၃ရာ အခန္းၾကီး (၄)


၁ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဣသေရလ ႏိုင္ငံလံုးကိုစိုးစံလ်က္ေနေတာ္မူ၏။ ၂မွဴးေတာ္ မတ္ေတာ္ ဟူမူကား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္သားအာဇရိ၊ ၃ရွိရွသား ဧလိေဟာရပ္ႏွင့္ အဟိယတို႔သည္စာေရး ေတာ္ႀကီးျဖစ္၏။ အဟိလုပ္သား ေယာရွဖတ္သည္ အတြင္းဝန္ျဖစ္၏။ ၄ေယာယဒသား ေဗနာယသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းျဖစ္၏။ ဇာဒုတ္ႏွင့္အဗ်ာသာတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္၏။ ၅နာသန္သား အာဇာရိသည္ဝန္စာေရးအုပ္ျဖစ္၏။ နာသန္သားဇာဗုဒ္သည္ မင္းသားအရာႏွင့္ တိုင္ပင္မတ္ျဖစ္၏။ ၆အဟိရွာသည္နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္၏။ အာဗဒသားအေဒါနိရံသည္အခြန္ေတာ္ဝန္ ျဖစ္၏။

၇ေရွာလမုန္သည္ ဣသေရလႏိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ခန္႔ထားေသာဝန္စာေရးတက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ တေယာက္ တလစီရွင္ဘုရင္ႏွင့္နန္းေတာ္သားတို႔အဘို႔စားစရာကို ျပင္ဆင္ရၾက၏။ ၈သူတို႔အမည္ဟူမူကား၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ရပ္မွာ ဟုရ၏သား၊ ၉မာကတ္ၿမိဳ႔၊ ရွာလဗိမ္ၿမိဳ႔၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၊ ဧလုေမBာသနန္ၿမိဳ႔မွာ ေဒကာ၏သား၊ ၁ဝေစာေခါၿမိဳ႔၊ ေဟဖာျပည္ လံုးႏွင့္တကြ အရုဗုုတ္ၿမိဳ႔မွာေဟသက္၏သား၊ ၁၁ေဒါရျပည္လံုးကို စီရင္ေသာသူ ေရွလမုန္၏သမီးေတာ္တာဖတ္ႏွင့္ စံုဘက္ေသာ အဘိနဒပ္၏သား၊ ၁၂တာနက္ၿမိဳ႔၊ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔ႏွင့္တကြဗက္ရွန္ၿမိဳ႔မွ အာေဗလ မေဟာလၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္မက၊ ယုတ္နန္ၿမိဳ႔အလြန္၊ ေယဇရလၿမိဳ႔ေအာက္ဇာတနၿမိဳ႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ဗက္ရွန္ၿမိဳ႔နယ္လံုးကို စီရင္ေသာအဟိလုပ္၏ သားသားဗာန၊ ၁၃ဂိလဒ္ျပည္၌ မနာေရွ၏ သားယာဣရပိုင္ေသာ ၿမိဳ႔မ်ား၊ ဗာရွန္ျပည္၊ အာေဂါဘအရပ္၌ၿမိဳ႔ရိုး၊ ေၾကးဝါ တံခါးက်င္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာၿမိဳ႔ႀကီး ေျခာက္ဆယ္ကို စီရင္ေသာ ဂိလဒ္ျပည္ရာမုတ္ၿမိဳ႔မွ ေဂဗာ၏သား၊ ၁၄မဟာနိမ္ၿမိဳ႔မွာ ဣေဒါ၏သားအဟိနဒပ္၊ ၁၅နႆလိ ခရိုင္ကိုစီရင္ေသာသူ၊ ေရွာလမုန္၏သမီးေတာ္ ဗာသမတ္ႏွင့္စံုဘက္ေသာ အဟိမတ္၊ ၁၆အာရွာခရိုင္ႏွင့္ အာလုပ္ၿမိဳ႔မွာ ဟုရွဲ၏သားဗာနာ၊ ၁၇ဣသခါခရိုင္မွာ ပါရြာ၏သားေယာရွဖတ္၊ ၁၈ဗယၤာမိန္ခရိုင္မွာ ဧလာ၏သားရွိမိ၊ ၁၉အာေမာရိ ရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္၏ႏိုင္ငံ၊ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ၾသဃ၏ႏိုင္ငံ၊ ဂိလဒ္ျပည္မွာ အျခားေသာမင္းမရွိ။ တပါးတည္းစီရင္ေသာ ဥရိ၏သား ေဂဗတည္း။

