၃ရာ အခန္းၾကီး (၂)


၁ဒါဝိဒ္သည္ အနိစၥေရာက္ရေသာ အခ်ိန္နီးေသာအခါ၊ သားေတာ္ေရွာလမုန္ကို ပညတ္ထားေတာ္မူ သည္ကား၊ ၂ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၏သြားရာလမ္းသို႔ငါသြားရမည္။ သို႔ျဖစ္၍အားယူေလာ့။ ေယာက်္ား၏ ဂုဏ္သတၱိရွိေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ငါ့အားဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူသည္ကား၊ ၄သင္၏သားေျမးတို႔ သည္စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ငါေရွ႕မွာ သမၼာတရား၌ က်င္လည္ျခင္းငွါ မိမိတို႔သြားရာလမ္းကိုသတိျပဳလွ်င္၊ ဣသေရလႏိုင္ငံ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ရေသာသင္၏အမ်ိဳး မင္းရိုးမျပတ္ရာမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္တည္၍၊ သင္သည္ျပဳေလရာရာ၊ သြားေလရာရာ၌ေအာင္ျမင္မည္အေၾကာင္း သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ လမ္းေတာ္သို႔လိုက္၍၊ ေမာေရွ၏ပညတၱိက်မ္း၌ပါေသာစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္၊ သက္ေသခံခ်က္၊ ပညတ္တရားေတာ္ တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွါ မွာထားေတာ္မူေသာစကားကိုနားေထာင္ေလာ့။ ၅ေဇရုယာသားယြာဘသည္ငါ၌ ျပဳေသာအမႈ၊ ဣသေရလဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္ပါးေနရ၏သားအာဗနာ၊ ေယသာ၏သား အာမသ၌ ျပဳေသာအမႈတည္း ဟူေသာသူတို႔ကိုသတ္၍ စစ္မတိုက္ဘဲစစ္အေသြးကိုသြန္းေလာင္းသျဖင့္၊ မိမိဝတ္ေသာခါးစည္း၊ မိမိနင္းေသာ ေျခနင္းတို႔ကိုစစ္အေသြးႏွင့္လူးေသာအမႈကိုသင္သိသည္ျဖစ္၍၊ ၆သင္၌ပညာရွိသည္အတိုင္းစီရင္လ်က္၊ ဆံပင္ျဖဴေသာထိုသူ၏ ဦးေခါင္းကိုမရဏာႏိုင္ငံသို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာ မဆင္းေစႏွင့္။ ၇ဂိလဒ္ျပည္သားဗာဇိလဲ၏သားတို႔ ကိုကားေက်းဇူးျပဳ၍ စားပြဲေတာ္၌စားေသာ လူစုထဲသုိ႔ဝင္ေစေလာ့။ သင့္အစ္ကို အဗရွလံုေၾကာင့္ငါေျပးရေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ထိုသုိ႔ေသာ ေက်းဇူးကိုျပဳ၍ငါ့ထံသို႔လာၾက၏။ ၈ငါသည္မဟာနိမ္ၿမိဳ႔သို႔သြားေသာ ေန႔၌ ငါ့ကုိၾကမ္းတမ္းစြာ က်ိန္ဆဲေသာသူ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးဗာဟုရိမ္ရြာသား၊ ေဂရ၏သားရွိမိသည္ သင့္လက္၌ရွိ၏။ သူသည္ငါ့ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳ အံ့ေသာငွါေယာ္ဒန္ျမစ္နားသို႔လာေသာအခါ၊ သင့္ကိုငါမကြပ္မ်က္ဟု ထာဝရဘုရားကို တိုင္တည္၍ ငါက်ိန္ဆိုေသာ္လည္း၊ ၉ထုိသူကိုအျပစ္မရွိေသာသူကဲ့သို႔မမွတ္ရဘဲ၊ သင္သည္လိမၼာေသာ သူျဖစ္၍ သူ၌အဘယ္သို႔စီရင္သင့္သည္ကို သိသည္ႏွင့္အညီ၊ ဆံပင္ျဖဴေသာထုိသူ၏ေခါင္းကို အေသသတ္ျခင္းအား ျဖင့္မရဏာႏိုင္ငံသို႔ ဆင္းေစေလာ့ဟုမွာထား ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၁ဝဒါဝိဒ္သည္ဘိုးေတာ္ ေဘးေတာ္တို႔ႏွင့္အိပ္ေပ်ာ္၍ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌သၿဂိဳလ္ျခင္းကိုခံေတာ္မူ၏။ ၁၁ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ ၌ခုနစ္ႏွစ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သံုးဆယ္သံုးႏွစ္မင္းျပဳ၍ ဣသေရလႏိုင္ငံကို