၃ရာ အခန္းၾကီး (၅)


၁ေရွာလမုန္ကုိ ခမည္းေတာ္အရာ၌ ဘိသိက္ေပးေၾကာင္းကိုတုရုမင္းႀကီးဟိရံသည္ၾကားလွ်င္၊ ဒါဝိဒ္ ႏွင့္အစဥ္မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေသာသူျဖစ္၍၊ မိမိကြၽန္တို႔ကိုေစလႊတ္ေလ၏။ ၂တဖန္ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ဟိရံထံသို႔ ေစလႊတ္လ်က္၊ ၃ငါ့အဘ ဒါဝိဒ္သည္ အရပ္ရပ္၌စစ္တိုက္ရေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ရန္သူတို႔ကို အဘေျခဘဝါးေတာ္ေအာက္သို႔ႏိွမ့္ခ်ေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္၊ မိမိဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကို မတည္မေဆာက္ရဟုမင္းႀကီးသိ၏။ ၄ယခုမူကား၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ အရပ္ရပ္၌ၿငိမ္ဝပ္မည္အေၾကာင္းစီရင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ရန္ဘက္ျပဳေသာသူ၊ ဆီးတားေသာသူ မရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၅ထာဝရဘုရားက၊ ငါ့အဘဒါဝိဒ္အား သင့္ကိုယ္စားသင္၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ငါတင္ေသာ သင္၏သားသည္ ငါ့နာမ အဘို႔ အိမ္ကိုတည္ေဆာက္ရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ အဘို႔အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္မည္ဟုငါအႀကံရွိ၏။ ၆မင္းႀကီး၏ကြၽန္တို႔သည္ ငါ့အဘို႔ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚမွာ အာရဇ္ပင္တို႔ကိုခုတ္လွဲေစျခင္းငွါစီရင္ပါ။ ငါ့ကြၽန္တို႔သည္ မင္းႀကီးကြၽန္တို႔ႏွင့္ဝိုင္း၍ လုပ္ကိုင္ၾကလိမ့္မည္။ မင္းႀကီး စီရင္သည္အတုိင္း၊ မင္းႀကီး၏ကြၽန္တို႔အားအခကိုေပးပါမည္။ ဇိဒုန္အမ်ိဳးသား တို႔သည္ သစ္ခုတ္တတ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔တြင္အဘယ္သူမွ်မခုတ္တတ္သည္ကိုမင္းႀကီးသိသည္ဟုမွာ လုိက္ေလ၏။

၇ေရွာလမုန္၏ စကားကို ဟိရံမင္းသည္ၾကားလွ်င္အလြန္ဝမ္းေျမာက္၍၊ ထုိလူမ်ိဳးႀကီးကိုအစိုးရေသာ သားကိုဒါဝိဒ္အား ေပးေတာ္မူေသာထာဝရဘုရားသည္ယေန႔ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္းဟုဆိုလ်က္၊ ၈မင္းႀကီးမွာ လုိက္ေသာ အမႈကိုငါဆင္ျခင္ၿပီ။ အာရဇ္သစ္သား၊ ထင္းရွဴးသစ္သား လုိသမွ်ကိုေပးပါမည္။ ၉ငါ့ကြၽန္တို႔သည္ေလဗ ႏုန္ေတာင္မွပင္လယ္သို႔ခ်ၿပီးလွ်င္၊ ေဘာင္လုပ္၍ မင္းႀကီးစီရင္ေသာအရပ္သို႔ ပင္လယ္လမ္းျဖင့္ေဆာင္ခဲ့၍၊ ထုိအရပ္ ၌အပ္သျဖင့္ မင္းႀကီးခံယူရမည္။ မင္းႀကီးသည္လည္း၊ ငါ့၏နန္းေတာ္သားစားစရာရိကၡာကိုေပး၍ ငါ့အလိုကိုလည္း ျပည့္စံုေစရမည္ဟုေရွာလမုန္ထံသို႔ လူကိုေစလႊတ္၍ျပန္ေျပာ၏။ ၁ဝထုိသို႔ဟိရံသည္ေရွာလမုန္ အလိုရွိသမွ်ေသာအာရဇ္သစ္သား၊ ထင္းရွဴးသစ္သားကိုေပး၏။ ၁၁ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ ဟိရံ၏နန္းေတာ္သားမ်ားစားစရာဘို႔တႏွစ္တႏွစ္ လွ်င္ ဂ်ံဳဆန္ေကာရႏွစ္ေသာင္း၊ စစ္ၿပီးေသာဆီေကာရႏွစ္ဆယ္ကိုေပး၏။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ဂတိေတာ္ ရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွာလမုန္အား ပညာကို ေပးေတာ္မူ၏။ ဟိရံမင္းႏွင့္ေရွာလမုန္မင္းႏွစ္ပါးတို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းမရွိ။ မိႆဟာယဖြဲ႔ၾက၏။

၁၃ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္လည္း၊ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔တြင္ လူသံုးေသာင္းတို႔ကိုခြဲခန္႔၍၊ ၁၄အလွည့္ အလွည့္ တလလွ်င္ တေသာင္းစီ၊ ေလဗႏုန္ေတာင္သို႔ေစလႊတ္သျဖင့္၊ ထုိလူတုိ႔သည္ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚမွာတလ၊ ကိုယ္ေနရာအရပ္၌ႏွစ္လေနရၾက၏။ ထိုလူတို႔ကိုအေဒါနိရံအုပ္ရ၏။ ၁၅ထမ္းရြက္ေသာသူခုႏွစ္ေသာင္း၊ ေတာင္ရိုးေပၚမွာသစ္ခုတ္ေသာသူရွစ္ေသာင္းတို႔ ကိုလည္းေစခိုင္းေတာ္မူ၍၊ ၁၆အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မင္းအရာရွိမွတပါး လုပ္ေဆာင္ေသာ သူတို႔ကို စီရင္ေသာသူသံုးေထာင္သံုးရာရွိ၏။ ၁၇ရွင္ဘုရင္၏ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း အိမ္ေတာ္တိုက္ျမစ္ အဘို႔ႀကီးေသာေက်ာက္၊ အဘိုးထိုက္ေသာေက်ာက္၊ ဆစ္ၿပီးေသာေက်ာက္တို႔ကိုေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၈ထိုသို႔ေရွာလ မုန္မင္း၏ လက္သမားတို႔ႏွင့္ ဟိရံမင္း၏ လက္သမား တို႔သည္ ေဂဗာလအမ်ဳိးသားတုိ႔ႏွင့္တကြ၊ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္စရာဘို႔သစ္သားမ်ား၊ ေက်ာက္မ်ားတို႔ကိုျပင္ဆင္ၾက၏။