၃ရာ အခန္းၾကီး (၉)


၁ေရွာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္ကိုလက္စသက္၍၊ မိမိအလိုဆႏၵရွိသမွ် ျပည့္စံုေသာအခါ၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၌ ထင္ရွားေတာ္မူသကဲ့သို႔၊ ဒုတိယအႀကိမ္၌ထင္ရွားေတာ္မူလ်က္၊ ၃သင္သည္ငါ့ေရွ႕မွာဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာစကားကို ငါၾကားၿပီ။ သင္တည္ေဆာက္ေသာ ဤအိမ္ကို ငါသန္႔ရွင္း ေစ၍၊ ငါ့နာမကို အစဥ္တည္ေစမည္။ အစဥ္ငါၾကည့္ရႈလ်က္ ႏွလံုးစြဲလမ္းလ်က္ ေနမည္။ ၄သင္သည္ငါမွာထား သမွ်ကိုျပဳ၍၊ ငါစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ၊ သင့္အဘဒါဝိဒ္ကဲ့သို႔ ေျဖာင့္မတ္စံုလင္ေသာ စိတ္သေဘာထားႏွင့္ငါ့ေရွ႕မွာက်င့္ေန လွ်င္၊ ၅ဣသေရလႏိုင္ငံ၏ ရာဇပလႅင္ေပၚမွာ ထုိင္ရေသာ သင္၏အမ်ိဳးမင္းရိုးမျပတ္ရဟု သင့္အဘဒါဝိဒ္အား ငါဂတိရွိသည္အတိုင္း၊ သင္ထိုင္ရေသာ ဣသေရလ ႏိုင္ငံ၏ရာဇပလႅင္ကိုအစဥ္ ငါတည္ေစမည္။ ၆သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္သင္၏သားေျမးတို႔သည္ ငါ့ေနာက္သို႔မလိုက္၊ လမ္းလႊဲလ်က္ ငါမွာထားေသာစီရင္ထံုးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကိုမေစာင့္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားထံသို႔ သြား၍ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လွ်င္၊ ၇ဣသေရလအမ်ိဳးကို ငါေပးေသာျပည္မွ ငါပယ္ျဖတ္မည္။ ငါ့နာမအဘုိ႔ ငါ့သန္႔ရွင္းေစေသာ ဤအိမ္ေတာ္ကိုငါ့မ်က္ေမွာက္မွ ပယ္ရွားမည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္လည္း တပါးအမ်ိဳးသား တို႔တြင္ ပံုခုိင္းရာကဲ့ရဲ႕ရာျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၈အရပ္ျမင့္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္ကိုလည္းလမ္း၌ ေရွာက္သြားေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္အံ့ၾသ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္  ဤျပည္ႏွင့္ဤအိမ္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳေတာ္မူသနည္းဟု ကဲ့ရဲ႕သံကိုျပဳလ်က္ တေယာက္ေမးျမန္း ေသာ္၊ ၉တေယာက္က၊ သူတို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ ေသာသူတုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကိုသူတို႔သည္စြန္႔၍ အျခားတပါးေသာဘုရားကိုမွီဝဲလ်က္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ ၾကေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ဤအမႈအလံုးစံုကို ေရာက္ေစေတာ္မူေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝေရွာလမုန္သည္ ဗိမာန္ေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္တည္းဟူေသာ အိမ္ေတာ္ႏွစ္ေဆာင္ကို တည္ေဆာက္၍ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေစ့ေသာအခါ၊ ၁၁တုရုမင္းႀကီးဟိရံသည္ေရွာလမုန္လုိခ်င္သမွ်အတိုင္းအာရဇ္သစ္သား၊ ထင္းရွဴး သစ္သားႏွင့္ ေရႊအခြက္တရာႏွစ္ဆယ္ကိုေပးႏွင့္သည္ျဖစ္၍၊ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ ဂါလိဒ္လဲျပည္၌ ၿမိဳ႔ႏွစ္ဆယ္ကိုဟိရံမင္းႀကီးအားေပး၏။ ၁၂ေရွာလမုန္ေပးေသာၿမိဳ႔တို႔ကိုဟိရံသည္ တုရုၿမိဳ႔မွလာ၍ ၾကည့္ရႈေသာ အခါအားမရ။ ၁၃ငါ့ညီ၊ ငါ့အားေပးေသာၿမိဳ႔တုိ႔သည္အဘယ္သို႔ေသာၿမိဳ႔နည္းဟုဆိုလ်က္၊ ၁၄ထိုအရပ္ကို ကာဗုလဟူ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ သမုတ္သတည္း၊

