၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ထိုေနာက္အမၼဳန္ရွင္ဘုရင္သည္ ေသ၍သားေတာ္ဟာႏုန္သည္ ခမည္းေတာ္အရာ၌ နန္းထိုင္၏။ ၂ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ဟာႏုန္အဘနာဟတ္သည္ငါ့အား ေက်းဇူးျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူ၏သား၌ငါေက်းဇူးျပဳမည္ဟု ဆိုလ်က္၊ သူ၏အဘေသရာတြင္ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ ကြၽန္တို႔ကိုေစလႊတ္၍၊ ဒါဝိဒ္၏ကြၽန္တို႔သည္ အမၼဳန္ျပည္သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၃အမၼဳန္အမ်ိဳးမွဴးမတ္တို႔သည္ မိမိတို႔အရွင္ဟာႏုန္ထံသို႔ဝင္၍၊ ဒါဝိဒ္သည္ စိတ္ေတာ္ကိုႏွစ္သိမ့္ေစေသာ သူတို႔ကို ေစလႊတ္ ရာတြင္ခမည္းေတာ္ကို ရုိေသစြာျပဳသည္ဟုထင္မွတ္ ေတာ္မူသေလာ။ ၿမိဳ႔ေတာ္ကိုစစ္ေဆးစူးစမ္း၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း ငွါသာသူ၏ကြၽန္တို႔ကိုေစလႊတ္သည္မဟုတ္ေလာ ဟုေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၄ဟာႏုန္သည္ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တို႔ကိုယူၿပီးလွ်င္၊ မုတ္ဆိတ္တျခမ္းကိုရိတ္၍အဝတ္ ကိုတင္ပါးတိုင္ေအာင္ျဖတ္ၿပီးမွ လႊတ္လိုက္ေလ၏။ ၅ထုိသိတင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ထိုလူတို႔သည္ အလြန္ ရွက္ေသာေၾကာင့္သူတို႔ကို ဆီးႀကိဳ ေစျခင္းငွါေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔သည္မုတ္ဆိတ္မရွည္မွီတိုင္ေအာင္ ေယရိေခါၿမိဳ႔မွာေန ၾကေလာ့။ ထိုေနာက္မွ ျပန္လာၾကေလာ့ဟု မွာထားေတာ္မူ၏။ ၆အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔က၊ ငါတို႔သည္ဒါဝိဒ္ေရွ႕မွာစက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုသိလွ်င္၊ လူတို႔ကိုေစလႊတ္၍ ဗက္ရေဟာဘၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဇာဘၿမိဳ႔၌ေနေသာ ရႈရိလူေျခသည္ သူရဲႏွစ္ေသာင္း၊ မာခမင္းႀကီး၏လူတေထာင္၊ ေတာဘၿမိဳ႔သားေသာင္း ႏွစ္ေထာင္တုိ႔ကိုငွါးၾက၏။ ၇ထိုသတင္းကိုဒါဝိဒ္သည္ၾကားလွ်င္ ယြာဘႏွင့္ခြန္အားႀကီးေသာသူရဲအလံုးအရင္း အေပါင္းကိုေစလႊတ္၏။ ၈အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထြက္၍ၿမိဳ႔တံခါးဝ မွာစစ္ခင္းက်င္းၾက၏။ေဇာဘၿမိဳ႔၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔၊ ေတာဘၿမိဳ႔မွလာေသာရႈရိလူႏွင့္မာခါမင္းႀကီး၏လူတို႔ သည္လြင္ျပင္၌ တျခားစီေနၾက၏။ ၉ယြာဘသည္လည္း၊ ေရွ႕၌၄င္း၊ ေနာက္၌၄င္းစစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဘက္ရွိသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ ဣသေရလလူတို႔တြင္ သန္ျမန္ေသာသူရွိသမွ်တို႔ကိုေရြးေကာက္၍ရႈရိလူတို႔တဘက္၌စစ္ခင္းက်င္း၏၊ ၁ဝၾကြင္းေသာသူ တို႔ကိုအမၼဳန္ အမ်ိဳးသားတုိ႔တဘက္၌ စစ္ခင္းက်င္းေစျခင္းငွါ၊ ညီအဘိရွဲလက္သို႔အပ္လ်က္၊ ၁၁ရႈရိလူတို႔သည္ငါ့ကိုႏိုင္လွ်င္ ငါအားကူရမည္။ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္သင့္ကိုႏိုင္လွ်င္ သင့္အားငါကူမည္။ ၁၂ရဲရင့္ေသာစိတ္ရွိ၍ ငါတို႔လူမ်ိဳး၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ၿမိဳ႔ရြာတို႔အဘို႔အားထုတ္၍ တိုက္ၾကကုန္အံ့။ ထာဝရဘုရားသည္အလိုေတာ္ ရွိသည္အတိုင္းစီရင္ ေတာ္မူေစသတည္းဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၁၃သူ၌ပါေသာလူမ်ားႏွင့္တကြရႈရိလူတို႔ကို စစ္တုိက္ျခင္း ငွာ ခ်ဥ္းသြားေသာအခါ၊ ရႈရိလူတုိ႔သည္ေျပးၾက၏။ ၁၄ရႈရိလူတို႔ေျပးသည္ကို အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔ သည္ျမင္လွ်င္၊ သူတို႔သည္လည္း အဘိရွဲေရွ႕မွာေျပး၍ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ၾက၏။ ယြာဘသည္လည္း အမၼဳန္ျပည္မွထြက္၍ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္သြားေလ၏။ ၁၅ရႈရိလူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႕မွာ မိမိတို႔ရံႈးသည္ကိုသိျမင္လွ်င္ တဖန္စည္းေဝးၾက၏။ ၁၆ဟာဒေဒဇာ မင္းသည္လည္းေစလႊတ္၍၊ ျမစ္တဘက္၌ေနေသာ ရႈရိလူတို႔ကို ေခၚသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ေဟလံၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လာၾက၏။ ဟာဒေဒဇာခန္႔ ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေရွာဗက္သည္လည္း အုပ္ရ၏။ ၁၇ထုိသိတင္းကိုၾကားလွ်င္၊ ဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူးသျဖင့္ ေဟလံၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လာၾက၏။ ရႈရိလူတို႔သည္ဒါဝိဒ္တဘက္၌ စစ္ခင္းက်င္း၍တိုက္ေသာအခါ၊ ၁၈ဣသေရလအ မ်ိဳးသားေရွ႕မွာေျပးၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္လည္းရႈရိျမင္းရထားစီးသူရဲခုနစ္ေထာင္၊ ေျခသည္သူရဲေလးေသာင္းတို႔ကိုသတ္၍၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္း ေရွာဗက္ကိုလည္းထိခုိက္သျဖင့္သူသည္ထိုအရပ္၌ေသ၏။ ၁၉ဟာဒေဒဇာ၌ ကြၽန္ခံေသာ မင္းႀကီးအေပါင္း တို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးေရွ႕မွာမိမိတို႔ရံႈးသည္ကိုသိျမင္လွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္မိႆဟာယ ဖြဲ႔၍ကြၽန္ခံၾက၏။ ထိုသို႔ရႈရိလူတို႔သည္ေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတုိ႔ကိုစစ္မကူးဝံ့ၾက။