၃ရာ အခန္းၾကီး (၆)


၁ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္ေသာ သကၠရာဇ္ေလးရာရွစ္ဆယ္ျပည့္၊ ေရွာလ မုန္မင္းနန္း စံေလးႏွစ္၊ ဇိဖအမည္ရွိေသာ ဒုတိယလတြင္၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ကိုတည္စျပဳေတာ္မူ၏။ ၂ထိုအိမ္ေတာ္အလ်ား သည္အေတာင္ေျခာက္ဆယ္၊ အနံအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္သံုးဆယ္ရွိ၏။ ၃အိမ္ေတာ္ဦးသည္လည္း အိမ္ေတာ္အနံ႔ႏွင့္ညီ၍အလ်ားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံဆယ္ေတာင္ရွိ၏။ ၄အိမ္ေတာ္လင္းစရာဘုိ႔ က်ဥ္းေသာျပတင္း ေပါက္တို႔ကိုလုပ္ေလ၏။ ၅အိမ္ေတာ္ျပင္တရံႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္ဌာန ေတာ္ျပင္ထရံပတ္လည္၌ အခန္းတို႔ကိုလည္းလုပ္ေလ၏။ ၆ေအာက္အခန္းသည္ အနံငါးေတာင္၊ အလယ္အခန္း အနံေျခာက္ေတာင္၊ အထက္အခန္းအနံခုနစ္ေတာင္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အခန္းတို႔သည္ အိမ္ေတာ္ထရံ ကိုယ္ထဲသို႔မဝင္။ ထရံဆုတ္လ်က္ ဆုတ္လ်က္တက္၏။ ၇ထိုအိမ္ေတာ္ကိုတည္လုပ္ေသာအခါ၊ ထိုအရပ္သို႔ မေဆာင္ခဲ့မွီဆစ္ၿပီးေသာေက်ာက္တို႔ျဖင့္သာတည္လုပ္ေသာေၾကာင့္၊ သံတူ၊ ပုဆိန္၊ သံတန္ဆာႏွင့္ လုပ္ေသာအသံမျမည္ရ။ ၈ေအာက္အခန္းထဲသို႔ဝင္ေသာ တံခါးဝသည္အိမ္ေတာ္ လက်္ာဘက္မွာရွိ၏။ လိမ္ေသာ ေလွကားျဖင့္အလယ္အခန္းသို႔၄င္း၊ အလယ္အခန္းမွ အထက္အခန္းသို႔၄င္း၊ တက္ရ၏။ ၉အိမ္ေတာ္ကိုတည္ၿပီး မွထုပ္မ်ားတုိင္မ်ားကိုအာရဇ္ပ်ဥ္ျပားႏွင့္ ဖံုးအုပ္ေလ၏။ ၁ဝထရံအခန္းတို႔သည္လည္း အျမင့္ငါးေတာင္စီ ရွိ၏။ အာရဇ္ရက္မတို႔သည္ အိမ္ေတာ္ကိုမွီလ်က္ရွိၾက၏။

၁၁ထာဝရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရွာလမုန္သို႔ ေရာက္လာသည္ကား၊ ၁၂ယခုတည္ ေဆာက္ေသာ အိမ္ေတာ္အရာမွာ၊ သင္သည္ငါသြန္သင္ေသာလမ္းသို႔လုိက္လ်က္၊ ငါစီရင္ခ်က္ အတိုင္း စီရင္၍၊ ငါပညတ္သမွ် တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ သင္၏ အဘဒါဝိဒ္အား ငါဂတိထားသည္အတုိင္း သင္၌ငါျပဳမည္။ ၁၃ငါ၏လူဣသေရလ အမ်ိဳးကိုငါမစြန္႔၊ သူတို႔အလယ္၌ ေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၄ထိုသို႔ေရွာလမုန္သည္ အိမ္ေတာ္ကိုတည္၍ၿပီးေလ၏။ ၁၅ၾကမ္းမွသည္အမိုးတိုင္ေအာင္ အတြင္းထရံကို အာရဇ္ပ်ဥ္ျပားႏွင့္ဖံုးအုပ္၍၊ ၾကမ္းကိုလည္း ဒုႀကီးေသာထင္းရွဴးပ်ဥ္ျပားျဖင့္ ၿပီးေစ၏။ ၁၆အလြန္သန္႔ရွင္းရဌာန၊ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္အဘို႔အလ်ားအနံအေတာင္ႏွစ္ဆယ္စီက်ယ္ေသာအိမ္ေတာ္ တပိုင္းကိုအခန္းကာ၍ၾကမ္းႏွင့္ ထရံကိုအာရဇ္ပ်ဥ္ျပားျဖင့္ၿပီးေစ၏။ ၁၇ထိုအခန္းေရွ႕မွာတည္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္အလ်ား သည္အေတာင္ေလးဆယ္ရွိ၏။ ၁၈အိမ္ေတာ္အတြင္း၌ အာရဇ္ပ်ဥ္ျပားတို႔သည္ ဘူးသီးအေျပာက္၊ ပန္းပြင့္အေျပာက္ ႏွင့္ျပည့္စံုၾက၏။ ေက်ာက္မ ေပၚေစျခင္းငွါ အာရဇ္သားႏွင့္ ဖံုးအုပ္လ်က္သာရွိ၏။ ၁၉ထိုသို႔ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ တင္ထားရန္၊ အိမ္ေတာ္အတြင္း၌ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ကိုျပင္ဆင္ေလ၏။ ၂ဝဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္အခန္းသည္အလ်ား အေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္ႏွစ္ဆယ္ရွိ၏။ ထိုအခန္းကို၄င္း၊ အာရဇ္သစ္သားႏွင့္လုပ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ကို၄င္း၊ ေရႊစင္ႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၂၁ထုိသို႔အိမ္ေတာ္အတြင္းကို ေရႊစင္ႏွင့္ မြမ္းမံၿပီးမွ၊ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ ေရွ႔မွာ ေရႊႀကဳိးျဖင့္ အကြယ္အကာ ကိုဆြဲထား၍၊ ေရႊႏွင့္ မြမ္းမံေလ၏။ ၂၂အိမ္ေတာ္တအိမ္လံုးကို၄င္း၊ ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္နားမွာရွိေသာယဇ္ပလႅင္ကို၄င္း၊ ေရႊႏွင့္အကုန္အစင္ မြမ္းမံေလ၏။ ၂၃ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ထဲမွာ အျမင့္ဆယ္ေတာင္ရွိေသာေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးကိုသံလြင္ သားႏွင့္ လုပ္ေလ၏။ ၂၄ေခရုဗိန္အေတာင္တို႔သည္တဘက္တခ်က္ အလ်ားငါးေတာင္စီရွိ၍၊ အေတာင္ဖ်ားတခုမွ တခုတိုင္ေအာင္ဆယ္ေတာင္ရွိ၏။ ၂၅အျမင့္ဆယ္ေတာင္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေခရုဗိမ္ႏွစ္ပါးသည္ အလံုးအရပ္ပမာဏ တူ၏။ ၂၆ထုိေခရုဗိမ္တို႔ကိုအတြင္းအိမ္ေတာ္ထဲမွာတင္ထားသျဖင့္၊ ေခရုဗိမ္အ ေတာင္တုိ႔သည္ျဖန္႔လ်က္၊ ၂၇အေတာင္ဖ်ား တဘက္ တခ်က္၌ ထရံကုိမွီလ်က္၊ အလယ္မွာအေတာင္ဖ်ားတခုႏွင့္တခုထိလ်က္ရွိၾက၏။ ၂၈ေခရုဗိမ္တုိ႔ကိုလည္း ေရႊႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၂၉အိမ္ေတာ္ထရံအတြင္းဘက္ႏွင့္ျပင္ဘက္၌ထုေသာ ေခရုဗိမ္အရုပ္ႏွင့္ အပြင့္ပြင့္ေသာ စြန္ပလြံပင္ အရုပ္မ်ားရွိၾက၏။ ၃ဝအိမ္ေတာ္အတြင္းၾကမ္းႏွင့္ ျပင္ၾကမ္းကိုလည္းေရႊႏွင့္ မြမ္းမံေလ၏။ ၃၁ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ဝင္ဝဘို႔ သံလြင္သားတံခါးရြက္ႏွစ္ရြက္ကိုလုပ္၍၊ တံခါးထုပ္ႏွင့္ တံခါးတိုင္တို႔သည္ ထရံငါးစုတစုကိုစားၾက၏။ ၃၂သံလြင္ သားတံခါးရြက္တို႔၌ေခရုဗိမ္အရုပ္၊ အပြင့္ပြင့္ေသာ စြန္ပလြံပင္အရုပ္မ်ားကို ထုလုပ္၍၊ တံခါးရြက္ႏွင့္ ေခရုဗိမ္အရုပ္၊ စြန္ပလြံပင္ အရုပ္တို႔ကို ေရႊႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၃၃ထုိအတူ အိမ္ေတာ္ျပင္ထရံေလးစုတစု က်ယ္ေသာဝင္ဝဘို႔ သံလြင္တံခါး တိုင္တို႔ကို၄င္း၊ ၃၄တံခါး ရြက္တရြက္လွ်င္ ပတၱာႏွစ္ခုစီျဖင့္လည္တတ္ေသာ ထင္းရွဴးသား တံခါးရြက္ႏွစ္ရြက္တို႔ကို၄င္း လုပ္ေလ၏။ ၃၅တံခါးရြက္၌ေခရုဗိမ္အရုပ္ႏွင့္ အပြင့္ပြင့္ေသာ စြန္ပလြံပင္အရုပ္မ်ားကိုထုလုပ္၍ အေျပာက္ကို ေရႊႏွင့္မြမ္းမံေလ၏။ ၃၆အတြင္း တန္တိုင္းကိုလည္း ဆပ္ေသာေက်ာက္တန္းသံုးဆင့္၊ အာရဇ္သစ္သား တန္းတဆင့္ႏွင့္ အထပ္ထပ္တည္ေလ၏။ ၃၇နန္းစံေလးႏွစ္။ ဇိဖလတြင္ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တိုက္ျမစ္ကို ခ်ၾက၍၊ ၃၈နန္းစံဆယ္တႏွစ္၊ ဗုလအမည္ရွိေသာအ႒မလတြင္ အိမ္ေတာ္အခန္းႀကီးအခန္းငယ္ တို႔ႏွင့္ဆိုင္သမွ်တို႔ကို လက္စသက္၍ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအိမ္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္သတည္း။