၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ကာလအင္တန္ၾကာ၍ သံုးႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ ဧလိယသို႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္က၊ သင္သည္အာဟပ္မင္းအားသြား၍ ကိုယ္ကိုျပေလာ့။ ငါသည္လည္းေျမေပၚမွာမိုဃ္းရြာ ေစမည္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း၊ ၂ဧလိယသည္အာဟပ္မင္းအားကုိယ္ကိုျပအံ့ေသာငွါသြား၏။ ထိုအခါရွမာရိၿမိဳ႕၌ ျပင္းစြာ ေသာအစာအဟာရ ေခါင္းပါးျခင္းေဘးရွိ၍၊ ၃အာဟပ္မင္းသည္ နန္းေတာ္အုပ္ၾသဗဒိကုိေခၚ၏။ ထိုၾသဗဒိသည္ထာဝရ ဘုရားကိုအလြန္ရိုေသေသာသူျဖစ္၏။ ၄ေယဇေဗလသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပေရာဖက္တို႔ကို ပယ္ျဖတ္ေသာအခါ၊ ၾသဗဒိသည္ပေရာဖက္ တရာကိုေျမတြင္းထဲမွာ ငါးဆယ္စီ ဝွက္ထားၿပီးလွ်င္၊ မုန္႔ႏွင့္ေရကိုေပး၍ေကြၽးေလ၏။ ၅အာဟပ္ကလည္း၊ တျပည္လံုးသို႔လွည့္လည္၍ စမ္းေရတြင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားရွိရာအရပ္ရပ္သို႔သြားေလာ့။ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔သည္မေသ၊ ျမင္းႏွင့္လား တို႔သည္ အသက္လြတ္မည္အေၾကာင္း၊ ျမက္ပင္ကို ေတြ႔ေကာင္းေတြ႔လိမ့္မည္ဟု ၾသဗဒိအားဆိုလ်က္၊ ၆သူတို႔သည္တျပည္လံုးကိုႏွံ႔ျပားေအာင္ေဝဖန္၍၊ အာဟပ္ႏွင့္ ၾသဗဒိသည္လမ္းတျခားစီထြက္သြားၾက၏။ ၇ၾသဗဒိသည္သြားစဥ္အခါ၊ ဧလိယသည္ ဆီး၍ႀကိဳ၏။ ၾသဗဒိသည္ လိယကုိသိ၍ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္သခင္ဧလိယအမွန္ပါသေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၈ဧလိယကငါမွန္၏။ ဧလိယသည္ ဤမည္ေသာအရပ္၌ရွိပါ၏ဟု သင့္ သခင္ထံသို႔သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟုေျပာဆိုေသာ္၊ ၉ၾသဗဒိကလည္း၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏အသက္ကုိ သတ္ေစျခင္းငွါ အာဟပ္၌အပ္ရမည့္အေၾကာင္း၊ ကိုေတာ္ကြၽန္သည္ အဘယ္တို႔ျပစ္မွားဘိသနည္း။ ၁ဝကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာေစျခင္းငွါကြၽႏု္ပ္သခင္မေစလႊတ္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံ တခုမွ်မရွိပါ။ တကြၽန္းတႏိုင္ငံသားက၊ ဧလိယမရွိပါဟုေလွ်ာက္ထားေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာ၍မေတြ႔ႏိုင္ဟု ထို တိုင္းႏိုင္ငံသားတို႔သည္ အက်ိန္ကိုခံရၾကပါ၏။ ၁၁ယခုမူကား၊ ဧလိယသည္ဤမည္ေသာ အရပ္၌ရွိပါ၏ဟု သင့္သခင္ ထံသို႔သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္တကား။ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္သည္ကုိယ္ေတာ္ထံမွ ထြက္သြား၍အာဟပ္ မင္းထံမွာ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္မသိေသာအရပ္သို႔ ကိုယ္ေတာ္ကိုေဆာင္ သြားေတာ္မူလွ်င္၊ အာဟပ္မင္းသည္ကုိယ္ေတာ္ကိုမေတြ႔ႏိုင္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ကို သတ္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ မူကား၊ အသက္ငယ္စဥ္ကာလမွစ၍  ထာဝရဘုရားကို ရုိေသပါၿပီ။ ၁၃ေယဇေဗလသည္ ထာဝရဘုရား၏ ပေရာဖက္တို႔ကုိသတ္ေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပါျပဳေသာအမႈတည္း ဟူေသာထာဝရဘုရား၏ ပေရာဖက္တရာကို ေျမတြင္းထဲမွာ ငါးဆယ္စီဝွက္ထားၿပီးလွ်င္၊ မုန္႔ႏွင့္ေရကိုေပး၍ ေကြၽးေၾကာင္းကို အကြၽႏု္ပ္သခင္ၾကားေတာ္မမူသေလာ။ ၁၄ယခုမူကား၊ ဧလိယသည္ဤမည္ေသာ အရပ္၌ရွိပါ၏ဟု သင့္သခင္ထံသုိ႔သြား၍ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အာဟပ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုသတ္ပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ဆို၏။ ၁၅ဧလိယကလည္း ငါကုိးကြယ္ေသာေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း၊ ငါသည္ယေန႔ အာဟပ္မင္းအားကိုယ္ကိုအမွန္ျပမည္ဟု ဆိုျပန္ေသာ္၊ ၁၆ၾသဗဒိသည္အာဟပ္မင္းထံသို႔သြား၍ ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အာဟပ္သည္ဧလိယကို ႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွါသြား၍၊ ၁၇ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိး ကိုေႏွာက္ရွက္ေသာ သူမွန္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၈ဧလိယက၊ ငါသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကိုမေႏွာက္ရွက္၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ ထာဝရဘုရာ၏ပညတ္တရားကိုစြန္႔၍ ဗာလဘုရားတုိ႔ကိုဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအ မ်ဳိးကိုေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။ ၁၉သို႔ရာတြင္လူကိုယခုေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ဗာလမေရာ ဖက္ေလးရာငါဆယ္ကုိ၄င္း၊ ေယဇေဗလစားပြဲ၌စားေသာ အာရွရပေရာဖက္ ေလးရာကို၄င္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ငါ့ထံသုိ႔စုေဝးေစေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၂ဝအာဟပ္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ရွိရာသို႔ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ပေရာဖက္တို႔ကိုကရေမလေတာင္ေပၚမွာစုေဝးေစ၏။

၂၁ဧလိယသည္လူမ်ားရွိရာသို႔လာ၍၊ သင္တို႔သည္ဘာသာႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လံုး ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထိုဘုရားကိုဆည္း ကပ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထိုဘုရားကိုဆည္းကပ္ၾကေလာ့ဟုဆိုလ်င္၊ လူမ်ားတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ၂၂တဖန္ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ကား ငါတေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏။ ဗာလ၏ပေရာဖက္ကားေလးရာ ငါးဆယ္ရွိၾက၏။ ၂၃ႏြားႏွစ္ေကာင္ကိုေပးၾကေလာ့။ သူတုိ႔သည္တေကာင္ကို ေရြး၍ အပိုင္းပုိင္းျဖက္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာ တင္ပါေလေစ။ မီးမထည့္ေစႏွင့္။ ငါလည္းႏြားတေကာင္ကိုလုုပ္၍ ထင္းေပၚမွာတင္မည္။ မီးကိုမထည့္။ ၂၄သင္တို႔သည္ သင္တို႔ဘုရားမ်ား၏နာမကို ဟစ္ေခၚၾကေလာ့။ ငါလည္းထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုဟစ္ေခၚမည္။ မီးျဖင့္ထူးေတာ္မူ ေသာဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ မွန္ပါေစဟု လူမ်ားတို႔အားေျပာဆိုလွ်င္၊ လူအေပါင္းတို႔က၊ ဧလိယ၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပသည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၂၅တဖန္ဧလိယက၊ သင္တို႔သည္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြားတေကာင္ကို အရင္ေရြ႔၍ လုပ္ၾကေလာ့။ မီးမထည့္ဘဲ သင္တို႔ဘုရားမ်ား၏နာမကို ဟစ္ေခၚၾကေလာ့ဟု ဗာလ၏ပေရာဖက္တို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၂၆သူတို႔သည္လူမ်ားေပးေသာႏြားကိုယူ၍ လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အိုဗာလဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ထူးေတာ္မူပါဟု နံနက္အခ်ိန္မွစ၍မြန္းတည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဗာလ၏နာမကို ဟစ္ေခၚၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္သံမရွိ။ ထူးေသာသူလည္းမရွိ။ သူတို႔သည္ကုိယ္တည္ေသာယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကခုန္ ၾက၏။ ၂၇မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဧလိယက၊ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆင္ျခင္ လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ သုိ႔မဟုတ္တစံုတခုကိုလိုက္၍ရွာေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္ခရီးသြားေတာ္မူ၏။ သုိ႔မဟုတ္ကိ်န္းစက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ႏႈိးရမည္ဟုျပက္ယယ္ျပဳ၍ဆို၏။ ၂၈သူတို႔သည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ဟစ္၍ ထံုးစံုရွိသည္အတုိင္း၊ ကုိယ္အေသြးႏွင့္ ကိုယ္ကိုလူးျခင္းငွါထား၊ သံစူးႏွင့္ ကိုယ္ကုိရွေစၾက၏။ ၂၉မြန္းလြဲ၍ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္တုိင္ေအာင္ပေရာဖက္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္သံမရွိ။ ထူးေသာသူ၊ အမႈထားေသာသူလည္း မရွိေသာအခါ၊ ၃ဝဧလိယက၊ ငါ့အနီးသို႔လာၾကေလာ့ဟု လူမ်ားတို႔ကို ေခၚသည့္အတိုင္း၊ လူအေပါင္းတို႔သည္အနီးသို႔လာၾက၏။ ထုိအခါ ဧလိယသည္ၿပိဳပ်က္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကို ရွင္းလင္းၿပီးမွ၊ ၃၁သင္၏အမည္ကား ဣသေရလျဖစ္ရမည္ဟူေသာထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံရေသာ ယာကုပ္သားအမ်ဳိးအႏႊယ္အေရအတြက္အတိုင္း၊ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လံုးကိုယူ၍၊ ၃၂ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ၿပီးမွ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွစ္တင္းေလာက္ဝင္ႏိုင္ေသာ က်ဴံးကိုယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌တူးေလ၏။ ၃၃ထင္းကိုစီး၍ ႏြားကုိလည္းအပိုင္း ပိုင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာတင္ေလ၏။ ၃၄အိုးေလးလံုးကိုေရႏွင့္ အျပည့္ထည့္၍၊ မီးရႈိ႔စရာယဇ္ႏွင့္ထင္းေပၚမွာ ေလာင္းၾကေလာ့ဟု ဆိုသည့္အတိုင္းသူတို႔သည္ ေလာင္းၿပီးမွ၊ တဖန္ေလာင္းၾက ဦးေလာ့ဟုဆိုသည့္အတိုင္း သူတို႔သည္ေလာင္းၿပီးမွ၊ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ေလာင္းၾကေလာ့ဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္သံုးႀကိမ္ တုိင္ေအာင္ေလာင္းၾက၏။ ၃၅ေရသည္ယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌စီး၍ က်ံဳးသည္လည္းေရႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ ၃၆ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာဖက္ဧလိယသည္ခ်ဥ္းလာ၍၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ျဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ျပဳေၾကာင္းကို၄င္း၊ ယေန႔သိၾကပါေစေသာ၊ ၃၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ဤလူတို႔ စိတ္သေဘာကိုေျပာင္းလဲေစေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ သူတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ အကြၽႏု္ပ္စကားကိုနားေထာင္ေတာ္မူပါ။ နားေထာင္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ၃၈ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ မီးသည္က်သျဖင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာထင္း၊ ေက်ာက္၊ ေျမမႈန္႔ကိုေလာင္၍ က်ဴံး၌ရွိေသာေရကိုလည္း ခန္းေျခာက္ေစ၏။ ၃၉လူအေပါင္းတို႔သည္ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံၾက၏။ ၄ဝဧလိယကလည္း၊ ဗာလ၏ ပေရာဖက္တို႔ကုိဘမ္းဆီးၾက ေလာ့။ တေယာက္ကိုမွ်မလႊတ္ေစႏွင့္ဟုစီရင္သည့္အတိုင္း၊ သူတို႔ကို ဘမ္းဆီး၍ ဧလိယသည္ ကိရႈန္ေခ်ာင္းသို႔ ယူသြားၿပီးလွ်င္ ကြပ္မ်က္ေလ၏။

၄၁ထိုေနာက္မွဧလိယက၊ မင္းႀကီးသည္စားေသာက္ျခငး္ငွါတက္သြားပါေလာ့။ မ်ားစြာေသာ မိုဃ္းရြာမည့္ အသံရွိသည္ဟု အာဟပ္အားေျပာဆိုလွ်င္၊ ၄၂အာဟပ္သည္စားေသာက္ျခင္းငွါတက္သြား၏။ ဧလိယသည္ကရေမ လေတာင္ေပၚသုိ႔တက္၍၊ ေျမ၌ျပပ္ဝပ္လ်က္မ်က္ႏွာကိုဒူးၾကားမွာထားလ်က္၊ ၄၃မိမိကြၽန္အားသင္တက္၍ ပင္လယ္သို႔ ၾကည့္ရႈ႔ေလာ့ဟုဆိုသည့္အတိုင္း၊ ကြၽန္သည္တက္၍ၾကည့့္ရႈ႔လွ်င္၊ အဘယ္အရာမွ်မရိွပါဟုေျပာဆို၏။ ဧလိယက၊ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္သြား၍ၾကည့္ရႈ႔ဦးေလာ့ဟုဆို၏။ ၄၄ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာအခါ၊ လူလက္ႏွင့္တူေသာမိုဃ္းတိမ္ငယ္ တခုသည္ပင္လယ္ထဲကတက္ပါ၏ဟု ဆိုေသာ္၊ အာဟပ္မင္းထံသို႔သြားေလာ့။ မိုဃ္းရြာ၍ဆီးတားမည္ကိုစိုးရိမ္ စရာရွိေသာေၾကာင့္၊ မင္းႀကီးျပင္ဆင္၍ျပန္သြားမည္အေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားေလာ့ဟု မွာလိုက္ေလ၏။ ၄၅မၾကာမျမင့္မွီ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းႏွင့္မည္း၍ျပင္းစြာမိုဃ္းရြာ၏။ အာဟပ္သည္ရထားစီး၍ ေယဇေရလၿမိဳ႕သို႔သြား၏။ ၄၆ထာဝရဘုရား၏လက္ေတာ္သည္ ဧလိယအေပၚမွာရွိ၍၊ သူသည္ခါးပန္းကိုစည္း လ်က္ အာဟပ္မင္း အရင္ေယဇေရၿမိဳ႕တံခါးဝသို႔ေျပးေလ၏။