၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဗာရွာကို အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဟာနန္၏ သားေယဟုသို‹ ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂သင့္ကိုေျမမႈန္‹ထဲကငါၾကြ၍၊ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ိဳးကို အုပ္စုိးေစျခင္းငွါ ေျမွာက္ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ ေယေရာေဗာင္၏လမ္းသို‹လိုက္လ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ျပစ္မွား၍၊ ငါ့အမ်က္ကိိုႏႈိးေဆာ္ေစျခင္းငွါ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ၃သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ‹ကို ငါပယ္ရွား၍၊ သင္၏ အမ်ိဳးကို ေနဗတ္၏ သားေယေရာေဗာင္၏ အမ်ဳိးကဲ့သိို‹ ငါျဖစ္ေစမည္။ ၄ဗာရွာ၏ အမ်ိဳးသားသည္ ၿမိဳ‹ထဲမွာ ေသလွ်င္၊ အေသေကာင္ကို ေခြးစားလိမ့္မည္။ ၿမိဳ‹ျပင္မွာေသလွ်င္ မိုဃ္းေကာင္ကင္ငွက္ စားလိမ့္မည္ဟုမိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၅ဗာရွာျပဳမူေသာ အမႈအရာၾကြင္းသမွ်တို‹ႏွင့္သူ၏ တန္ခိိုးႀကီးျခင္းအရာသည္ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ ရိွ၏။ ၆ဗာရွာသည္ ဘိုးေဘးတို‹ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍တိရဇၿမိဳ‹၌ သၿဂိဳဟ္ျခင္းကိုခံေလ၏။ သားေတာ္ဧလာသည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌နန္းထိိုင္၏။ ၇ဗာရွာသည္ ေယေရာေဗာင္ အမ်ိဳးႏွင့္တူ၍ ထိုအမ်ိဳးကိုလုပ္ၾကံေသာအျပစ္၊ မိမိျပဳမူေသာအားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ျပစ္မွားသမွ်ေသာ အျပစ္၊ မိမိျပဳမူေသာအားျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ျပစ္မွားသမွ်ေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဗာရွာကိုအေၾကာင္းျပဳ၍၊ ဟာနန္၏ သားေယဟု အားျဖင့္ ေရာက္လာသည္ႏွင့္အညီ၊ ၈ယုဒရွင္ဘုရင္အာသနန္းစံႏွစ္ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္တြင္၊ ဗာရွာသားဧလာသည္ တိရဇၿမိဳ‹၌ေန၍ ဣသေရလႏိုင္ငံ ကို ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံသည္ ရိွေသာ္၊ ၉ရထားစီးသူရဲ တဝက္ကိုအုပ္ေသာသူ၊ မိမိကြၽန္ဇိမရိသည္ သင္းဖြဲ႔၍၊ ဧလာသည္ တိရဇၿမိဳ‹တြင္ နန္းေတာ္အုပ္ အာဇ၏အိမ္၌ ယစ္မူးေအာင္ေသာက္လ်က္ ေနစဥ္အခါ၊ ၁ဝဇိမရိသည္ဝင္၍ ယုဒရွင္ဘုရင္ အာသနန္းစံ ႏွစ္ဆယ္ခုႏွစ္ႏွစ္တြင္၊ ဧလာကိုေသေစျခင္းငွါလုပ္ႀကံ၍ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၁၁နန္းထိုင္စက၊ ဗာရွာအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹ကို သတ္၏။ ဗာရွာႏွင့္ေပါက္ေဘာ္ေတာ္ေသာ ေယာက်္ား၊ အေဆြဖဲြ႔ေသာေယာက္်ားတေယာက္ကို မွ်မခ်န္မထား။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ဗာရွာကိို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပေရာဖက္ေယဟုအားျဖင့္ မိန္‹ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ႏွင့္အညီ၊ ဇိမရိသည္ ဗာရွာ အမိ်ဳးသား အေပါင္းတို‹ကို ဖ်က္ဆီး၏။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ ဗာရွာႏွင့္သားဧလာတို‹သည္ ကိုယ္တိုင္ျပစ္မွားေစေသာ အျပစ္ႏွင့္ ဣသေရလ အမ်ိဳးကိုလည္း ျပစ္မွားေစေသာ အျပစ္အားျဖင့္၄င္း၊ မိစျၧြာဒိဌိအားျဖင့္၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကိုႏိႈးေဆာ္ေသာ အေၾကာင္းတည္း၊ ၁၄ဧလာျပဳမူေသာအမႈ အရာၾကြင္းသမွ်တို‹သည္ ဣသေရလ ရာဇဝင္၌ေရးထားလ်က္ရိွ၏။

