၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ေရာေဗာင္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔သို႔သြား ၾက၍ သူသည္လည္း သြား၏။ ၂ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံမွ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔ေျပးေသာ ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္သည္ ထိုသိတင္းကိုၾကား၍ အဲဂုတၱဳ ျပည္မွျပန္လာ၏။ ၃ဣသေရလလူတို႔သည္ သူ႔ထံသို႔လူကိုေစလႊတ္၍ေခၚသျဖင့္၊ စည္းေဝးေသာ ပရိသတ္အေပါင္း တို႔သည္ သူႏွင့္အတူ ေရာေဗာင္ထံသို႔ဝင္လ်က္၊ ၄ခမည္းေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ေလးေသာထမ္းဘိုးကိုတင္ပါၿပီ။ ခမည္းေတာ္ထံမွာ ပင္ပန္းစြာေဆာင္ရြက္ရေသာအမႈ၊ တင္ေတာ္မူေသာထမ္းဘိုးေလး ကိုေပါ့ေစေတာ္မူပါ။ ထိုသို႔ျပဳေတာ္မူလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အမႈေတာ္ကိုထမ္းပါမည္ဟုေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၅ေရာေဗာင္ကလည္း၊ သင္တို႔သြား ၾကဦးေလာ့။ သံုးရက္လြန္မွတဖန္ လာၾကဦးေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္သြားၾက၏။ ၆ထိုအခါ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ခမည္းေတာ္ေရွာလမုန္ အသက္ရွင္စဥ္အခါ၊ အထံေတာ္၌ခစားေသာ အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္၍၊ ဤသူတို႔အား ငါျပန္ေျပာရမည္အေၾကာင္း အဘယ္သို႔အႀကံေပး ၾကမည္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၇သူတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ယေန႔ဤသူတို႔၏ ကြၽန္ခံလ်က္၊ သူတို႔အမႈကိုေစာင့္၍ေကာင္းေသာ စကားႏွင့္ျပန္ေျပာေတာ္မူလွ်င္၊ သူတို႔သည္ အစဥ္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ခံၾကပါလိမ့္မည္ဟုေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၈အသက္ႀကီးသူတို႔ေပးေသာ အႀကံကိုေရာေဗာင္သည္မလိုက္။ ခစားၿမဲခစားေသာ မိမိသူငယ္ခ်င္းတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္လ်က္၊ ၉ျပည္သားတို႔က၊ ခမည္းေတာ္တင္ေသာထမ္း ဘိုးကို ေပါ့ေစေတာ္မူပါဟုေလွ်ာက္ဆိုၾကသည္ျဖစ္၍၊ သူတို႔အား ငါျပန္ေျပာရမည္အေၾကာင္း အဘယ္သို႔အႀကံ ေပးၾက မည္နည္းဟုေမးေသာ္၊ ၁ဝထိုသူငယ္ခ်င္း လုလင္တို႔က၊ ခမည္းေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ထမ္းဘိုးကိုေလးေစပါၿပီ။ ေပါ့ေစေတာ္ မူပါဟုေလွ်ာက္ေသာျပည္သား တို႔အား၊ ကိုယ္ေတာ္က၊ ငါ့လက္သန္းသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ခါးထက္သာ၍ ႀကီးလိမ့္မည္။ ၁၁ငါ့ခမည္းေတာ္သည္သင္တို႔အေပၚမွာ ေလးေသာ ထမ္းဘိုးကို တင္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္းထပ္၍တင္ဦး မည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင္တို႔ကိုႀကိမ္လံုးႏွင့္ရိုက္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္းကင္းၿမီးေကာက္ႏွင့္ရိုက္ဦးမည္ဟုျပန္ေျပာ ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ၁၂ရွင္ဘုရင္က၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ တဖန္လာၾကဦးေလာဟု ေန႔ရက္ကို ခ်ိန္းခ်က္သည္ အတုိင္း၊ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေယေရာေဗာင္ႏွင့္လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရာေဗာင္ထံသို႔ ေရာက္လာၾက၏။ ၁၃ရွင္ဘုရင္သည္ အသက္ႀကီးသူတို႔ေပးေသာ အႀကံကိုမလိုက္။ လူပ်ိဳတို႔ ေပး ေသာ အႀကံကိုလိုက္လ်က္၊ ၁၄ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင္တို႔အေပၚမွာေလးေသာထမ္းဘိုးကို တင္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္းထပ္၍ တင္ဦးမည္။ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင္တို႔ကိုႀကိမ္လံုးႏွင့္ ရိုက္ေလၿပီ။ ငါသည္လည္းကင္းၿမီးေကာက္ႏွင့္ ရိုက္ဦးမည္ဟုၾကမ္းတမ္းစြာျပန္ေျပာေတာ္မူ၏။ ၁၅ရွင္ဘုရင္သည္ျပည္သား တို႔၏ စကားကိုနားမေထာင္ရသည္ အေၾကာင္းကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ရွိေလာၿမိဳ႔သား အဟိယ အားျဖင့္ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္အား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကိုျပည့္စံုေတာ္မူမည္အ ေၾကာင္းတည္း။ ၁၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ရွင္ဘုရင္ နားမေထာင္ေၾကာင္းကို သိျမင္လွ်င္၊ ငါတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္အဘယ္သို႔ဆက္ဆံသနည္း။ ေယရွဲ၏သားႏွင့္ အဘယ္သို႔ အေမြခံရေသးသနည္း။ အိုဣသေရလ အမ်ိဳး၊ သင္တို႔ေနရာသို႔သြားၾက။ အိုဒါဝိဒ္၊ သင္၏အိမ္ကိုၾကည့္ရႈ ေလာ့ဟုရွင္ဘုရင္အားျပန္ေျပာလ်က္၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာသို႔ျပန္သြားၾက၏။ ၁၇သို႔ရာတြင္ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ေနေသာ ဣသေရလလူတို႔ကို ေရာေဗာင္သည္အုပ္စိုးရေသး၏။ ၁၈ထုိအခါ ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ အခြန္ေတာ္ဝန္ အေဒါနိရံကိုေစလႊတ္၍ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္ သူ႔ကိုေသေအာင္ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၾက၏။ ၁၉ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ရထားေတာ္ကိုအလ်င္အျမန္တက္၍ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔သို႔ ေျပးေလ၏။ ထိုသို႔ ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ယေန႔တိုင္ေအာင္ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးကိုပုန္ကန္ၾက၏။ ၂ဝေယေရာေဗာင္ ျပန္လာေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ၾကားေသာအခါ၊ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ေယေရာေဗာင္ကို စည္းေဝးရာ ပရိသတ္ထံသို႔ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုအုပ္စိုးေသာ ရွင္ဘုရင္ အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ယုဒအ  မ်ိဳးမွတပါး အဘယ္အမ်ိဳးမွ် ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးသို႔မဆည္းကပ္။

၂၁ေရာေဗာင္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စစ္တိုက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရွာလမုန္သားေရာေဗာင္ လက္သို႔ေရာက္ျပန္ ေစျခင္းငွါ၊ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးႏွင့္တကြ ယုဒအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာစစ္သူရဲ တသိန္း ရွစ္ေသာင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၏။ ၂၂သို႔ ရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏လူ ေရွမာယသို႔ ေရာက္၍၊ ၂၃သင္သည္ေရွာလမုန္ သား၊ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေရာေဗာင္ႏွင့္ယုဒအမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူမ်ားတို႔အား ထာဝရဘုရား ၏အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၂၄သင္တို႔ညီအစ္ကိုျဖစ္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီ၍မသြားၾကႏွင့္။ လူအေပါင္းတို႔၊ ကိုယ္ေနရာသို႔ ျပန္သြားၾကေလာ့။ ဤအမႈသည္ ငါအခြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏ဟု မိ္န္႔ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္၍ စကားေတာ္အတုိင္းျပန္သြားၾက ၏။

၂၅ထုိေနာက္ေယေရာေဗာင္သည္ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ေရွခင္ၿမိဳ႔ကို တည္၍ေနရာခ်၏။ ထုိၿမိဳ႔မွသြား၍ ေပေႏြလ  ၿမိဳ႔ကိုလည္းတည္၏။ ၂၆ေယေရာေဗာင္က၊ ဤႏိုင္ငံသည္ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးလက္သို႔ ျပန္ေကာင္းျပန္လိမ့္မည္။ ၂၇ျပည္သား တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြားလွ်င္၊ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးသည္ မိမိတို႔ သခင္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေရာေဗာင္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍၊ ငါ့ကိုသတ္ၿပီးမွ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေရာေဗာင္ဘက္သို႔တဖန္ ဝင္စားၾက လိမ့္မည္ဟု ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္၊ ၂၈သူတပါးႏွင့္တိုင္ပင္၍ ေရႊႏြားသငယ္ ႏွစ္ေကာင္ကုိလုပ္ၿပီးလွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြားရေသာအမႈခက္လွ၏။ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္တို႔ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေသာ ဘုရားတို႔ ကိုၾကည့္ရႈၾကေလာ့ဟုဆိုလ်က္၊ ၂၉ေဗသလၿမိဳ႔၌တေကာင္၊ ဒန္ၿမိဳ႔၌တေကာင္ကိုထားသျဖင့္၊ ၃ဝျပစ္မွားစရာအေၾကာင္း ကိုျပဳေလ၏။ ျပည္သားတို႔သည္ ႏြားသငယ္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းငွါ၊ ဒန္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္သြားတတ္ၾက၏။ ၃၁ေယေရာေဗာင္ သည္လည္း၊ ျမင့္ေသာအရပ္ေပၚမွာ အိမ္ကိုေဆာက္၍၊ ေလဝိသားမဟုတ္ေသာ သာမညလူတို႔ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ၌ခန္႔ထားေလ၏။ ၃၂ယုဒျပည္၌ ခံေသာပြဲကဲ့သို႔ အ႒မလ တဆယ္ငါးရက္ေန႔တြင္ပြဲကိုစီရင္၍၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာပူေဇာ္၏။ ထိုသို႔ေဗသလၿမိဳ႔၌ စီရင္၍၊ မိမိလုပ္ေသာႏြားသငယ္တို႔အား ယဇ္ပူေဇာ္၏။ ျမင့္ေသာအရပ္၌ခန္႔ထားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကိုလည္း ေဗသလၿမိဳ႔မွာ ေနရာခ်၏။ ၃၃ထုိသုိ႔ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္  ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အ႒မလ တဆယ္ငါးရက္ ေန႔တြင္ ေဗသလၿမိဳ႔၌ မိမိလုပ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာပူေဇာ္၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အားပြဲကိုလည္းစီရင္၏။ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ယဇ္ပူေဇာ္၍နံ႔သာ ေပါင္းကိုမီးရိႈ႕၏။