၃ရာ အခန္းၾကီး (၈)


၁ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကိုဇိအုန္မည္ေသာ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔မွ ေဆာင္ခဲ့လုိေသာငွါ၊ ေရွာလမုန္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးအသက္ႀကီးသူ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ဣသေရလ အေဆြအမ်ိဳးအသီးသီးကို အုပ္ေသာ ေခါင္းမင္းအေပါင္းတို႔ကိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ ေခၚေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္ ဧသနိမ္ အမည္ရွိေသာ သတၱမလ၌ လုပ္ေသာပြဲအတြင္းတြင္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးထံသို႔ စုေဝးေရာက္လာၾက၏။ ၃ဣသ ေရလအမ်ိဳးတြင္ အသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔ သည္လာ၍၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းလ်က္၊ ၄ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္၊ တဲေတာ္ႏွင့္ဆိုင္၍ သန္႔ရွင္းေသာတန္ဆာအလံုးစံုတို႔ကို ယဇ္ ပုေရာဟိတ္မ်ားႏွင့္ေလဝိသားမ်ားတို႔သည္ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၅ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးမွစ၍ စည္းေဝးေသာ ဣသေရလ  ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ မေရတြက္ႏိုင္။ အတိုင္းမသိ မ်ားစြာေသာသိုးႏြားတို႔ကို ေသတၱာေတာ္ေရွ႕မွာယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏ပဋိိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ကိုအိမ္ေတာ္အတြင္းသို႔သြင္း၍၊ အလြန္သန္႔ရွင္းရာဌာနတည္း ဟူေသာဗ်ာဒိတ္ဌာန ေတာ္ထဲမွာ ေခရုဗိမ္အေတာင္တို႔ေအာက္၊ သူ႔ေနရာ၌ထားၾက၏။  ၇ေခရုဗိမ္တို႔သည္ မိမိအေတာင္ ႏွစ္ဘက္ကိုေသတၱာေတာ္ေနရာအေပၚမွာျဖန္႔၍၊ ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ထမ္းဘုိးတို႔ကို လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိၾက၏။ ၈ထမ္းဘိုးတို႔ကို ဆြဲထားသျဖင့္ ထမ္းဘုိးဖ်ားတို႔သည္ျပင္ခန္း၌မထင္။ သန္႔ရွင္းရာဌာန၊ ဗ်ာ ဒိတ္ဌာနေတာ္၌သာထင္၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ရွိၾက၏။ ၉ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္သူတို႔ႏွင့္ ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔ေတာ္မူေသာအခါ၊ ေမာေရွသည္ ေဟာရပ္အရပ္၌ ရွိစဥ္သြင္းထားေသာ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားမွ တပါးေသတၱာေတာ္ထဲ၌ အဘယ္အရာမွ်မရွိ။

