၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ဒါဝိဒ္၏သား အဗရွလုံ၌ တာမာအမည္ရွိေသာ အဆင္းလွေသာႏွမတေယာက္ရွိ၏။ ဒါဝိဒ္၏သား အာမႏုန္ သည္ထုိနွမကို ခ်စ္ေလ၏။ ၂ခ်စ္အားႀကီးေသာေၾကာင့္နာ၍ေန၏။ ႏွမေတာ္သည္ အပ်ဳိကညာျဖစ္၏။ သူ၌အဘယ္သို႔ အလုိျပည့္စုံမည္ကို အာမႏုန္သည္ ႀကံ၍မရႏုိင္။ ၃ဒါဝိဒ္အစ္ကို ရွိမာသားေယာနဒပ္သည္ အာမႏုန္၏ အေဆြခင္ပြန္း ျဖစ္၏။ ထုိေယာနဒပ္သည္ လိမၼာေသာသူျဖစ္၏။ ၄ကိုယ္ေတာ္သည္ ရွင္ဘုရင္၏ သားေတာ္ျဖစ္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ တေန႔ထက္တေန႔ပိန္ခ်ဳံးေတာ္မူသနည္း။ ကြၽန္ေတာ္ကိုမေျပာခ်င္သေလာဟု ေမးလ်င္၊ အာမႏုန္က၊ ငါ့ညီအဗရွလုံ၏ ႏွမ တာမာကို တပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅ေယာနဒပ္ကလည္း၊ ခုတင္ေပၚမွာ တုံးလုံးေန၍ နာဟန္ေဆာင္ပါ။ ခမည္းေတာ္သည္အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္ ႏွမေတာ္တာမာလာ၍ ေကြၽးေမြးပါေစ။ သူခ်က္ေသာစားစရာကို အကြၽႏု္ပ္သည္ျမင္၍ သူလက္၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ စားရမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ေရွ႔မွာ ခ်က္ပါေစဟုအခြင့္ေတာင္းရမည္ဟု အႀကံေပးသည္အတုိ္င္း၊ ၆အာမႏုန္သည္ တုံးလုံးေန၍ နာဟန္ျပဳ၏။ ရွင္ဘုရင္သည္ အၾကည့္အရႈၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အာမႏုန္က၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွမတာမာ လာပါေစ။ သူလက္၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ စားရမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ေရွ႔မွာ မုန္႔ျပား ႏွစ္ျပားကို လုပ္ပါေစဟု ရွင္ဘုရင္အား အခြင့္ေတာင္းေလ၏။ ၇ဒါဝိဒ္သည္လည္း တာမာအိမ္သ္ုိ႔ လူကိုေစလႊတ္၍၊ သင္၏ ေမာင္အာမႏုန္အိမ္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ စားစရာကို ခ်က္ေပးပါဟု မွာ လုိက္သည္အတုိင္း၊ ၈တာမာသည္ ေမာင္အာမႏုန္အိမ္သို႔သြား၍ အာမႏုန္သည္တုံးလုံးေန၏။ တာမာသည္  မုန္႔ညက္ကို ယူ၍နယ္ၿပီးမွ၊ ေမာင္ေရွ႔မွာ မုန္႔ျပားကိုလုပ္၍  ဖုတ္ေလ၏။ ၉ပုကန္ျပားကိုလည္းယူ၍ အာမႏုန္ေရွ႔မွာ ေလာင္းထား ေသာ္လည္း သူသည္မစားဘဲ လူအေပါင္းတုိ႔ကို ငါ့ထံမွ ထြက္သြားေစဟု ဆုိသျဖင့္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထြက္သြားၾက၏။ ၁ဝတာမာအားလည္း၊ သင့္လက္၌ ငါစားရေအာင္ အခန္းထဲသို႔ယူခဲ့ေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ တာမာသည္ မိမိလုပ္ေသာ မုန္႔ျပားတို႔ကိုယူ၍ ေမာင္အာမႏုန္ ရွိရာအခန္းထဲသို႔ဝင္ေလ၏။ ၁၁ထုိသုိ႔ အာမႏုန္စားစရာဘုိ႔ ယူခဲ့ေသာအခါ၊ သူသည္ႏွမလက္ကို ဆြဲ၍၊ ငါ့ႏွမ၊ ငါႏွင့္အိပ္ပါဟု ဆုိ၏။ ၁၂တာမာကလည္း မျပဳပါႏွင့္ ငါ့ေမာင္။ ငါ့ကို မရႈတ္ခ်ပါႏွင့္။ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ဤသို႔ေသာအမႈကို မျပဳသင့္၊ ဤအမႈဆုိးကိုမျပဳပါႏွင့္။ ၁၃ျပဳလွ်င္ငါသည္ ရွက္ျခင္းႏွင့္ အဘယ္သို႔ ကင္းလြတ္မည္နည္း။ သင္သည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိး၌ လူမုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရွင္ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္ပါေလာ့။ ေလွ်ာက္လွ်င္ မေပးစားဘဲ ေနေတာ္မမူပါဟု ေျပာဆုိေသာ္လည္း၊ ၁၄အာမႏုန္သည္ နားမေထာင္။ ႏွမထက္အားႀကီးသျဖင့္ အႏုိင္ျပဳ၍အိပ္ေလ၏။ ၁၅တဖန္အာမႏုန္သည္ ႏွမကိုအလြန္မုန္းျပန္၏။ အရင္ခ်စ္အားႀကီးသည္ထက္မုန္းအား သာ၍ ႀကီးသျဖင့္၊ သင္ထ၍ သြားေတာ့ဟုဆို၏။ ၁၆ႏွမကလည္းအေၾကာင္းမရိွပါ။ ငါ၌ျပဳထားေသာ အျပစ္ထက္ယခုႏွင္ထုတ္ေသာ အျပစ္သာ၍ ႀကီးသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း၊ အာမႏုန္သည္ နားမေထာင္။ ၁၇အေစခံကြၽန္တေယာက္ကိုေခၚ၍ ဤမိန္းမကို ႏွင္ထုတ္ေလာ့။ သူေနာက္မွာ တံခါးက်င္ထုိးေလာ့ဟု စီရင္၏။ ၁၈အပ်ဳိကညာျဖစ္ေသာ ရွင္ဘုရင္၏ သမီးေတာ္ ဝတ္တတ္သည္ အတုိင္း၊ အဆင္းအေရာင္ထူးျခားေသာ အဝတ္ကို ဝတ္လ်က္ရွိေသာ တာမာကို အေစခံကြၽန္သည္ ႏွင္ထုတ္၍ သူေနာက္မွာ တံခါးက်င္ထုိးေလ၏။ ၁၉တာမာသည္လည္း ေခါင္းေပၚမွာ ျပာကိုတင္၍ အဆင္းအေရာင္ထူးျခားေသာ အဝတ္ကို ဆုတ္ၿပီးမွ၊ ေခါင္းေပၚ၌ လက္တင္၍ ငိုေၾကြးလ်က္ျပန္သြား၏။ ၂ဝေမာင္ရင္းအဗရွလုံကလည္း၊ ငါ့အစ္ကို အာမႏုန္သည္ သင္ႏွင့္အတူရွိၿပီေလ။ သို႔ေသာ္လည္း ငါ့ႏွမ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့။ သူသည္သင္၏ ေမာင္ျဖစ္၏။ ဤအမႈကို မမွတ္ႏွင့္ ဟုဆုိေသာ္၊ တာမာသည္ မိမိေမာင္အဗရွလုံအိမ္၌ ဆိတ္ညံစြာေန၏။ ၂၁ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ထုိအမႈအလုံးစုံကို ၾကားသိေသာအခါ၊ အလြန္အမ်က္ထြက္ေလ၏။ ၂၂အဗရွလုံသည္ အစ္ကို အာမႏုန္အား ေကာင္းေသာစကားကို မေျပာ။ သို႔ရာတြင္ ႏွမတာမာကို ရႈတ္ခ်ေသာေၾကာင့္ အၿငိဳးထား၏။

၂၃ထုိေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ေစ့ေသာအခါ အဗရွလုံသည္ ဧဖရိမ္ၿမိဳ႔အနား၊ ဗာလဟာေဇာ္ရြာမွာ သိုးေမြးၫ‡ပ္ပြဲ ကိုခံ၍ ရွင္ဘုုရင္၏ သားေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကိုေခၚဘိတ္ေလ၏။ ၂၄အဗရွလုံသည္လည္း ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔ သြား၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ သိုးေမြးၫ‡ပ္ပြဲကိုခံပါ၏။ ကြၽန္မ်ားတုိ႔ကို ေခၚ၍ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ႏွင့္ အတူကိုယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂၅ရွင္ဘုရင္ကမသြားသင့္ပါင့ါသား၊ လူအေပါင္းတုိ႔ကို မသြားေစႏွင့္။ စရိတ္မ်ားမည္ကို စုိးရိမ္စရာရွိသည္ဟုဆုိသျဖင့္၊ အဗရွလုံေသြးေဆာင္ေသာ္လည္း ကို္ယ္ေတာ္တုိင္မလုိက္ဘဲ ေကာင္းႀကီးေပး၏။ ၂၆အဗရွလုံကလည္း၊ လုိက္ေတာ္မမူလွ်င္၊ ေနာင္ေတာ္ အာမႏုန္လုိက္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေသာ္၊ ရွင္ဘုရင္က အဘယ္ေၾကာင့္ လုိက္ေစရ မည္နည္း ဟုဆုိေသာ္လည္း၊ ၂၇အဗရွလုံပူဆာေသာေၾကာင့္ အာမႏုန္မွစ၍ သားေတာ္ရွိသမွ်လုိက္္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၂၈အဗရွလုံကလည္း၊ အာမႏုန္သည္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္၍ ရႊင္လန္းေသာအခါ ေစာင့္ေနၾက၊ အာမႏုန္ကို ထုိးခုတ္ၾကဟု ငါဆုိေသာအခါ၊ ေသေအာင္လုပ္ႀကံၾက၊ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါစီရင္သည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိၾကေလာ့ဟု မိမိကြၽန္တုိ႔အား မွာထားႏွင့္သည္အတုိင္း၊ ၂၉သူတုိ႔သည္ အာမႏုန္ကို ျပဳၾက၏။ ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္၏ သားေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ထ၍လားကိုစီးလ်က္ေျပးသြားၾက၏။ ၃ဝသူတုိ႔မေရာက္မွီ အျခားသူလာ၍၊ အဗရွလုံသည္ အရွင္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္အေပါင္းတုိ႔ကိုသတ္ပါၿပီ။ တေယာက္မွ်မက်န္ၾကြင္းပါဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ၃၁ရွင္ဘုရင္သည္ထ၍ အဝတ္ေတာ္ကို ဆုတ္လ်က္ေျမေပၚမွာ တုံးလုံးေန၏။ ကြၽန္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ လည္း၊ မိမိတို႔႔အဝတ္ကို ဆုတ္လ်က္ အနားေတာ္၌ေနၾက၏။ ၃၂ဒါဝိဒ္အစ္ကိုရွိမာ၏ သားေယာနဒပ္က၊ အရွင္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ကို သတ္ေလၿပီဟူေသာ စကားကိုယုံေတာ္မမူပါႏွင့္။ အာမႏုန္တေယာက္ တည္းသာေသပါၿပီ။ အဗရွလုံႏွမ တာမာကို အာမႏုန္သည္ ရႈတ္ခ်ေသာေန႔မွစ၍ ဤအမႈကို သူ၏ေမာင္စီရင္ပါၿပီ။ ၃၃ယခုမွာ ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ေသၾကၿပီဟုထင္လ်က္ စိတ္ၫႈိးငယ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အာမႏုန္ တေယာက္တည္းသာ ေသ၍ အဗရွလုံလည္းေျပးပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃၄ထုိအခါ ကင္းေစာင့္ လုလင္သည္ ေျမာ္ၾကည့္၍၊ မိမိေနာက္၌ ေတာင္ေျခရင္းလမ္းမွာ လူမ်ားလာသည္ကိုျမင္၏။ ၃၅ေယာနဒပ္ကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္တုိ႔သည္ လာၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္ေျပာေသာစကားမွန္ပါ၏ ဟုေလွ်ာက္သည္အဆုံး၌၊ ၃၆ရွင္ဘုရင္၏ သားေတာ္တုိ႔သည္ ေရာက္လာ၍ အသံကိုလႊင့္လ်က္ ငိုေၾကြးၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ျပင္းစြာငိုေၾကြးၾက၏။ ၃၇အဗရွလုံသည္ေျပး၍ ေဂရႈရမင္းႀကီး အမိဟုဒ္သား တာလမဲထံသို႔သြား၏။ ဒါဝိဒ္သည္ မိမိသားေၾကာင့္ ေန႔တုိင္းငိုေၾကြးျမည္းတမ္းေလ၏။ ၃၈အဗရွလုံသည္ ေဂရႈရၿမိဳ႔သို႔ ေျပးၿပီးမွသုံးႏွစ္ေန၏။

၃၉တဖန္ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ အာမႏုန္ေသေသာေၾကာင့္၊ ထုိသူကို ေအာက္ေမ့ေသာ စိတ္အား ေလ်ာ့သျဖင့္ အဗရွလုံကို လြမ္းဆြတ္လ်က္ ေန၏။