၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၅)


၁ထိုေနာက္မွ အဗရွလံုသည္ရထားမ်ားႏွင့္ ျမင္းမ်ားကို၄င္း၊ မိမိေရွ႔မွာေျပးရေသာလူငါးဆယ္ကို၄င္း ျပင္ဆင္ေလ၏။ ၂အဗရွလံုသည္ ေစာေစာထ၍တံခါးဝမွာရပ္ေနတတ္၏။ အမႈရွိေသာသူသည္ စီရင္ေတာ္မူျခင္း ကိုခံအံ့ေသာငွါ၊ ရွင္ဘုင္ရင္ထံေတာ္သို႔လာေသာအခါ အဗရွလံုက၊ သင္သည္အဘယ္ၿမိဳ႔သား ျဖစ္သနည္း ဟုေမးလွ်င္၊ ထိုသူကကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ဤမည္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏြယ္သားျဖစ္ပါ၏ဟု ျပန္ေလ်ာက္ေသာ္၊ ၃အဗရွလုံက၊ သင့္အမူသည္ ဟုတ္မွန္ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ သို‹ေသာ္လည္းသင့္အမူကို ရွင္ဘုရင္မွစ၍ အဘယ္သူမွ် နားမေထာင္ဟု ေျပာဆိုတတ္၏။ ၄တဖန္တုံ၊ ငါသည္ဤျပည္၌ တရားစီရင္ေသာမင္းျဖစ္ပါေစေသာ။ သို‹ျဖစ္လွ်င္ တရားမူရိွေသာ အမူသည္ အေပါင္းတို‹သည္ ငါထံသို‹လာ၍ ငါသည္တရားသျဖင့္ စီရင္မည္ဟုဆိုတတ္၏။ ၅လူတစုံတေယာက္ သည္ရိုေသစြာျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ၊ အဗရွလုံသည္ လက္ကိုဆန္‹၍ ထိုသူကို ကိုင္လ်က္ နမ္းေလ့ရိွ၏။ ၆ထိုသို‹စီရင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံအံ့ေသာငွါ၊ ရင္ဘုရင္ထံေတာ္သို‹လာေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို‹အား အဗရွလုံျပဳ၍ သူတို‹စိတ္ႏွလုံးကို ခိုးေလ၏။ ၇-၈ေလးႏွစ္လြန္ေသာအခါ အဗရွလုံသည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို‹ဝင္၍ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို တဖန္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ‹သို‹ ေဆာင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားဝတ္ကို အကြၽႏု္ပ္ ျပဳပါမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ရႈရိျပည္ ေဂရႈရၿမိဳ‹၌ေနေသာအခါ သစၥာ ဂတိျပဳပါၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထာဝရဘုရားအား သစၥာဂတိ္ျပဳသည္အတိုင္း၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ‹သုိ‹ သြာ၍ သစၥာဝတ္ကို ေျဖရမည္အေၾကာင္း အခြင့္ေပးေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၉ရွင္ဘုရင္က၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလာ့ဟု မိန္ေတာ္မူ၏ ထိုအခါ အဗရွလုံသည္ထ၍ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ‹သို‹သြား၏။ ၁ဝသို‹ရာတြင္ လ်ိဳဝွက္ေသာသူတို‹ကို ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္ ရွိသမွ်သို‹ အႏွံ႔အျပားေစလြတ္သျဖင့္၊ သင္တို‹သည္ တံပိုးမႈတ္သံကိုၾကားေသာအခါ အဗရွလုံသည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ‹၌ နန္းထိုင္ေတာ္မူၿပီဟုေျပာဆိုၾကေလာ့ဟု မွာထားေလ၏။  ၁၁အဗရွလုံေခၚေသာ လူႏွစ္ရာတို႔ သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ‹ထဲက ထြက္သြားၾက၏။ သူတို‹သည္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မသိဘဲ ေကာင္းေသာ စိတ္ႏွင့္ လိုက္ၾက၏။  ၁၂ဒါဝိဒ္၏တိုင္ပင္မတ္၊ ဂိေလာၿမိဳ‹သား အဟိေသာေဖလသည္ မိမိေနရာ ဂိေလာၿမိဳ‹၌ ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္ရိွ၍ အဗရွလုံေခၚေလ၏။ အဗရွလုံ  ေနာက္သို‹လုိက္ေသာသူတို‹သည္ တိုးပြားမ်ားျပားသျဖင့္ ပုန္ကန္ျခင္းအမႈအားႀကီးေလ၏။

