၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ဧလိယျပဳေသာအမႈႏွင့္ ပရာဖက္အေပါင္းတို႔ကိုထားႏွင့္ ကြပ္မ်က္ေသာအမႈကို၊ အာဟပ္သည္ ေယဇေဗလအား အကုန္အစင္ၾကားေျပာ၏။ ၂ေယဇေဗလက၊ နက္ျဖန္ေန႔ယခုအခ်ိန္ေရာက္မွ၊ သင့္အသက္သည္ထိုပေရာဖက္ တို႔၏အသက္ကဲ့သို႔ငါမျဖစ္ေစလွ်င္၊ ဘုရားတို႔သည္ငါ၌ထိုမွ်မက ျပဳပါေစေသာဟု တမန္ကိုဧလိယထံသုိ႔ေစလႊတ္၍ ၾကားလိုက္၏။ ၃ထိုအခါဧလိယသည္ေၾကာက္သျဖင့္၊ ထ၍အသက္လြတ္ေအာင္ ယုဒရိုင္ေဗရရုဘၿမိဳ႔သုိ႔သြား၏။ ထိုၿမိဳ႔၌ကြၽန္ကိုထားခဲ့၍၊ ၄သူ႔ကိုယ္တိုင္သည္ ေတာသို႔ တေန႔ခရီးသြားၿပီးလွ်င္၊ ရသမ္ပင္ေအာက္သို႔ ေရာက္၍ထိုင္ေလ၏။ ထိုအခါကိုယ္အသက္ ေသရမည္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ယခုတန္ပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို သိမ္းယူေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ဘုိးေဘးတို႔ထက္သာ၍မေကာင္းပါဟု ျမည္တမ္းၿပီးလွ်င္၊ ၅ရသမ္ပင္ ေအာက္မွာ အိပ္ေပ်ာ္၏။ ထိုအခါေကာင္းကင္တမန္က၊ ထ၍စားေလာ့ဟု သူ႔ကို တို႔လ်က္ဆို၏။ ၆ဧလိယသည္ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ၊ မီးႏွင့္ဖုတ္ေသာမုန္႔ျပားႏွင့္ေခါင္းရင္း၌ေရဘူး ရွိသည္ကိုျမင္၍ စားေသာက္ၿပီးမွ တဖန္အိပ္ေပ်ာ္၏။ ၇ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္လာ၍သူ႔ကုိ တို႔လ်က္၊ သြားမည့္လမ္ခရီးသည္ အလြန္ေဝးေသာေၾကာင့္၊ ထ၍စားဦးေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၈ဧလိယသည္ထ၍စားေသာက္ျပန္၏။ ထိုအစာ အာဟာရကိုအမွီျပဳလ်က္၊ အရက္ေလးဆယ္ခရီးသြား၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာေဟာရပ္ေတာင္သုိ႔ ေရာက္သျဖင့္၊ ၉ဥမင္ထဲသုိ႔ဝင္၍ေန၏။ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရာက္လာသည္ကား၊ ဧလိယ၊ သင္သည္ ဤအရပ္၌ အဘယ္သို႔ျပဳလ်က္ေနသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၁ဝဧလိယကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရား သခင္ထာဝရ ဘုရားဘက္၌ အလြန္စိတ္အားႀကီးပါၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ပဋိညာဥ္တရားကို စြန္႔ၿပီးလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ပေရာဖက္မ်ားကို ထားႏွင့္သတ္ၾကပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တေယာက္တည္းက်န္ရစ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကုိပင္ သတ္ျခင္းငွါ ရွာၾကပါသည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၁ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကလည္း ထြက္ေလာ့။ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာင္ေပၚမွာ ရပ္ေနေလာ့။ ထာဝရဘုရားေရွာက္သြားမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အာႀကီးေသာေလျပင္းသည္ ေထာင္ထိပ္တို႔ကိုခြဲ၍၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေက်ာက္တို႔ကိုခ်ိဳးဖဲ့၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေလ၌ရွိေတာ္မမူ။ ေလေနာက္မွာ ေျမလႈပ္ျခင္းရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမလႈပ္ျခင္း၌လည္း ရွိေတာ္မမူ။  ၁၂ေျမလႈပ္ျခင္းေနာက္မွာ မီးရိႈ႕၏။ သုိ႔ရာတြင္ထာဝရဘုရားသည္ မီး၌လည္းရွိေတာ္မမူ၊ မီးေနာက္မွာျဖည္းညွင္းေသာ အသံရွိ၏။ ၁၃ထိုအသံကို ဧလိယသည္ၾကားလွ်င္၊ မ်က္ႏွာကုိဝတ္လံုႏွင့္ ဖံုးအုပ္္လ်က္ထြက္၍ ဥမင္ဝ၌ရပ္ေန၏။ထိုအခါဧလိယ၊ သင္သည္ဤ အရပ္၌အဘယ္သုိ႔ျပဳလ်က္ေနသနည္းဟု အသံလာ၏။ ၁၄ဧလိယကလည္း၊ အကြၽႏု္သည္ ေကာင္ကင္းဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားဘက္၌ အလြန္စိတ္အားႀကီးပါၿပီ။ အေၾကာင္မူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး သားတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္၏ ပဋိိညာဥ္တရားကိုစြန္႔ၿပီးလွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ယဇ္ပလႅင္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပေရာဖက္မ်ားကို ထားႏွင့္သတ္ၾကပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္တေယာက္တည္း က်န္ရစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကိုပင္ သတ္ျခင္းငွါ ရွာၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၁၅ထာဝရဘုရားက ဒမာသက္ေတာသို႔ျပန္၍ ခရီးသြားေလာ့။ ေရာက္ေသာအခါဟာေဇလကို ရႈရိရွင္ဘုရင္အရာ၌ခန္႔ထား၍ ဘိသိက္ေပးေလာ့။ ၁၆နိမ္ရွိသား ေယဟုကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ဘိသိက္ေပးေလာ့။ အာေဗလမေဟာလၿမိဳ႕ေန၊ ရွာဖတ္သားဧလိရွဲကို သင့္ကိုယ္စား ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထား၍ဘိသိက္ေပးေလာ့။ ၁၇သုိ႔ျဖစ္၍ဟာေဇလထားႏွင့္လြတ္ေသာသူကို ေယဟု သတ္လိမ့္မည္။ေယဟုထားႏွင့္လြတ္ေသာသူကို ဧလိရွဲသတ္လိမ့္မည္။ ၁၈သုိ႔ရာတြင္ဗာလေရွ႕၌ ဒူးေထာက္ျခင္း၊ နမ္းျခင္းကိုမျပဳေသာသူအေပါင္းတည္းဟူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသား ခုႏွစ္ေထာင္တို႔ကို ငါ့အဘို႔ ငါက်န္ၾကြင္းေစၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၉ထိုအရပ္မွဧလိယသည္ သြားၿပီးလွ်င္၊ ႏြားငါးယွဥ္းႏွင့္လယ္ထြန္လ်က္၊ ေနာက္ဆံုးႏြားယွဥ္း၌ ကုိယ္တုိင္လိုက္ ေသာရွာဖတ္သားဧလိရွဲကုိ ေတြ႔၍အနား၌ ေရွာက္စဥ္တြင္၊ မိမိဝတ္လံုကိုသူ႔အေပၚမွာ တင္ေလ၏။ ၂ဝဧလိရွဲသည္ႏြားတို႔ကို ပစ္ထား၍ ဧလိယေနာက္သို႔လိုက္လ်က္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္မိဘကိုနမ္း ပါရေစ။ သုိ႔ၿပီးမွ ကိုယ္ေတာ္ေနာက္သုိ႔ လိုက္ပါမည္ဟု အခြင့္ေတာင္းလွ်င္၊ ဧလိယကျပန္သြားေလာ့။ ငါသည္သင္၌ အဘယ္သို႔ျပဳဘိသနည္းဟုဆိုေသာ္၊ ၂၁ဧလိရွဲသည္ ျပန္သြား၍ ႏြားတယွဥ္းကိုသတ္ၿပီးမွ၊ ႏြားသားကိုလယ္ထြန္ေသာ တန္ဆာႏွင့္ ျပဳတ္၍လူမ်ားတို႔အား ေကြၽးေလ၏။ သို႔ၿပီးမွထ၍ ဧလိယေနာက္သုိ႔လိုက္လ်က္လက္ေထာက္ျဖစ္ေလ၏။