၃ရာ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ဂိလဒ္ျပည္ တိရွဘိၿမိဳ႔သားဧလိယက၊ ငါကိုးကြယ္ေသာဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ငါ့အခြင့္မရွိဘဲအင္တန္ကာလပတ္လံုး မိုဃ္းမရြာ၊ ႏွင္းမက်ရဟုအာဟပ္မင္းအားျမြတ္ ဆို၏။ ၂ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဧလိယသို႔ေရာက္လာ သည္ကား၊ ၃သင္သည္ဤအရပ္မွထြက္သြား ေလာ့။ အေရွ႕သို႔ေျပာင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ပုန္းေရွာင္၍ေနေလာ့။ ၄ထိုေခ်ာင္းေရကုိ ေသာက္ရမည္။ က်ီးအတို႔သည္ သင့္ကို ေကြၽးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၅ဧလိယ သည္သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေခရိတ္ေခ်ာင္းနားမွာ ေနေလ၏။ ၆က်ီးအတို႔သည္ေန႔တိုင္းနံနက္တခါ၊ ညဦးတခါ မုန္႔ႏွင့္အမဲသားကိုေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ေခ်ာင္းေရကိုလည္းေသာက္ရ၏။ ၇ေနာက္တဖန္ မိုဃ္းမရြာေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရ ခန္းေျခာက္ေလ၏။ ၈ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္သည္ေရာက္လာသည္ကား၊ ၉သင္ထေလာ့။ ဇိဒုန္ ျပည္၊ ဇရတၱၿမိဳ႔သို႔သြား၍ေနေလာ့။ ထိုၿမိဳ႔၌ေနေသာ မုတ္ဆိုးမတေယာက္သည္ သင့္ကိုေကြၽးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီးဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁ဝဧလိယသည္ထ၍ဇရတၱၿမိဳ႔သို႔ သြား၏။ ၿမိဳ႔တံခါးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မုတ္ဆိုးမသည္ထင္းေခြလ်က္ရွိ၏။ ဧလိယက၊ ငါေသာက္စရာ ေရအနည္းငယ္ကိုခြက္ႏွင့္ယူခဲ့ပါေလာ့ဟုဟစ္၍ဆို၏။ ၁၁မိန္းမသည္ေရကိုယူျခင္းငွါသြားစဥ္တြင္၊ တဖန္ဟစ္၍မုန္႔တဖဲ့ကိုလည္း သင့္လက္၌ယူခဲ့ပါေလာ့ဟု ဆိုျပန္လွ်င္၊ ၁၂မိန္းမက၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ မုန္႔ျပားတျပားမွ်မရွိ။ အိုးထဲမွာ မုန္႔ညက္တလက္ဆုပ္၊ ဘူး၌ဆီအနည္းငယ္သာရွိ၏။ ကြၽန္မႏွင့္သားငယ္အဘို႔ဖုတ္၍စားလိုေသာငွါ၄င္း၊ စား ၿပီးမွ ေသလိုေသာငွါ၄င္း၊ ထင္းစႏွစ္ခုကို ယခုေခြပါ၏ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၃ဧလိယကလည္းမစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင္ဆိုသည္အတိုင္း သြား၍ျပဳေလာ့။ သို႔ရာတြင္ ငါ့အဘို႔ မုန္႔ျပားငယ္တျပားကို အရင္လုပ္၍ယူခဲ့ေလာ့။ ေနာက္မွသင္ႏွင့္သင္၏ သားငယ္ အဘို႔လုပ္ေလာ့။ ၁၄ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမေပၚ မွာ မိုဃ္းရြာေစေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္၊ အိုး၌ရွိေသာ မုန္႔ညက္မကုန္။ ဘူး၌ရွိေသာဆီမေလ်ာ့ရဟုမိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဆင့္ဆို၏။ ၁၅ထိုမုတ္ဆိုးမသည္သြား၍ ဧလိယစကား အတိုင္း ျပဳသျဖင့္၊ ဧလိယႏွင့္တကြကိုယ္တိုင္မွစ၍၊ အိမ္သားတို႔ သည္ အင္တန္ကာလပတ္လံုုးစားရၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္ ဧလိယအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားအတိုင္း၊ အိုး၌ရွိေသာမုန္႔ညက္မကုန္၊ ဘူး၌ရွိေသာဆီမေလ်ာ့။ ၁၇ထိုေနာက္မွအိမ္ရွင္မ၏သားသည္ ျပင္းျပစြာေသာအနာေရာဂါ စြဲေသာေၾကာင့္ အသက္ခ်ဳပ္၏။ ၁၈မိန္းမကလည္း၊ အို ဘုရားသခင္၏လူ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္မႏွင့္ အဘယ္သို႔ ဆိုင္သနည္း။ ကြၽန္မအျပစ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ေစ၍၊ ကြၽန္မသားကိုသတ္အံ့ေသာငွါ ကြၽန္မဆီသို႔ ၾကြလာေတာ္မူ သေလာဟု ဧလိယအားဆိုေသာ္၊ ၁၉သင္၏သားကိုငါ့အားေပးေလာ့ဟုဆိုလ်က္၊ မိန္းမရင္ခြင္ထဲကယူ၍ မိမိေနရာ အထက္အခန္းသို႔ေဆာင္သြားသျဖင့္၊ မိမိအိပ္ရာေပၚမွာထားၿပီးလွ်င္၊ ၂ဝအကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တည္းခိုေသာဤမုတ္ဆိုးမ၌ ေဘးဥပဒ္ျပဳ၍၊ သူ၏သားကို ေသေစေတာ္မူမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကို ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏။ ၂၁တဖန္သူငယ္အေပၚမွာ မိမိကိုယ္ကို သံုးႀကိမ္လွန္လ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ဤသူငယ္၏ဝိညာဥ္ကို တဖန္ဝင္ေစေတာ္မူပါဟု ထာဝရဘုရားကို ေၾကြးေၾကာ္ျပန္၏။ ၂၂ဧလိယ စကားကို ထာဝရဘုရားၾကားေတာ္မူ၍၊ သူငယ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝင္သျဖင့္၊ သူသည္အသက္ရွင္ျပန္၏။ ၂၃ဧလိယသည္ သူငယ္ကိုအထက္အခန္းမွေအာက္သို႔ယူသြား၍ ၾကည့္ေလာ့။ သင္၏သားအသက္ၿပီဟုဆိုလ်က္အမိ၌အပ္ေလ၏။ ၂၄မိန္းမကလည္း၊ ဤအမႈကို ေထာက္ထား၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ ဆင့္ဆိုေသာ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ ကြၽန္မသိပါသည္ဟု ဧလိယအားဆို၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s