အႏွစ္ေလးဆယ္စိုးစံေတာ္မူ၏။ ၁၂ေရွာလမုန္ သည္ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူ၍၊ အာဏာေတာ္သည္အၿမဲတည္၏။ ၁၃ထို႔ေနာက္ ဟဂၢိတ္၏ သားအေဒါနိယသည္ေရွာလမုန္၏ မယ္ေတာ္ဗာသေရွဘထံသို႔သြား၍၊ ဗာသေရွဘကသင္သည္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔လ်က္လာ  သေလာဟုေမးလွ်င္၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႔လ်က္လာပါ၏။ ၁၄ေျပာစရာ တစံုတခုရွိပါသည္ဟု ဆုိေသာ္၊ မယ္ေတာ္ကေျပာပါဟု ျပန္ဆို၏။ ၁၅အေဒါနိယကလည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္လက္သို႔ ေရာက္သည္ကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားေပါင္း တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္ကိုရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ေျမွာက္ခ်င္သည္ အေၾကာင္းကို၄င္းမယ္ေတာ္သိပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္လက္မွလြဲ၍ညီေတာ္လက္သို႔ ေရာက္ပါၿပီ။ ထိုသို႔ထာဝရဘုရားအလိုေတာ္ရွိ၏။ ၁၆ယခုမွာ တစံုတခုေသာဆုကိုမယ္ေတာ္၌ေတာင္းခ်င္ပါ၏။ မျငင္းပါႏွင့္ဟုဆိုလွ်င္၊ မယ္ေတာ္က ေျပာပါဟုဆို၏။ ၁၇သူကလည္းေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ရႈနင္ၿမိဳ႔သူ အဘိရွက္ကိုကြၽႏ္ုပ္ အားေပးစားေတာ္မူ မည္အေၾကာင္းေလွ်ာက္ ပါေတာ့။ မင္းႀကီးသည္မယ္ေတာ္ကို ျငင္းေတာ္မမူႏိုင္ဟု ဆိုေလေသာ္၊ ၁၈ဗာသေရွဘကေကာင္းၿပီ။ သင့္အဘို႔ နားေတာ္ေလွ်ာက္မည္ဟု ဆုိၿပီးမွ၊ အေဒါနိယအဘုိ႔ နားေတာ္ေလွ်ာက္အံ့ေသာငွါ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး ထံေတာ္သို႔သြား၏။ ၁၉ရွင္ဘုရင္မယ္ေတာ္ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳ အံ့ေသာငွါထ၍ဦးခ်ၿပီးမွ၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူ၏။ မယ္ေတာ္ထိုင္စရာဘို႔စီရင္၍ သူသည္လက်္ာေတာ္ ဘက္မွာ ထိုင္ေလ၏။ ၂ဝထိုအခါ မယ္ေတာ္က၊ ငယ္ေသာဆု တစံုတခုကို ေတာင္းခ်င္သည္ျဖစ္၍ မျငင္းပါႏွင့္ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ကမိခင္ေတာင္းပါ၊ ကြၽႏ္ုပ္မျငင္းပါ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁မယ္ေတာ္ကလည္း၊ ရႈနင္ၿမိဳ႔သူ အဘိရွက္ကိုေနာင္ေတာ္ အေဒါနိယအား ေပးစားေတာ္မူပါဟု ေတာင္းေလေသာ္၊ ၂၂ေရွာလမုန္မင္းႀကီးက၊ အေဒါနိယအဘို႔ ရႈနင္ၿမိဳ႔သူအဘိရွက္ကိုသာ အဘယ္ေၾကာင့္ ေတာင္းရသနည္း။ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္းသူအဘို႔ေတာင္းပါေလာ့။ သူသည္ကြၽႏ္ုပ္ေနာင္ေတာ္ ျဖစ္၏။ သူႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဗ်ာသာ၊ ေဇရုယာ၏သားယြာဘ အဘို႔ေတာင္းပါေလာ့ဟု မယ္ေတာ္အားျပန္ေျပာၿပီးမွ၊ ၂၃တဖန္အေဒါနိယသည္ ထိုသို႔ေတာင္းေသာ္၊ မိမိအသက္ေသေစျခင္းငွါ မေတာင္းမိလွ်င္၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့အားထုိမွ်မက ျပဳတာ္မူေစသတည္း။ ၂၄ငါ့ကို ၿမဲၿမံေစသျဖင့္၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ တင္၍ ဂတိေတာ္ႏွင့္အညီ ငါ့ေနရာနန္းေတာ္ကို ေပးေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အေဒါနိယသည္ ယေန႔အေသခံရမည္ဟု ထာဝရဘုရားကိုတုိင္တည္၍ က်ိန္ဆုိၿပီးမွ၊ ၂၅ေယာယဒသားေဗနာယကို ေစလႊတ္၍၊ အေဒါနိယကို ေသေအာင္ လုပ္ႀကံေလ၏။

