၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁ထုိအခါ ေယေရာေဗာင္သည္နံ႔သာေပါင္းကိုမီးရိႈ႕ျခင္းငွါ ယဇ္ပလႅင္ နားမွာ ရပ္ေနစဥ္တြင္၊ ဘုရားသခင္၏ လူတေယာက္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း၊ ယုဒျပည္မွေဗသလၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာ၍၊ ၂ထာဝရ ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း၊ ယဇ္ပလႅင္တစ္ဖက္၌ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ အုိယဇ္ပလႅင္၊ ယဇ္ပလႅင္၊  ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳး၌ ေယာရွိအမည္ရွိေသာ သူကိုဘြားျမင္လိမ့္မည္။ သင့္အေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရိႈ႕၍၊ ျမင့္ေသာအရပ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ လုပ္ေသာသူတုိ႔ကို ထုိသူသည္ သင့္အေပၚမွာ ပူေဇာ္၍၊ လူေသအရုိး တို႔ကို မီးရိႈ႔လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆုိ၏။ ၃ထုိေန႔ျခင္းတြင္ ပုပၸနိမိတ္ကိုလည္းေပး၍ ထာဝရဘုရား  မိန္႔ေတာ္မူေသာ ပုပၸနိမိတ္ဟူမူကား၊ ယဇ္ပလႅင္သည္ကြဲ၍ ပလႅင္ေပၚမွာရွိေသာ ျပာလည္း ယုိက်လိမ့္မည္ဟု ေဟာေလ၏။ ၄ထိုသို႔ဘုရားသခင္၏လူသည္ ေဗသလၿမိဳ႔ယဇ္ပလႅင္တဘက္၌ ေၾကြးေၾကာ္ေသာစကားကို ေယေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ၾကားလွ်င္၊ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာရွိေသာ မိမိလက္ကိုဆန္႔၍ ထုိသူကို ဘမ္းဆီးၾကဟုဆိုလ်က္၊ ဆန္႔ေသာလက္သည္ ေသြ႔ေျခာက္၍ ေနာက္တဖန္မရုပ္ႏိုင္။ ၅ဘုရားသခင္၏လူသည္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းေပးေသာ ပုပၸနိမိတ္ႏွင့္အညီယဇ္ပလႅင္ကြဲ၍၊ ျပာသည္လည္း ပလႅင္ေပၚကယိုက်ေလ၏။ ၆ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့လက္၌ ေရာက္ေသာေရာဂါကိုေပ်ာက္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့အတြက္ ပဌနာျပဳ၍ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ေတာင္းပန္ပါေလာ့ဟု ဘုရားသခင္၏လူကို ေျပာဆို၏။ ဘုရားသခင္၏ လူသည္ ထာဝရဘုရားကိုေတာင္းပန္သျဖင့္၊ ရွင္ဘုရင္လက္သည္ေရာဂါေပ်ာက္၍ ပကတိအတိုင္းျဖစ္ ေလ၏။ ၇ရွင္ဘုရင္က လည္းငါ့ႏွင့္အတူလုိက္၍ အားျဖည့္ေလာ့။ လက္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဘုရားသခင္၏ လူအားဆိုလွ်င္၊ ၈ဘုရားသခင္၏ လူက၊ နန္းေတာ္တဝက္ကိုေပးေသာ္လည္းသင္ႏွင့္အတူငါမလိုက္။ ဤအရပ္၌မုန္႔ကိုမစား၊ ေရကိုလည္းမေသာက္ရ။ ၉ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္က၊ မုန္႔ကိုမစားႏွင့္။ ေရကိုမေသာက္ႏွင့္။ လာေသာ လမ္းျဖင့္မျပန္နွင့္ဟု ငါအား ပညတ္ေတာ္ မူၿပီဟု ရွင္ဘုရင္အားေျပာဆို၏။ ၁ဝထိုေနာက္ေဗသလၿမိဳ႔သို႔ လာေသာ လမ္းကို ေရွာင္၍အျခားေသာ လမ္းျဖင့္ျပန္သြား၏။