၁ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနထဲ ကထြက္ၾကေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သည္ မိုဃ္းတိမ္ႏွင့္ျပည့္၏။ ၁၁ထုိသို႔ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ သည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္လ်က္၊ မိုဃ္းတိမ္ေတာ္ေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရပ္ ၍ မေနႏိုင္ၾက။ ၁၂ေရွာလမုန္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထူထပ္ေသာ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာေနေတာ္မူသည္ဟု စကားေတာ္ရွိ၏။ ၁၃အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အိမ္၊ အစဥ္အၿမဲေနေတာ္မူရာဌာနေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္တည္ေဆာက္ပါၿပီဟုျမြတ္ဆို၏။ ၁၄တဖန္ရွင္ဘုရင္သည္ လွည့္ၾကည့္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး ပရိသတ္အေပါင္းကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးပရိသတ္ အေပါင္းတို႔သည္မတ္တပ္ ေနၾက၏။ ၁၅-၁၆ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားဟူမူကား၊ ငါ၏လူ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကိုအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏုတ္ေဆာင္ေသာ ေန႔ကစ၍ ငါ့နာမတည္ရာ အိမ္ကို ေဆာက္ေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလခရိုင္မ်ားတို႔တြင္ၿမိဳ႔တစံုတၿမိဳ႔ကိုငါမေရြးေသးေသာ္လည္း၊ ငါ၏လူဣသေရလကိုအမ်ိဳးသားတို႔ကို အုပ္စိုးေစျခင္းငွါ၊ ဒါဝိဒ္ကိုငါေရြးၿပီဟုငါ့ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္အား ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္အတိုင္းျပဳေတာ္မူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၁၇ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘုိ႔ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၊ ငါ့ခမည္းေတာ္ ဒါဝိဒ္သည္အႀကံရွိေသာအခါ၊ ၁၈ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ငါ့နာမအဘို႔ အိမ္ေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း ငွါ အႀကံရွိေသာေၾကာင့္ေကာင္းေသာ အမႈကိုျပဳၿပီ။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္းသင္သည္ အိမ္ေတာ္ကိုမေဆာက္ရ။ သင္၏သားရင္းသည္ ငါ့နာမအဘုိ႔ အိမ္ေတာ္ကို ေဆာက္ရမည္ဟု ငါ့ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ အတိုင္းျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ငါသည္ငါ့ခမည္းေတာ္ဒါဝိဒ္၏ အရိပ္အရာကိုခံရ၍၊ ထာဝရဘုရား ဂတိေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ဣသေရလႏိုင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထုိင္လ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏  နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ေလၿပီ။ ၂၁ငါတို႔ဘုိးေဘးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ၊ ထာဝရဘုရားႏႈတ္ ေဆာင္ေသာအခါ၊ သူတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔ေတာ္မူေသာ ပဋိိညာဥ္ ေက်ာက္စာပါေသာ ေသတၱာေတာ္ထားရာအရပ္ကို ထုိအိမ္ ေတာ္၌လုပ္ေလၿပီဟုျမြတ္ဆို၏။

၂၂တဖန္ေရွာလမုန္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႕၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ အလယ္မွာ ေန၍၊လက္ဝါးတို႔ကိုေကာင္းကင္သို႔ျဖန္႔လ်က္၊ ၂၃အုိဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ အထက္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ေအာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚမွာကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာ ဘုရားတဆူမွ် မရွိပါ။ ေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့က်င့္ေသာကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္တို႔အဘို႔ ပဋိိညာဥ္တရားႏွင့္ ဂရုဏာတရား ကိုေစာင့္ ေရွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၂၄အကြၽႏ္ုပ္အဘဒါဝိဒ္၌ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကိုမဖ်က္၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ အတိုင္း ယေန႔ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ၂၅အိုဣသေရလမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္က၊ သင္သည္ငါ့ေရွ႕မွာက်င့္သကဲ့သို႔ သင္၏ သားေျမးတို႔သည္ ငါ့ေရွ႕မွာက်င့္လိုေသာငွါ၊ မိမိတို႔သြားရာလမ္းကို သတိျပဳလွ်င္၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ဣသေရလ  ႏိုင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာထုိင္ရေသာ သင္၏အမ်ိဳးမင္းရိုး မျပတ္ရဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ အကြၽႏ္ုပ္အဘ ဒါဝိဒ္၌ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ကိုယခုေစာင့္ေတာ္မူပါ။ ၂၆အိုဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ အကြၽႏ္ုပ္ အဘဒါဝိဒ္အား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားေတာ္ကိုယခုျပည့္စံုေစေတာ္မူပါ။ ၂၇သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ေျမ ႀကီးေပၚမွာ ဧကန္အမွန္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူမည္ေလာ။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တကာတို႔၏ အထြဋိ္အျမင့္ဆံုးေသာ ေကာင္းကင္ သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မဆံ့မခံႏိုင္သည္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္တည္ေဆာက္ေသာ ဤအိမ္ကိုအဘယ္ဆိုဘြယ္ရာ ရွိပါသနည္း။ ၂၈သို႔ေသာ္လည္း အိုအကြၽႏ္ုပ္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ေရွ႕ေတာ္၌ ယေန႔ေၾကြး ေၾကာ္လ်က္ပဌနာျပဳ၍ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာစကား ကိုနားခံနာယူေတာ္မူပါ။ ၂၉ဤမည္ေသာ အရပ္၌ ငါ့နာမတည္ရ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဤအရပ္ဌာနႏွင့္ဤအိမ္ေတာ္ကို ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ၾကည့္ရႈ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ဤအရပ္ဌာန၌ ဆုေတာင္းေသာစကားကိုနားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၃ဝကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ဤအရပ္ဌာန၌ဆုေတာင္းပဌနာျပဳၾကေသာအခါ၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္၍ အျပစ္မွလႊတ္ေတာ္မူပါ။

