၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁-၂ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္မင္းႀကီး နန္းစံတဆယ္ရွစ္ႏွစ္တြင္၊ အဘိယသည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳ၍၊ ယုဒျပည္ကိုသံုးႏွစ္ စိုးစံ၏။ မယ္ေတာ္ကား၊ အဘရွလံု၏သမီးမာခါ အမည္ရွိ၏။ ၃ခမည္းေတာ္ျပဳေသာဒုစရိုက္ကိုျပဳ ၿမဲျပဳ၍၊ ေဘးေတာ္ဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလံုးစံုလင္သည္ မဟုတ္။ ၄သို႔ေသာ္ လည္းဒါဝိဒ္၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍၊ သူ၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ကိုေျမွာက္၍၊ ေယရုရွ လင္ၿမိဳ႔ကိုတည္ေစသျဖင့္၊ ထိုၿမိဳ႔၌ဒါဝိဒ္၏မီးခြက္ကို ထြန္းလင္းေစေတာ္မူ၏။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ဒါဝိဒ္သည္ဟိတၱိအမ်ိဳး ဥရိယအမႈကိုထားလွ်င္၊ တသက္လံုး ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူေသာအမႈတစံုတခုကိုမွ်မေရွာင္၊ ေရွ႕ေတာ္၌တရား သျဖင့္က်င့္ေသာ အေၾကာင္း တည္း။ ၆ေရာေဗာင္သားအဘိယႏွင့္ ေယေရာေဗာင္တို႔သည္အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး ရန္ဘက္ျပဳၾက၏။

၇အဘိယ ျပဳမူေသာအမႈအရာၾကြင္းသမွ်တို႔သည္ ယုဒရာဇဝင္၌ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၈အဘိယသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္အာသသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။

၉ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယေရာေဗာင္ နန္းစံႏွစ္ဆယ္တြင္၊ အာသသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေလးဆယ္ တႏွစ္မင္းျပဳ၍ ယုဒျပည္ကိုစိုးစံေလ၏။ ၁ဝအဘြားေတာ္ကား၊ အဘရွလံု၏သမီးမာခါျဖစ္၏။ ၁၁အာသသည္ အဘိေတာ္ဒါဝိဒ္ျပဳသကဲ့သို႔ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌တရားသျဖင့္ျပဳ၏။ ၁၂ေယာက်္ားအလိုသို႔ လိုက္တတ္ေသာ မိန္းမလွ်ာတို႔ကို၄င္း၊ ဘိုးေတာ္ ေဘးေတာ္ လုပ္ေသာ ရုပ္တု ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ျပည္ေတာ္ထဲက ပယ္ရွားေတာ္မူ၏။ ၁၃အဘြားတာ္မာခါသည္ အာရွရပင္အဘို႔ရုပ္တုကိုလုပ္ေသာေၾကာင့္၊ မိဖုရားအရာကိုႏႈတ္၍၊ ရုပ္တုကို ဖ်က္ဆီး ၿပီးလွ်င္၊ ေကျဒဳန္ ေခ်ာင္းနားမွာ မီးရိႈ႕ေတာ္မူ၏။ ၁၄ျမင့္ေသာအရပ္တို႔ကိုမပယ္ရွားေသာ္လည္း၊ လက္ထက္ေတာ္ ကာလပတ္လံုး၊ အာသစိတ္ႏွလံုးသည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌စံုလင္ျခင္းရွိ၏။ ၁၅ခမည္းေတာ္လွဴေသာဥစၥာ၊ ကိုယ္တိုင္လွဴေသာဥစၥာ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ တန္ဆာမ်ားကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲသို႔သြင္းထားေတာ္မူ၏။