၁၅ေရွာလမုန္မင္းႀကီးသည္ေငြခြဲရေသာအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ ဗိမာန္ေတာ္၊ နန္းေတာ္၊ မိေလႅာၿမိဳ႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရိုး၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔၊ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔၊ ေဂဇာၿမိဳ႔တို႔ကိုတည္ေဆာက္ ျခင္းငွါေငြခြဲရသတည္း။ ၁၆ေဂဇာၿမိဳ႔ကိုကား၊ အဲဂုတၱဳဖာေရာဘုရင္သည္စစ္ခ်ီ၍ တိုက္ယူမီးရိႈ႕သျဖင့္၊ ၿမိဳ႔သားခါနာနိလူ တို႔ကို လုပ္ႀကံၿပီးမွ၊ မိမိသမီး၊ ေရွာလမုန္၏ခင္ပြန္းအားလက္ေဆာင္ ေပးႏွင့္ေလၿပီ။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍ေဂဇာၿမိဳ႔ကိုေရွာလမုန္ တည္ေလ၏။ ထိုမွတပါး၊ ေအာက္ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔၊ ၁၈ဗာလက္ၿမိဳ႔၊ ေတာအရပ္၊ ျပည္ထဲမွာ တာဒေမာ္ၿမိဳ႔တို႔ကိုလည္း တည္ေလ၏။ ၁၉ဘ႑ာေတာ္သိုထားေသာၿမိဳ႔မ်ား၊ ရထားေတာ္ထိန္းေသာၿမိဳ႔မ်ား၊ ျမင္းေတာ္ေကြၽးေသာၿမိဳ႔မ်ား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္လည္၊ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အရပ္ရပ္၌ တည္ခ်င္ေသာၿမိဳ႔မ်ားတို႔ကိုလည္းတည္ေလ၏။ ၂ဝဣသေရလ အမ်ိဳးသား အကုန္အစင္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္၊ ၂၁ျပည္ေတာ္၌က်န္ၾကြင္းေသာ တပါးအမ်ိဳးသား၊ အာေမာရိ၊ ဟိတၱိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ေယဗုသိအမ်ိဳးအႏြယ္ သားစဥ္ေျမးဆက္အေပါင္း တို႔ကိုေရွာလမုန္သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ လူခြဲ၍ ကြၽန္ခံေစ၏။ ၂၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကိုကား၊ ေရွာလမုန္သည္ကြၽန္မခံေစ။ စစ္သူရဲ၊ အမႈေတာ္ေစာင့္၊ မွဴးမတ္၊ စစ္ကဲ၊ ရထားေတာ္အုပ္၊ ျမင္းေတာ္အုပ္အရာ၌ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၂၃တည္ေဆာက္ျခင္း အမႈေတာ္ကို စီရင္ေသာသူအမႈေတာ္အုပ္ ငါးရာငါးဆယ္ရွိ၏။ ၂၄ဖာေရာရွင္ဘုရင္၏သမီးေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔မွထြက္၍၊ သူ႔အဘို႔ေရွာလမုန္တည္ေဆာက္ေသာ နန္းေတာ္သို႔ေျပာင္းၿပီးမွ၊ ေရွာလမုန္သည္ မိေလႅာၿမိဳ႔ကိုျပဳျပင္ေလ၏။ ၂၅ထာဝ ရဘုရားအဘို႔တည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ မီးရိႈ႕ရာယဇ္တို႔ကို တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္သံုးႀကိမ္ပူေဇာ္၍၊ ထာဝရ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ရွိေသာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရိႈ႕သျဖင့္အိမ္ေတာ္ကိုလက္စသတ္ေလ၏။

၂၆တဖန္ေရွာ လမုန္မင္းႀကီးသည္ ဧဒံုျပည္တြင္၊ ဧဒုံပင္လယ္ကမ္းနား၌၊ ဧလုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေဇယုန္ဂါဗာၿမိဳ႔မွာ သေဘၤာတို႔ကိုတည္လုပ္၏။ ၂၇ပင္လယ္ကူးေသာ အမႈကိုနားလည္ေသာ မိမိကြၽန္၊ သေဘၤာသား တို႔ကို ဟိရံမင္းသည္ ထုိသေဘၤာေပၚမွာ ေရွာလမုန္၏ လူတို႔ႏွင့္အတူစီးေစ၏။ ၂၈သူတို႔သည္ၾသဖိရၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ေရႊအခြက္ေလးရာ ႏွစ္ဆယ္ကို ေရွာလမုန္မင္းႀကီး ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ၾက၏