၃၁လူသည္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းကိုျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ အက်ိန္ခံရမည္ဟုအိမ္နီးခ်င္းဆိုလ်က္၊ ဤအိမ္ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ယဇ္ပလႅင္ေရွ႕မွာအက်ိန္တိုက္လွ်င္၊ ၃၂ေကာင္းကင္ဘံု၌နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ မတရားေသာ သူသည္မိမိ အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ရံႈးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မိမိေျဖာင့္မတ္ျခင္း ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးကိုခံရ၍ အျပစ္မွလြတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔ကိုတရားစီရင္ေတာ္မူပါ။

၃၃ကိုယ္ေတာ္၏လူ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ရန္သူေရွ႕မွာ ရံႈးရေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လာ၍ နာမေတာ္ကို ဝန္ခံလ်က္၊ ဤအိမ္ေတာ္ကို မွီခုိလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာ ျပဳလွ်င္၊ ၃၄ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ကို အျပစ္မွလႊတ္ေတာ္မူပါ။ ဘိုးေဘးတို႔အားေပးသနား ေတာ္မူေသာျပည္သို႔ တဖန္ပို႔ ေဆာင္ေတာ္မူပါ။

၃၅ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္ မိုဃ္းေခါင္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ဆုံးမေတာ္မူေသာ အခါ၊ သူတုိ႔သည္ဤအရပ္ဌာနေတာ္ကို မွီခုိလ်က္ဆုေတာင္း၍၊ နာမေတာ္ကိုဝန္ခံလ်က္ မိမိဒုစရုိက္ကို စြန္႔ပယ္လ်င္၊ ၃၆ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူဣသေရလအမ်ဳိးတုိ႔ကို အျပစ္မွလႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတုိ႔လုိက္ရေသာ လမ္းေကာင္းကိုျပၫ¸န္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔အား အေမြေပးေသာေျမေပၚမွာ မုိဃ္းရြာေစ ေတာ္မူပါ။

၃၇ျပည္ေတာ္၌ အစာအာဟာရေခါင္းပါးေသာ္၄င္း၊ ေလထိ၍ အပင္ေသေသာ္၄င္း၊ အရည္ယုိ၍ ေသေသာ္၄င္း၊ အရာဘက်ဳိင္း၊ ခါသိလက်ဳိင္းကုိက္စားေသာ္၄င္း၊ ရန္သူတုိက္လာ၍ ၿမိဳ႔ကိုဝုိင္းထားေသာ္၄င္း၊ ေဘးဥပါဒ္၊ အနာေရာဂါတစုံတရာေရာက္ေသာအခါ၊ ၃၈ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလအမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႔တုိ႔သည္ အသီး အသီးခံရေသာ ေဘးဒဏ္ကိုသိလ်က္၊ ဤအိမ္ေတာ္သို႔ မိမိတုိ႔လက္ဝါးကိုျဖန္႔၍၊ တစုံတခုေသာ ပဌနာစကားအားျဖင့္ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ၃၉က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၄ဝဘုိးေဘးတုိ႔အား ေပးသနား ေတာ္မူေသာျပည္၌ သူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေသာ ကာလပတ္လုံး ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ‹ပါမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္သာလွ်င္ လူသတၱဝါအေပါင္းတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံး သေဘာကို သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဆုေတာင္း ေသာသူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသေဘာကို သိလ်က္၊ သူတုိ႔အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူပါ။ အသီးအသီးျပဳၾကသည္အတုိင္း စီရင္ေတာ္မူပါ၊

