၂ရာ အခန္းၾကီး(၁၉)


၁ရွင္ဘုရင္သည္ အဗရွလံုေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းေတာ္မူသည္ဟုယြာဘအားၾကားေျပာေလ၏။ ၂ထုိေန႔၌ေအာင္ပြဲသည္ လူအေပါင္းတုိ႔တြင္ ဝမ္းနည္းစရာအေၾကာင္းျဖစ္ျပန္၏။ ရွင္ဘုရင္သည္ သားေတာ္ေၾကာင့္ စိတ္ၾကင္နာေတာ္မူသည္ကို လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထိုေန႔၌ ၾကား၍၊  ၃စစ္တိုက္ရာမွ ေျပးေသာ သူတုိ႔သည္ရွက္၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေျပးတက္သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေျပးဝင္ၾက၏။ ၄ရွင္ဘုရင္သည္လည္း၊ မ်က္ႏွာကိုဖံုး၍၊ အိုငါ့သားအဗရွလံု၊ အိုအဗရွလံု၊ ငါ့သားငါ့သားဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ငိုေၾကြးေတာ္မူ၏။ ၅ယြာဘသည္ရွင္ဘုရင္ထံ အိမ္ထဲသို႔ဝင္၍၊ ကုိယ္ေတာ္၏အသက္ မွစ၍သားေတာ္သမီးေတာ္၊ မိဖုရားေမာင္းမ မိႆံတို႔၏အသက္ ကိုကယ္တင္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔ကို ယေန႔အ ရွက္ကြဲေစေတာ္မူၿပီ။ ၆ရန္သူတို႔ကိုခ်စ္၍ အေဆြခင္ပြန္း တုိ႔ကိုမုန္းေတာ္မူ၏။ မွဴးမတ္မ်ား၊ ကြၽန္မ်ားတုိ႔ကို ပမာဏျပဳေတာ္ မမူေၾကာင္းကို ယေန႔ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူၿပီ။ အဗရွလံုသည္ အသက္ရွင္၍ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ယေန႔ေသလွ်င္အားရေတာ္မူလိမ့္မည္ဟု ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္ သိျမင္ပါ၏။ ၇ယခုမွာ ထေတာ္မူပါ။ ၾကြ၍ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔အား ႏွစ္သိမ့္ေသာစကားကိုေျပာေတာ္မူပါ။ ၾကြေတာ္မမူလွ်င္ ယေန႔ညမွာ အထံေတာ္၌ လူတစ္ေယာက္မွ်မေနပါ။ ထိုအမႈသည္ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ကိုယ္ေတာ္၌ ျဖစ္ေလသမွ်ေသာ အမႈထက္သာ၍ ဆိုးပါလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားကို တိုင္တည္၍ ကြၽန္ေတာ္က်ိန္ဆုိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၈ရွင္ဘုရင္သည္ထ၍တံခါးဝ၌ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ရွင္ဘုရင္သည္ တံခါးဝ၌ ထိုင္ေတာ္မူသည္ကို လူအေပါင္းတို႔သည္ၾကားေသာအခါ အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ဣသေရလ လူမ်ားမူကားမိမိတုိ႔ေနရာသို႔ေျပးသြားၾကၿပီ။

၉ထိုေနာက္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏြယ္အေပါင္းတို႔က၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ဖိလိတၱိလူအစရွိေသာ ရန္သူတို႔လက္မွ ငါတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ ယခုမွာအဗရွလုံေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထြက္ေျပးေတာ္မူရ၏။  ၁ဝငါတို႔ ဘိသိက္ေပး၍ ေျမွာက္ေသာ အဗရွလံုသည္စစ္တုိက္ပြဲ၌ေသၿပီ။ ယခုမွာ ရွင္ဘုရင္ကိုတဖန္ ေဆာင္ခ့ဲရမည္ဟုမဆို၊ အဘယ္ေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကသနည္းဟု အခ်င္းခ်င္းအျပစ္တင္ၾက၏။ ၁၁ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဇာဒုတ္ႏွင့္အဗ်ာသာတို႔ထံသို႔ သြား၍ေျပာရမည္ကား၊ ရွင္ဘုရင္ကုိနန္းေတာ္သို႔ျပန္ပို႔ရမည္အမႈမွာ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေနာက္က်ၾကသနည္း။ ရွင္ဘုရင္သည္ စံနန္းေတာ္၌ ေနစဥ္အခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ေျပာတတ္ေသာစကားကို ၾကားေတာ္မူၿပီ။ ၁၂သင္တို႔သည္ ငါ့ညီအစ္ကို၊ ငါ့အရိုး၊ ငါ့အသားျဖစ္၍၊ ရွင္ဘုရင္ကို ျပန္ ပို႔ရမည္အမႈမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ေနာက္က်နည္းဟူ၍၄င္း၊ ၁၃အာမသအားလည္း၊ သင္သည္ငါ့အသားငါ့အရိုးတို႔ အဝင္ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႕မွာယြာဘ၏ကိုယ္စားအစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းမျဖစ္လွ်င္ထိုမွ်မက ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌ျပဳေတာ္မူေစသတည္းဟူ၍၄င္း၊ ေျပာၾကေလာ့ဟု မွာလိုက္ေတာ္မူ၏။ ၁၄ထိုသို႔ယုဒအမ်ိဳးသားအ ေပါင္းတို႔ကို တညီတၫႊတ္တည္း ႏွလံုးၫႊတ္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔က ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြကိုယ္ ေတာ္တိုင္ ျပန္လာေတာ္မူပါဟု ရွင္ဘုရင္အားေလွ်ာက္ေစၾက၏။ ၁၅ထုိအခါရွင္ဘုရင္သည္ျပန္၍ေယာ္ဒန္ျမစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ယုဒအမ်ိဳးသည္ရွင္ဘုရင္ကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳ၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းငွါဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔ သြားၾက၏။

၁၆ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ဗာဟုရိမ္ၿမိဳ႔သားေဂရ၏သားရွိမိသည္ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ အတူ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္လိုက္လာ၏။ ၁၇သူႏွင့္အတူ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသားတေထာင္၊ ေရွာလုအေဆြအမ်ိဳး၏ ကြၽန္ဇိဘႏွင့္သူ၏သား တက်ိပ္ငါးေယာက္၊ ကြၽန္ႏွစ္ဆယ္တို႔သည္လည္း လုိက္လာ၍ ရွင္ဘုရင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူးၾက၏။ ၁၈ကုတို႔ေလွသည္ နန္းေတာ္သားမ်ားကိုပို႔ျခင္းငွါ၄င္း၊ အလိုေတာ္ကုိေဆာင္ျခင္းငွါ၄င္းသြား လာလ်က္ရွိ၏။ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးေတာ္မူေသာအခါ၊ ေဂရ၏သား ရွိမိသည္ ေရွ႕ေတာ္၌ျပပ္ဝပ္၍၊ ၁၉ကြၽန္ေတာ္အရွင္ သည္ကြၽန္ေတာ္ကို အျပစ္ေပးေတာ္မမူပါႏွင့္။ အရွင္မင္းႀကီးသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွထြက္ေတာ္မူေသာေန႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ လြန္က်ဳးစြာျပဳမိေသာ အမႈကို မွတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ႏွလံုးသြင္းေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၂ဝကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ျပစ္မွားမိသည္ကို ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သိပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္းေယာသပ္အမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔အရင္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ ယေန႔အရွင္မင္းႀကီးကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါလာပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၁ေဇရုယာသား အဘိရွဲကလည္း၊ ရွိမိသည္ထာ ဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ဘိသိက္ခံေသာအရွင္ကို က်ိန္ဆဲေသာေၾကာင့္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရမည္မဟုတ္ေလာဟုဆိုေသာ္၊ ၂၂ဒါဝိဒ္က၊ အိုေဇရုယာသားတို႔၊ သင္တို႔သည္ယေန႔ ငါ့ရန္သူလုပ္မည္ အေၾကာင္း ငါႏွင့္အဘယ္သို႔ဆိုင္ၾကသနည္း။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတစံု တေယာက္သည္ ယေန႔အေသ သတ္ျခင္းကိုခံရမည္ေလာ။ ငါသည္ ယေန႔ ဣသေရလ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္ကိုငါသိသည္ မဟုတ္ေလာဟုမိန္႔ ေတာ္မူ၍၊ ၂၃ရွိမိအားလည္း၊ သင္သည္ အေသသတ္ျခင္းကိုမခံရ ဟုက်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။

