၃ရာ အခန္းၾကီး (၇)


၁တဖန္ေရွာလမုန္သည္တဆယ္သံုးႏွစ္ပတ္လံုးနန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္၍ လက္စသတ္ေလ၏။ ၂နန္းေတာ္ ကိုေလ ဗႏုန္ေတာသစ္သားျဖင့္ေဆာက္၍၊ အလ်ားအေတာင္တရာ၊ အနံအေတာင္ငါးဆယ္၊ အျမင့္အေတာင္ သံုးဆယ္ရွိ၏။ အာရဇ္တိုင္ေလးစဥ္၊ အာရဇ္ရက္မမ်ားႏွင့္ေဆာက္၏။ ၃တိုင္တစဥ္လွ်င္ ဆယ္ငါးတိုင္စီရွိ၍တိုင္ ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အေပၚမွာ အျခင္တို႔ကိုတင္လ်က္၊ အာရဇ္ပ်ဥ္ျပားႏွင့္မိုးေလ၏။ ၄အလင္းဝင္စရာျပတင္းေပါက္ သံုးတန္စီအဆင့္ဆင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္လ်က္ တဘက္တခ်က္၌ရွိၾက၏။ ၅တံခါးေပါက္ရွိသမွ် တံခါးတိုင္ရွိသမွ်တို႔သည္စ တုရန္းေလးေထာင့္ျဖစ္ၾက၏။ ၆တိုင္မ်ား၊ ထုပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အလ်ားအေတာင္ငါးဆယ္၊ အနံအေတာင္သံုးဆယ္ ရွိေသာ ကနားျပင္ကိုလည္းလုပ္ေလ၏။ ၇တရားစီရင္ရာကနားျပင္တည္းဟူေသာ တရားပလႅင္တည္ရာကနားျပင္ကို လည္းလုပ္၍၊ ၾကမ္းတဘက္မွ တဘက္တုိင္ေအာင္အာရဇ္ပ်ဥ္ျပားတို႔ႏွင့္မိုးေလ၏။ ၈နန္းေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထုိကနား ျပင္ႏွစ္ေဆာင္ စပ္ၾကားမွာ တန္တိုင္းလည္းရွိ၏။ ေရွာလမုန္စံုဘက္ေသာ ဖာေရာဘုရင္၏သမီးစံနန္းကိုလည္း တရားစီရင္ ရာကနားျပင္ႏွင့္တူေအာင္ ေဆာက္ေလ၏။ ၉တန္တိုင္းႀကီးျပင္ဘက္တိုင္ေအာင္၄င္း၊ အျမစ္မွစ၍ထိပ္ တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ေက်ာက္ဆစ္ပမာဏႏွင့္အညီ၊ ႏွစ္ဘက္စလုံးလႊႏွင့္တိုက္ေသာေက်ာက္၊ ထူးဆန္းေသာ ေက်ာက္တို‹ျဖင့္ၿပီးၾက၏။ ၁ဝအျမစ္သည္လည္းအလ်ားရွစ္ေတာင္၊ ဆယ္ေတာင္ရိွေသာ ေက်ာက္၊ ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ႀကီးတုိ႔ျဖင့္ ၿပီး၏။ ၁၁အျမစ္ေပၚမွာလည္း ေက်ာက္ဆစ္ပမာဏႏွင့္ အညီလုပ္ေသာ ေက်ာက္၊ ထူးဆန္းေသာေက်ာက္ႏွင့္အာရဇ္သစ္သားရိွ၏။ ၁၂တန္တိုင္းႀကီးသည္ဆစ္ေသာ ေက်ာက္သုံးတန္း၊ အာရဇ္သစ္ႀကီး တတန္းျဖင့္ၿပီး၏။ ဗိမာန္ေတာ္အတြင္း တန္ထိုင္း၊ နန္းေတာ္ကနားျပင္တန္တိုင္းတို‹သည္ ထိုအတူၿပီးၾက၏။

