၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁အခါလည္၍ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ စစ္တိုက္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ ယြာဘႏွင့္ကြၽန္မ်ား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔အေပါင္းတို႔ကိုေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို႔ကို တိုက္ဖ်က္၍ ရဗၼာၿမိဳ႔ကိုဝိုင္း ထားၾက၏။ ဒါဝိဒ္သည္ကိုယ္တိုင္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနေလ၏။ ၂ေနာက္တေန႔ ညဦးယံ၌ ဒါဝိဒ္သည္ ေလ်ာင္းစက္ရာ မွာထ၍ နန္းေတာ္မိုးေပၚမွာ စႀကႍသြားစဥ္တြင္၊ အလြန္အဆင္းလွေသာ မိန္းမတေယာက္ ေရခ်ဳိးသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ၃ထုိမိန္းမကား အဘယ္သူနည္းဟုေစလႊတ္၍ ေမးျမန္းလွ်င္၊ ဧလ်ံသမီး၊ ဟိတၱိလူ ဥရိယ၏ မယားဗာသေရွဘျဖစ္ပါ သည္ဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄တဖန္ လူကိုေစလႊတ္သျဖင့္၊ ထိုမိန္းမကို အထံေတာ္သို႔ေခၚခဲ့၍ ရွက္တင္ေလ၏။ ထိုမိန္းမ သည္မိမိအညစ္အေၾကးႏွင့္စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳ၍ မိမိအိမ္သို႔ျပန္ၿပီးမွ၊ ၅ပဋိိသေႏၶြရွိသျဖင့္ ဒါဝိဒ္ထံသုိ႔လူေစလႊတ္၍၊ ကြၽန္မ၌ပဋိိသေႏၶြရွိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေစေသာ္၊ ၆ဒါဝိဒ္သည္ယြာဘဆီသို႔လူကိုေစလႊတ္၍ ဟိတၱိလူဥရိယကို ငါ့ထံသို႔ေစ လႊတ္ရမည္ဟုမွာလိုက္သည္အတိုင္း၊ ယြာဘသည္ေစလႊတ္၍၊ ၇ဥရိယေရာက္လာေသာအခါဒါဝိဒ္က၊ ယြာဘက်န္း မာ၏ေလာ။ လူမ်ားက်န္းမာ၏ ေလာ။ စစ္တိုက္၍ေအာင္ျမင္သေလာဟုေမးျမန္းၿပီးမွ၊ ၈သင့္အိမ္သို႔သြား၍ေျခေဆး ေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ ဥရိယသည္နန္းေတာ္မွထြက္၍သူေနာက္မွခဲဘြယ္စားဘြယ္ကိုရွင္ဘုရင္ေပးလိုက္ေလ ၏။ ၉သို႔ရာတြင္ ဥရိယသည္ မိမိအိမ္သို႔မသြားဘဲ၊ မိမိအရွင္၏ ကြၽန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္အတူ နန္းေတာ္ တံခါးဝ၌ အိပ္ေလ၏။ ၁ဝဥရိယသည္မိမိအိမ္သို႔ မသြားေၾကာင္းကိုနားေတာ္ေလွ်ာက္လွ်င္ဒါဝိဒ္က၊ သင္သည္ခရီးသြား ရာမွေရာက္လာသည္ မဟုတ္ေလာ။ သင့္အိမ္သို႔အဘယ္ေၾကာင့္မသြားဘဲေနသနည္းဟု ဥရိယကိုေမးေသာ္၊ ၁၁ဥရိယက၊ ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳး၊ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္တဲ၌ေနၾကပါ၏။ သခင္ယြာဘႏွင့္ သခင္၏ကြၽန္မ်ားတို႔သည္လြင္ျပင္၌တည္း ရၾကပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္သည္ကိုယ္အိမ္သို႔သြား၍စားေသာက္လ်က္ မယားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေနသင့္ပါမည္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုသို႔ကြၽန္ေတာ္ မျပဳပါဟု ဒါဝိဒ္အားေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၂ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ဤၿမိဳ႔၌ယေန႔ေနဦးေလာ့။ နက္ျဖန္ေန႔ငါလႊတ္ လိုက္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဥရိယသည္ထိုေန႔၊ နက္ျဖန္ေန႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေန၏။ ၁၃ဒါဝိဒ္သည္လည္းဥရိယကိုေခၚ၍ေရွ႕ေတာ္၌စားေသာက္လ်က္ယစ္မူးသည္တိုင္ေအာင္  ေသာက္ရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ညဦးမွာမိမိအိမ္သို႔မသြားဘဲ၊ အရွင္၏ကြၽန္တို႔ႏွင့္အတူအိပ္ျခင္းငွါထြက္သြားေလ၏။ ၁၄နံနက္မွာ ဒါဝိဒ္သည္မွာစာကိုေရး၍ ဥရိယလက္တြင္ယြာဘသို႔ေပးလိုက္၏။ ၁၅မွာစာခ်က္ဟူမူကား၊ က်ပ္တည္းစြာစစ္ တိုက္ရာတပ္ဦး၌ဥရိယကိုခန္႔ထားၿပီးမွ၊ သူသည္ရန္သူ႔လက္သို႔ေရာက္၍ ေသေစျခင္းငွါ တပ္မ်ားကိုရုပ္သိမ္းေလာ့ဟုပါ သတည္း။ ၁၆အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းယြာဘသည္ ၿမိဳ႔ကိုၾကည့္ရႈၿပီးမွ၊ ခြန္အား ႀကီးေသာ သူရဲရွိရာ အရပ္၌ဥရိယကိုခန္႔ထား ေလ၏။ ၁၇ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ထြက္၍ယြာဘႏွင့္စစ္ၿပိဳင္ေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္အခ်ဳိ႔တို႔သည္ေသၾက၏။ ဟိတၱိလူဥရိယ သည္လည္းေသ၏။ ၁၈ထုိေနာက္ယြာဘသည္ စစ္သိတင္းအလံုးစံုကိုဒါဝိဒ္အား ၾကားေလွ်ာက္ေစျခင္းငွါလူကိုေခၚ၍၊ ၁၉သင္သည္ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္၌ စစ္သိတင္းကို အကုန္အစင္ၾကားေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၂ဝရွင္ဘုရင္သည္အမ်က္ေတာ္ထြက္ ၍၊ သင္တို႔သည္ စစ္ၿပိဳင္ေသာအခါ၊ ၿမိဳ႔အနီးသို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကသနည္း။ ၿမိဳ႔ရိုးေပၚက ပစ္မည္ကိုမသိေလာ။  ၂၁ေယရု ေဗၺရွက္သားအဘိမလတ္ကိုအဘယ္သူလုပ္ႀကံသနည္း။ ေသဗက္ၿမိဳ႔မွာမိန္းမတေယာက္ သည္ႀကိတ္ဆံု ေက်ာက္တဖဲ့ကိုၿမိဳ႔ရိုးေပၚကပစ္ခ်၍အဘိမလက္ေသသည္မဟုတ္ေလာ။ ၿမိဳ႔ရိုးအနီးသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ခ်ဥ္းကပ္ၾကသ နည္းဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ဟိတၱိလူ၊ ဥရိယေသေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ရမည္ဟုမွာထား၍ေစလႊတ္ေလ၏။ ၂၂ယြာဘမွာထားသည္အတိုင္း ထုိတမန္သည္သြား၍ ဒါဝိဒ္အားၾကားေလွ်ာက္သည္ကား၊ ၂၃ရန္သူတို႔သည္အ မွန္စင္စစ္ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုႏိုင္သျဖင့္၊ လြင္ျပင္ တိုင္ေအာင္လိုက္၍ တိုက္ၾကပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ၿမိဳ႔တံခါးဝ တိုင္ေအာင္လွန္၍တိုက္ၾကပါ၏။ ၂၄ေလးသမားတို႔သည္ၿမိဳ႔ရိုးေပၚက ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔ကိုပစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အခ်ိဳ႔ ေသၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ဟိတၱိလူ၊ ဥရိယသည္လည္းေသပါ၏ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၅ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ဤအမႈေၾကာင့္ စိတ္မပ်က္ႏွင့္၊ စစ္တိုက္ပြဲတြင္ တေယာက္တလွည့္ေသတတ္၏။ အားယူ၍ၿမိဳ႔ကိုက်ပ္တည္းစြာ တိုက္လ်က္လုပ္ႀကံ တိုက္ဖ်က္ၾကေလာ့ဟု တမန္အားျဖင့္ ယြာဘကိုမွာလိုက္ေလ၏။ ၂၆ဥရိယေသေၾကာင္းကို သူ၏မယားၾကားေသာအခါ၊ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ငိုေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ေန၏။ ၂၇ငိုေၾကြးျမည္တမ္းခ်ိန္လြန္မွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ လူကိုေစလႊတ္၍ ထိုမိန္းမကိုနန္း ေတာ္သို႔ ေခၚေစသျဖင့္၊ သူသည္မိဖုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္၍သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္ေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ဒါဝိဒ္ျပဳေသာ အမႈသည္ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ဆိုးေသာအမႈျဖစ္သတည္း။