၄၁ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလအမ်ဳိးမဟုတ္၊ ၄၂တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ နာမေတာ္၏ သိတင္းႏွင့္ တန္းခုိးႀကီး၍၊ ဆန္႔ေတာ္မူေသာ လက္ရုံးေတာ္၏ သိတင္းကိုၾကားေသာေၾကာင့္၊ နာမေတာ္ကို ေထာက္သျဖင့္ ေဝးေသာျပည္မွ ေရာက္လာ၍၊ ဤအိမ္ေတာ္ကို မွီခုိလ်က္ ဆုေတာင္းလ်င္၊ ၄၃က်ိန္းဝပ္ေတာမူရာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ‹သကဲ့သို႔ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္၊ နာမေတာ္ကို သိေစျခင္းငွာ၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္တည္ေဆာက္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္ကို နာမေတာ္ျဖင့္ သမုတ္ေၾကာင္းကို သိေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ထုိတပါး အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဆုေတာင္းသမွ် အတုိင္းေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါ။

၄၄ကိုယ္ေတာ္ေစခုိင္းေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔သည္ ရန္သူတုိ႔ရွိရာသို႔ စစ္ခ်ီေသာအခါ၊ ေရြးေတာ္မူေသာၿမိဳ႔၊ နာမေတာ္အဘို႔ အကြၽႏု္ပ္တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေတာ္ကို မွီခုိလ်က္၊ ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းၾကလွ်င္၊ ၄၅သူတုိ႔ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာ စကားကို ေကာင္းကင္ဘုံ၌ နားေထာင္၍ သူတုိ႔အမႈကို ေစာင့္ေတာ္မူပါ။ ၄၆မျပစ္မွားတတ္ေသာ လူတေယာက္မွ်မရွိသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ရန္သူလက္သို႔အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ရန္သူတုိ႔သည္ ေဝးေသာျပည္၊ နီးေသာျပည္၊ အျခားတပါးေသာျပည္သို႔ သိမ္းသြားလ်င္၄င္း၊ ၄၇ထုိျပည္၌ အခ်ဳပ္ခံစဥ္၊ သူတုိ႔သည သတိရ၍၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ မေျဖာင့္ေသာအမႈ၊ ဆုိးညစ္ေသာအမႈကို ျပဳမိပါၿပီဟုစိတ္ေျပာင္းလဲ၍ ေတာင္းပန္သျဖင့္၊

