၃ရာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ေရွာလမုန္သည္ အဲဂုတၱဳဖာေရာဘုရင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔လ်က္၊ သမီးေတာ္ႏွင့္ စုံဘက္၍ နန္းေတာ္၊ ဗိမာန္ေတာ္၊ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔ရုိးကို မၿပီးမွီတုိင္ေအာင္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔၌ ေနရာေပးေတာ္မူ၏။ ၂ထုိကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ အိမ္ေတာ္ကို မတည္ေသးေသာေၾကာင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ျမင့္ေသာအရပ္တုိ႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္တတ္ၾက၏။ ၃ေရွာလမုန္ သည္ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္၍ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ စီရင္ခ်က္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။ သို႔ရာတြင္ျမင့္ေသာအရပ္ တုိ႔၌ ယဇ္ပူေဇာ္၍ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔၏။

၄တရံေရာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းငွာ အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သို႔သြား၍ ထုိယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္တေထာင္ကို ပူေဇာ္ေလ၏။

၅ထုိၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ ညဥ့္အခါအိပ္မက္တြင္ ေရွာလမုန္အား ထင္ရွားလ်က္၊ ငါေပးရမည္ဆုကို ေတာင္းေလာ့ဟု ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ေရွာလမုန္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အကြၽႏု္ပ္၏အဘ ဒါဝိဒ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ သေဘာေျဖာင့္၍ သမၼာတရား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား အတုိင္းက်င့္သည္ႏွင့္အညီ၊ သူ၌မ်ားစြာေသာ ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူၿပီ။ ယေန႔တြင္ရွိသည္အတုိင္း၊ သူ၏ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိ္င္ရေသာ သားကိုသူ႔အား ေပးသနား ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူ႔အဘုိ႔ေက်းဇူးတရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၇ယခုမွာ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကို အဘဒါဝိဒ္၏ ကိုယ္စားရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ သို႔ရာတြင္ အကြၽႏု္ပ္သည္ သူငယ္ျဖစ္ပါ၏။ ထြက္ဝင္ျခင္းငွာ မတတ္ႏုိင္ပါ။ ၈ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူ၍ အေရအတြက္အားျဖင့္ အတုိင္းမသိမ်ားျပားစြာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ဳိးႀကီးအလယ္၌  ကို္ယ္ေတာ္ကြၽန္ရွိပါ၏။ ၉သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔ကို တရားစီရင္ႏိုင္မည္အေၾကာင္းေကာင္းမေကာင္းကို ပိုင္းျခား၍ သိတတ္ေသာ ဥာဏ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔ကို အဘယ္သူသည္ ကိုယ္အလုိ အေလ်ာက္တရား စီရင္ႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ေတာင္းေလွ်ာက္၏။ ၁ဝထုိသို႔ ေရွလမုန္ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ပဌနာစကား ကို ထာဝရဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ဘုရားသခင္ကလည္း၊ သင္သည္တာရွည္ေသာ အသက္ကို မေတာင္း၊ စည္းစိမ္ကိုလည္း မေတာင္း၊ ရန္သူတုိ႔၏ အသက္ကိုလည္း မေတာင္း၊ တရားစီရင္ျခင္းငွာ တတ္ႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ကို သာကိုယ္အဘုိ႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၂သင္ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတုိင္း ငါေပး၏။ ေရွးကာလ၌ သင္ႏွင့္ တူေသာသူတေယာက္မွ်မျဖစ္၊ ေနာင္ကာလ၌ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ကို သင့္အား ငါေပး၏။ ၁၃ထုိမွတပါး သင္ႏွင့္တူေသာ ရွင္ဘုရင္တေယာက္ကိုမွ် သင့္လက္ထက္၌ မရွိေစျခင္းငွာ၊ သင္မေတာင္း ေသာဆု၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ဂုဏ္အသေရကို ငါေပး၏။ ၁၄သင့္အဘဒါဝိဒ္က်င့္သည္အတုိင္း ငါ့လမ္းသို႔လုိက္၍ ငါစီရင္ခ်က္ ပညတ္တရားတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ တာရွည္ေသာ အသက္ကိုလည္း ငါေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ေရွာလမုန္ သည္ႏုိး၍ အိပ္မက္ျဖစ္မွန္းကိုသိ၏။ တဖန္ေယရုရွင္လင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ ေရွ႔မွာ ရပ္လ်က္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကို ပူေဇာ္၍၊ ကြၽန္အေပါင္းတု႔ိအဘုိ႔ပြဲကို စီရင္ေတာ္မူ၏။

