၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁ထိုအခါေယေရာေဗာင္၏သားအဘိယသည္ နာေသာေၾကာင့္၊ ၂ေယေရာေဗာင္သည္မိမိမယားကို ေခၚ၍၊ သင္သည္ေယေရာေဗာင္၏ မယားျဖစ္သည္ကို အဘယ္သူမွ် မသိေစျခင္းငွါ ျခားနားေသာ အဆင္းအေရာင္ကို ေဆာင္ၿပီးလွ်င္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔သို႔ ထသြားပါေလာ့။ ငါသည္ ဤလူမ်ိဳးကို စိုးစံရမည္အေၾကာင္းကိုျပေသာ ပေရာဖက္ အဟိယသည္ထိုၿမိဳ႔၌ရွိ၏။ ၃မုန္႔ဆယ္လံုး၊ မုန္႔ျပားအခ်ိဳ႔၊ ပ်ားရည္ဘူးကိုေဆာင္လ်က္ ပေရာဖက္ထံသို႔သြားပါေလာ့။ သူငယ္၌အဘယ္သို႔ျဖစ္မည္ကို သူေဟာလိမ့္မည္ ဟု မွာထားသည္အတိုင္း၊ ၄ေယေရာေဗာင္မယားသည္ ထ၍ ရွိေလာၿမိဳ႔၌အဟိယအိမ္သို႔သြားေလ၏။ ထိုအခါ အဟိယသည္ အသက္ႀကီးေသာေၾကာင့္မ်က္စိမျမင္၊ မႈန္လ်က္ရွိ၏။ ၅ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ေယေရာေဗာင္ မယားသည္ သနားေသာေၾကာင့္၊ သားအတြက္တစ္စံုတစ္ခုကိုေတာင္းအ့ံ ေသာငွါသင့္ဆီသို႔ယခုလာ၏။ ဤမည္ေသာစကားျဖင့္ျပန္ေျပာရမည္။ သူသည္လာေသာအခါ အျခားေသာမိန္းမျဖစ္ ေယာင္ေဆာင္ လိမ့္မည္ဟု အဟိယအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ထိုမိန္းမသည္ တံခါးအထဲသို႔ ဝင္၍၊ နင္းသံကို အဟိယသည္ ၾကားလွ်င္၊ အိုေယေရာေဗာင္ မယားဝင္ေလာ့။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အျခားေသာသူ၏ အေယာင္ကို ေဆာင္သနည္း။ ဝမ္းနည္းစရာသိတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ သင့္ဆီသို႔ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၇သင္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို၊ ေယေရာေဗာင္ထံသို႔သြား၍ ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ သင့္ကိုလူစုထဲကငါေရြး၍ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ိဳးကိုအုပ္စိုးေစျခင္းငွါ ေျမွာက္လ်က္၊ ၈ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးလက္မွႏႈတ္၍ သင့္အားေပး ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔မဟုတ္။ သူသည္ငါ့ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၏။ ငါ့ေရွ႕မွာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကိုသာ က်င့္မည္ဟု စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ငါ့ကိုဆည္းကပ္၏။ ၉သင္မူကားသင့္ေရွ႕မွာျဖစ္ဘူးေသာ သူအေပါင္း တို႔ကို လြန္၍ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေလၿပီ။ ငါ့အမ်က္ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ အျခားတပါးေသာဘုရားႏွင့္သြန္းေသာ ရုပ္တုတို႔ကို လုပ္၍ ငါ့ကိုသင့္ေက်ာေနာက္သို႔ပစ္ထားၿပီ။ ၁ဝထိုေၾကာင့္ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳးအေပၚသို႔ေဘးဥပါဒ္ေရာက္ေစမည္။ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာ၌အခ်ဳပ္ခံေသာသူျဖစ္ေစ၊ အလြတ္ေျပးေသာသူျဖစ္ေစ၊ ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳး ေယာက်္ား မ်ားကိုပယ္ျဖတ္မည္။ လူသည္ေနာက္ေခ်းကို အကုန္အစင္က်ံဳးသြားသကဲ့သို႔၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳးကိုပယ္ သြားမည္။ ၁၁ေယေရာေဗာင္ အမ်ိဳးသားသည္ၿမိဳ႔ထဲမွာေသလွ်င္ အေသေကာင္ကို ေခြးစားလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ျပင္မွာ ေသလွ်င္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္စားလိမ့္မည္အေၾကာင္း ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ ၁၂သင္ထ၍ကိုယ္အိမ္သို႔ သြားေလာ့။ ၿမိဳ႔တံခါးအထဲသို႔ဝင္ေသာအခါ သူငယ္ေသလိမ့္မည္။ ၁၃ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ငိုေၾကြး ျမည္တမ္းျခင္းကုိျပဳ၍သၿဂႋဳဟ္ၾကလိမ့္မည္။ ေယေရာေဗာင္ အမိ်ဳးသားစုတြင္၊ထိုသူငယ္ တေယာက္တည္းသာ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံရလိမ္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေယေရာေဗာင္အမိ်ဳးသား စုတြင္ထိုသူငယ္တေယာက္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားးသခင္ထာဝရဘုရား၌ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ရိွ၏။ ၁၄အခ်ိန္ေရာက္မွ ေယေရာေဗာင္အမ်ိဳးကို ပယ္ျဖတ္လတံ့ေသာ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္တပါးကို ထာဝရဘုရားသည္ မိမိအဘို‹ေပၚ ထြန္းေစေတာ္မူမည္။ အဘယ္အခ်ိန္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ယခုပင္ ျဖစ္လိမ္မည္။ ၁၅အာရွရပင္ တို‹ကို ျပဳစု၍ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ၾကေသာေၾကာင့္၊ က်ဴပင္ကိုေရ၌လႈပ္ရွားသကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကိုဒဏ္ခတ္၍၊ ဘိုးေဘးတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာဤျပည္ေကာင္းမွႏႈတ္ပယ္ၿပီးလွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေစေတာ္ မူမည္။ ၁၆ကုိယ္တုိင္ျပစ္မွား၍ဣသေရလအမ်ဳိးကိုလည္းျပစ္မွားေစေသာ ေယေရာေဗာင္၏ အျပစ္တုိ႔ေၾကာင့္ဣသေရ လအမ်ဳိးကိုစြန္႔ပစ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆင့္ဆိုေလ၏။ ၁၇ေယေရာေဗာင္မယားသည္ထသြား၍၊ တိရဇၿမိဳ႕တံခါးသို႔ ေရာက္ ေသာအခါ သူငယ္ေသ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္မိမိကြၽန္ ပေရာက္ဖက္အဟိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတုိင္း၊ ထိုသူငယ္ကိုသၿဂဳႋဟ္၍ ဣသေရလအမ်ဴိးသား အေပါင္းတို႔သည္ငိုၾကြးျမည္တမ္း ျခင္းကိုျပဳၾက၏။