၁၃ေရွာလမုန္သည္လည္း၊ လူကိုေစလႊတ္၍ တုရုၿမိဳ‹မွ ဟိရုံကို ေခၚေလ၏။ ၁၄ထိုဟိရံကား၊ နႆလိအမ်ိဳး မုတ္ဆိုးမသားျဖစ္၏။ သူ၏အဘကား၊ တုရုအမ်ိဳးသားပန္းတဥ္းသမားျဖစ္၏။ သားသည္လည္းေၾကးဝါ အလုပ္ခပ္သိမ္းကို လုပ္တတ္ေသာဥာဏ္ပညာႏွင့္ ၿပည္စုံသျဖင့္၊ ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးထံသို‹လာ၍ အလုပ္ရိွသမွ် ကိုၿပီးစီးေစ၏။ ၁၅ထိုသူသည္ အျမင့္တဆယ္ရွစ္ေတာင္၊ လုံးပတ္တဆယ္ႏွစ္ေတာင္ရိွေသာ ေၾကးဝါတိုင္ႏွစ္တိုင္ကို သြန္းေလ၏။ ၁၆တုိင္အေပၚမွာတင္စရာဘို‹ အျမင့္ငါေတာင္ရိွေသာ ေၾကးဝါတိုင္ထိပ္ႏွစ္ခုကို လည္းသြန္းေလ၏။ ၁၇ေၾကးဝါတိုင္ကြန္ရြက္ႏွင့္ေၾကးဝါ ႀကိဳးတို‹ကိုလည္းလုပ္၍ တိုင္တတိုင္လ်င္ ကြန္ရြက္ခုနစ္ခုစီျဖင့္ တိုင္ထိပ္အေပၚမွာ  ဖုံးလြမ္းေလ၏။ ၁၈ေၾကးဝါသလဲသီးတို‹ကိုလည္းလုပ္၍၊ တိုင္ထိပ္ကြန္ရြက္အေပၚမွာ ထိပ္တခုလ်င္ သလဲသီးႏွစ္တန္းစီျဖင့္ တန္ဆာဆင္ေလ၏။ ၁၉ကနားျပင္ထဲမွာ စုိက္ထားေသာ ထုိတုိင္ထိပ္တုိ႔သည္ ၾကာပြင့္ႏွင့္ပုံတူ၍ အခ်င္းေလးေတာင္ ရွိ၏။ ၂ဝတိုင္ထိပ္ႏွစ္ခုတို‹သည္ ကြန္ရြက္ႏွင့္နီးစပ္ေသာထုပိကာအေပၚမွာ တည္လ်က္၊ တိုင္ထိပ္တခု၌ သလဲသီး ႏွစ္တန္းစီႏွင့္ အလုံးႏွစ္ရာစီရိွၾက၏။ ၂၁ထိုတိုင္တို‹ကိုဗိမာန္ေတာ္ ကနားျပင္္္ထဲမွာစိုက္ထား၍ လက်္ာတိုင္ကိုယာခိန္၊ လက္ဝဲတိုင္ကိုေဗာဇ အမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ၂၂တိုင္ထိပ္အေပၚမွာ ၾကာပြင့္အေျပာက္ရိွသည္ျဖစ္၍ တိုင္တို‹ သည္ေစ့စုံၾက၏။

၂၃အခ်င္းဆယ္ေတာင္၊ အဝန္းအေတာင္သုံးဆယ္၊ အေစာက္ငါးေတာင္ရိွေသာ ေၾကးဝါေရကန္ ကိုလည္းလုပ္ေလ၏။ ၂၄ေရကန္အနားပတ္ေအာက္ပတ္လည္၌ အေတာင္တေတာင္လွ်င္ ဘူးသီးဆယ္လုံးစီ ေစ့ေအာင္ ဘူးသီးႏွစ္ပတ္ကိုေရကန္ႏွင့္တစပ္တည္းသြန္းေလ၏။ ၂၅ထိုေရကန္သည္ ႏြားတဆယ္ႏွစ္ခုအေပၚမွာ တည္လ်က္ရွိ၏။ ႏြားတို‹သည္ အတြင္းသို‹ ေနာက္ခိုင္း၍ အေရွ့အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို‹ တမ်က္ႏွာလ်င္ သုံးခုစီ မ်က္ႏွာျပဳၾက၏။ ၂၆ေရကန္သည္ ဒုလက္တဝါးရိွ၏။ အေပၚအနားပတ္လည္ဖလား အနားပတ္ကဲ့သို‹ ၾကာပြင့္အေျပာက္ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ေရဗတ္ႏွစ္ေထာင္ဝင္၏။

