၃ရာ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁ရႈရိရွင္ဘုရင္ဗဟၤာဒဒ္သည္ မိမိဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔ကိုစုေဝးေစ၍၊ မင္းႀကီးသံုးက်ိပ္ႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ ျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲမ်ားပါလ်က္စစ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ရွမာရိၿမိဳ႕ကိုဝိုင္းထား၍ တိုက္ေလ၏။ ၂သံတမန္တုိ႔ကုိ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အာ ဟပ္ထံ၊ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ေစလႊတ္၍၊ ဗဟၤာဒဒ္၏အမိန္႔ေတာ္ကား၊ ၃သင့္ေရႊေငြသည္ ငါ့ဥစၥာျဖစ္၏။ သင့္သားမယားအေကာင္း ဆံုးတို႔ကိုလည္းငါပိုင္၏ဟုမွာလိုက္သတည္း။ ၄ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္က အရွင္မင္းႀကီး၊ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္းငါႏွင့္ငါ့ဥစၥာရွိ သမွ်သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ဥစၥာျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅သံတမန္တုိ႔သည္တဖန္လာ၍ ဗဟၤာဒဒ္၏အမိန္႔ေတာ္ကား၊ သင္ပိုင္ေသာေရႊေငြသား မယားတို႔ကို ငါ၌အပ္ရမည္ဟု ငါမွာလုိက္သည္ အမႈမွာ၊ ၆နက္ျဖန္ေန႔ ယခုအခ်ိန္ေရာက္ေသာ အခါ ငါ့ကြၽန္တို႔ကိုငါေစလႊတ္မည္။ သူတို႔သည္သင္ေနေသာအိမ္ႏွင့္ သင္ကြၽန္ေနေသာအိမ္တို႔ကိုစစ္၍အလိုရွိသမွ် တို႔ကို ယူေစရမည္ဟု မွာလိုက္သတည္း။ ၇ထုိအခါဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္ ျပည္သား အသက္ႀကီးသူအေပါင္တို႔ကို ေခၚ၍၊ ဤသူသည္အဘယ္မွ်ေလာက္ရန္ရွာခ်င္သည္ကိုၾကည့္မွတ္ၾကပါေလာ့။ ငါ့ေရႊေငြသားမယားတုိ႔ကို ေတာင္း၍ မွာလိုက္ေသာအခါ ငါမျငင္းပါတကားဟုၾကားေျပာ၏။ ၈အသက္ႀကီးသူ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔က၊ ထုိသူ၏စကားကိုနားေထာင္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ဝန္ခံေတာ္္္မမူပါႏွင့္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၉သုိ႔ျဖစ္၍ရွင္ဘုရင္က၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အထက္မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတိုင္း ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္ျပဳပါမည္။ ေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း မျပဳသင့္ဟု ငါ့အရွင္မင္းႀကီးအားျပန္ေလွ်ာက္ၾကေလာ့ဟု ဗဟၤာဒဒ္၏ သံတမန္တို႔အားမွာလိုက္လွ်င္၊ ထုိသူတို႔သည္သြား၍ ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁ဝတဖန္ ဗဟၤာဒဒ္သည္ေစလႊတ္၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႕၌ရွိေသာ ေျမမႈန္႔သည္ ငါ့ေနာက္သုိ႔လိုက္ေသာသူအေပါင္းတို႔တြင္၊ တေယာက္တလက္ဆုပ္စီေစ့ငေလာက္လွ်င္၊ ဘုရားတို႔သည္ ငါ၌ထိုမွ်မကျပဳပါေစေသာဟု မွာလိုက္ေလေသာ္၊ ၁၁ဣသေရလရွင္ဘုရင္က၊ လက္နက္စံကိုခြၽတ္ေသာသူသည္ ဝါၾကြားသကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ေသာသူသည္ မဝါၾကြားေစႏွင့္ ဟုျပန္ေျပာ၏။ ၁၂ဗဟၤာဒဒ္သည္မင္းႀကီးတို႔ႏွင့္တကြ တဲေတာ္၌ေသာက္စဥ္၊ ထိုစကားကုိၾကားလွ်င္ စစ္ခင္းက်င္းၾကဟု မိမိကြၽန္တို႔အားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ၿမိဳ႕ေရွ႔မွာ စစ္ခင္းက်င္းၾက၏။

