၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၆)


၁ဒါဝိဒ္သည္ ေတာင္ထိပ္ကို အနည္းငယ္ လြန္ေသာအခါ၊ ေမဖိေဗာရွက္၏ကြၽန္ ဇိဘသည္ ကုန္းႏွီးတင္ေသာ ျမည္းႏွစ္ စီးႏွင့္တကြ မုန္႔လံုးႏွစ္ရာ၊ စပ်စ္သီးေျခာက္ အျပြတ္တရာ၊ သေဘၤာ သဖန္းသီးပ်ဥ္အျပားတရာ၊ စပ်စ္ရည္ဘူးတလံုးကို ျမည္းေပၚမွာ တင္ေဆာင္လ်က္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ့ေသာ ငွါလာ၏။ ၂ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ အဘယ္သို႔ျပဳျခင္းငွါဤဥစၥာကို ေဆာင္ခဲ့သနည္းဟု ဇိဘအားေမးလွ်င္၊ ဇိဘက၊ ျမည္းတို႔သည္နန္းေတာ္သားမ်ားစီးဘို႔၊ မုန္႔ႏွင့္သစ္သီးတို႔သည္ လုလင္မ်ားစားဘို႔၊ စပ်စ္ရည္သည္လည္း ေတာ၌ ေမာေသာသူမ်ားေသာက္ဘို႔ ျဖစ္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ ၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ သင့္သခင္၏ သားသည္အဘယ္မွာရွိသနည္းဟုေမးလွ်င္ဇိဘက၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနရစ္ပါ၏။ ယေန႔မွာဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ငါ့အဘ၏ ႏိုင္ငံကိုငါ့အား ျပန္ေပးလိမ့္မည္ဟု ဆိုေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၄ရွင္ဘုရင္က၊ ေမဖိေဗာရွက္ႏွင့္ဆိုင္သမွ်ေသာဥစၥာသည္ သင့္ဥစၥာျဖစ္ေစဟု ဇိဘအားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ဇိဘကလည္း၊ အရွင္မင္းႀကီးကြၽန္ေတာ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌မ်က္ႏွာရပါမည္အေၾကာင္း ရွိခိုးအသနားေတာ္ခံပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။

၅ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ဗာဟုရိမ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ေရွာလု၏အေဆြအမ်ိဳး ေဂရသားရွိမိ အမည္ ရွိေသာသူသည္က်ိန္ဆဲလ်က္ထြက္လာ၏။ ၆ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအေပါင္း တို႔ကိုေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ေလ၏။ လူမ်ားအေပါင္းႏွင့္ မွဴးေတာ္မက္ေတာ္အေပါင္းတို႔သည္ လက်္ာေတာ္ဘက္၊ လက္ဝဲေတာ္ဘက္၌ ရွိၾက၏။ ၇ရွိမိ က်ိန္ဆဲေသာစကားဟူမူ ကား၊ သြားဟဲ့၊ သြားဟဲ့။ ၈လူအသက္ကိုသတ္ေသာအဓမၼလူ၊ ေရွာလု၏ႏိုင္ငံကို လုယူ၍ သူ၏အေဆြအမ်ိဳးကိုသတ္ေသာ အျပစ္အလံုးစံုကို သင့္ေခါင္းေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသက္ေရာက္ေစ၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သင္၏သားအဗရွလံုလက္၌ အပ္ေတာ္မူၿပီ။ သင္သည္ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ၾကည့္ပါ။ အမႈႀကီးေရာက္ေလၿပီဟုဆိုု၏။ ၉ေဇရုယာသား အဘိရွဲကလည္း၊ ထိုေခြးေသေကာင္သည္ အရွင္မင္းႀကီးကို က်ိန္ဆဲရမည္ေလာ။ ကြၽန္ေတာ္သြား၍ သူ၏လည္ပင္းကိုျဖတ္ပါရေစဟု နားေထာင္ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁ဝရွင္ဘုရင္က အိုေဇရုယာသားတို႔၊ သင္တို႔သည္ငါႏွင့္အ ဘယ္သို႔ဆိုင္သနည္း။ ထိုသူသည္က်ိန္ဆဲပါေလေစ။ ဒါဝိဒ္ကို က်ိန္ဆဲေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႔ၿပဳသနည္းဟု အဘယ္သူ ဆိုရမည္နည္းဟူ၍၄င္း၊ ၁၁ၾကည့္ပါ။ ငါ့ကိုယ္ထဲကထြက္ ေသာငါ့သားအရင္းသည္ ငါ့အသက္ကိုရွာ၏။ ထိုဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားသည္ထိုမွ်မက အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုရွိပါေလေစ။ က်ိန္ဆဲပါေလေစ။ ဒါဝိဒ္ကုိ က်ိန္ဆုိေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ အသို႔ျပဳသနည္းဟု အဘယ္သူဆုိရ မည္နည္း ဟူ၍၄င္း၊ ၁၁ၾကည့္ပါ။ ငါ့ကိုယ္ထဲက ထြက္ေသာငါ့သားရင္းသည္ ငါ့အသက္ကိုရွိ၏။ ထုိ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားသည္ ထုိမွ်မက အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုရွိပါေလေစ။ က်ိန္ဆဲပါေလေစ။ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူၿပီ။  ၁၂ထာဝရဘုရား သည္ငါ၏ဒုကၡကိုၾကည့္ရႈ၍ ယေန႔ထိုသူက်ိန္ဆဲသည္ အတြက္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကိုျပန္ေပး ေကာင္းေပးေတာ္မူ လိမ့္မည္ဟူ၍၄င္း၊ အဘိရွဲႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအေပါင္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၃ဒါဝိဒ္သည္ ေနာက္ေတာ္လိုက္ သူတို႔ႏွင့္တကြလမ္း၌ သြားစဥ္တြင္၊ ရွိမိသည္ဒါဝိဒ္တဘက္တခ်က္၊ ေတာင္ခါးပန္းနားမွာ ေရွာက္သြားသျဖင့္၊ က်ိန္ဆဲလ်က္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္၍ ေျမမႈန္႔ကိုလည္း ပက္ေလ၏။ ၁၄ရွင္ဘုရင္မွစ၍ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ေမာလ်က္၊ ဗာဟုရိမ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍အေမာအပန္းေျဖၾက၏။

