ဘက္ျပဳ၏။ ရႈရိျပည္ကိုအစိုးရ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးကို  စက္ဆုပ္ရြံရွာ၏။

၂၆ထိုမွတပါး ေရွာလမုန္၏ ကြၽန္တေယာက္၊ ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ ေဇရဒရြာသား၊ ေနဗက္၏သား ေယေရာေဗာင္ သည္လည္း ရွင္ဘုရင္ကိုပုန္ကန္၏။ သူ၏အမိကား၊ ေဇရြာအမည္ရွိေသာ မုတ္ဆိုးမတည္း။ ၂၇ရွင္ဘုရင္ကိုပုန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းဟူမူကား၊ ေရွာလမုန္သည္ မိေလႅာၿမိဳ႔ကိုတည္၍၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ ၿမိဳ႔ရိုးပ်က္ကိုျပဳျပင္ေသာအခါ၊ ၂၈ေယေရာေဗာင္သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲျဖစ္၏။ ႀကိဳးစားအားထုတ္ တတ္ေသာ လုလင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေရွာလမုန္သည္ျမင္လွ်င္၊ ေယာသပ္အမ်ိဳး ေဆာင္ ရြက္ရေသာ အမႈရွိသမွ်ကိုအုပ္ေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၂၉တရံေရာအခါေယေရာေဗာင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ျပင္ သို႔ထြက္သြားသည္ရွိေသာ္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔သားအဟိယသည္ဝတ္လံုသစ္ႏွင့္ကိုယ္ကိုၿခံဳလ်က္၊ ေယေရာေဗာင္ကို ႀကိဳဆို၍ လယ္ျပင္၌ထိုသူႏွစ္ေယာက္တည္းရွိစဥ္အခါ၊ ၃ဝအဟိယသည္ မိမိဝတ္ေသာ ဝတ္လံုသစ္ကိုကိုင္၍ ဆယ္ႏွစ္ပိုင္း ဆုတ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္၊ ၃၁ေယေရာေဗာင္အား၊ ဤဆယ္ပိုင္းကိုယူေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရွာလမုန္လက္မွ ငါႏႈတ္၍ ခရိုင္ဆယ္ခရုိင္ကိုသင့္အားေပးမည္။ ၃၂ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္အတြက္ ဣသေရလ ခရိုင္မ်ားတို႔တြင္၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အတြက္ေရွာလမုန္သည္ တခရိုင္ကိုယူရ၏။ ၃၃ဆယ္ခရိုင္ကို ႏႈတ္ရေသာ အေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါ့ကိုစြန္႔၍ ဇိဒုန္နတ္သမီး အာရွတရက္၊ ေမာဘ ဘုရားေခမုရွ၊ အမၼဳန္ဘုရား မိလကံုတို႔ကို ကိုးကြယ္သျဖင့္၊ အဘဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ ငါ့ေရွ႕၌မွန္ေသာတရား၊ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ ငါ့လမ္းတို႔သို႔မလိုက္။ ၃၄သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသူ၏လက္မွငါမႏႈတ္ေသး။ ငါေရြးေကာက္၍ငါ့ပညွတ္တရားတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္အတြက္၊ သားေရွာလမုန္သည္ တသက္လံုး စိုးစံေစျခင္းငွါငါအခြင့္ေပး၏။ ၃၅ေရွာလမုန္ ၏သားလက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုႏႈတ္၍ ဆယ္ခရိုင္ကိုသင့္အား ငါေပးမည္။ ၃၆ငါ့နာမတည္ရာဘို႔ ငါေရြးေကာက္ေသာေယ ရုရွလင္ၿမိဳ႔တြင္၊ ငါ့ေရွ႕မွာ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္၏မီးခြက္သည္ အစဥ္ ထြန္းလင္းလ်က္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ ေရွာလမုန္သားအားတခရိုင္ကိုငါေပး၏။ ၃၇သင့္ကိုငါေရြးယူ၍၊ သင္သည္ကိုယ္ အလိုဆႏၵျပည့္စံု ေစျခင္းငွါ၊ စိုးစံလ်က္ဣသေရလအမ်ိဳးတြင္ မင္းျပဳရ၏။ ၃၈သင္သည္ငါမွာထား သမွ်ကိုနားေထာင္၍၊ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္ျပဳသကဲ့သို႔ငါ၏ လမ္းတို႔သို႔လိုက္လ်က္၊ ငါေရွ႕၌ မွန္ေသာတရား၊ ငါစီရင္ခ်က္ပညတ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ သင္ႏွင့္အတူငါရွိ၍ဒါဝိဒ္အဘို႔ၿမဲၿမံေသာအိမ္ကို ေဆာက္သည္နည္းတူ၊ သင့္အဘို႔ ေဆာက္၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကိုငါေပးမည္။ ၃၉ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးကို ငါေႏွာက္ရွက္မည္။ သို႔ရာတြင္ အစဥ္ေႏွာင့္ရွက္မည္မဟုတ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကိုဆင့္ဆို၏။ ၄ဝေရွာလမုန္သည္ ေယေရာေဗာင္ကို သတ္မည္ဟု အားထုတ္သည္ရွိေသာ္၊ ေယေရာေဗာင္သည္ထ၍အဲဂုတၱဳျပည္၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ရွိရွက္ထံသို႔ေျပးသျဖင့္၊ ေရွာလမုန္ေသသည္တိုင္အာင္အဲဂုတၱဳျပည္၌ ေနေလ၏။

၄၁ေရွာလမုန္ျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းေလသမွ်ႏွင့္၊ သူူ၏ပညာစကားသည္ေရွာလမုန္ ဝတၱဳ၌ ေရးထား လ်က္ရွိ၏။ ၄၂ေရွာလမုန္သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေန၍ဣသေရလႏိုင္ငံလံုးကို အႏွစ္ေလးဆယ္စိုးစံၿပီးမွ၊ ၄၃ဘိုးေဘးတို႔ ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍ခမည္းေတာ္ဒါဝဒ္ၿမိဳ႔၌သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေရာေဗာင္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌နန္းထိုင္ ၏။