၁၉ေယေရာေဗာင္ျပဳမူေသာ အမူအရာၾကြင္းသမွ်၊ စစ္တို္က္ျခင္းအမႈ၊ မင္းျပဳျခင္းအမႈတို႔သည္ ဣသေရလရာဇ ဝင္၌ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂ဝေယေရာ့ေဗာင္သည္အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ႏွစ္ႏွစ္စိုစံၿပီးမွ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍၊ သားေတာ္နာ ဒဒ္သည္ခမည္းေတာ္အရာ၌နန္းထိုင္၏။

၂၁ေရွာလမုန္႔သားေရာေဗာင္သည္ ယုဒျပည္ကိုစိုးစံေလ၏။ နန္ထိုင္ေသာအခါ အသက္ လးဆယ္တႏွစ္ရွိ၏။ ထာဝရဘုရားသည္နာမေတာ္တည္ေစရာဘို႔ ဣသေရခရိုင္မ်ားတို႔အထဲကေရြး ေကာက္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၌ ဆယ္ခုနစ္ ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ မယ္ေတာ္ကားအမၼဳန္အမ်ုဴိးသား၊ ေနမအမည္ရွိ၏။ ၂၂ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ျပဳ၍၊ ဘိုးေဘးတို႔ျပစ္မွားသမွ်ထက္ျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားအားျဖင့္အမ်က္ေတာ္ကိုႏႈိးေဆာ္ၾက၏။ ၂၃ျမင့္ေသာေတာင္ရွိသမွ်တို႔အေပၚ၌၄င္း၊ စိမ္းေသာ သစ္ပင္ရွိသမွ် တို႔ေအာက္၌၄င္း၊ ကုန္းမ်ား၊ ရုပ္တုမ်ား၊ အာရွရပင္မ်ားကိုတည္ၾက၏။ ၂၄ယုဒျပည္၌ ေယာက်္ားအလိုသုိ႔လုိက္တတ္ ေသာမိန္းမလွ်ာမ်ားရွိ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလ အမ်ဴိးေရွ႕မွႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာျပည္သားအမ်ဳိးျပဳေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္ရာ အမႈအလံုးစံု တို႔ကုိျပဳၾကသည္တကား။

၂၅ေရာေဗာင္မင္းႀကီးနန္းစံငါးႏွစ္တြင္၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရားရွိရွက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔စစ္ခ်ီ၍၊ ဗိမာန္ေတာ္ ဘ႑ာႏွင့္ နန္းေတာ္ဘ႑ရွိသမွ်ကို သိ္မ္းသြား၏။ ေရွာလမုန္လုပ္ေသာေရႊဒိုုင္းရွိသမွ်ကိုလည္း ယူသြား၏၊ ၂၇ေရာေဗာင္မင္းႀကီးသည္ ေရႊဒိုင္းအစာေၾကးဝါဒိုင္တို႔ကိုလုပ္၍ နန္ေတာ္တံခါးေစာင့္ ကိုယ္ရံေတာ္မွႈး၌ အပ္ေလ၏။ ၂၈ရွင္ဘုရင္သည္ဗိမာန္ေတာ္သို႔သြားေသာအခါ၊ ကိုယ္ရံေတာ္သားတို႔သည္ ဒိုင္းတို႔ကိုေဆာင္၍ ေနာက္တဖန္မိမိတို႔ ေစာင့္ရာအခန္းမွာျပန္ထားၾက၏။

၂၉ေရာေဗာင္ျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းသမွ်တုိ႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၃ဝေရာေဗာင္ႏွင့္ ေယေရာေဗာင္တုိ႔သည္အသက္ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုးရန္ဘက္ျပဳၾက၏။ ၃၁ေရာေဗာင္သည္ လည္း ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္  အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သူတုိ႔ႏွင့္အတူ သၿဂႋဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ အဘိယသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထုိင္၏။