၂၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဗ်ာသာကိုလည္း ရွင္ဘုရင္ေခၚ၍၊ သင္သည္ အာနသသုတ္ၿမိဳ႔၊ သင္ပိုင္ေသာေျမသို႔ သြားေလာ့။ သင္သည္အေသခံထုိက္ေသာ္လည္း ယခုငါမစီရင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို ငါ့ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္ေရွ႔မွာ ထမ္းေလၿပီ၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ ဆင္းရဲခံေလရာရာ၌ သင္သည္ ဆင္းရဲခံ ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇ထာဝရဘုရားသည္ ဧလိအမ်ဳိးကို အေၾကာင္းျပဳ၍၊ ရွိေလာၿမဳိ႔၌ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားျပည့္စုံမည္အေၾကာင္း၊ ေရွာလမုန္သည္ အဗ်ာသာကို ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မျဖစ္ေစျခင္း ငွာႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၏။

၂၈ယြာဘမူကား၊ အဗရွလုံေနာက္သို႔မလုိက္ေသာ္လည္း၊ အေဒါနိယ ေနာက္သို႔လုိက္ေသာသူျဖစ္၍၊ ထုိသိတင္းကို ၾကားေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္သို႔ေျပး၍ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ဳိတုိ႔ကိုကိုင္လ်က္ေန၏။ ၂၉ယြာဘ သည္ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္သို႔ေျပးပါၿပီ။  ယဇ္ပလႅင္အနားမွာရွိပါသည္ဟု ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးအား ေလွ်ာက္ေသာ အခါ၊ ယြာဘကို လုပ္ႀကံေလာ့ဟု ေယယဒသား ေဗနာယကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၃ဝေဗနာယသည္ ထာဝရဘုရား၏ တဲေတာ္သို႔သြား၍၊ ရွင္ဘုရင္ ေခၚေတာ္မူသည္ဟု ဆုိလွ်င္၊ ယြာဘက ငါမသြား၊ ဤအရပ္မွာ အေသခံမည္ဟုဆုိ၏။ ေဗနာယကလည္း၊ ယြာဘသည္ ဤသို႔ျပန္ေျပာပါ၏ဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၃၁ရွင္ဘုရင္က၊ အျပစ္မရွိေသာ  သူ၏အသက္ကုိယြာဘသတ္ေသာ အျပစ္ႏွင့္ငါမွစ၍ ငါ့အေဆြ အမ်ိဳးကင္းစင္မည္အေၾကာင္းသူ႔စကားအတုိင္းျပဳ ေလာ့။ သူ႔ကိုလုပ္ႀကံ၍ သၿဂိဳလ္ေလာ့။ ၃၂သူသည္ မိမိထက္သာ၍ ေျဖာင့္မတ္ေကာင္းျမတ္ေသာသူ၊ ဣသေရလဗိုလ္ ခ်ဴပ္ေနရ၏သား အာဗနာႏွင့္ ယုဒဗုိလ္ခ်ဳပ္ေယသာ၏သားအာမသကို ငါ့ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္မသိဘဲတိုက္၍ ထားႏွင့္သတ္ေသာ အျပစ္ကိုထာဝရဘုရားသည္ သူ၏ေခါင္းေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ၃၃ထုိသူတို႔၏ အေသြးသည္ ယြာဘေခါင္း၊ သားေျမးတို႔၏ ေခါင္းေပၚမွာ အစဥ္သက္ေရာက္ပါေစ။ ဒါဝိဒ္ႏွင့္သူ၏ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္၊ နန္းေတာ္၊ ရာဇပလႅင္ေတာ္၌ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာၿငိမ္ဝပ္ျခင္း အၿမဲသက္ေရာက္ပါေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ သည္အတိုင္း၊ ၃၄ေယာယဒသားေဗနာယသည္သြားၿပီးလွ်င္၊ ယြာဘကိုတုိက္သတ္၍ ေတာအရပ္၊ ယြာဘေနရာ အိမ္၌ သၿဂႋဳလ္ေလ၏။ ၃၅ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြာဘအရာ၌ ေယာယဒသား ေဗနာယကို၄င္း၊ အဗ်ာသာအရာ၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္ကို၄င္း ရွင္ဘုရင္ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။

