၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၇)


၁ဒါဝိဒ္သည္မိမိ၌ပါေသာ လူတို႔ကိုေရတြက္၍တေထာင္အုပ္၊ တရာအုပ္တို႔ကို ခန္႔ထား၏။ ၂လူသံုးစုတ စုကုိယြာဘ၌၄င္း၊ တစုကိုေဇရုယာသားယြာဘညီအဘိရွဲ၌၄င္း၊ တစုကို ဂိတိၱလူ အိတဲၱ၌၄င္းအပ္၍၊ ငါ့ကိုယ္တိုင္ ခ်ီသြားမည္ဟု လူမ်ားတို‹အားမိန္ေတာ္မူ၏။ ၃လူမ်ားတို‹ကလည္း၊ ကိုယ္တိုင္ၾကြေတာ္မမူပါႏွင့္။ ကြၽန္ေတာ္တို‹ေျပးေသာ္လည္းသူတို‹သည္ အမူမထားၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို‹ တဝတ္ေသေသာ္လည္း သူတို‹သည္ အမူမထားၾကပါ။ ကုိယ္ေတာ္ မူကား၊ ကြၽန္ေတာ္တို‹ တေသာင္းထက္ျမတ္ေတာ္မူ၏။ သို‹ျဖစ္၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ‹ကုိ ၿမိဳ‹ထဲကမစေတာ္မူလွ်င္ သာ၍ေကာင္းပါလိမ္မည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၄ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါသည္သင္တို‹အလိုသို‹ လိုက္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ တံခါးဝနားမွာရပ္ေတာ္မူလ်င္၊ လူအေပါင္းတို‹သည္ တရာတပ္၊ တေထာင္တပ္ အားျဖင့္ ခ်ီသြားၾက၏။ ၅ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါမ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ငါသားအဗရွလုံ ကိုျဖည္းၫ‡င္းစြာျပဳၾကေလာ့ဟုယြာဘ၊ အဘိရဲွ၊ အိတဲၱ တို‹ကိုမွာထားေတာ္မူ၏။ ထိုသို‹ရွင္ဘုရင္သည္ အဗရွလုံအတြတ္ ဗိုလ္မင္းအေပါင္းတို‹ကို မွာထားေတာ္မူေသာအခါ၊ လူအေပါင္းတို‹သည္ၾကားၾက၏။ ၆ထိုသို‹လူမ်ားတို‹သည္ ဣသေရလလူတို‹ကို စစ္တိုက္အံ့ေသာငွါ ၿမိဳ‹ျပင္သို‹ထြက္၍ဧဖရိမ္ေတာ၌ စစ္ၿပိဳင္ၾက၏။ ၇ဣသေရလလူတို‹သည္ ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တိုေရွ႔မွာ ရႈံး၍ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ႀကီးစြာေသာ လုပ္ၾကံျခင္းအားျဖင့္ လူႏွစ္ေသာင္းေသၾက၏။ ၈ေျမတျပင္လုံးအႏွ႔ံအျပား တုိက္ၾကသျဖင့္ ထိုေန‹၌ လူခ်င္းသတ္၍ ေသသည္ထက္ ေတာ၌ဆံုးရႈံးေသာသူ သာ၍မ်ားႀက၏။ ၉ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တို႔သည္ အဗရွလံုကိုေတြ႔ၾက၏။ သူသည္ျမည္းကို စီးလ်က္ပင္ ျမည္းသည္ ႀကီးေသာ သပိတ္ပင္အကိုင္းအခက္ ေအာက္သို႔ဝင္၍၊ အဗရွလံု၏ေခါင္းသည္ သပိတ္ပင္၌ၿငိသျဖင့္ မိုဃ္းႏွင့္ေျမႀကီးစပ္ၾကားမွာ တြဲလြဲဆြဲလ်က္ ေန၍၊ျမည္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ သြားေလ၏၊ ၁ဝျမင္ေသာသူတစ္ေယာက္သည္ ယြာဘထံသို႔သြား၍၊ သပိတ္ပင္၌ အဗရွလံုဆြဲေနသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ၾကားေျပာလွ်င္၊ ၁၁ယြာဘက၊ သင္သည္ ျမင္ခဲ့သည္မွန္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ သူ႔ကို ထိုး၍ ေျမႀကီးေပၚသို႔ မခ်ခဲ့သနည္း၊ ထိုသို႔ျပုလွ်င္ ေငြအက်ပ္တစ္ဆယ္ႏွင့္ ခါးစည္းကို ငါေပးၿပီဟုေျပာဆိုေသာ္၊  ၁၂ထိုသူက ကြၽန္ေတာ္သည္ ကိုယ္လက္၌ ေငြအခြက္ တစၤဆယ္ကိုပင္ ခံရေသာ္လည္း ရွင္ဘုရင္၏သားကုိ မျပုႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားသည္႔အတိုင္း ရွင္ဘုရင္က၊ ငါ႔မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ ငါ႔သားအဗရွလံုကို ေစာင္မၾကေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အဘိရွဲ၊ အိဘဲၱတို႔ကို မွာထားေတာ္မူၿပီ။ ၁၃ကြၽန္ေတာ္ျပုမိလွ်င္ ကိုယ္ကိုလွည္႔စား၍ ကိုယ္အသက္ရံႈးပါၿပီ။ ရွင္ဘုရင္မသိေသာ အမႈတစံုတခုမွ်မရွိ။ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ကြၽန္ေတာ္ တဘက္၌ ေနပါလိမ့္မည္ဟုေျပာဆိုေသာ္၊ ၁၄ယြာဘက၊ သင္ႏွင့္အ တူငါမေနအားဟုဆိုလ်က္လွံယဥ္သုံးစင္းကိုကိုင္ယူ၍ သပိတ္ပင္အလယ္၌ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ အဗရွလံုး၏ႏွလံုးကို ထုတ္ခ်င္းခပ္ ထိုးေလ၏။ ၁၅လက္နက္ေဆာင္ လုလင္တက်ိပ္ တို႔သည္လည္းဝိုင္း၍ အဗရွလံုကို အေသသတ္ၾက၏။ ၁၆ယြာဘသည္လည္း တံပိုးမႈတ္၍ လူတို႔ကိုဆီးတားသျဖင့္ ဣသေရလလူတို႔ကို လိုက္ရာမွ ျပန္လာၾက၏။ ၁၇အဗရွလံုကိုလည္းယူ၍ ေတာ၌နက္ေသာ ေျမတြင္းထဲသို႔ခ်ၿပီးမွ ေက်ာက္ပံုႀကီးကိုပံုထားၾက၏။ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္ အသီးသီးမိမိတို႔အိမ္သို႔ ေျပးၾက၏။ ၁၈အဗရွလံုသည္ အသက္ရွင္စဥ္အခါ၊ ငါ၏နာမသည္မေပ်ာက္အၿမဲတည္မည္အေၾကာင္း၊ သားမရွိဟုဆိုလ်က္ ရွင္ဘုရင္ ခ်ိဳင့္တြင္ကိုယ္အဘို႔ ေက်ာက္တိုင္ကိုစိုက္၍ မိမိနာမျဖင့္သမုတ္ေသာေၾကာင့္၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ အဗရွလံု၏ ေအာင္တိုင္ဟူ၍ တြင္သတည္း။

၁၉ထိုအခါ ဇာဒုတ္၏သားအဟိမတ္က၊ ထာဝရဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္၏ ရန္သူတို႔ကို အျပစ္အေလ်ာက္ စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ေျပး၍သိတင္းၾကားေလွ်ာက္ပါရေစဟု အခြင့္ ေတာင္းလွ်င္၊ ၂ဝယြာဘက၊ ယေန႔သင္သည္သိတင္းမၾကားမေလွ်ာက္ရ။ အျခားေသာေန႔၌ ၾကားေလွ်ာက္ ရမည္။ ရွင္ဘုရင္၏သားေတာ္ ေသေသာေၾကာင့္ယေန႔သင္သည္သိတင္းမၾကားမေလွ်ာက္ရဟုဆိုၿပီးမွ၊ ၂၁ကုရွိအား သင္ျမင္သမွ်ကိုသြား၍ ရွင္ဘုရင္အားၾကားေလွ်ာက္ေလာ့ဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ ကုရွိသည္ယြာဘ အားဦးၫႊတ္၍ ေျပးေလ၏။ ၂၂တဖန္ဇာဒုတ္သားအဟိမတ္က၊ သို႔ေသာ္လည္းကြၽန္ေတာ္သည္ ကုရွိေနာက္မွာေျပးပါရေစဟုအခြင့္ေတာင္း ျပန္လွ်င္၊ ယြာဘကငါ့သားဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္း မဟုတ္သည္ ျဖစ္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ေျပးသြားခ်င္သနည္းဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ၂၃ေျပးပါရေစဟု တဖန္အခြင့္ေတာင္း ေသာေၾကာင့္ေျပးေလာ့ဟုအခြင့္ေပး၏။ ထုိအခါ အဟိမတ္သည္လြင္ျပင္ လမ္း၌ ေျပး၍ ကုရွိကိုလြန္ေလ၏။ ၂၄ဒါဝိဒ္သည္ ၿမိဳ႔တံခါးႏွစ္ထပ္ၾကားမွာ ထိုင္၍ေန၏။ ကင္းေစာင့္တေယာက္သည္ ၿမိဳ႔ရိုးတံခါးေပၚျပအိုး မိုးေအာက္သို႔တက္၍ ေျမာ္ၾကည့္သျဖင့္ လူတေယာက္တည္းေျပးလာသည္ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ၂၅ရွင္ဘုရင္အား