၃ရာ အခန္းၾကီး (၁)


၁ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ အသက္ႀကီးရင့္၍ အိုေသာအခါ အဝတ္ၿခံဳ၍ မေႏြးႏိုင္။ ၂သို‹ျဖစ္၍ ကြၽန္တို‹က၊ အသက္ပ်ိဳေသာ ကညာကို အရွင္မင္းႀကီးအဘို‹ရွာပါေစ။ သူသည္မင္းႀကီးကို ခစား၍ျပဳစုပါေစ။ အရွင္မင္းႀကီးကို ေႏြးေစျခင္းငွာ ရင္ခြင္ေတာ္၌ အိပ္ပါေစဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ ၃ထိုသို‹ႏွင့္အညီ အဆင္းလွေသာ အပ်ိဳမကို ဣသေရလျပည္ တေရွာက္လုံးတြင္ရွာ၍၊ ရႈနင္ၿမိဳသူ အဘိရွက္ကို ေတြ‹သျဖင့္ အထံေတာ္သို‹ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၄ထိုမိန္းမသည္အလြန္အဆင္းလွ၏။ ရွင္ဘုရင္ကို လည္းလုပ္ေကြၽးျပဳစုေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ရွင္ဘုရင္ သိမ္းေတာ္မမူ။

၅ထုိေနာက္ဟဂၢိတ္သားအေဒါနိယသည္ရွင္ဘုရင္လုပ္မည္ဟု အႀကံရွိလ်က္၊ ကိုယ္ကိုေျမွာက္၍ ရထား မ်ားႏွင့္ ျမင္းမ်ားကို၄င္း၊ မိမိေရွ‹၌ ေျပးရေသာလူငါးဆယ္ကို၄င္း၊ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ၆ခမည္းေတာ္က၊ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို‹ျပဳသနည္းဟု သူ‹စိတ္နာေအာင္ တခါမွ်မေျပာစဖူး။ ထိုသူသည္ အဆင္းလည္းအလြန္လွ၏။ ၇အဗရွလုံညီလည္းျဖစ္၏ သူသည္ေဇရုယာသားယြာဘ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အဗ်ာသာႏွင့္ တိုင္ပင္၍ သူတိုု‹သည္ အေဒါနိယဘက္မွာ ေနၾက၏။ ၈ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္၊ ေယာယဒသားေဗနာယ၊ ပေရာဖက္နာသန္၊ ရိွမိ၊ ေရဣ အစရွိေသာ ဒါဝိဒ္၏မွဴးႀကီးမတ္ႀကီးမ်ားမူကား၊ အေဒါနိယဘက္သို‹မဝင္ၾက။ ၉အေဒါနိယသည္ အေရၤာေဂလ ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း၊ ေဇာေဟလက္ေက်ာက္နားမွာ သိုး၊ ႏြားမွစ၍ ဆူၿဖိဳးေသာအေကာင္တို႔ကို သတ္ၿပီးလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သား မိမိညီမ်ားႏွင့္ ရွင္ဘုရင္၏ကြၽန္ယုဒလူမ်ားအေပါင္းတို႔ကိုေခၚဘိတ္ေလ၏။ ၁ဝပေရာဖက္နာသန္၊ ေဗနာယ၊ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီးမွ စေသာ ညီေရွာလမုန္ကိုကာမေခၚမဘိတ္။

၁၁ထိုအခါနာသန္သည္ ေရွာလမုန္၊ အမိ ဗာသေရွဘထံသို‹သြား၍၊ ဟဂၢိတ္၏ သားအေဒါနိယသည္ ရွင္ဘုရင္ လုပ္ေၾကာင္းကိုၾကားၿပီေလာ။ တို‹အရွင္ဒါဝိဒ္သည္ မသိပါတကား။ ၁၂ယခုမွာသင္၏ အသက္ႏွင့္ ေရွာလမုန္၏ အသက္ကုိခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ကြၽႏု္ပ္သည္ အႀကံေပးပါရေစ။ ၁၃ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးထံေတာ္သို‹ ဝင္၍၊ အိုအရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္က သင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ ငါ့အရာ၌ စိုးစံ၍ နန္းထိုင္ရမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္မအား က်ိန္ဆိုေတာ္မူၿပီမဟုတ္ေလာ။ သို‹ျဖစ္လွ်င္ အေဒါနိယသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ စုိးစံရပါသနည္းဟုုေလွ်ာက္ေလာ့။ ၁၄ထိုသို‹အထံေတာ္၌ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ကြၽန္ပ္ဝင္၍ သင္၏စကားကို ေထာက္မမည္ဟုအႀကံေပးသည္အတိုင္း၊ ၁၅ဗာသေရွဘသည္ရွင္ဘုရင္ရိွရာ အခန္းထဲသို‹ဝင္ေလ၏။ ရွင္ဘုရင္သည္အလြန္အို၍ ရႈနင္ၿမိဳ‹သူအဘိရွက္သည္ လုပ္ေကြၽးလ်က္ေန၏။ ၁၆ဗာသေရွဘသည္ဦးခ်၍ ရွင္ဘုရင္အားရိွခိုးလ်င္၊ ရွင္ဘုရင္က အဘယ္အလိုရိွ သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၁၇ဗာသေရွဘကလည္း၊ ကြၽန္မသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္ကသင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ ငါအရာ၌ စိုးစံ၍ နန္းထိုင္ရမည္ဟု ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုတိုင္တည္၍ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မ အားက်ိန္ဆိုေတာ္မူၿပီ။ ၁၈ယခုမွာ အေဒါနိယသည္ စိုးစံပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္အရွင္မင္းႀကီးသည္း သိေတာ္မမူ။ ၁၉အေဒါနိယသည္သိုးႏြားမွစ၍ ဆူၿဖိဳးေသာ အေကာင္မ်ားတုိ‹ကိုသတ္ၿပီးလွ်င္၊ မင္းႀကီး၏ သားေတာ္အေပါင္းတို‹ႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အဗ်ာသာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းယြာဘတို‹ကိုေခၚဘိတ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္ေရွာလမုန္ကိုကား မေခၚမဘိတ္ပါ။ ၂ဝအိုအရွင္မင္းႀကီး၊ ကြၽန္မအရွင္မင္းႀကီး၏အရာ၌  စိုးစံ၍အဘယ္သူသည္ နန္းထိုင္ရမည္ကို မိန္႔ေတာ္မူမည္ဟု ဣသေရလ အမ်ိဳးသား အေပါင္းတို‹သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေျမာ္ၾကည္‹လ်က္ေနၾကပါ၏။ ၂၁သို‹မဟုတ္ကြၽန္မအရွင္မင္းႀကီးသည္ ဘိုးေတာ္ ေဘးေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အတူက်ိန္းစက္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ကြၽန္ေတာ္မႏွင့္ သားေရွာလမုန္သည္ ရာဇဝတ္ခံရေသာ သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၂ထိုသို‹ အထံေတာ္၌ ေလွ်ာက္စဥ္တြင္၊ ပေရာဖက္နာသန္သည္ဝင္လ်င္ ပေရာဖက္နာသန္ လာပါသည္ဟု ေလ်ာက္ၾက၏။ ၂၃နာသန္သည္လည္း    ေရွ‹ေတာ္သို‹ေရာက္ေသာအခါ ဦးခ်ျပပ္ဝပ္ လ်က္၊ ၂၄အုိအရွင္ မင္းႀကီး၊ ကုိယ္ေတာ္က ငါ့အရာ၌ အေဒါနိယစိုးစံ၍နန္းထိုင္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသေလာ။ ၂၅သူသည္ ယေန႔ဆင္းသြား၍၊ ဆူၿဖိဳးေသာသိုးႏြားမ်ားတို‹ကို သတ္ၿပီးလ်င္ မင္းႀကီး၏သားေတာ္ အေပါင္းတုိ‹ကို၄င္း၊ ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဗ်ာသာကို၄င္း၊ ေခၚဘိတ္ပါၿပီ။ သူတို‹သည္ အေဒါနိယေရွ‹မွာ စားေသာက္လ်က္၊ အေဒါနိယမင္းႀကီးသည္ အသက္ေတာ္ ရွင္ေစ သတည္းဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ယခုရိွၾကပါ ၏။၂၆ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ အကြၽႏု္ပ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္၊ ေယာယဒသားေဗနာယ၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ ေရွာလမုန္တို႔ကုိကား မေခၚမဘိတ္ပါ။ ၂၇အရွင္မင္းႀကီး၏ အရာ၌အဘယ္သူနန္းထိုင္ရမည္ကို ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္အားျပေတာ္မမူဘဲ ဤအမူကိုအရွင္မင္းႀကီးစီရင္ေတာ္မူၿပီေလာဟုေလ်ာက္ေလ၏။ ၂၈ထိုအခါ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက၊ ဗာသေရွဘကိုေခၚခဲ့ပါဟု မိန္ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ဗာသေရွဘသည္လာ၍ ေရွ‹ေတာ္၌ရပ္ေန၏။ ၂၉ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့အသက္ဝိညာဥ္ကို ခပ္သိမ္းေသာဒုကၡထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူေသာ ထာဝရာဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ၃ဝသင္၏ သားေရွာလမုန္သည္ငါ့အရာ၌စိုးစံ၍ ငါ့ကိုယ္စားနန္းထိုင္ရမည္ဟု ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ငါတိုင္တည္၍ သင့္အား ကိ်န္ဆိုသည္ႏွင့္အညီ ယေန‹ငါျပဳမည္ဟု တဖန္က်ိန္ဆိုေတာ္မူ၏။ ၃၁ဗာသေရွဘသည္ဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ရွင္ဘုရင္အားရိွခိုးလ်က္၊ အရွင္ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ အသက္ေတာ္အစဥ္အျမဲ ရွင္ေစသတည္းဟုျမြက္ဆို၏။ ၃၂ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးကလည္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္၊ ပေရာဖက္နာသန္၊ ေယာယဒသား ေဗနာယတို‹ကို ေခၚခဲ့ပါဟု မိန္‹ေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ သူတို‹သည္ ေရွ‹ေတာ္သို‹ဝင္လာၾက၏။ ၃၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ သင္တို‹အရွင္၏ ကြၽန္မ်ားကိုေခၚ၍ ငါသားေရွာလမုန္ကိုငါ၏ ျမင္းလားေတာ္ေပၚမွာစီးေစလ်က္၊ ဂိဟုန္ၿမိဳသို‹ေဆာင္သြာၾကေလာ့။ ၃၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္ နာသန္သည္ ထိုၿမိဳ‹မွာ ဘိသိက္ေပး၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၿပီးလ်င္၊ တံပိုးမႈတ္၍ ေရွာလ မုန္မင္းႀကီးသည္ အသက္ေတာ္ရွင္ေစသတည္းဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ၃၅ထိုေနာက္သင္တို‹လုိက္လ်က္ ငါ့သားသည္လာ၍ နန္းထုိင္ရမည္။ ငါ့ကိုယ္စား ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရမည္။ ထုိသူကို ဣသေရလမင္း၊ ယုဒမင္းအရာ၌ ငါခန္႔ထားသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၆ေယာယဒသား ေဗနာယက အာမင္။ အရွင္မင္းႀကီးကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္လည္း ထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူပါေစေသာ။ ၃၇ထာဝရဘုရားသည္ အရွင္မင္းႀကီးဘက္မွာ ရွိေတာ္ မူသည္နည္းတူ ေရွာလမုန္ဘက္မွာ ရွိေတာ္မူပါေစေသာ။ အရွင္မင္းႀကီး ဒါဝိဒ္၏ရာဇပလႅင္ထက္သားေတာ္၏။ ရာဇပလႅင္သည္သာ၍ ဘုန္းႀကီးမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မူပါေစေသာဟုရွင္ဘုရင္ကို ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃၈ထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္၊ ပေရာဖက္နာသန္၊ ေယာယဒသားေဗနာယ၊ ေခရသိလူ၊ ေပလသိလူတို႔သည္ထြက္၍ ေရွာလမုန္ကိုဒါဝိဒ္မင္းႀကီး၏ ျမင္းလားေပၚမွာစီးေစလ်က္ ဂိဟုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြားၾက၏။ ၃၉ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္သည္တဲေတာ္ထဲက ဆီဘူးကိုယူ၍ ေရွာလမုန္ကို ဘိသိက္ေပးၿပီးမွ၊ သူတုိ႔သည္တံပိုးမႈတ္၍၊ ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးသည္ အသက္ေတာ္ရွင္ေစသတည္း ဟုလူအေပါင္းတို႔သည္ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၄ဝလူအေပါင္းတို႔သည္ တီးမႈတ္လ်က္ ေနာက္ေတာ္သို႔လုိက္၍၊ ေျမႀကီးကြဲမတတ္ ရွိသည္တိုင္ေအာင္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေသာ အသံကိုျပဳၾက၏။ ၄၁အေဒါနိယႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအေဘာ္တုိ႔သည္စားေသာက္ပြဲ ၿပီးေသာအခါ ထုိအသံကိုၾကားၾက၏။ တံပိုးမႈတ္သံကိုယြာဘ ၾကားလွ်င္၊ တၿမိဳ႔လံုးအုတ္အုတ္က်က္က်က္ျပဳသံကား၊ အဘယ္သုိ႔ နည္းဟုေမးစဥ္ပင္၊ ၄၂ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အဗ်ာသာ၏သားေယာနသန္သည္ လာလွ်င္၊ အေဒါနိယကဝင္ပါ။ သင္သည္ လူေကာင္းျဖစ္၍၊ ေကာင္းေသာသိတင္းကိုၾကားေျပာလိမ့္မည္ဟုဆုိလွ်င္၊ ၄၃ေယာနသန္က၊ အကယ္စင္စစ္ငါတို႔ အရွင္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ေရွာလမုန္ကို ရွင္ဘုရင္ အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ ၄၄ရွင္ဘုရင္သည္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္၊ ပေရာဖက္နာသန္၊ ေယာယဒသား ေဗနာယ၊ ေခရသိလူ၊ ေပလသိလူတို႔ကို ေရွာလမုန္ႏွင့္အတူ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ ျမင္းလားေတာ္ေပၚမွာ စီးေစၾကပါၿပီ။ ၄၅ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ ဇာဒုတ္ႏွင့္ပေရာဖက္နာသန္တို႔သည္ေရွာလမုန္ကိုဂိဟုန္ၿမိဳ႔၌ ရာဇဘိသိက္ေပးပါၿပီ။ ထုိၿမိဳ႔မွဝမ္းေျမာက္စြာ လာျပန္၍၊ တၿမိဳ႔လံုးအုတ္အုတ္က်က္က်က္ေသာအသံကို ကိုယ္ေတာ္ၾကားရပါ၏။ ၄၆ေရွာလမုန္သည္လည္း ရာဇပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာထုိင္ပါ၏။ ၄၇ရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္တို႔သည္လည္းတို႔ အရွင္ဒါဝိဒ္ မင္းႀကီးကိုေကာင္းႀကီး ေပးျခင္းငွါသြား၍ဘု ရားသခင္သည္ေရွာလမုန္၏နာမကို ခမည္းေတာ္၏နာမထက္သာ၍ ေျမွာက္ေတာ္ မူပါေစေသာ။ သူ၏ရာဇပလႅင္ကိုခမည္းေတာ္၏ ရာဇပလႅင္ထက္သာ၍ ဘုန္းႀကီးမည္အေၾကာင္း စီရင္ေတာ္မပါေစေသာဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္သည္သာလြန္ေတာ္ေပၚမွာဦးခ်လ်က္၊ ၄၈ငါသည္ကိုယ္ မ်က္စိႏွင့္ ျမင္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့နန္းေပၚမွာ ထုိင္ရေသာသူကို ယေန႔ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ရွင္ဘုရင္ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္းဟုမိန္႔ေတာ္မူ ေၾကာင္းကိုအေဒါနိယအား ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄၉ထိုအခါအေဒါနိယႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေသာ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႔သျဖင့္ထ၍ တေယာက္တျခားစီ သြားၾက၏။ ၅ဝအေဒါနိယသည္လည္းေရွာလမုန္ကိုေၾကာက္သျဖင့္ထ သြား၍ယဇ္ပလႅင္ ဦးခ်ိဳတို႔ကိုကိုင္လ်က္ေန၏။ ၅၁အေဒါနိယသည္ေရွာလမုန္မင္းႀကီးကိုေၾကာက္၍ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ိဳတို႔ကို ကိုင္လ်က္၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ကြၽန္ေတာ္တို႔ မကြပ္မ်က္မည္အေၾကာင္း ယေန႔က်ိန္ဆိုေတာ္ မူပါေစဟုဆိုေၾကာင္း ကိုေရွာလမုန္အားေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၅၂ေရွာလမုန္က၊ သူသည္လူေကာင္းျဖစ္လွ်င္၊ ဆံျခည္တပင္မွ်ေျမသို႔မက်ရ။ အျပစ္ရွိလွ်င္အေသခံရမည္ဟုအမိန္႔ေတာ္ရွိ၍၊ ၅၃လူကိုေစလႊတ္သျဖင့္၊ အေဒါနိယကိုယဇ္ပလႅင္မွေခၚခဲ့သည္အတိုင္း၊ သူသည္လာ၍ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးေရွ႕မွာဦးခ်ေလ၏။ ေရွာလမုန္ကလည္း၊ သင့္အိမ္သို႔သြားေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။