ဓမၼရာဇ၀င္ဒုတိယေစာင္


အခန္းၾကီး (၁)                              အခန္းၾကီး (၂)

အခန္းၾကီး (၃)                              အခန္းၾကီး (၄)

အခန္းၾကီး (၅)                             အခန္းၾကီး (၆)

အခန္းၾကီး (၇)                             အခန္းၾကီး (၈)

အခန္းၾကီး (၉)                             အခန္းၾကီး (၁၀)

အခန္းၾကီး (၁၁)                          အခန္းၾကီး (၁၂)

အခန္းၾကီး (၁၃)                           အခန္းၾကီး (၁၄)

အခန္းၾကီး (၁၅)                           အခန္းၾကီး (၁၆)

အခန္းၾကီး (၁၇)                           အခန္းၾကီး (၁၈)

အခန္းၾကီး (၁၉)                           အခန္းၾကီး (၂၀)

အခန္းၾကီး (၂၁)                           အခန္းၾကီး (၂၂)

အခန္းၾကီး (၂၃)                           အခန္းၾကီး (၂၄)