၂၇တဖန္အလ်ားေလးေတာင္၊ အနံေလးေတာင္အျမင့္သုံးေတာင္ပမာဏရိွေသာ ေၾကးဝါခုံတဆယ္ကို လုပ္ေလ၏။ ၂၈ထိုခုံပုံသ¿န္ ဟူမူကား၊ ခုံပတ္လည္၌ အနားရစ္ အဆင့္ဆင့္ရိွ၍ အနးရစ္ၾကားမွာ၊ ၂၉ျခေသၤ့၊ ႏြား၊ ေခရုဗိမ္ အေျပာက္ရိွ၏။ အနားရစ္ အေပၚမွာ ခုံတခုတင္လ်က္ရိွ၏။ ျခေသၤ့ႏွင္ ႏြားေအာက္၌လည္း အေျပာက္မ်ိဳး ရိွ၏။ ၃ဝခုံတခု၌ ေၾကးဝါ လွည္းဘီးေလးခုစီ၊ ေၾကးဝါဝင္ရုိးႏွင့္တကြရိွ၏။ အင္တုံ တင္စရာဘို‹ ခုံေလးေထာင့္၌ပခုံးတို‹ကို ခုံႏွင့္တစပ္တည္း သြန္းေလ၏။ ၃၁အင္တုံဝ၌ပါေသာ အကြပ္သည္ အက်ယ္တေတာင္ရိွ၏ အဝသည္ဝိုင္း၍ အခ်င္း တေတာင္ထြာရိွ၏။ စတုရန္းေလးေထာင့္၌ အေျပာက္ႏွင့္ျပည့္စုံ၏။ ၃၂ဘီးေလးခုတို‹သည္ ခုံမ်က္ႏွာေအာက္မွာ ေနရာက်လ်က္၊ ဝင္ရိုးတို‹သည္ခုံႏွင့္ စပ္လ်က္၊ ဘီးအျမင့္တေတာင္ထြာရိွ၏။ ၃၃ဘီးပုံကား ရထားဘီးႏွင့္တူ၏။ ဝင္ရိုး၊ ဝင္ရိုးအိမ္၊ အကန့္၊ အကြပ္မ်ားကိုသြန္းေလ၏။ ၃၄ခုံေလးေထာင့္၌တစပ္တည္းသြန္းေသာပခုံးေလးခုရိွသျဖင့္၊ ၃၅ထိုပခုံးေပၚမွာ လုံးပတ္တထြာ ရိွေသာကြင္းကိုတပ္၍၊ ခုံေပၚမွာ လုံးနားရစ္ႏွင့္ ကိုင္စရာမ်ားတို‹ကို ခုံႏွင့္တစပ္ တည္းသြန္းေလ၏။ ၃၆ကိုင္စရာမ်က္ႏွာျပင္၌ေခရုဗိမ္၊ ျခေသၤ့၊ စြန္ပလြံပင္ အစရိွေသာ အေျပာက္မ်ိဳး အသီးအသီး ထင္ေပၚလ်က္ရိွ၏။ ၃၇ထိုသို‹သ႑န္အလုံးအရပ္တူေအာင္၊ အင္တုံတင္ရာခုံတဆယ္ကို သြန္း၍ၿပီးေလ၏။ ၃၈အဝန္းေလးေတာင္က်ယ္၍၊ ေရဗက္ေလးဆယ္ ဝင္ႏိုင္ေသာေၾကးဝါ အင္တံုတဆယ္ကိုလည္းလုပ္၍၊ ခံုတခုေပၚမွာ အင္တုံတလုံးစီ တင္ထားေလ၏။ ၃၉အိမ္ေတာ္လက္်ာ ဘက္၌ခုံငါးခု၊ လက္ဝဲဘက္၌ ငါးခုကိုထား၍ ေရကန္ကိုကား၊  အိမ္ေတာ္လက်္ာဘက္အေရွ႕ ေတာင္ေထာင့္၌ ေနရာခ်၏။

