၃ရာ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ထိုေနာက္မွေယဇေရလၿမိဳ႕ နာဗုတ္ပုိင္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သည္ ေယဇေရလၿမိဳ႕တြင္၊ ရွမာရိမင္းႀကီး အာဟပ္ ၏နန္းေတာ္နားမွာရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၂အာဟပ္မင္းက၊ သင့္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သည္နန္းေတာ္နားမွာ ရွိေသာေၾကာင့္ ယာလုပ္ စရာဘို႔ေပးပါ။ သာ၍ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ကိုငါေပးမည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္အလိုရွိလွ်င္အဘိုးကိုေပးမည္ဟု နာဗုတ္အားဆိုလွ်င္၊ ၃နာဗုတ္က၊ ဘုိးေဘးလက္မွအေမြခံေသာ ေျမကိုကိုယ္ေတာ္အားေပးရေသာအမႈကိုထာဝရဘု ရားဆီးတားေတာ္မူပါေစေသာျပန္ေလွ်က္၏။ ၄ဘုိးေဘးမွ အေမြ ခံေသာေျမကိုမေပးရပါဟု ေယဇေရလၿမိဳ႕သား နာဗုတ္ေလွ်ာက္ေသာစကားေၾကာင့္ အာဟပ္မင္းသည္ ညစ္ၫူးေသာ စိတ္ႏွင့္ၫ‡ိဳးငယ္လ်က္၊ နန္းေတာ္သို႔သြား၍ အစာကိုမစား၊ မ်က္ႏွာကိုလႊဲ၍သာလြန္ေပၚမွာ အိပ္လ်က္ေန၏။ ၅ခင္ပြန္းေယဇေဗလသည္လာ၍၊ အစာကိုမစားႏိုင္ေအာင္ စိတ္ေတာ္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ၫ‡ဳိးငယ္ေတာ္မူသနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ၆မင္းႀကီးက၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သားနာဗုတ္ကိုငါေခၚ၍သင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို ေရာင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ သင္အလိုရွိလွ်င္ အျခားေသာ ဥယ်ာဥ္ကို ငါေပးမည္ဟုဆိုေသာ္၊ ထုိဥယ်ာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္အားမေပးရဟု ျပန္ေျပာေသာေၾကာင့္ စိတ္ၫ‡ိဳးငယ္သည္ဟုဆို၏။ ၇ခင္ပြန္းေယဇေဗလက၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလႏိုင္ငံကို အစိုးရေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထ၍ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ စားေတာ္ေခၚပါ။ ကြၽန္မသည္ ေယဇေရလ ၿမိဳ႕သားနာဗုတ္၏ စပ်စ္ ဥယ်ာဥ္ကို ဆက္ပါမည္ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၈အာဟပ္မင္း၏အခြင့္ႏွင့္စာ ေရး၍တံဆိပ္ေတာ္ႏွင့္ ခတ္ၿပီးမွ၊ နာဗုတ္ေနရာၿမိဳ႕၌ သူႏွင့္အတူေနေသာအသက္ႀကီးသူႏွင့္မွဴးမတ္မ်ားထံသို႔ေပးလိုက္ေလ၏။ ၉စာခ်က္ ဟူမူကား၊ အစာေရွာင္ရာ အခ်ိန္ကိုေၾကြးေၾကာ္၍၊ နာဗုတ္ကိုလူမ်ားေရွ႔မွာေျမွာက္ထားၾကေလာ့။ ၁ဝသူ႔ေရွ႔မွာ အဓမၼ လူႏွစ္ေယာက္ ကိုထား၍၊ သင္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ကိုစြန္႔ပယ္ၿပီးဟု သက္ေသခံပါေလေစ။ သို႔ၿပီးမွ သူ႔ကိုထုတ္၍ေသေစျခင္းငွါ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၾကေလာဟုပါသတည္း။ ၁၁ေယဇေဗလေပးလိုက္ ေသာစာ၌ ပါသည့္အတိုင္း၊ နာဗုတ္ေနေသာၿမိဳ႔သားအသက္ႀကီးသူႏွင့္ မွဴးမတ္တို႔သည္ျပဳလ်က္၊ ၁၂အစာေရွာင္ရာ အခ်ိန္ကို ေၾကြးေၾကာ္၍ နာဗုတ္ကိုလူမ်ားေရွ႔မွာေျမွာက္ထားၾက၏။ ၁၃အဓမၼလူႏွစ္ေယာက္သည္လာ ၍သူ႔ေရွ႔မွာပင္ထိုင္လ်က္၊ နာဗုတ္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ကိုစြန္႔ပယ္ၿပီးဟု လူမ်ားေရွ႔တြင္ နာဗုတ္တဘက္၌ သက္ေသခံၾကလွ်င္၊ နာဗုတ္ကိုၿမိဳ႕ျပင္သုိ႔ထုတ္၍ ေသေအာင္ေက်ာက္ခဲ့ႏွင့္ပစ္ၾက၏။ ၁၄ထိုအခါနာဗုတ္သည္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ျခင္းကိုခံရ၍ ေသပါၿပီဟု ေယဇေဗလထံသုိ႔ေစလႊတ္၍ ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၅ထိုအေၾကာင္းကိုေယဇေဗလ သည္ၾကားေသာလွ်င္၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သားနာဗုတ္ မေရာင္းလိုေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကုိထ၍သိမ္းယူေတာ္မူပါ။ နာဗုတ္အသက္မရွိ၊ ေသပါၿပီဟု ဆို၏။ ၁၆နာဗုတ္ေသေၾကာင္းကိုအာဟပ္သည္ၾကားလွ်င္၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သားနာဗုတ္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို သိမ္းယူျခင္း ငွါထသြား၏။