၄၈သိမ္းသြားေသာရန္သူတို႔၏ ျပည္၌ေနစဥ္၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့အထံေတာ္သို႔ျပန္လာ၍၊ ဘိုးေဘးတို႔အား ေပးေတာ္မူေသာျပည္၊ ေရြးေတာ္မူေသာၿမိဳ႔၊ နာမေတာ္အဘို႔ အကြၽႏ္ုပ္တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေတာ္ကို မွီခိုလ်က္ ဆုေတာင္းလွ်င္၄င္း၊ ၄၉သူတို႔ဆုေတာင္းပဌာနျပဳေသာ စကားကို က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာေကာင္းကင္ ဘံု၌ နားေထာင္၍ သူတို႔ အမႈကိုေစာင့္ေတာ္မူပါ။ ၅ဝကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွား ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားလြန္က်ဴးျခင္း အျပစ္ အလံုးစံုတို႔ကိုေျဖရွင္းေတာ္မူပါ။ သိမ္းသြားေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ကို သနားေစျခင္းငွါ၊ ကရုဏာစိတ္သေဘာကိုေပးေတာ္မူပါ။ ၅၁အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္အဲဂုတၱဳျပည္သံမီးဖုိထဲက ႏႈတ္ယူေတာ္ မူေသာကိုယ္ေတာ္၏လူ၊ အေမြခံရေတာ္မူေသာ အမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏။ ၅၂ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မွစ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ လူ ဣသေရ အမ်ဳိးသားဆုေတာင္း ပဌနာျပဳေသာ စကားအလုံးစုံတုိ႔ကို နားေထာင္ျခင္းငွာ ၾကည့္ရႈမွတ္ယူေတာ္မူပါ။ ၅၃အေၾကာင္း မူကား၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘုိးေဘးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ေမာေရွအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးတုိ႔ကို ကိုယ္ေတာ္အေမြခံရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ေျမႀကီးသား အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲက ေရြးႏႈတ္ခြဲထားေတာ္မူၿပီ အရွင္ထာဝရဘုရားဟု ပဌနာျပဳေလ၏။ ၅၄ထုိသုိ႔ ေရွာလမုန္သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳ၍ ၿပီးေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ဒူးေထာက္လ်က္၊ လက္ဝါးတုိ႔ကို ေကာင္းကင္ သို႔ျဖန္႔လ်က္ ေနရာမွထ၍၊ ၅၅မတ္တတ္ေနၿပီးလ်င္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔ကို က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးေသာ စကားဟူမူကား၊ ၅၆ဂတိေတာ္ရွိသမွ်အတုိင္း မိမိလူဣသေရလအမ်ဳိးကို ၿငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွာ စီရင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္ မူေစ သတည္း။ မိမိကြၽန္ ေမာေရွအားျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာ ဂတိေတာ္ေကာင္း တခြန္းမွ်မပ်က္၊ ၅၇ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ဘုိးေဘးမ်ားႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူသည္ နည္းတူ ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူပါေစေသာ။ ငါတုိ႔ကို အလ်င္းစြန္႔ပစ္ေတာ္မူပါေစႏွင့္။ ၅၈လမ္းေတာ္တုိ႔သို႔ လုိက္ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘုိးေဘးတုိ႔အား မွာထားေတာ္မူေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္ ပညတ္တရားတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္း ငွာ၄င္း၊ ငါတုိ႔စိတ္ႏွလုံးကို အထံေတာ္သို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ ပါေစေသာ။ ၅၉-၆ဝထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားသခင္မရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ သိၾကမည္အေၾကာင္း ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ႏွင့္ မိမိလူ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ အမႈကို ေစာင့္စရာအေၾကာင္း ရွိသည္အတုိင္း၊ အစဥ္ေစာင့္ေတာ္မူေစျခင္းငွာ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ငါဆုေတာင္းေသာ ဤပဌနာစကား သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အနီးေတာ္၌ရွိပါေစေသာ။ ၆၁သင္တုိ႔သည္ ယေန႔က်င့္သကဲ့သို႔၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူေသာ လမ္းသို႔လုိက္၍ ပညတ္တရားေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ၊ အထံေတာ္၌ စိတ္ႏွလုံးစုံလင္ပါေစေသာဟု ျမြက္ဆုိေလ၏။

၆၂ထုိအခါ ေရွာလမုန္ မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၆၃ႏြားႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ သိုးတသိန္းႏွစ္ေသာင္းတုိ႔ကို ထာဝရဘုရားအား မိႆဟာယ ယဇ္ပူေဇာ္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို အႏုေမာဒနာျပဳၾက၏။ ၆၄ထုိေန႔၌လည္း၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ထာဝရ ဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ေရွ႔မွာ ရွိေသာ တန္တုိင္းအတြင္းအရပ္ကို သန္႔ရွင္းေစ၍၊ ထုိအရပ္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ၊ မိႆဟာယယဇ္ေကာင္ဆီဥကို ပူေဇာ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ရွိေသာ ေၾကးဝါယဇ္ပလႅင္သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာ၊ မိႆဟာယ ယဇ္ေကာင္ဆီဥကို မခံေလာက္။ ၆၅ထုိအခါ ေရွာလမုန္သည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္တည္းဟူေသာ ဟာမတ္ၿမိဳ႔ဝင္ဝမွစ၍ အဲဂုတၱဳျမစ္ တုိင္ေအာင္ အႏွံ႔အျပားအရပ္ရပ္က လာၾကေသာဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ ခုနစ္ရက္ႏွစ္လီ၊ တဆယ္ေလးရက္ပတ္လံုးပြဲခံေတာ္မူ၏။ ၆၆ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ လူမ်ား တုိ႔ကိုလႊတ္လိုက္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကို ေကာင္းႀကီးေပးလ်က္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ မိမိလူ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ ျပဳေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းလ်က္ မိမိတို႔ေနရာ သို႔ျပန္သြားၾက၏။