၁၃ထိုအခါပေရာဖက္တပါးသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အာဟပ္ထံသို႔လာ၍၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ထိုႀကီးစြာေသာအလံုးအရင္းအေပါင္းကိုျမင္ၿပီေလာ။ သင့္လက္၌ယေန႔ငါအပ္္မည္။ ငါသည္ထာဝရ ဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကိုသင္သိရလိမ့္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ကုိဆင့္ဆို၏။ ၁၄အာဟပ္ကလည္း၊ အဘယ္သူအားျဖင့္ အပ္ေတာ္မူမည္ နည္းဟုေမးလွ်င္၊ ၿမိဳ႕ဝန္မ်ား၏လုလင္တို႔အားျဖင့္အပ္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကိုဆင့္ဆို၏။ စစ္မႈကို အဘယ္သူစီရင္ရမည္နည္းဟုေမးျပန္ေသာ္၊ မင္းႀကီးကိုယ္တုိင္ စီရင္ရမည္ဟုဆို၏။ ၁၅အာဟဝ္မင္းသည္ၿမိဳ႕ဝန္မ်ား၏ လုလင္တို႔ကိုေရတြက္၍ႏွစ္ရာသံုးဆယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကိုေရတြက္ျပန္ေသာ္ခုႏွစ္ ေထာင္ရွိ၏။ ၁၆မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ထြက္ၾက၏။ ဗဟၤာဒဒ္မင္းမူကား၊ ဝိုင္းေသာမင္းႀကီးသံုးဆယ္ႏွစ္ပါးတို႔ႏွင့္တကြ တဲေတာ္၌ယစ္မူးေအာင္ေသာက္လ်က္ ေနၾက၏။ ၁၇ၿမိဳ႔ဝန္မ်ား၏ လုလင္တုိ႔သည္ အရင္ထြက္ၾက၏။ ရွဗာရိၿမိဳ႔ထဲက လူထြက္ပါသည္ဟု ဗဟၤာဒဒ္မင္းထံသုိ႔ေစလႊတ္၍ၾကားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၈စစ္ၿငိမ္းေစျခင္းငွါထြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္တိုက္ ျခင္းငွါထြက္ျဖစ္ေစ၊ အရွင္ဘမ္းဆီးၾကဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ထိိုသုိ႔ၿမိဳ႕ဝန္မ်ား၏လုလင္တို႔သည္ လုိက္ေသာ ဗိုလ္ေျခႏွင့္ တကြၿမိဴ႔ထဲကထြက္၍၊ ၂ဝရန္သူတို႔ကိုလူတိုင္းတေယာက္စီသတ္ၾကသျဖင့္ ရႈရိလူတို႔သည္ေျပး ၾက၏။ ဣသေရလလူ တို႔သည္လိုက္ၾကသျဖင့္ ရႈရိရွင္ဘုရင္ဗဟၤာဒဒ္သည္ျမင္းစီး၍ ျမင္စီးသူရဲေကာင္း တို႔ႏွင့္အတူ အလြတ္ေျပး၏။ ၂၁ဣသေရလရွင္ဘုရင္သည္လည္းထြက္၍ျမင္းတပ္၊ ရထားတပ္မ်ားကိုဖ်က္၍ ရႈရိလူတို႔ကိုႀကီးစြားေသာ လုပ္ႀကံျခင္္းအားျဖင့္သတ္ေလ၏။

၂၂တဖန္ ပေရာဖက္သည္ဣသေရလရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔လာ၍၊ ကို္ယ္ကုိခိုင္ခံ့ေစေလာ့။  အဘယ္သုိ႔ျပဳရ မည္ကို သတိႏွင့္ဆင္ျခင္ေလာ့။ ႏွစ္လည္ေသာအခါ ရႈရိရွင္ဘုရင္သည္ စစ္ခ်ီ၍လာေလဦးမည္ဟုဆို၏။ ၂၃ရႈရိဘုရင္၏ကြၽန္        တို႔သည္လည္း၊ သူတို႔၏ဘုရားသည္ေတာင္ကိုသာ အစိုးရေသာဘုရားျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ငါတို႔ကိုႏိုင္ပါ၏။ ငါတိုသည္လြင္ျပင္၌ တခါတိုက္ၾကကုန္အံ့။ ထုိသုိ႔တိုက္လွ်င္စင္စစ္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္။ ၂၄မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔ကိုလည္း ပယ္၍ သူတို႔အရာ၍ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ခန္႔ထားေတာ္မူပါ။ ၂၅ရႈံးေသာျမင္းတပ္၊ ရထားတပ္ႏွင့္ အမွ်မ်ားေသာတပ္ကို ခင္းက်င္းေတာ္မူပါ။ လြင္ျပင္၌တိုက္၍ ဆက္ဆက္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ထားေသာစကားကို ရွင္ဘုရင္သည္နားေထာင္၍ စီရင္ေလ၏။ ၂၆ႏွစ္လည္ေသာအ ခါဗဟၤာဒဒ္မင္းသည္ရႈရိလူတို႔ကိုေရတြက္၍ ဣသေရလျပည္သားတို႔ကို စစ္တိုက္အံ့ေသာငွါ၊ အာဖက္ၿမိဳ႕သုိ႔ခ်ီသြား၏။ ၂၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္စာရင္းဝင္၍ ရိကၡာကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ စစ္ခ်ီၾက၏။ ရႈရိလူတို႔သည္တျပည္လံုးအႏွ႔ံအ ျပားေနလ်က္၊ သူတို႔ေရွ႔မွာဣသေရလ လူတုိ႔သည္ငယ္ေသာဆိတ္သငယ္ႏွစ္စုကဲ့သို႔တပ္ခ်ၾက၏။

၂၈ဘုရားသခင္ယ၏လူတစ္ေယာက္သည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔လာ၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ရႈရိလူတို႔က ထာဝရဘုရားသည္ေတာင္ကိုသာအစိုးရေသာဘုရားျဖစ္၏။ လြင္ျပင္ကို အစိုးရေသာ ဘုရားမဟုတ္ဟု ဆိုမိေသာေၾကာင့္၊ ထုိႀကီးစြားေသာအလံုးအရင္း အေပါင္းကိုသင့္လက္ ငါအပ္မည္။ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကိုသင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကိုဆင့္ဆို၏။ ၂၉ထုိသူတို႔သည္ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုးတဘက္ တခ်က္တြင္တပ္ခ်လ်က္ေနၿပီးမွ၊ သတၱမေန႔၌စစ္ၿပိဳင္၍ ဣသေရလ လူတို႔သည္တေန႔ျခင္းတြင္ ရႈရိေျခသည္သူရဲတ သိန္းကိုသတ္ၾက၏။ ၃ဝက်န္ေသာသူတို႔သည္အာဖက္ၿမိဳ႕ သို႔ေျပး၍ၿမိဳ႕ရိုးလဲသျဖင့္ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ကိုဖိေလ၏။  ဗဟၤာဒဒ္သည္ေျပး၍ ၿမိဳ႕ထဲအတြင္းခန္း၌ ပုန္းလ်က္ေန၏။ ၃၁ဗဟၤာဒဒ္၏ကြၽန္တို႔ကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားရွင္ ဘုရင္တုိ႔သည္ သနားတတ္ေသာမင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၾကားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္၍၊ ေခါင္းေပၚမွာ ႀကိဳးကိုရြက္လ်က္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ ထြက္ရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါ။ အသက္ေတာ္ ကို ခ်မ္းသားေပးေကာင္းေပးပါလိမ့္မည္ဟုေလွ်ာက္သည့္အတိုင္း၊ ၃၂ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္၍၊ ေခါင္းေပၚမွာ ႀကိဳးကိုရြက္လ်က္၊ ဣသေရဘလရွင္ဘုရင္ထံသို႔ေရာက္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ဗဟာဒဒ္က၊ ကြၽန္ေတာ္အသက္ကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါဟု ေတာင္ပန္ေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ အာဟပ္မင္းက၊ ငါ့အစ္ကိုသည္ အသက္ရွင္ေသး သလားဟုေမး၏။ ၃၃ထိုသူတို႔သည္အာဟပ္မင္း၏စကားကို ေစ့ေစ့နားေထာင္၍၊ ခ်က္ျခင္းစကားအရိပ္ကို ဘမ္းလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္အစ္ကိုဟူ၍ မိမိတို႔သခင္ကိုေခၚၾက၏။ အာဟပ္ကလည္းသြား၍ ေခၚၾကေလာ့ဟုေစလႊတ္သည္အတိုင္း ဗဟၤာဒဒ္သည္ထြက္လာ၍၊ အာဟပ္မင္း အခြင့္ႏွင့္ရထားေတာ္ေပၚသို႔တက္ရ၏။ ၃၄ဗဟၤာဒဒ္ကလည္း၊ ငါ့အဘသည္ကုိယ္ေတာ္အဘ၏လက္မွ လုယူေသာၿမိဳ႔တို႔ကိုငါျပန္ေပးပါမည္။ ငါ့အဘသည္ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ရႈရိတန္းကိုလုပ္သကဲ့သုိ႔ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဒမာသက္ ၿမဳိ႕၌ဣသေရလတန္းကိုလုပ္ရပါသည္ဟုဆိုလွ်င္၊ အာဟပ္က ထိုသုိ႔မိႆဟာယဖြဲ႔လ်က္၊ သင့္ကိုငါလႊတ္လုိက္မည္ဟု ဆို၍မိႆဟာယဖြဲ႔လ်က္လႊတ္လိုက္ေလ၏။

၃၅ပေရာဖက္အမ်ဳိးသားတေယာက္က၊ ငါ့ကိုရိုက္ပါေလာ့ဟု ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း အိမ္နီးခ်င္းအားဆို၏။ ထုိသူကငါမရုိက္ပါဟုျငင္းပယ္၏။ ၃၆ပေရာဖက္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုနားမ ေထာင္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ထံမွသြားစဥ္တြင္၊ ျခေသၤ့သတ္လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္အတုိင္း၊ ထိုသူသြားစဥ္တြင္ျခေသၤ့ေတြ႔ ၍သတ္၏။ ၃၇အျခားေသာသူကုိေတြ႔၍ငါ့ကိုရိုက္ပါေလာ့ဟုဆိုျပန္လွ်င္၊ ထုိသည္သည္နာက်င္စြာရိုက္ေလ၏။ ၃၈ထိုပေရာဖက္သည္သြား၍ မိမိမ်က္ႏွားကိုပုဝါႏွင့္ဖံုးအုပ္လ်က္ ရွင္ဘုရင္ကိုငံ့လင့္၏။ ၃၉ရွင္ဘုရင္သည္ေရွာက္သြား ေသာအခါ ထိုသူက၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ စစ္တုိက္သြားပါ၏။ လူတေယာက္သည္စစ္ပြဲထဲကထြက္လာ၍ ကြၽန္ေတာ္၌လူတေယာက္ကုိ အပ္သျဖင့္ ဤလူကိုေစာင့္ေလာ့။ တစံုတခုအားျဖင့္ေပ်ာက္လွ်င္သူ႔အသက္အတြက္သင့္ အသက္ေသရမည္။သုိ႔မဟုတ္ ေငြအခြက္တဆယ္ေလ်ာ္ရမည္ဟု မွာထားေသာ္လည္း၊ ၄ဝကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္အ ရပ္ရပ္၌အမႈမ်ားေသာ အခါ၊ ထုိသူေပ်ာက္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္က၊ သင့္အမႈကုိထုိသို႔ပင္ စီရင္ရမည္။ သင့္ကိုယ္တုိင္လည္း စီရင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄၁ထုိပေရာဖက္သည္မ်ာက္ႏွာဖံုးပုဝါကို ခ်က္ျခင္းပယ္သျဖင့္၊ ပေရာဖက္တစံု တပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္သိ၏။ ၄၂ပေရာဖက္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါက်ိန္ေသာသူကိုသင္လႊတ္ေသာေၾကာင့္၊ သင့္အသက္သည္ သူ႔အသက္ အတြက္၊ သင့္လူတို႔သည္သူ႔လူတို႔အတြက္အရႈံး ခံရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကိုဆင့္ဆို၏။ ၄၃ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္သည္ညစ္ၫူးေသာစိတ္ႏွင့္ ၫ‡ိဳးငယ္လ်က္ရွမာၿမိဳ႕၊ နန္းေတာ္သို႔သြား၏။