၁၅အဗရွလံုႏွင့္လူ  အေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍အဟိေသာေဖလလည္းပါ၏။ ၁၆ဒါဝိဒ္၏ အေဆြခင္ပြန္း အာခိလူ ဟူရဲွသည္လည္း အဗရွလုံထံသို႔ေရာက္လာ၍ ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ ရွင္ေစသတည္း၊ ရွင္ဘုရင္ အသက္ေတာ္ ရွင္ေစသတည္းဟု ေကာင္းႀကီးေပး၏။ အဗရွလုံထံသို‹ ေရာက္လာ၍၊ ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ရွင္ေစသတည္းဟု ေကာင္းႀကီးေပး၏။ ၁၇အဗရွလုံကလည္း၊ သင္၏ အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ အလိုက္သနည္းဟု ဟုရဲွအား ဆိုလ်င္၊ ၁၈ဟုရွဲက၊ ထိုသို‹ မိန္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ထာဝရဘုရားမွ စ၍ ဤ လူမ်ားႏွင့္ ဣသေရလ လူမ်ားအေပါင္းတို‹သည္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ထုိသူထံမွာ ကြၽန္ေတာ္ကြၽန္ခံပါမည္။ထိုသူထံမွာ ေနပါမည္ ဟူ၍၄င္း၊ ၁၉တဖန္အၾကင္သူထံ၌ ကြၽန္ခံရ၏ ထိုသူ၏ သားထံ၌ ကြၽန္ခံရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကြၽန္ေတာ္သည္ခမည္းေတာ္ထံ၌ ကြၽန္ခံသည္နည္းတူ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ လည္းကြၽန္ခံပါမည္ဟူ၍၄င္း၊ အဗရွလုံအားေလွ်ာက္ဆို၏။

၂ဝအဗရွလုံကလည္း၊ ငါတို‹သည္အဘယ္သို‹ျပဳရမည္ကိုအႀကံေပးပါဟု အဟိေသာေဖလအားဆိုလ်င္၊ ၂၁အဟိေသာေဖလက၊ နန္းေတာ္ကိုေစာင့္ေစျခင္ငွါခမည္းေတာ္ထားခဲ့ေသာ ကိုယ္လုပ္ေတာ္တို‹ရွိရာသို‹ ဝင္ေတာ္မူပါ။ ခမည္းေတာ္သည္ ကုိယ္ေတာ္အား စက္ဆုပ္ရြံရွာေၾကာင္းကုိ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို‹သည္ၾကား၍၊ကုိယ္ေတာ္ဘက္၌ေနေသာသူအေပါင္းတို‹သည္ လက္အားႀကီးၾကပါလိမ္မည္ဟု ေလွ်ာက္သည္အတိုင္း၊ ၂၂နန္းေတာ္ေပၚမွာ အဗရွလုံအဘို‹ မ်က္ႏွာ ၾကက္ကိုမိုး၍၊ သူသည္ ဣသသေရလ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹ေရွ႔မွာ ခမည္းေတာ္၏ ကုိယ္လုပ္ေတာ္တို‹ရိွရာသို‹ဝင္ေလ၏။ ၂၃ထို ကာလ၌ အဟိေသာ ေဖလေပးေသာ အၾကံသည္ ဘုရား သခင့္ ထံေတာ္၌ ေမးေလ်ာက္၍ ခံရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကဲ့သို‹ ျဖစ္၏။ သူေပးသမွ်ေသာအၾကံကို ဒါဝိဒ္ႏွင့္ အဗရွလုံသည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က့ဲသို‹ မွတ္တတ္သတည္း။