၁၅ယုဒရွင္ဘုရင္ အာသ နန္းစံႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္္ႏွစ္တြင္၊ ဇိမရိသည္ တိရဇၿမိဳ‹၌ခုႏွစ္ရက္စိုးစံ၏။ ၁၆ထုိသုိ႔ဇိမရိသည္ သင္းဖဲြ႔၍ ရွင္ဘုရင္ကို သတ္သည္ဟု ဖိလိတၱိျပည္ဂိေဗသုန္ၿမိဳ႔ေရွ႕မွာ တပ္ခ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သိတင္းၾကားလွ်င္၊ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းၾသမရိကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ တပ္ထဲမွာ ေျမွာက္ၾက၏။ ၁၇ၾသမရိသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ဂိေဗသုန္ၿမိဳ႔မွထြက္၍၊ တိရဇၿမိဳ႔ကိုဝိုင္းထားၾက၏။ ၁၈ၿမိဳ႔ကိုတိုက္၍ရမည္ဟုဇိမရိသည္ သိေသာအခါ၊ နန္းေတာ္ထဲသို႔ဝင္၍ မိမိအေပၚမွာ နန္းေတာ္ကို မီးရိႈ႕သျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေသေလ၏။ ၁၉အေၾကာင္းမူကား၊ ေယေရာေဗာင္လိုက္ေသာ လမ္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ျပစ္မွားေစေသာ လမ္းသို႔လိုက္၍ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကိုျပဳေသာ အေၾကာင္းတည္း။ ၂ဝဇိမရိျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းသမွ်တို႔ႏွင့္ ပုန္ကန္ျခင္းအရာသည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ ေရးထားလ်က္ရွိ၏။

၂၁ထိုအခါျပည္သားတို႔သည္ကြဲျပား၍၊ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဂိနတ္၏သားတိဗနိကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ျခင္းငွါ သူ႔ေနာက္သို႔လိုက္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ၾသမရိေနာက္သို႔လိုက္ၾက၏။ ၂၂ၾသမရိေနာက္သို႔ လိုက္ေသာ သူတို႔သည္ ဂိနတ္၏သား တိဗနိေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူတို႔ကို ႏိုင္သျဖင့္၊ တိဗနိေသ၍ ၾသမရိသည္ နန္းထိုင္ေလ၏။ ၂၃ယုဒရွင္ ဘုရင္အာသနန္းစံသံုးဆယ္တႏွစ္တြင္၊ ၾသမရိသည္နန္းထိုင္၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံ၏။ တိရဇၿမိဳ႔၌ေျခာက္ႏွစ္စိုးစံၿပီးမွ၊ ၂၄ရွမာရိေတာင္ကို ေတာင္ရွင္ရွေမရ၌ ေငြအခြက္ႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ဝယ္၍ေတာင္ေပၚမွာၿမိဳ႔ကို တည္၏။ ထိုၿမိဳ႔ကိုေတာင္ရွင္ရွေမရ အမည္ကိုအစြဲျပဳသျဖင့္၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ဟူ၍ သမုတ္ေလ၏။ ၂၅ၾသမရိသည္ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ဒုစရိုက္ကို ျပဳသျဖင့္၊ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းထက္သာ၍ ဆိုးညစ္၏။ ၂၆ေနဗတ္၏သားေယေရာ ေဗာင္ လိုက္ေသာလမ္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္မိစျၧြာဒိဌိအားျဖင့္မိမိတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏အမ်က္ေတာ္ကို ႏိႈးေဆာ္၍၊ ျပစ္မွားေစေသာ ဒုစရိုက္ အျပစ္လမ္းသို႔လိုက္ေလ၏။ ၂၇ၾသမရိျပဳမူေသာအမႈအရာ ၾကြင္းသမွ်တို႔ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးျခင္းအရာသည္ ဣသေရလရာဇဝင္၌ေရးထားလ်က္ရွိ၏။ ၂၈ၾသမရိသည္ ဘိုးေဘးတို႔ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကို ခံေလ၏။ သားေတာ္အာဟပ္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌နန္းထိုင္၏။

၂၉ယုဒရွင္ဘုရင္အားသနန္းစံ သံုးဆယ္ရွစ္ႏွစ္တြင္၊ ၾသမရိသား အာဟပ္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ဣသေရလ မင္းျပဳ၍၊ဣသေရလႏိုင္ငံကို ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံ၏။ ၃ဝၾသမရိသား အာဟပ္သည္ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာသူအေပါင္းတို႔ထက္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌သာ၍ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၏။ ၃၁ေနဗတ္၏သား ေယေရာေဗာင္ျပဳေသာ ဒုစရိုက္အျပစ္လမ္းသို႔သာ လိုက္လွ်င္၊ သာမညအျပစ္ ေရာက္မည္ဟု ထင္မွတ္လ်က္၊ ဇိဒုန္မင္းႀကီးဧသဗာလသမီး ေယဇေဗလႏွင့္စံုဘက္၍၊ ဗာလဘုရားကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္၏။ ၃၂ရွမာရိၿမိဳ႔တြင္ ဗာလဘုရား၏ဗိမာန္၌ ဗာလဘုရားအဘို႔ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၏။ ၃၃အာရွရပင္ကိုလည္းျပဳစု၍၊ မိမိေရွ႕မွာ ျဖစ္ဘူးေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔ထက္ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ကိုႏိႈးေဆာ္ျခင္း ငွါသာ၍ျပဳ၏။ ၃၄အာဟပ္လက္ထက္၌ ေဗသလၿမိဳ႔သားဟိဧလသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔ကိုတည္၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ႏုန္၏သားေယာရႈအားျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူ ေသာစကားႏွင့္အညီ၊ သားဦးအဘိရံလက္ထက္၌ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ကိုတည္၍၊ သားေထြး ေစဂုပ္လက္ထက္၌ ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကိုေထာင္၏။