၃၆တဖန္ရွင္ဘုရင္သည္ရွိမိကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲမွာ အိမ္ကိုေဆာက္၍ေနရမည္။ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္၍အဘယ္အရပ္ကိုမွ်မသြားႏွင့္။ ၃၇ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ထြက္၍ ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းကိုကူးလွ်င္၊ ကူးေသာေန႔၌ အေသသတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္ဟုသတိႏွင့္မွတ္ေလာ့။ သင့္အေသြးသည္ သင့္ေခါင္းေပၚမွာသက္ ေရာက္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ ၃၈ရွိမိက၊ အမိန္႔ေတာ္ေကာင္းပါ၏။ အရွင္မင္းႀကီးမိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္းကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျပဳ ပါမည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ၾကာျမင့္စြာေနေလ၏။ ၃၉သို႔ရာတြင္ သံုးႏွစ္လြန္ေသာအခါ၊ ရွိမိ၏ကြၽန္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ဂါသမင္းႀကီးမာခါသားအာခိတ္ထံသို႔ေျပး၍ ဂါသၿမိဳ႔၌ရွိေၾကာင္းကို ရွိမိသည္ၾကားေလေသာ္၊ ၄ဝထ၍ေသာျမည္းကို ကုန္းႏွီးတင္ၿပီးလွ်င္၊ ကြၽန္တို႔ကို ရွာအံ့ေသာငွါဂါသၿမိဳ႔၊ အာခိတ္ထံသို႔သြား၍ ကြၽန္တို႔ကိုေခၚေလ၏။ ၄၁ထုိသို႔ရွိမိသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ဂါသၿမိဳ႔သို႔သြား၍ျပန္လာေၾကာင္းကို ေရွာလမုန္မင္းႀကီးၾကားေလေသာ္၊ ၄၂ရွိမိကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ ထြက္၍ အျခားတပါးေသာ အရပ္သို႔သြားလွ်င္၊ သြားေသာေန႔၌အေသသတ္ျခင္း အမွန္ခံရမည္ကို သတိႏွင့္မွတ္ေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားကိုတုိင္တည္လ်က္ သင့္ကိုငါက်ိန္ဆုိေစ၍ သတိေပးသည္ မဟုတ္ေလာ။ သင္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္ၾကားရေသာ အမိန္႔ေတာ္ေကာင္းပါသည္ဟု ဝန္ခံသည္မဟုတ္ေလာ။ ၄၃သို႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရား၏ သစၥာေတာ္ကို၄င္း၊ ငါမွာထားေသာ ပညတ္ကို၄င္း၊ ငါမွာထားေသာ ပညတ္ကို၄င္း အဘယ္ေၾကာင့္ မေစာင့္သနည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ၄၄တဖန္သင္သည္ ကိုယ္ႏွစ္သက္သည္အတုိင္း ငါ့ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္၌ ျပဳဘူးေသာ ဒုစရုိက္ရွိသမွ်ကို သင္သိ၏။ သင္၏ဒုစရုိက္အျပစ္ကို ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ေခါင္းေပၚသို႔ေရာက္ ေစေတာ္မူ၏။ ၄၅ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ မဂၤလာရွိ၍ ဒါဝိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အစဥ္အၿမဲ တည္ပါေစသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၄၆ေယာယဒသားေဗနာယသည္ အမိန္႔ေတာ္ကိုခံ၍ ျပင္သို႔ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ရွိမိကို ေသေအာင္လုပ္ႀကံေလ၏။ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေရွာလမုန္လက္၌ တည္၏။