၁၃သိတင္းေျပာေသာ သူတေယာက္သည္ ဒါဝိဒ္ထံသို‹လာ၍၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးသား တို‹၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ အဗရွလုံဘက္သို‹ပါသြားၿပီဟု ၾကားေလ်ာက္ေလ၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ငါတို‹သည္ထ၍ ေျပးၾကကုန္အံ့၊ မေျပးလွ်င္ အဗရွလုံလက္ႏွင့္မလြတ္၊ အလ်င္ အျမန္ ထြက္ၾကကုန္အံ့။ သို‹မဟုတ္လွ်င္ သူသည္ ခ်က္ျခင္းတုိက္လာသျဖင့္၊ ငါတို‹ကုိ ေဘးျပဳ၍ ၿမိဳ‹ကိုလည္းထားႏွင့္ လုပ္ၾကံလိမ္မည္ဟု ေယရုရွလင္ၿမိဳ‹တြင္ အထံေတာ္၌ ရိွေသာကြၽန္အေပါင္း တို‹အားမိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၁၅ရွင္ဘုရင္၏ ကြၽန္တို‹ကလည္း၊အရွင္မင္းႀကီး စီရင္ေတာ္မူသမွ်တို‹ကို ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္တုိ‹ သည္ျပဳပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၁၆ရွင္ဘုရင္သည္နန္းေတာ္သားအေပါင္းတို‹ႏွင့္တကြ ထြက္သြား၏ သို‹ရာတြင္ နန္းေတာ္ကိုေစာင့္ေစျခင္းငွါ၊ ကိုယ္လုပ္ေသာမိန္းမတက်ိပ္တို‹ကို ထားခဲ့ေလ၏။ ၁၇ထိုသို‹ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၌ ပါေသာ သူအေပါင္းတို‹သည္ထြက္သြား၍ ေဗသာေမရက္ရြာမွာ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၁၈ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအေပါင္းတို‹ သည္ျခံရံခ်က္လိုက္ၾက၏။ ဂါသၿမိဳ‹မွ လိုက္လာေသာ သူေျခာက္ရာတည္းဟူေသာ ဂိတိၱလူအေပါင္းႏွင့္ေခရသိလူ၊ ေပလသိလူအေပါင္းသည္ေရွ႔ေတာ္၌ ခ်ီသြားၾက၏။ ၁၉ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ဂိတိၱလူအိတဲၱအားလည္း၊ ငါတို‹ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ လိုက္သနည္း။ ရွင္ဘုရင္ထံသို‹ ျပန္၍ေနေလာ့။ သင္သည္တပါးအမ်ိဳးသား၊ ေနရာမက်ေသာ ဧည့္သည္ျဖစ္၏။ ၂ဝမေန‹ကသာေရာက္လာသည္ျဖစ္၍၊ ယေန‹ ငါတို‹ႏွင့္အတူ အရပ္ရပ္ လွည့္လည္ရမည္ေလာ။ ငါသည္သြားရေသာအခြင့္ရိွသည္အတိုင္း သြားရေသာ ေၾကာင့္၊ သင္သည္ အမ်ဳိးသားခ်င္း တုိ႔ကိုေခၚ၍ျပန္ေလာ့။ ကရုဏာႏွင့္ သစၥာရိွပါေစေသာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁အိတဲၱကလည္း၊ ထာဝရဘုရားအသက္၊ အရွင္မင္းႀကီး အသက္္ရွင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကယ္၍ အရွင္မင္းႀကီး အသက္ေတာ္ဆုံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ရွိေတာ္မူရာ အရပ္၌ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္ရွိပါလိမ့္မည္ဟုရွင္ဘုရင္ အား ျပန္ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂၂ဒါဝိဒ္က၊ ခ်ီသြားေလာ့ဟု အိတၱဲအား မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဂိတၱိလူ အိတၱဲသည္ မိမိ၌ ပါေသာလူႀကီးလူငယ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ခ်ီသြားေလ၏။ ၂၃ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ျပင္းစြာငိုေၾကြးၾက၏။ ေနာက္ေတာ္၌ လုိက္ေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ ခ်ီသြား၍၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ကို္ယ္ေတာ္တုိင္ေကျဒဳန္ေခ်ာင္းကိုကူးလွ်င္၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ကူး၍ေတာလမ္းသို႔ လုိက္သြားၾက၏။