၁၇ထုိအခါတိရွဘိၿမိဳ႔သား ဧလိယသို႔ေရာက္လာေသာထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က၊ ၁၈သင္သည္ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ေနေသာဣသေရလရွင္ဘုရင္အာဟပ္ကိုႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွါထသြားေလာ့။ သူသည္ နာဗုတ္၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကိုသိမ္းယူျခင္းငွါသြား၍ ယခုဥယ်ာဥ္၌ရွိ၏။ ၁၉ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ သင္သည္ လူအသက္ကိုသတ္၍ သူ႔ဥစၥာကိုသိမ္းယူၿပီေလာ။ တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေခြးတို႔သည္ နာဗုတ္ေသြးကို လ်က္ေသာအရပ္၌သင့္အေသြးကိုပင္လ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္ မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုေလာ့ဟု မွာထားေတာ္မူ၏။ ၂ဝအာဟပ္ကလည္း၊ အခ်င္းရန္သူ၊ ငါႏွင့္ေတြ႔ၿပီေလာဟု ဧလိယအား ဆိုလွ်င္၊ ဧလိယသင္သည္ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌ ဒုစရိုကိုျပဳ၍ ကိုယ္ကိုေရာင္းေသာေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ငါေတြ႔ၿပီ။ ၂၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင့္အေပၚသုိ႔ ေဘးဥပဒ္ေရာက္ေစမည္။ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာ၌ ခ်ဳပ္ထားေသာသူျဖစ္ေစ၊ အလႊတ္ေျပးေသာသူျဖစ္ေစ၊ အာဟပ္အမ်ဳိး ေယာက်္ားမ်ားကုိ ပယ္ျဖတ္မည္။ ၂၂ငါ့အမ်က္ကိုုႏိႈးေဆာ္ေသာအျပစ္ႏွင့္ ဣသေရလလူအမ်ဳိးကို ျပစ္မွားေစေသာ အျပစ္ ေၾကာင့္၊ သင့္အမ်ဳိးကိုေနဗတ္၏သားေယေရာေဗာင္အမ်ဳိးႏွင့္ အဟိယ၏သား ဗာရွာအမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ငါျဖစ္ေစမည္။ ၂၃ေယဇေဗလအမႈမွာ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔ရုိးနားမွာ ေခြးတို႔သည္ ေယဇေဗလကို စားၾကလိမ့္မည္။ ၂၄အာဟပ္အမ်ဳိးသည္ၿမိဳ႔ထဲမွာေသလွ်င္ ေခြးစားလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔ျပင္မွာေသလွ်င္ မိုဃ္း ေကာင္းကင္ငွက္စားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို အာဟပ္အားဆင့္ဆို၏။ ၂၅အာဟပ္ႏွင့္တူေသာသူတေယာက္ မွ်မရွိ။ ခင္ပြန္းေယဇေဗလသည္ တုိက္တြန္းသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစရိုက္ကုိျပဳလို၍ကိုယ္ကိုေရာင္းေသာ သူျဖစ္၏။ ၂၆ထာရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးေရွ႕မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူေသာအာေမာရိ အမ်ဳိးသားျပဳသမွ်အတုိင္း၊ ရုပ္တုဆင္းတုကိုဆည္းကပ္၍ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ အမႈကိုျပဳ၏။ ၂၇သုိ႔ရာတြင္ဧလိယအဆင့္ဆုိေသာစကားေတာ္ကို ၾကားလွ်င္၊ မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္၏။ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္၌အိပ္ျခင္ကိုုျပဳ၍ ျဖည္းျဖည္းသြားလာ၏။ ၂၈ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္တိရွဘိၿမိဳ႔သား ဧလိယသုိ႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၂၉အာဟပ္သည္ ငါ့ေရွ႕မွာႏွိမ္ခ်သည္ကို ျမင္ၿပီေလာ။ ထုိသို႔ငါ့ေရွ႔မွာ ႏွိမ့္ခ်ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔လက္ထက္၌ထိုေဘးဥပဒ္ ကိုငါမေရာက္ေစ၊ သူ႔သားလက္ထက္၌ သူ႔အမ်ဳိးအေပၚသုိ႔ေရာက္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။