၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁ထုိသို႔ရွင္ဘုရင္၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ အဗရွလုံသုိ႔ ပါသြားေၾကာင္းကို ေဇရုယာသားယြာဘသည္ ရိပ္မိေသာ အခါ၊ ၂ေတေကာၿမိဳ႔သို႔ ေစလႊတ္၍ ပညာရွိေသာ မိန္းမကို ေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္ ဆီမလိမ္းပါႏွင့္။ စိတ္မသာညည္း တြားဟန္ျပဳ၍ မသာအဝတ္ကိုဝတ္ပါေတာ့။ လူေသအတြက္ ၾကာျမင့္စြာငိုေၾကြးေသာ မိန္းမေယာင္ေဆာင္လ်က္၊ ၃ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔ဝင္၍ ဤသို႔ေလွ်ာက္ရမည္ဟု သြန္သင္လ၏။ ၄ထုိေတေကာၿမိဳ႔သူ မိန္းမသည္ အထံေတာ္သို႔ ဝင္၍ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္ရွိခုိုးလ်က္၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကယ္မသနားေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၅ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ အဘယ္အမႈရွိသနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ မိန္းမက၊ ကြၽန္ေတာ္မသည္ လင္ေသေသာမုတ္ဆုိးမျဖစ္ပါ၏။ ၆ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မ၌ သားႏွစ္ေယာက္ရွိပါ၏။ ထုိသားႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ခုိက္ရန္ျပဳၾကပါ၏။ ဖ်န္းေျဖေသာသူ မရွိေသာေၾကာင့္ တေယာက္သည္ တေယာက္ကိုေသသည္တုိင္ေအာင္ လုပ္ႀကံပါ၏။ ၇ယခုမွာ အေဆြအမ်ဳိးအေပါင္း တုိ႔သည္ ကို္ယ္ေတာ္ ကြၽန္မတဘက္၌ ထၾက၍ အစ္ကိုကို သတ္ေသာသူကို ေသစားေသေစျခင္းငွာအပ္ရမည္။ အေမြခံကိုလည္း ငါတုိ႔ပယ္ရွင္းမည္ဟု ဆုိၾကပါ၏။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္မ၌ က်န္ၾကြင္းေသးေသာ မီးခဲကို သူတုိ႔သည္ သတ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္မလင္၏ အမည္ကို ၄င္း၊ အက်န္အၾကြင္းကို၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚက သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းၾကပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၈ရွင္ဘုရင္က သင့္အိမ္သို႔ျပန္သြားေလာ့။ သင့္အမႈကို ငါစီရင္မည္ဟု မိန္းမအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ေတေကာၿမိဳ႔သူ မိန္းမကလည္း၊ အုိအရွင္မင္းႀကီး၊ ကြၽန္ေတာ္မႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မ အေဆြအမ်ဳိး၌ အျပစ္ေရာက္ပါေစ။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ရာဇပလႅင္ေတာ္သည္ အျပစ္လြတ္ပါေစဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁ဝရွင္ဘုရင္က၊ သင္၌အျပစ္တင္ေသာသူကို ငါ့ထံသို႔ေခၚခဲ့ေလာ့။ ေနာက္တဖန္သင့္ကို မေႏွာင့္ရွက္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ ၁၁မိန္းမက၊ ေသစားေသေစေသာသူတုိ႔သည္ ကြၽန္ေတာ္မ၏ သားကိုသတ္မည္ဟု စိုးရိမ္ပါသည္ ျဖစ္၍၊ သူတုိ႔သည္အထူးသျဖင့္ မဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွာ အရွင္မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေသာ္၊ ရွင္ဘုရင္က၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သင့္သား၏ ဆံပင္တစ္မွ်ေျမေပၚသို႔မက်ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂တဖန္မိန္းမကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မသည္ အရွင္မင္းႀကီးအား စကားတစ္ခြန္းေလွ်ာက္ရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါဟုု ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ေလွ်ာက္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃မိန္းမကလည္း၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ လူတုိ႔တဘက္၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ႀကံစည္ေတာ္မူသနည္း။ အရွင္မင္းႀကီးႏွင့္ ထုတ္ေသာသူကို တဖန္ေခၚေတာ္မမူသျဖင့္၊ ကို္ယ္ကိုအျပစ္တင္၍ စီရင္ေတာ္မူပါၿပီတကား။ ၁၄ငါတုိ႔သည္ ေသအံ့ေသာ သူျဖစ္ၾက၏။ ေျမေပၚမွာသြန္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္တဖန္က်ဴံး၍ မယူႏုိင္ေသာ ေရႏွင့္တူၾကပါ၏။ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်က္ႏွာကို မေထာက္ေသာ္လည္း၊ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုခံရေသာ သူသည္ အစဥ္ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံ၍ မေနရမည္ အေၾကာင္းႀကံစည္ ေတာ္မူ၏။ ၁၅သို႔ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္မသည္ လာ၍ ဤအမႈကို အရွင္မင္းႀကီးအား ေလွ်ာက္ရသည္ အေၾကာင္းမွာ၊ ကြၽန္ေတာ္မေၾကာက္ေအာင္ လူမ်ားတုိ႔သည္ ျပဳၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မကလည္း၊ ရွင္ဘုရင္ကို ငါေလွ်ာက္မည္။ ရွင္ဘုရင္သည္ ငါေတာင္းပန္သည္အတုိင္း ျပဳေကာင္းျပဳေတာ္မူမည္။ ၁၆ငါႏွင့္ငါ့သားကို ဘုရားသခင္၏ အေမြေတာ္ ေျမေပၚကသုတ္သင္ပယ္ရွင္းေသာ သူ၏လက္မွ ငါ့ကိုႏႈတ္အံ့ေသာငွာ နားေထာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ဆုိပါ၏။ ၁၇ကို္ယ္ေတာ္ကြၽန္မကလည္း၊ ငါ့သခင္အရွင္မင္းႀကီး၏ အမိန္႔ေတာ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာရမည္။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ကဲ့သုိ႔ ငါ့သခင္အရွင္မင္းႀကီးသည္ ေကာင္းမေကာင္းကို ပိုင္းျခား၍ သိေတာ္မူ၏ဟု ေအာက္ေမ့ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ကို္ယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၈ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္က၊ ငါေမးျမန္းသည္အမႈကို မထိမ္မဝွက္ပါႏွင့္ဟု အမိန္႔ရွိေသာ္၊ မိန္းမက အရွင္မင္းႀကီးအမိန္႔ရွိေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၉ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ဤအမႈ၌ ယြာဘသည္ သင့္အားအႀကံေပး သည္မဟုတ္ေလာဟု ေမးေသာ္၊ မိန္းမက အုိအရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အရွင္မင္းႀကီး မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားလမ္းမွ လက္်ာဘက္လက္ဝဲဘက္သို႔ အဘယ္သူမွ်မလႊဲႏုိင္ရာ။ အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ယြာဘသည္ ကြၽန္ေတာ္မကို မွာထား၍ ဤစကားအလုံး စုံတုိ႔ကို သြန္သင္ပါ၏။ ၂ဝပရိယာယ္ျပဳ၍ ဤသို႔အေယာင္ေဆာင္ေစျခင္းငွာ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ယြာဘသည္ စီရင္ပါ၏။ အရွင္သခင္သည္လည္း ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်တုိ႔ကို သိႏုိင္သည္တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ပညာရွိသကဲ့သို႔ ပညာရွိေတာ္မူသည္ ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။