၂၄ဇာဒုတ္ႏွင့္ ေလဝိလူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းလ်က္ ေရာက္လာ၍ ေသတၱာေတာ္ကို ခ်ထားၾက၏။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍ မကုန္မွီတုိင္ေအာင္ အဗ်ာသာ သည္ ယဇ္ပူေဇာ္လ်က္ေန၏။ ၂၅ရွင္ဘုရင္သည္ ဇာဒုတ္ကို ေခၚ၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကိုၿမိဳ႔ထဲသို႔ ျပန္ပို႔ေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကို စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔လွ်င္ ငါ့ကိုပို႔ျပန္၍ ေသတၱာေတာ္ကို၄င္း၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ကို၄င္း ျပေတာ္မူမည္။ ၂၆သို႔မဟုတ္သင့္ကို ငါအလုိမရွိဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ငါရွိပါ။ အလုိေတာ္ရွိသည္ အတုိင္းျပဳေတာ္မူေစသတည္းဟူ၍၄င္း၊ ၂၇ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္အားလည္း၊ သင္သည္ပေရာဖတ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ သင္၏ သားအဟိမတ္ႏွင့္ အဗ်ာသာ၏ သားေယာနသန္၊ ထုိသားႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ ၿမိဳ႔သို႔ၿငိမ္ဝပ္စြာ ျပန္သြားေလာ့။ ၂၈သင္တုိ႔ၾကား ေလွ်ာက္ေစေသာ စကားမေရာက္မွီ ငါသည္ေတာလြင္ျပင္၌ ဆုိင္းလင့္၍ ေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၂၉ဇာဒုတ္ႏွင့္အဗ်ာသာတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္ ပို႔၍ ထုိၿမိဳ႔၌ေနၾက၏။ ၃ဝဒါဝိဒ္သည္လည္း ငိုလ်က္၊ ဦးေခါင္းကိုၿခဳံလ်က္၊ ေျခနင္းကိုခြၽတ္လ်က္ သံလြင္ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေလ၏။ ေနာက္ေတာ္၌ လုိက္ေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ဦးေခါင္းကိုၿခံဳလ်က္ ငိုေၾကြးလ်က္ တက္ၾက၏။

၃၁အဗရွလုံႏွင့္ဝုိင္း၍ ပုန္ကန္ေသာ လူစုထဲမွာ၊ အဟိေသာေဖလလည္းပါေၾကာင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ ၾကားလွ်င္၊ အုိထာဝရဘုရား၊ အဟိေသာေဖလေပးေသာ အႀကံကို မုိက္ေသာအႀကံျဖစ္ေစေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ၃၂ေတာင္ေပၚသို႔ေရာက္ေသာ္အခါ ဒါဝိဒ္သည္ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္၏။ အာခိၿမိဳ႔သားဟုရွဲသည္လည္း အက်ႌကို ဆုတ္လ်က္ ေခါင္းေပၚမွာ ေျမမႈန္႔ကိုတင္လ်က္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳ အံ့ေသာငွါလာ၏။ ၃၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ သင္သည္ငါႏွင့္ အတူလိုက္လွ်င္ ငါ့ကိုေႏွာက္ယွက္လိမ့္မည္။ ၃၄ၿမိဳ႔သို႔ျပန္၍ အဗရွလံုအား၊ အရွင္မင္းႀကီး၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ခမည္း ေတာ္ထံ၌ကြၽန္ခံဘူးသည္နည္းတူ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ကြၽန္ခံပါမည္ဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ အဟိေသာေဖလ ေပးေသာအႀကံကို ငါ့ဘက္မွာေန၍ ဖ်က္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ၃၅ၿမိဳ႔တြင္သင္ႏွင့္အတူ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဇာဒုတ္ႏွင့္အဗ်ာသာတို႔သည္ရွိၾကသည္မ ဟုတ္ေလာ။ သို႔ျဖစ္၍ နန္းေတာ္၌ၾကားသမွ်ကိုယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔အားျပန္ေျပာရမည္။ ၃၆သူတို႔၌ဇာဒုတ္၏ သား အဟိမတ္ႏွင့္အဗ်ာသာ၏သားေယာနသန္သားႏွစ္ေယာက္ရွိၾက၏။ ၾကားႏိုင္သမွ်ကို ထိုသားတို႔တြင္ ငါထံသို႔ေပး လိုက္ရမည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၃၇ဒါဝိဒ္၏အေဆြခင္ပြန္းဟုရွဲသည္ ၿမိဳ႔သို႔ျပန္သြား၏။ အဗရွလံုသည္လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ဝင္ေလ၏။