၁၁ထုိကာလ၌ ေဗသလၿမိဳ႔တြင္ အသက္ႀကီးေသာ ပေရာဖက္တေယာက္ရွိ၏။ သူ၏ သားတုိ႔သည္ လာ၍ ဘုရားသခင္၏လူသည္ ထုိေန႔၌ ေဗသလၿမိဳ႔မွာျပဳေသာအမႈရွိသမွ်ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္အားေျပာေသာ စကားမ်ားကို အဘအားျပန္ၾကားလွ်င္၊ ၁၂ယုဒျပည္မွလာေသာ ဘုရားသခင္၏လူသည္အဘယ္လမ္းျဖင့္ ျပန္သြားသည္ကို ျမင္ၾကေသာေၾကာင့္၊ အဘက ထိုသူသည္ အဘယ္လမ္းျဖင့္ျပန္သြားသနည္းဟုေမးၿပီးလွ်င္၊ ၁၃ျမည္းကိုကုန္းႏွီးတင္ ၾကေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ သားတုိ႔သည္ ျမည္းကိုကုန္းႏွီးတင္၍ အဘသည္စီးသြားလ်က္၊ ၁၄ဘုရားသခင္၏ လူကိုလုိက္ေလ၏။ သပိတ္ပင္ေအာက္မွာထုိင္လ်က္ ရွိသည္ကိုေတြ႔လ်င္၊ သင္သည္ယုဒျပည္မွလာေသာ ဘုရားသခင္ ၏လူမွန္သေလာဟုေမးေသာ္ ငါမွန္သည္ဟု ျပန္ဆုိ၏။ ၁၅ပေရာဖက္ကလည္း၊ ငါႏွင့္အတူ ငါ့အိမ္သို႔လုိက္၍ မုန္႔ကို စားပါေလာ့ဟုေခၚပင့္လွ်င္၊ ၁၆ငါသည္သင္ႏွင့္အတူမလိုက္ရ၊ သင့္အိမ္သို‹မဝင္ရ၊ ဤအရပ္၌ မုန္‹ကိုမစား၊ ေရကိုလည္း မေသာက္ရ။ ၁၇ထာဝရဘုရားက၊ ထိုအရပ္၌ မုန္‹ကိုမစားႏွင့္။ ေရကို မေသာက္ႏွင့္။ လာေသာလမ္းးျဖင့္ မျပႏွင့္ဟု ငါအားမိန္‹ေတာ္ေၾကာင္းကိုေျပာဆို၏။ ၁၈ပေရာဖက္ကလည္း၊ ငါသည္သင္ကဲ့သို‹ ပေရာဖက္ျဖစ္၏ သင္သည္ မုန႔္ကိုစား၍ ေရကိုေသာက္ေစျခင္းငွာ သင့္ကို ငါ့အိမ္သို‹ေခၚရမည္အေၾကာင္းေကာင္းကင္ တမန္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ မွာထားၿပီဟု မုသာသုံး၍ ေျပာဆို၏။ ၁၉ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ လူသည္ပေရာဖက္ႏွင့္ အတူျပန္လာ၍၊ သူ၏ အိမ္မွာမုန္‹ကိုစား၏။ ေရကိုလည္းေသာက္၏။ ၂ဝထိုသူ ႏွစ္ပါးတို‹သည္စားပဲြနားမွာ ထိုင္စဥ္တြင္၊ ေခၚခဲ့ေသာ ပေရာဖက္သို‹ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရာက္၍၊ ၂၁ယုဒျပည္မွ လာေသာ ဘုရားသခင္၏ လူအား၊ သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ကို နားမေထာင္၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားထားေတာ္မူေသာ ပညတ္ေတာ္ကိုမေစာင့္၊ ၂၂ဤမည္ေသာ အရပ္၌ မုန္‹ကိုမစားႏွင့္။ ေရကိုမေသာက္ႏွင့္ဟု ပညတ္ေတာ္မူေသာအရပ္သို‹ျပန္လာ၍ မုန္‹ကို စားေသာက္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ အေလာင္းသည္ ဘိုးေဘးတို‹၏ သခ်ႋဳင္းသို‹မေရာက္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ေအာ္ဟစ္၍ဆင့္ဆို၏။ ၂၃မုန္‹ႏွင့္ေရကိုစားေသာက္ၿပီးမွ၊ ထိုပေရာဖက္ သည္ ျပန္လာေသာပေရာဖက္အဘို‹ မိမိျမည္းကို