၄ဝဟိရံသည္အိုးမ်ား၊ ေရမႈတ္မ်ား၊ အင္တံုငယ္မ်ားကိုလည္း လုပ္သျဖင့္၊ ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးအဘို႔ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္၌ လက္စသတ္ေသာအရာမ်ားဟူမူကား၊ ၄၁တိုင္ႏွစ္တိုင္၊ တိုင္ထိပ္အထြဋိ္ႏွစ္ခု၊ တိုင္ထိပ္ အထြဋိ္ကို ဖံုးလႊမ္းစရာကြန္ရြက္ႏွစ္ရြက္၊ ၄၂ဖုံးလႊမ္းစရာ ကြန္ရြက္တရြက္အဘို႔ သလဲသီးႏွစ္တန္းစီ၊ သလဲသီး ေပါင္းေလးရာ၊ ၄၃-၄၄ခံုဆယ္ခု၊ ခံုေပၚမွာ တင္ထားေသာ အင္တံုဆယ္လံုး၊ ေရကန္တကန္၊ ေရကန္ကို ေထာက္ေသာ ႏြားတဆယ္ႏွစ္ခု၊ အိုးမ်ား၊ ေရမႈတ္မ်ား၊ အင္တံုငယ္မ်ားတည္း။ ၄၅ေရွာလမုန္မင္းႀကီးအဘို႔ ဟိရံလုပ္သမွ်ေသာ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တန္ဆာတို႔သည္ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေသာ ေၾကးဝါျဖင့္ၿပီးၾက၏။ ၄၆ေယာ္ဒန္ခ်ိဳင့္၊ သကုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ဇာသန္ၿမိဳ႔စပ္ၾကားတြင္ သရြက္လုပ္စရာေကာင္းေသာ ေျမ၌ရွင္ဘုရင္သြန္းေလ၏။ ၄၇ထိုတန္ဆာတို႔သည္ အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္၊ ေရွာလမုန္သည္မခ်ိန္ဘျ သြန္းထား၏။ ေၾကးဝါအခ်ိန္ကိုအဘယ္သူမွ်မသိ။ ၄၈ေရွာလမုန္သည္ လည္းထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္သမွ်ေသာ တန္ဆာမ်ားတည္းဟူေသာေရႊယဇ္ပလႅင္၊ ေရွ႕ေတာ္မုန္႔တင္စရာ ေရႊစားပြဲ၊ ၄၉ဗ်ာဒိတ္ဌာနေတာ္ေရွ႕၊ လက်္ာဘက္၌ ေရႊစင္မီးခံုငါးခု၊ လက္ဝဲဘက္၌ငါးခု၊ ေရႊပန္းပြင့္၊ ေရႊမီးခြက္၊ မီးကိုင္တန္ဆာ၊ ၅ဝေရႊစင္ျဖင့္ၿပီးေသာခြက္မ်ား၊ မီးညွပ္၊ လင္ပန္း၊ ဇြန္း၊ ျပာခံစရာ အိုးမ်ား၊ အလြန္သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္အတြင္းခန္းတံခါးႏွင့္ဗိမာန္ေတာ္ျပင္ခန္းတံခါးဆြဲထားေသာ ေရႊပတၱာမ်ား တို႔ကိုလုပ္ေလ၏။ ၅၁ထုိသို႔ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္အဘို႔ျပဳလုပ္စီရင္သမွ် အလံုးစံုတို႔ကို လက္စသတ္ၿပီးမွ၊ ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္လွဴေသာေရႊေငြတန္ဆာမ်ားကိုေဆာင္ခဲ့၍၊ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္ ဘ႑ာစုထဲမွာ သြင္းထားေလ၏။