ဟစ္၍ေလွ်ာက္ေလ၏။ ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ တေယာက္တည္းျဖစ္လွ်င္သိတင္းပါလိမ့္မည္ဟု အမိန္႔ရွိ၏။ ထိုသူသည္ေျပးလာ၍ အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ၂၆ကင္းေစာင့္သည္ လည္းအျခားေသာသူ ေျပးလာသည္ ကိုျမင္၍၊ အျခားေသာသူတေယာက္တည္းေျပးလာပါသည္ဟု တံခါးသို႔လွည့္၍ဟစ္လွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္ကထိုသူ၌လည္း သိတင္းပါ လိမ့္မည္ဟု အမိန္႔ရွိ၏။ ၂၇ကင္းေစာင့္ကလည္း၊ ေရွ႕လာေသာသူ၏ ေျပးျခင္းသည္ ဇာဒုတ္သားအဟိမတ္ ေျပးျခင္းႏွင့္တူသည္ကို ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ရွင္ဘုရင္ကသူသည္ လူေကာင္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသိတင္းပါလိမ့္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိျပန္၏။ ၂၈အဟိမတ္ကလည္း၊ ခ်မ္းသာရပါ၏ဟု ဟစ္လ်က္ရွင္ဘုရင္ေရွ႕ ေျမေပၚမွာျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အရွင္မင္းႀကီးကုို ပုန္ကန္ေသာလူတို႔ကို အပ္ေတာ္မူေသာကုိယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစ သတည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၉ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ငါ့သား အဗရွလံုသည္ေဘးလြတ္၏ေလာဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္ အဟိမတ္က၊ အရွင္မင္းႀကီး၏ ကြၽန္ ယြာဘသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကုိ ေစလႊတ္ေသာအခါ ရုန္းရင္းခတ္ျခင္းအမႈကိုကြၽန္ေတာ္ျမင္ေသာ္လည္းေသခ်ာစြာ မသိရပါဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၃ဝရွင္ဘုရင္က၊ ဤအနားမွာ ေရႊ႕၍ေနေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း သူသည္ေရႊ႕၍ေန ေလ၏။ ၃၁တဖန္ကုရွိေရာက္လာ၍ အရွင္မင္းႀကီး၊ သိတင္းပါပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကိုပုန္ကန္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ထုိသူတို႔၏အျပစ္ ယေန႔စီရင္ေတာ္မူၿပီဟုေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၃၂ရွင္ဘုရင္က၊ ငါ့သားအဗရွလံု သည္ ေဘးလြတ္၏ေလာဟုေမးေတာ္မူေသာ္၊ ကုရွိက အရွင္မင္းႀကီး၏ရန္သူမ်ား၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုညွင္းဆဲျခင္းငွါ ပုန္ကန္ေသာသူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ထိုလုလင္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾကပါေစေသာဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃၃ရွင္ဘုရင္သည္ အလြန္ ၾကင္နာေသာ စိတ္ရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႔တံခါးအေပၚ၌ရွိေသာ တဲသို႔တက္၍ တက္စဥ္တြင္၊ အိုငါ့သားအဗရွလံု၊ ငါ့သား၊ ငါ့သားအဗရွလံု၊ သင့္ကိုယ္စား ငါမေသပါေလတကား။ အိုအဗရွလံု၊ ငါ့သား၊ငါ့သားဟုငိုေၾကြးေလ၏။