၂ရာ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေရွာလုေသေသာေနာက္၊ ဒါဝိဒ္သည္ အာမလက္လူတို႔ကိုလုပ္ၾကံရာမွျပန္လာ၍၊ ဇိကလတ္ၿမိဳ႔၌ ႏွစ္ရက္ေနၿပီးလွ်င္၊ ၂သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ လူတေယာက္သည္ မိမိအဝတ္ကို ဆုတ္လ်က္၊ မိမိေခါင္းေပၚမွာ ေျမမႈန္႔ကိုတင္လ်က္၊ ေရွာလုတပ္ကလာ၍၊ ဒါဝိဒ္ထံသို႔ေရာက္ေသာ္၊ ေျမေပၚမွာျပပ္ဝပ္လ်က္ ရွိခိုး၏။ ၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အဘယ္အရပ္ကလာသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ထုိသူကကြၽန္ေတာ္သည္ ဣသေရလ တပ္က ေျပး၍လာပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အမႈကားအဘယ္သုိ႔နည္း။ ငါ့အား ေျပာျပပါေလာဟု ေမးလွ်င္၊ သူက၊ ဣသေရလလူ တုိ႔သည္ စစ္တုိက္ရာတြင္ ေျပး၍အမ်ားတို႔သည္ လဲလ်က္ေသပါၿပီ။ ေရွာလုႏွင့္ သားေတာ္ေယာနသန္လည္း ေသပါၿပီဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၅ထုိသိတင္းကို ၾကားေျပာေသာ လုလင္အား ဒါဝိဒ္ကေရွာလုႏွင့္ သားေတာ္ ေယာနသန္ေသေၾကာင္းကို သင္သည္ အဘယ္သို႔သိသနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ထုိလုလင္က ကြၽန္ေတာ္သည္ ဂိလေဗာ ေတာင္ေပၚသို႔ အလုိလိုေရာက္ေသာအခါ၊ ေရွာလုသည္ လွံေတာ္ကိုေထာင္၍ ေနပါ၏။ ရထားစီးသူရဲ ျမင္းစီးသူရဲ တို႔သည္ ျပင္းထန္စြာလုိက္ၾက၏။ ၇ေရွာလုသည္ေနာက္ေတာ္သို႔ၾကည့္သျဖင့္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္၍ ေခၚပါ၏။ ၈ကြၽန္ေတာ္ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာအခါ၊ သင္သည္အဘယ္သူနည္းေမးလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ အာမလက္လူ ျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ပါ၏။ ၉ေရွာလုကလည္း၊ ငါ့ထံသို႔လာ၍ ငါကိုသတ္ပါေတာ့။ ငါ့အသက္မေသႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ျပင္းစြာေသာေဝဒနာကို ခံရ၏ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ ၁ဝလဲေသာေနာက္ အသက္မရွင္ႏုိင္သည္ကို ကြၽန္ေတာ္သိလွ်င္ သူ႔ထံသို႔သြား၍ သတ္ပါ၏။ ေခါင္းေတာ္၌ ေဆာင္းေသာဦးရစ္ႏွင့္ လက္ရုံးေတာ္၌ ဝတ္ေသာ လက္ေကာက္ကုိ ခြၽတ္ယူၿပီးလွ်င္၊ ကြၽန္ေတာ္သခင့္ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၁ထုိအခါ ဒါဝိဒ္သည္ မိမိအဝတ္ကို ဆြဲဆုတ္၍၊ သူ႔၏လူအေပါင္းတို႔သည္ ထုိနည္းတူ ျပဳၾက၏။ ၁၂ေရွာလုမွစ၍ သားေတာ္ ေယာနသန္၊ ထာဝရဘုရား၏လူမ်ား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထားျဖင့္လဲေသေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔အတြက္ ညဦးတိုင္ေအာင္ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္း၍ အစာကိုေရွာင္ၾက၏။ ၁၃ထုိသိတင္းကိုၾကားေျပာေသာ လုလင္အား၊ ဒါဝိဒ္က၊ သင္သည္အဘယ္အရပ္လာသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ထုိသူက ကြၽန္ေတာ္သည္ တပါးအမ်ဳိးသား အာမလက္လူျဖစ္ ပါ၏ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၄ဒါဝိဒ္က၊ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ဘိသိက္ခံေသာသူကို သတ္ျခင္းငွါ၊ သင့္လက္ကို အဘယ္သို႔ဆန္ဝံ့သနည္းဟု ဆိုလ်က္၊ ၁၅လုလင္တေယာက္ကိုေခၚ၍ သူ႔ကိုသြားသတ္ေတာ့ဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ လုလင္သည္ လုပ္ၾကံ၍သတ္ေလ၏။ ၁၆ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ သင္၏အေသြးသည္ သင့္ေခါင္းေပၚမွာတည္ေစ။ ထာဝရဘုရား အခြင့္ႏွင့္ ဘိသိက္ခံေသာသူကို ကြၽန္ေတာ္သတ္ပါၿပီဟု သင့္ႏႈတ္သည္ သင့္တဘက္၌ သက္ေသခံေလၿပီဟု ဆုိ၏။

 

၁၇ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုႏွင့္ သားေတာ္ေယာနသန္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္း၍၊ ၁၈ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ အား၊ သင္ဆယ္ေသာ ေလးသီခ်င္းတည္းဟူေသာ ယာရွာစာ၌ပါေသာ သီခ်င္းစကားဟူမူကား၊ ၁၉အိုဣသေရလ ဂုဏ္အသေရ၊ သင္၏ျမင့္ေသာအရပ္တို႔၌ သင္သည္အေသခံေလၿပီ။ သူရဲတို႔သည္ လဲေသၾကၿပီတကား။ ၂ဝထုိသိတင္း ကို ဂါသၿမိဳ႔၌မေျပာၾကႏွင့္။ အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔လမ္းတို႔၌ မၾကားမေျပာ ၾကႏွင့္။ ဖိလိတၱိအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ ၍ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာ အမ်ဳိးသမီးတို႔သည္ ရြင္လန္းၾကလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၂၁အုိ ဂိလေဗာေတာင္ တို႔၊ သင္တို႔အေပၚမွာ ႏွင္းမက်ေစႏွင့္။ မိုဃ္းမရြာေစႏွင့္။ ပူေဇာ္စရာအသီးကိုသီးေသာ လယ္ကြက္မရွိေစႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိအရပ္၌ သူရဲေဆာင္ေသာ ဒိုင္းတည္းဟူေသာ ေရွာလုေဆာင္ေသာ ဒိုင္းလႊာ၊ ဆီႏွင့္ လိမ္းၿပီး ေသာလက္နက္ေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ေလၿပီတကား။ ၂၂သူရဲတို႔၏ အေသြး၊ ခြန္အားႀကီးေသာသူတို႔၏ ဆီဥမွ ေယာနသန္၏ ေလးသည္ေနာက္သို႔မလွန္။ ေရွာလု၏ထားေတာ္သည္ ကိုယ္ခ်ည္းျပန္၍ မလာတတ္။ ၂၃ေရွာလုႏွင့္ ေယာနသန္သည္ ခ်စ္တတ္ေသာသေဘာရွိ၍ အသက္ရွင္စဥ္အခါ မိတ္ေဆြျဖစ္လ်က္၊ အသက္ေသေသာအခါ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္မကြာဘဲလ်က္ေနၾက၏။ သူတုိ႔သည္ ေရႊလင္းတထက္ျမန္၍ ျခေသၤ့ထက္ ခြန္းအားႀကီးၾက၏။ ၂၄အုိဣသေရလအမ်ဳိးသမီးတို႔၊ ေရွာလုကို ငိုေၾကြးၾကေလာ့။ သင္တုိ႔ကုိ လွေသာကမၺလာ နီႏွင့္ ဝတ္ေစ၍၊ သင္တို႔အဝတ္၌လည္း ေရႊတန္ဆာႏွင့္ ဆင္ေစေတာ္မူ၏။ ၂၅စစ္တုိက္ပဲြ၌ သူရဲတုိ႔သည္ လဲေသၾကၿပီ။ အိုေယာနသန္၊ သင္၏ျမင့္ေသာအရပ္တုိ႔၌ သင္သည္ အေသခံေလၿပီတကား။ ၂၆ငါ့ညီ ေယာနသန္၊ သင့္ေၾကာင့္ ငါညွဳိးငယ္ျခင္းရွိ၏။ သင္သည္ငါ့မိတ္ေဆြႀကီးျဖစ္၍၊ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာေမတၱာသည္ အံ့ၾသဘြယ္ေသာေမတၱာ၊ မိန္းမကိုခ်စ္တတ္ေသာ ေမတၱာထက္သာ၍၊ အားႀကီးေသာေမတၱာျဖစ္၏။ ၂၇သူရဲတို႔သည္ လဲေသၾကၿပီတကား။ စစ္တုိက္လက္နက္တို႔သည္ ဆံုးၾကၿပီတကားဟု ပါသတည္း။