၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္နာသန္ကို ဒါဝိဒ္ထံသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ နာသန္သည္ ဝင္၍၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ဤမည္ေသာၿမိဳ႔တြင္သူေဌးတဦး၊ ဆင္းရဲသားတဦးရွိပါ၏။ ၂သူေဌးသည္ အလြန္မ်ားစြာေသာ သိုးႏြားမွ စသည္တို႔ႏွင့္ၾကြယ္ဝျပည့္စံုပါ၏။ ၃ဆင္းရဲသားမူကား၊ မိမိဝယ္၍ေမြးစားေသာ သိုးမကေလးတေကာင္ တည္းမွတပါး အျခားေသာဥစၥာမရွိပါ။ ထိုသုိးမကေလးသည္ အရွင္ႏွင့္၄င္း၊ အရွင္၏သားသမီးတို႔ႏွင့္၄င္း ေပါင္း၍ႀကီးပြါး၏။ အရွင္၏ အစာကိုစားတတ္၏။ အရွင္၏ေရခြက္၌ ေသာက္တတ္၏။ အရွင္၏ ရင္ခြင္၌ အိပ္၍ သမီးကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ ၄သူေဌးအိမ္သို႔ ဧည့္သည္တဦး ေရာက္၍ သူေဌးသည္ဧည့္သည္ကို လုပ္ေကြၽးဘုိ႔ မိမိသုိးႏြားမ်ားကို ႏွေျမာေသာေၾကာင့္မယူ၊ ဆင္းရဲသား၏ သိုးမကေလးကုိယူ၍ ဧည့္သည္ကိုလုပ္ေကြၽးဘုိ႔ ခ်က္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၅ဒါဝိဒ္သည္ ထိုသူေဌးကို ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္၍၊ ထာဝရဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္းထိုသို႔ျပဳေသာ သူသည္အမွန္ ေသရမည္။ ၆ဂရုဏာစိတ္မရွိဘဲ ထိုအမႈကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ ထိုသိုးမကေလးအတြက္ေလးဆျပန္ေပးရ မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇နာသန္ကလည္း၊ ထုိသူသည္ကားအျခားသူမဟုတ္။ ကုိယ္ေတာ္ပင္ျဖစ္၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ဘိသိက္ေပး၍သင့္ကို ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ခန္႔ထားၿပီ။ ေရွာလုလက္မွလည္း ကယ္လႊတ္ၿပီ။ ၈သင့္သခင္၏ အေဆြအမ်ိဳး ကို၄င္း၊ သင့္သခင္၏မယားတုိ႔ကို၄င္း၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ငါအပ္ေပးၿပီ။ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္ ယုဒအမ်ိဳးကို ငါေပးၿပီ။ထိုအရာမ်ားမေလာက္လွ်င္ အျခားတစ္ပါး ေသာ အရာရာတုိ႔ကို ေပးျခင္းငွာ ငါအလုိရွိ၏။ ၉သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္တရားေတာ္ကို  မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳဘိသနည္း။ ဟိတၱိလူ၊ ဥရိယ၏ အသက္ကိုထားျဖင့္သတ္၍ သူူ၏မယားကို သိမ္းေလၿပီတကား။ ထုိသူကို အမၼဳန္အမ်ဳိးသား ထားႏွင့္ သတ္ေလၿပီတကား။ ၁ဝယခုမွာသင္သည္ ငါ့ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳ၍ ဟိတၱိလူ၊ ဥရိယ၏ မယားကို သိမ္းေသာေၾကာင့္၊ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ ထားေဘးႏွင့္ အစဥ္ေတြ႔ႀကဳံရၾက လိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၌ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူကို သင္၏ အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔အထဲက ငါေပၚေစမည္။ သင့္မ်က္ေမွာက္တြင္ သင္၏မယားတုိ႔ကို ငါယူ၍ သင့္အိမ္နီးခ်င္း၌ အပ္သျဖင့္၊ သူသည္ေနေရွ႔မွာ သင္၏ မယားတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္လိမ့္မည္။ ၁၂သင္သည္ဤအမႈကုိ မထင္မရွားျပဳ ေသာ္လည္း၊ ေနေရွ႔မွွာငါလွန္ျပမည္ဟု ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို ျပန္ၾကားေလ၏။ ၁၃ဒါဝိဒ္ကလည္း ငါသည္ထာဝရဘုရားကို ျပစ္မွားပါၿပီဟု နာသန္အား ဝန္ခ်၍နာသန္က၊ အသက္ေတာ္ကို ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္အျပစ္ကိုပယ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသိုျပစ္မွားေသာအားျဖင့္၊ ကဲ့ရဲ႕စရာ အခြင့္ႀကီးကိုထာဝရဘုရား၏ ရန္သူ တို႔အားေပးေသာေၾကာင့္၊ ယခုျမင္ေသာသားသည္ ဆက္ဆက္ေသရမည္ဟု ဒါဝိဒ္အားေလွ်ာက္ဆိုၿပီးလွ်င္၊ ၁၅နန္းေတာ္မွထြက္သြားေသာေနာက္၊ ထာဝရဘုရားသည္ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဥရိယမယားတြင္ ဘြားျမင္ေသာ ဒါဝိဒ္၏သားသည္ ျပင္းထန္ေသာေဝဒနာကိုခံရ၏။ ၁၆ဒါဝိဒ္သည္ သူငယ္အတြက္ ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းပန္ေလ၏။ အစာကို ေရွာင္လ်က္၊ အထဲသို႔ဝင္၍ တညဥ့္လုံး ေျမေပၚမွာ အိပ္လ်က္ေန၏။ ၁၇နန္းေတာ္သား အသက္ႀကီးသူတို႔ သည္ထ၍ ကုိယ္ေတာ္ကိုခ်ီၾကြအံ့ ေသာငွါခ်ဥ္းကပ္ၾက ေသာ္လည္း၊ ဒါဝိဒ္သည္ ျငင္းပယ္၍ သူတို႔ႏွင့္အတူအစာ မစားဘဲေန၏။ ၁၈ခုနစ္ရက္ေစ့ေသာ္သူငယ္ေသ၏။ ဒါဝိဒ္၏ကြၽန္တို႔ကလည္း၊ သူငယ္အသက္ရွင္စဥ္အခါ ငါတို႔ ေလွ်ာက္ေသာ စကားကိုနားေထာင္ေတာ္ မမူသည္ျဖစ္၍၊ သူငယ္ေသေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္လွ်င္ အလြန္ကိုယ္ကိုယ္ ညွဥ္းဆဲေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဆိုလ်က္ သူငယ္ေသေၾကာင္းကို မေလွ်ာက္ဝံ့ၾက။ ၁၉သို႔ရာ တြင္ကြၽန္တို႔သည္တိုးတိုးေျပာေသာစကားကို ဒါဝိဒ္သည္ ၾကားလွ်င္၊ သူငယ္ေသေၾကာင္းကိုရိပ္မိသျဖင့္၊ သူတို႔ကလည္းေသပါၿပီေလာဟု ကြၽန္တုိ႔ကို ေမးေတာ္မူ၏။ သူတုိ႔ကလည္းေသပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂ဝထုိအခါ ဒါဝိဒ္သည္ ေျမမွထ၍ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ဆီလိမ္းျခင္း၊ အဝတ္လဲျခင္း ကိုျပဳၿပီးလွ်င္၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔သြား၍ ကိုးကြယ္၏။ ထုိေနာက္ နန္းေတာ္သို႔ ျပန္လာ၍ စားစရာကိုေတာင္းေသာအခါ၊ ကြၽန္တို႔သည္ စားပြဲေတာ္ ကိုျပင္၍ မင္းႀကီးသည္စားေတာ္မူ၏။ ၂၁ကြၽန္တုိ႔ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္သုိ႔ ျပဳေတာ္မူသနည္း။ သူငယ္အသက္ရွင္ စဥ္အခါ၊ သူငယ္အတြက္ အစာေရွာင္လ်က္ ငိုေၾကြးလ်က္ ေနေတာ္မူ၏။ သူငယ္ေသေသာအခါထ၍ စားေတာ္ေခၚပါ သည္တကားဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၂ဒါဝိဒ္က၊ သူငယ္အသက္ရွင္စဥ္အခါ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကို သနားေတာ္မူ၍၊ သူငယ္အသက္ကိုခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္ မမူမည္ကို အဘယ္သူဆိုႏိုင္သနည္းဟု ေအာက္ေမ့လ်က္ ငါသည္ အစာေရွာင္၍ ငိုေၾကြးလ်က္ရွိေန၏။ ၂၃ယခုမွာသူငယ္ေသၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ အစာေရွာင္ရမည္နည္း။ သူငယ္ကို ျပန္၍ေဆာင္ခဲ့ႏိုင္သေလာ။ သူရွိရာသို႔ ငါသြားရမည္။ သူသည္ ငါရွိရာသို႔ျပန္မလာရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄တဖန္ ဒါဝိဒ္သည္ ခင္ပြန္းဗာသေရွဘကို ႏွစ္သိမ့္ေစသျဖင့္၊ သူ႔ထံသို႔ဝင္၍  ဆက္ဆံေလ၏။ သူသည္လည္းသားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္၍ ေရွာလမုန္အမည္ျဖင့္ အဘမွည့္ေလ၏။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ထုိသူငယ္ကိုခ်စ္၍ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ပေရာဖက္နာသန္ကို ေစခိုုင္း၍ ေယဒိဒိအမည္ျဖင့္မွည့္ေတာ္မူ၏။

၂၆ယြာဘသည္လည္းအမၼဳန္္ျပည္၊ ရဗၺာၿမိဳ႔ကို တုိက္၍ ၿမိဳ႔ေတာ္ကိုရၿပီးမွ၊ ၂၇ဒါဝိဒ္ထံေတာ္သို႔ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ရဗၺာၿမိဳ႔ကို တုိက္၍ကန္ေတာ္ရွိရာၿမိဳ႔ကို ရပါၿပီ။ ၂၈ယခုမွာၾကြင္းေသာ လူတုိ႔ကို စုေဝးေစသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔နားမွာ တပ္ေတာ္ခ်၍ တုိက္ယူေတာ္မူပါ။ သုိ႔မဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္ယူ၍ ကြၽန္ေတာ္အမည္ျဖင့္ ၿမိဳ႔ကုိ သမုတ္ၾကလိမ့္ မည္ဟုေလွ်ာက္လ်င္၊ ၂၉ဒါဝိဒ္သည္ လူအေပါင္းတုိ႔ကို စုေဝးေစသျဖင့္၊ ရဗၺာၿမိဳ႔သို႔ခ်ီသြား၍ တုိက္ယူေလ၏။ ၃ဝမင္းႀကီး၏ သရဖူကို ခြၽတ္ယူ၍ ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ တင္ၾက၏။ သရဖူအခ်ိန္ကား ေက်ာက္ျမတ္ကိုမဆုိဘဲ ေရႊအခြက္တဆယ္ရွိ သတည္း။ ၿမိဳ႔၌ လုယူေသာ ဥစၥာအမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေလ၏။ ၃၁ၿမိဳ႔သားတုိ႔ကိုလည္း ထုတ္ေဆာင္၍ လႊတုိက္မႈ၊ သံထြန္၊ သံပုဆိန္ႏွင့္ အလုပ္မႈကို လုပ္ေစ၍ အုတ္ဖုိ၌လည္း က်င္လည္ေစ၏။ ထုိသို႔ဒါဝိဒ္သည္ အမၼဳန္ၿမိဳ႔သူ ရြာသား အေပါင္းတုိ႔၌ျပဳၿပီးမွ၊ လူအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ အတူေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ျပန္ေလ၏။