၁၆အာသႏွင့္ဣသေရလရွင္ဘုရင္ဗာရွာတို႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး ရန္ဘက္ျပဳၾက၏။ ၁၇ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဗာရွာသည္ ယုဒျပည္သို႔စစ္ခ်ီ၍၊ ယုဒရွင္ဘုရင္အာသထံသို႔ အဘယ္သူမွ်မထြက္ မဝင္ေစျခင္းငွါရာမၿမိဳ႔ကိုတည္၏။ ၁၈ထိုအခါက်န္ၾကြင္းေသာဗိမာန္ေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ နန္းေတာ္ဘ႑ာတည္း ဟူေသာ ေရႊေငြရွိသမွ်ကို အာသသည္ယူ၍မိမိကြၽန္တို႔၌အပ္သျဖင့္၊ ဒမာသက္ၿမိဳ႔မွာေနေသာရႈရိရွင္ဘုရင္ ေရဇုန္သား တာဗရိမုန္၏သားဗဟၤာဒဒ္ထံသို႔ေပးလိုက္၍၊ ၁၉ငါသည္သင္ႏွင့္၄င္း၊ ငါ့ခမည္းေတာ္သည္ သင့္ခမည္းေတာ္ႏွင့္၄င္း၊ မိႆဟာယဖြဲ႔ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေရႊေငြကိုငါလက္ေဆာင္ေပးလိုက္၏။ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ဗာရွာသည္ ငါ့ထံမွ ထြက္သြားေစျခင္းငွါ၊ သူႏွင့္ဖြဲ႔ေသာ မိႆဟာယကို ဖ်က္၍လာပါဟု မွာလိုက္ေလ၏။ ၂ဝအာသမင္းႀကီး၏ စကားကို ဗဟၤာဒဒ္သည္နားေထာင္၍၊ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို စစ္ခ်ီေစျခင္းငွါ မိမိဗိုလ္မ်ားကိုေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ဣယုန္ၿမိဳ႔၊ ဒန္ၿမိဳ႔၊ အာေဗလ ဗက္မာခါၿမိဳ႔မွစ၍ ဂေနၤသရက္ျပည္လံုး၊ နႆလိျပည္လံုးကို လုပ္ႀကံၾက၏။ ၂၁ထိုသတင္းကိုဗာရွာသည္ၾကားေသာအခါ၊ ရာမၿမိဳ႔ကိုလက္စ မသတ္ဘဲတိရဇၿမိဳ႔၌ေနရ၏။ ၂၂ထိုအခါ အာသမင္းႀကီးသည္ ယုဒျပည္ တေရွာက္လံုးတြင္ အမိန္႔ေတာ္ကို ေၾကာ္ျငာေစသျဖင့္၊ ျပည္သားတေယာက္မွ်မလြတ္၊ ရွိသမွ်တို႔သည္ရာမၿမိဳ႔၌ ဗာရွာမင္း သြင္းေသာ ေက်ာက္ႏွင့္ သစ္သားကိုယူသြားၾက၍၊ အာသမင္းႀကီးသည္ ဗယၤာမိန္ခရိုင္၌ေဂဘၿမိဳ႔ႏွင့္ မိဇပါၿမိဳ႔ကိုတည္၏။ ၂၃အာသမင္းျပဳမူေသာအမႈအရာၾကြင္းသမွ်ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ ၿမိဳ႔မ်ားကိုတည္ျခင္း အရာတို႔သည္ယုဒရာဇဝင္၌ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ အသက္ႀကီး ေသာ အခါေျခေထာက္၌ အနာေရာဂါစြဲသျဖင့္၊ ၂၄ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍ အဘိေတာ္ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ေယာရႈဖတ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌နန္းထိုင္၏။

၂၅ယုဒရွင္ဘုရင္ အာသနန္းစံႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ ေယေရာေဗာင္ သားနာဒဒ္သည္ဣသေရလႏိုင္ငံ၌မင္းျပဳ၍ ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံ၏။ ၂၆ထိုမင္းသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ခမည္းေတာ္လိုက္ေသာလမ္း၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ လမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။ ၂၇ဣသခါအမ်ိဳး၊ အဟိယသားဗာရွာသည္ သင္းဖြဲ႔၍၊ နာဒဒ္မင္းႏွင့္ ဣသေရလသားအေပါင္းတို႔သည္ဖိလိတၱိျပည္ဂိေဗသုန္ၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားၾကစဥ္၊ ၂၈ယုဒရွင္ဘုရင္အာသ နန္းစံသံုးႏွစ္တြင္၊ ဗာရွာသည္နာဒဒ္မင္းကို လုပ္ႀကံ၍နန္းထိုင္ေလ၏။ ၂၉နန္းထိုင္ေသာအခါ ေယေရာေဗာင္အမ်ဳိး ရွိသမွ်ကိုလည္း လုပ္ႀကံ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔သား အဟိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေယာေရာေဗာင္အမ်ိဳးကို မဖ်က္မွီတိုင္ေအာင္၊ အသက္ရွဴေသာသူတေယာက္ကိုမွ် မခ်န္မထား။ ၃ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ေယေရာေဗာင္သည္ ကိုယ္တိုင္ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ႏွင့္ဣသေရလအမ်ိဳးကို လည္းျပစ္မွားေစေသာ အျပစ္အားျဖင့္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏိႈးေဆာ္ေသာအေၾကာင္းတည္း။ ၃၁နာဒဒ္မင္းျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းသမွ်တို႔သည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၃၂အာသႏွင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဗာရွာတုိ႔သည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုးရန္ဘက္ျပဳၾက၏။ ၃၃ယုဒရွင္ဘုရင္ အာသ နန္းစံသံုးႏွစ္တြင္၊ အဟိယသားဗာရွာသည္ တိရဇၿမိဳ႔မွာမင္းျပဳ၍၊ ဣသေရလႏိုင္ငံကို ႏွစ္ဆယ္ ေလးႏွစ္စိုးစံ၏။ ၃၄ထို မင္းသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍၊ ေယေရာေဗာင္လိုက္ေသာလမ္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုျပစ္မွားေစ ေသာလမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။