၂၄ေရွာလု၏သားေမဖိေဗာရွက္သည္လည္း ရွင္ဘုရင္ကိုခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါလာ၏။ ရွင္ဘုရင္ထြက္ ေသာေန႔မွစ၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ျပန္လာေတာ္မမူမွီတိုင္ေအာင္၊ သူသည္ေျခတို႔ကို မျပဳစု၊ မုတ္ဆိတ္ကိုမျပင္ဆင္၊ အဝတ္ကိုမ ေလွ်ာ္ဘဲေနၿပီ။ ၂၅ရွင္ဘုရင္ကိုခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငါွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ၊ ရွင္ဘုရင္က ေမဖိေဗာရွက္ ငါႏွင့္အတူ အဘယ္ေၾကာင့္ မလိုက္သနည္းဟုေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ၂၆အရွင္မင္းႀကီး၊ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္သည္ေျခဆြံ႔ ေသာေၾကာင့္ ျမည္းစီး၍ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔သြားျခင္းငွါျမည္းကုိ ကုန္းႏွီးတင္မည္ဟု ၾကံစဥ္အခါ၊ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္သည္ ကြၽန္ေတာ္ ကိုလွည့္စားပါ၏။ ၂၇အရွင္မင္းႀကီး ထံေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကိုကုန္းတိုက္ပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ အရွင္မင္းႀကီးသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ စိတ္ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ျပဳေတာ္မူပါ။ ၂၈ကြၽန္ေတာ္အေဆြ အမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ အရွင္မင္းႀကီး ေရွ႕ေတာ္မွာ လူေသ ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ စားပြဲေတာ္၌စား ေသာ သူတို႔ႏွင့္အတူကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကို ေနရာေပးေတာ္မူၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္၌ ကြၽန္ေတာ္ျမည္ တမ္းရေသာ အခြင့္သည္အဘယ္သို႔ ရွိပါသနည္းဟုျပန္ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂၉ရွင္ဘုရင္က သင္၏ အမူအရာတုိ႔ကိုအဘယ္ေျပာစရာ ရွိသနည္း။ သင္ႏွင့္ဇိဘသည္ေျမကိုေဝ၍ယူရၾကမည္ငါစီရင္ၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ဝေမဖိေဗာရွက္ကလည္း၊ အရွင္မင္း ႀကီးသည္နန္းေတာ္သုိ႔တဖန္ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေရာက္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္၊ သူသည္အလံုးစံုတုိ႔ကိုပင္ယူပါေစဟုေလွ်ာက္ေလ၏။

၃၁ဂိလဒ္ျပည္သား ဗာဇိလဲသည္လည္းေရာေဂလိမ္ၿမိဳ႔မွလာ၍ ရွင္ဘုရင္ကိုေယာ္ဒန္ျမစ္ တဘက္သို႔ ပို႔ျခင္းငွါ ကို္ယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူကူးေလ၏။ ၃၂ဗာဇိလဲသည္ အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိ၍ အုိေသာသူျဖစ္၏။ ရွင္ဘုရင္သည္ မဟာနိမ္ ၿမိဳ႔မွာ တပ္ခ်ေသာ ကာလပတ္လုံး ရွင္ဘုရင္ကို လုပ္ေကြၽး၏။ အလြန္ရတတ္ေသာ သူလည္းျဖစ္၏။ ၃၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း ငါႏွင့္အတူလုိက္ေလာ့။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ သင့္ကိုငါႏွင့္အတူ ငါလုပ္ေကြၽးမည္ဟု ဗာဇိလဲအား အမိန္႔ရွိလွ်င္၊ ၃၄ဗာဇိလဲက၊ အရွင္မင္းႀကီးႏွင့္အတူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သုိ႔ သြားရမည္အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္အသက္သည္ အဘယ္မွ် ေလာက္က်န္ၾကြင္းပါေသးသနည္း။ ၃၅ယေန႔ကြၽန္ေတာ္အသက္ ရွစ္ဆယ္ရွိပါၿပီ။ ေကာင္းမေကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ပိုင္းျခား၍ သိႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ အစားအေသာက္ အရသာကို ျမည္းႏုိင္ပါေလာ။ သီခ်င္းသည္ ေယာက္်ား၊ သီခ်င္းသည္မိန္းမဆုိေသာ အသံကို ၾကားႏုိင္ပါမည္ေလာ။ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ အရွင္မင္းႀကီးကို အဘယ္ေၾကာင့္ေႏွာက္ရွက္ရပါမည္နည္း။ ၃၆ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ အရွင္မင္းႀကီးႏွင့္အတူ ေယာ္ဒန္ျမစ္ တဘက္သို႔ အနည္းငယ္လိုက္ပါမည္။ ရွင္ဘုရင္သည္ဤမွ်ေလာက္ႀကီးစြာေသာဆုကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ေပးေတာ္မူမည္နည္း။ ၃၇ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ေနရင္းၿမိဳ႔တြင္ မိဘသခ်ႋဳင္းနားမွာ ေသရမည္အေၾကာင္း၊ ျပန္သြားရေသာ အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါ။ သို႔ရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ခိမဟံရွိပါ၏။ အရွင္မင္းႀကီးႏွင့္ အတူလုိက္ေစေတာ္မူပါ။  စိတ္ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း သူ၌ျပဳေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃၈ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ခိမဟံသည္ငါႏွင့္ အတူလုိက္ရမည္။ သင္အလုိရွိသည္အတုိင္း သူ၌ငါျပဳမည္။ သင္ေတာင္းသမွ်ကိုလည္း သင့္အဘုိ႔ငါျပဳမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၉လူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူးၾက၏။ ရွင္ဘုရင္သည္ကိုယ္တုိင္ကူးၿပီးမွ၊ ဗာဇိလဲကို နမ္း၍ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္မိမိေနရာသို႔ ျပန္သြား၏။ ၄ဝရွင္ဘုရင္သည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ ခိမဟံသည္လည္း လုိက္ေလ၏။ ယုဒအမ်ဳိးသားရွိသမွ်တုိ႔ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတဝက္တုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ကို ပို႔ၾက၏။

၄၁တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔လာ၍၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညီအစ္ကို ျဖစ္ေသာယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္္ ကိုယ္ေတာ္ကိုခုိးယူ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ နန္းေတာ္သား ကိုယ္ေတာ္၏ လူအေပါင္း တုိ႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ပို႔ရၾကမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ၾက ေသာ္၊ ၄၂ယုဒအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔က၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ငါတုိ႔ႏွင့္ ေပါက္ေဘာ္ေတာ္သည္ျဖစ္၍၊ ဤအမႈ၌ သင္တုိ႔သည္အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ဆုိး ၾကသနည္း။ ရွင္ဘုရင္၏ ရိကၡာေတာ္ကိုငါတို႔စားၾကသေလာ။ ငါတို႔အား တစုံတခုေသာ ဆုကိုေပးေတာ္မူသေလာဟု ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔အားေျပာေျပာၾက၏။ ၄၃ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကလည္း၊ ငါတုိ႔သည္ ရွင္ဘုရင္၌ ဆယ္ဘုိ႔တုိ႔ကို ဆုိင္ၾက၏။ ဒါဝိဒ္အမ်ဳိးကို သင္တုိ႔ဆုိင္သည္ထက္ ငါတုိ႔သာ၍ ဆုိင္ၾက၏။ ရွင္ဘုရင္ကိုျပန္ပို႔ျခင္းအမႈတြင္ ငါတုိ႔ႏွင့္ ေရွးဦးစြာ မတုိင္ပင္ဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾက သနည္းဟု ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို ျပန္ေျပာၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ စကားထက္ယုဒအမ်ဳိးသား တုိ႔ စကားသည္သာ၍ ခုိင္ခံ့၏။