၂ဝထုိကာလ၌၊ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတုိ႔ သည္အေရအတြက္အားျဖင့္ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္ အမွ်မ်ားျပား၍စားေသာက္ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေနၾက၏။ ၂၁ေရွာလမုန္သည္လည္း ျမစ္ႀကီးမွစ၍ ဖိလိတၱိျပည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္တုိင္ေအာင္ တိုင္းႏိုင္ငံလံုးကိုအစိုးရသျဖင့္၊ အရပ္ရပ္သားတို႔သည္ လက္ေဆာင္ပ႑ာတုိ႔ကို ဆက္၍၊ ေရွာလမုန္လက္ထက္ကာလပတ္လုံး မင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ ရၾက၏။

၂၂တေန႔တေန႔လွ်င္ နန္းေတာ္၌ ကုန္ေသာ ရိကၡာဟူမူကား၊ ဂ်ဳံမုန္႔ညက္ ေကာရသုံးဆယ္၊ မုေယာမုန္႔ညက္ ေကာရေျခာက္ဆယ္၊ ၂၃ဆူၿဖိဳးေအာင္ေကြၽးေသာႏြားတဆယ္၊ က်က္စားရာထဲကႏြား ႏွစ္ဆယ္၊ ဆတ္သမင္ဒရယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုမဆိုဘဲသိုးတရာ၊ ဆူၿဖိဳးေအာင္ ေကြၽးေသာငွက္မ်ိဳးတည္း။ ၂၄ေရွာလမုန္သည္ျမစ္ႀကီးအေနာက္ဘက္၊ တိဖသၿမိဳ႔မွ အဇၨာၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔ကို အစိုးရသျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္တို႔၌စစ္မႈစစ္ေရးမရွိ။ ၂၅လက္ထက္ေတာ္ကာလပတ္လံုး၊ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဒန္ၿမိဳ႔မွစ၍ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္အသီးအ သီးမိမိစပ်စ္ပင္၊ မိမိသေဘၤာသဖန္းပင္ေအာက္မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရၾက၏။

၂၆ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ရထားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ျမင္းတင္းကုပ္ေလးေတာင္၊ ျမင္းစီးသူရဲတေသာင္းႏွစ္ေထာင္ရွိ၏။ ၂၇ဝန္စာေရးတို႔သည္လည္းေရွာလမုန္ မင္းႀကီးႏွင့္စားပြဲေတာ္သို႔ ဝင္ေသာသူအေပါင္းတို႔အဘို႔ တေယာက္ တလစီစံုလင္စြာျပင္ဆင္ရၾက၏။ ၂၈မုေယာစပါး ကို၄င္း၊ ျမင္းေတာ္မ်ား၊ လားေတာ္မ်ားဘုိ႔ ျမက္ေျခာက္ကို၄င္း၊ အလွည့္သင့္သည္အတိုင္း ေနရာအရပ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ရၾက၏။

၂၉ဘုရားသခင္မ်ားစြာေသာ ဥာဏ္ပညာကို၄င္း၊ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ် က်ယ္ဝန္းေသာႏွလံုးကို ၄င္းေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ၃ဝပညာေတာ္သည္အေရွ႕ျပည္သားပ ညာႏွင့္အဲဂုတၱဳျပည္သားပညာကိုလြန္ကဲ၏။ ၃၁ေရွာလမုန္သည္ ဧဇရဟိတ္အမ်ိဳးဧသန္၊ မေဟာလသားေဟမန္၊ ခါလေကာလ၊ ဒါရဒအစရွိေသာ လူအေပါင္းတုိ႔ ထက္သာ၍ပညာရွိသျဖင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာတိုင္းႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္၌ ေက်ာ္ေစာေလ၏။ ၃၂စီရင္ေတာ္မူေသာ သုတၱံစကား သံုးေထာင္ႏွင့္သီခ်င္းတေထာင္ငါးခုရွိ၏။ ၃၃ေလဗႏုန္အာရဇ္ပင္မွစ၍ အုတ္ရိုးနားမွာ ေပါက္တတ္ေသာ ဟု ႆုပ္ပင္တိုင္ေအာင္ျမြတ္ဆို၏။ သားမ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိး၊ ပိုးေကာင္မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိးတို႔၏ အေၾကာင္းကိုလည္းျမြက္ဆို၏။ ၃၄ေရွာလ မုန္မင္း၏ပညာသတင္းကိုၾကားေသာ ရွင္ဘုရင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေစလႊတ္ေသာသူတို႔သည္ ပညာစကားေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္းငွါလာၾက၏။