၁၆ထုိအခါ ျပည္တန္ဆာမိန္းမႏွွစ္ေယာက္သည္လာ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ရပ္လ်က္၊ ၁၇မိန္းမတေယာက္က အုိအရွင္၊ ကြၽန္ေတာ္မႏွင့္ ဤမိန္းမသည္ တအိမ္တည္းေနၾကပါ၏။ တအိမ္တည္းေနလ်က္ ကြၽန္ေတာ္မသည္ သားမ်က္ႏွာကိုျမင္ ပါ၏။ ၁၈သုံးရက္လြန္မွ တဖန္ဤမိန္းမသည္ သားမ်က္ႏွာကို္ျမင္ပါ၏။ ထုိအိမ္၌ အဘယ္ဧည့္သည္မွ် မရွိ။ သူႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မႏွစ္ေယာက္တည္းသာ ရိွပါ၏။ ၁၉ဤမိန္းမသည္ညဥ့္အခါ မိမိသားငယ္ကို ဖိ၍ အိပ္မိေသာေၾကာင့္သား ငယ္ေသပါ၏။ ၂ဝသန္းေခါင္ယံ၌ သူသည္ထ၍ ကြၽန္ေတာ္မ အိပ္ေပ်ာ္စဥ္ အခါကြၽန္ေတာ္မသားငယ္ကိုယူ၍မိမိရင္ခြင္၌ ထားပါ၏။ သူ၏သားငယ္အေသေကာင္ကိုမူကား၊ ကြၽန္မ၏ရင္ခြင္၌ထားပါ၏။ ၂၁နံနက္အခ်ိန္၌ကြၽန္ေတာ္မသည္ သားငယ္ကို ႏို႔တိုက္မည္ ထေသာအခါ၊ သားငယ္သည္ေသလ်က္ရွိပါ၏။ သို႔ရာတြင္ကြၽန္ေတာ္မသည္ေသေသာသူ ငယ္ကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေသာအခါ၊ ကြၽန္ေတာ္မ ဘြားျမင္ေသာ သားမဟုတ္ပါဟုေလွ်ာက္၏။ ၂၂အျခားေသာ မိန္းမက လည္းမဟုတ္ဘူး။ အသက္ရွင္ေသာသူငယ္သည္ငါ့သား၊ ေသေသာသူငယ္သည္သင္၏သားျဖစ္၏ဟု ျငင္းေလ၏။  အရင္မိန္းမက လည္း ထိုသို႔မဟုတ္။ ေသေသာသူငယ္သည္ သင္၏သား၊ အသက္ရွင္ေသာသူငယ္သည္ ငါ့သားျဖစ္၏ဟု ဆိုေလ၏။ ထိုသို႔ေရွ႕ေတာ္၌ေလွ်ာက္ဆိုၾကလွ်င္၊ ၂၃ရွင္ဘုရင္က၊ မိန္းမတေယာက္က အသက္ရွင္ေသာ သူငယ္သည္ ငါ့သား၊ ေသေသာ သူငယ္သည္သင္၏သားျဖစ္၏ဟုဆိုလ်က္၊ တေယာက္ကထိုသို႔မဟုတ္။ သင္၏သားေသၿပီ။ ငါ့သားအသက္ရွင္သည္ဟုဆိုသည္ျဖစ္၍၊ ၂၄ထားယူခဲ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထားကို ေရွ႕ေတာ္သို႔ယူခဲ့ၾက၏။ ၂၅ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ အသက္ရွင္ေသာ သူငယ္ခြဲ၍ ထိုမိန္းမတို႔အား တေယာက္တဝက္စီ ေပးေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ မူေသာ္၊ ၂၆အသက္ရွင္ေသာသူငယ္၏အမိသည္မိမိသားကို အလြန္သနား၍၊ အုိအရွင္၊ အသက္ရွင္ေသာသူငယ္ကို မသတ္ပါႏွင့္။ ဤမိန္းမအား ေပးေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္ေလ၏။ အျခားမိန္းမက ငါမပိုင္ေစႏွင့္။ သင္လည္းမပိုင္ေစႏွင့္။ ခြဲပါေလေစဟုဆို၏။ ၂၇ထိုအခါရွင္ဘုရင္က၊ အသက္ရွင္ေသာ သူငယ္ကို မသတ္ႏွင့္။ အရင္မိန္းမအား ေပးေလာ့။ သူသည္ အမိမွန္သည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၈ထိုသို႔ရွင္ဘုရင္စီရင္ေတာ္မူသည္အရာကို ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္း တို႔သည္ ၾကားသိေသာအခါ၊ တရားစီရင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဥာဏ္ႏွင့္ရွင္ဘုရင္ျပည့္စံုေၾကာင္းကို သိျမင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ရိုုေသၾက၏။