၂၁ထုိအခါ ရွင္ဘုရင္က၊ ဤအမႈကို ငါစီရင္ရ၏။ သင္သြား၍ ထုိလုလင္အဗရွလုံကို တဖန္ေခၚရမည္ဟု ယြာဘအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၂ယြာဘသည္လည္း ေျမေပၚမွာ ဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အသနားေတာ္ခံသည္အတုိင္း အရွင္မင္းႀကီးျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္သိပါသည္ဟု ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝန္ခံေလ၏။ ၂၃ထုိေနာက္ယြာဘသည္ ထ၍ ေဂရႈႈရၿမိဳ႔သို႔သြားသျဖင့္၊ အဗရွလုံကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ၂၄ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ မိမိအိမ္သို႔သြားေစ။ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ေစႏွင့္ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ အဗရွလုံသည္ မိမိအိမ္သို႔သြား၍ ရွင္ဘုရင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို မျမင္ရ။

၂၅ဣသေရလအမ်ဳိးတမ်ဳိးလုံးတြင္ အဗရွလုံကဲ့သို႔ အဆင္းလွ၍ ခ်ီးမြမ္းရေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိ။ ေျခဘဝါး မွ သည္ဦးထိပ္တုိင္ေအာင္ အျပစ္တခုမွ်မရွိ၊ ၂၆ဆံပင္ေလးေသာေၾကာင့္၊ ႏွစ္တုိင္းျဖတ္၍ တႏွစ္လွ်င္အက်ပ္ေတာ္ အတိုင္းအက်ပ္သံုးဆယ္ရတတ္၏။ ၂၇အဗရွလံုသည္ သားသံုးေယာက္ႏွင့္ တာမာအမည္ရွိေသာ သမီးတေယာက္ကို ျမင္ေလ၏။ သမီးသည္အလြန္လွေသာသူျဖစ္၏။

၂၈အာဗရွလံုသည္ ရွင္ဘုရင္၏မ်က္ႏွာေတာ္ကုိ မျမင္ရဘဲႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနၿပီးမွ၊ ၂၉ယြာဘ ကိုရွင္ဘုရင္ ထံေတာ္သို႔ေစလႊတ္မည္ အႀကံႏွင့္ေခၚေသာအခါ ယြာဘသည္မလာ။ ၃ဝဒုတိယအႀကိမ္ေခၚေသာ္လည္းမ လာ။ ထုိေၾကာင့္ကြၽန္တို႔အား၊ ယြာဘ၏လယ္သည္ ငါတို႔ေနရာႏွင့္နီးၿပီ။ မုေယာစပါးရွိ၏။ သြား၍မီးရႈိ႔ၾကဟုစီရင္သည္ အတိုင္းအဗရွလံုး၏ ကြၽန္တို႔သည္ မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၃၁ထိုအခါယြာဘသည္ အဗရွလံုအိမ္သို႔ထသြား၍၊ ကိုယ္ေတာင္၏ ကြၽန္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္လယ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္မီးရႈိ႕ၾကသနည္း ဟုေမးေသာ္၊ ၃၂အဗရွလံုက၊ ငါသည္ေဂရႈရၿမိဳ႔မွအဘယ္ေၾကာင့္ လာရသနည္း။ ထိုၿမိဳ႔၌ ယခုတိုင္ေအာင္ ေနေကာင္းသည္ဟုေလွ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ သင့္ကိုရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔ ေစလႊတ္မည္ဟု ငါေခၚ၏။ ယခုမွာရွင္ဘုရင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုငါျမင္ရပါေစ။ အျပစ္ရွိိလွ်င္ သတ္ေတာ္မူပါေစဟုယြာဘအားေျပာဆိုေသာ္၊ ၃၃ယြာဘသည္ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔သြား၍ ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အဗရွလုံကို ေခၚေတာ္မူ၏။ အဗရွလုံသည္ လာ၍ ရွင္ဘုုရင္ေရွ႔ေတာ္၌ ဦးခ်ျပပ္ဝပ္၏။ ရွင္ဘုရင္သည္သူကိုနမ္းေတာ္မူ၏။