ကုန္းႏွီးတင္၍လြတ္လိုက္ေလ၏။ ၂၄လမ္းမွာျခေသၤ့ ေတြ‹၍ သတ္၏ အေသေကာင္သည္ လမ္း၌လဲ၍၊ ျမည္းႏွင့္ျခေသၤ့သည္အနားမွာရပ္ေန၏။ ၂၅အေသေကာင္သည္ လမ္း၌လဲ၍ျမည္းႏွင့္ျခေသၤ့သည္ အနားမွာရပ္ေနသည္ကို ခရီးသြားေသာ သူတို‹သည္ျမင္လွ်င္၊ အသက္ႀကီးေသာ ပေရာဖက္ေနေသာၿမိဳ‹သိုလာ၍ သိတင္းေျပာၾက၏။ ၂၆ေခၚခဲ့ေသာပေရာဖက္သည္ ထိုသိတင္းကိုၾကားလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္ကို နားမေထာင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ လူျဖစ္လိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုသူအား မိန္‹ေတာ္မူေသာစကားအတိုင္း၊ သူ႔ကို ျခေသၤ့၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ျခေသၤ့သည္ ကိုက္သတ္ေလၿပီတကားဟုဆိုလွ်က္၊၂၇ျမည္းေပၚမွာ ကုန္းႏွီးကိုတင္ၾကေလာ့ဟု သားတို‹အား ဆိုသည္အတိုင္းသူတို‹သည္ ကုန္းႏီွးတင္ၾက၏။ ၂၈ပေရာဖက္ သြား၍အေသေကာင္သည္ လမ္း၌လဲလ်က္၊ ျမည္းႏွင့္ျခေသၤ့သည္ အနားမွာရပ္ေနလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔၏။ ျခေသၤ့သည္ အေသေကာင္ကုိမစား၊ ျမည္းကိုလည္းမကိုက္။ ၂၉အသက္ႀကီးေသာ ပေရာဖက္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူအေလာင္းေကာင္ကို ျမည္းေပၚသို႔ခ်ီ၍ တင္ၿပီးလွ်င္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကိုျပဳ၍၊ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းငွါ မိမိၿမိဳ႔သို႔ေဆာင္သြား၏။ ၃ဝအေလာင္းေကာင္ကို မိမိသခ်ႋဳင္းတြင္း၌ထားလ်က္၊ အိုငါ့ညီဟူ၍ ငိုေၾကြးျမည္ တမ္းျခင္းကိုျပဳ၏။ ၃၁သၿဂိဳဟ္ၿပီးမွ သားတို႔ကိုေခၚ၍၊ ငါေသေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ လူသခ်ႋဳင္းတြင္း၌သၿဂႋဳဟ္ ၾကေလာ့။ ငါ့အရိုးတို႔ကို သူ႔အရိုးအနားမွာ ထားၾကေလာ့။ ၃၂ေဗသလၿမိဳ႔ယဇ္ပလႅင္တဘက္ရွမာရိၿမိဳ႔ရြာတြင္၊ ျမင့္ေသာ အရပ္ေပၚမွာေဆာက္ေသာအိမ္မ်ားတဘက္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္ေသာ စကားသည္ စင္စစ္ျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟုမွာထားေလ၏။ ၃၃ထိုေနာက္မွ ေယေရာေဗာင္သည္ မိမိအဓမၼလမ္းကို မေရွာင္။ သာမည လူတို႔ကို ျမင့္ေသာအရပ္တြင္ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ထပ္၍ခန္႔ထား၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ လုပ္ခ်င္ေသာလူ ရွိသမွ်ကို ေျမွာက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ျမင့္ေသာ အရပ္တြင္ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ၾက၏။ ၃၄ထိုသို႔ျပဳေသာေၾကာင့္ေယေရာေဗာင္ အမ်ိဳးကို ေျမႀကီးျပင္မွ သုတ္သင္ပယ္ရွားေစေသာအျပစ္ ေရာက္သတည္း။