၂ရာ အခန္းၾကီး(၂၀)


၁ထုိအခါ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိး ဗိခရိ၏ သားေရွဘအမည္ရွိေသာ အဓမၼလူတေယာက္ရွိ၏။ ထုိသူသည္ တံပိုးမႈတ္၍ အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ ငါတုိ႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ တဘုိ႔ကိုမွ် မဆုိင္။ ေယရွဲ၏ သားကိုအေမြမခံထုိက္။ လူအေပါင္းတုိ႔၊ ကိုယ္ ေနရာသို႔ သြားၾကဟုဆိုသျဖင့္၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ ဒါဝိဒ္ထံေတာ္မွ ထြက္၍ ဗိခရိသား ေရွဘ ေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔မူကား၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္မွ သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ရွင္ဘုရင္၌ ဆည္းကပ္ ၾက၏။ ၃ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ နန္းေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ နန္းေတာ္ကိုေစာင့္ေစျခင္းငွာထားခဲ့ေသာ  ကိုယ္လုပ္ေတာ္တက်ိပ္ တုိ႔ကို ယူ၍ ေလွာင္အိမ္၌ထား၏။ ထုိသူတုိ႔ကို ေကြၽးေမြးေသာ္လည္း မေပါင္းေဘာ္။ သူတုိ႔ သည္ေသသည္ တုိင္ေအာင္ အခ်ဳပ္ခံ၍ မုတ္ဆုိးမကဲ့သို႔ ေနရၾက၏။ ၄ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ သုံးရက္အတြင္းတြင္ ယုဒလူတုိ႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ထုိသူတုိ႔ႏွင့္အတူ ကိုယ္တုိင္လာရမည္ဟု အာမသအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅အာမသသည္ သြား၍ ယုဒလူတုိ႔ကို ႏႈိးေဆာ္သျဖင့္၊  ခ်ိန္းခ်က္ေသာ္အခ်ိန္ကို လြန္ေစ၏။ ၆ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အဗရွလံု ျပဳသည္ထက္ ဗိခရိသားေရွဘသည္သာ၍ အျပစ္ျပဳလိမ့္မည္။ သင့္သခင္၏ ကြၽန္တုိ႔ကိုေခၚ၍ ထုိသူကိုလုိက္ေလာ့။ သို႔မဟုတ္သူသည္ ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တစုံတၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္၍ ငါတုိ႔လက္မွလြတ္လိမ့္မည္ဟု အဘိရွဲအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၇အဘိရွဲ ေနာက္မွာ ယြာဘ၏လူမ်ားႏွင့္ ေခရသိလူ၊ ေပလသိလူမ်ားမွစ၍ ခြန္အားႀကီးေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ဗိခရိသား ေရွဘကို လုိက္အံံ့ေသာငွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ထြက္သြားၾက၏။ ၈ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ေက်ာက္ႀကီးသို႔ေရာက္ၾကေသာ အခါ၊ အာမသသည္ သူတုိ႔ေရွ႔သို႔ခ်ီသြားေလ၏။ ယြာဘသည္ မိမိဝတ္ေသာ အဝတ္ကို ခါး၌စည္းလ်က္၊ ထုိခါးစည္းေပၚမွာလည္း ထားကိုအိမ္ႏွင့္တကြဆြဲလ်က္ထား၏။ သြားစဥ္တြင္ ထားသည္ေလွ်ာ၍က်၏။ ၉ယြာဘက လည္း၊ မာ၏လားငါ့ညီဟု အာမသကို ေမး၍ နမ္းဟန္ေဆာင္လ်က္ လက်္ာလက္ႏွင့္ အာမသ၏မုတ္ဆိတ္ကိုကိုင္၏။ ၁ဝလက္ဝဲလက္၌ ကိုင္ေသာထားကို အာမသသည္ သတိမျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဝမ္းကိုထုိး၍ အအူကိုေျမေပၚမွ ခ်၏။ ထပ္၍မထိုးေသာ္လည္း အာမသေသေလ၏။ ယြာဘႏွင့္ညီအဘိရွဲသည္ ဗိခရိသား ေရွဘကိုလုိက္ၾက၏။ ၁၁သူအနား မွာယြာဘ၏လူတေယာက္သည္ ရပ္၍ယြာဘႏွင့္ဒါဝိဒ္ဘက္၌ ေနေသာသူျဖစ္လွ်င္ ယြာဘေနာက္သို႔လုိက္ေတာ့ ဟုဆုိ၏။ ၁၂အာမသသည္ လမ္းမအလယ္တြင္ မိမိအေသြး၌ လူးလ်က္ရွိ၏။ လမ္း၌သြားလာေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ရပ္၍ ေနၾကသည္ကို ယြာဘ၏လူျမင္ေသာအခါ၊ အာမသကို လမ္းမကယူ၍ လယ္ျပင္သို႔ေရႊ႔ၿပီးလွ်င္အဝတ္ႏွင့္ ဖုံးေလ၏။ ၁၃ထုိသို႔လမ္းမကေရႊ႔ၿပီး မွ၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ယြာဘႏွင့္အတူ ဗိခရိသားေရွဘကိုလုိက္သြားၾက၏။

၁၄ယြာဘသည္ ဗက္မာချပည္၊ အာေဗလၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ဣသေရလတုိင္းခရိုင္ရွိသမွ်ကို ေရွာက္သြား၏။ ေဗရိလူအေပါင္းတုိ႔သည္လည္း စုေဝး၍ ယြာဘေနာက္သို႔ လုိက္ၾက၏။ ၁၅ေရွဘတည္းခုိေသာ ဗက္မာချပည္၊ အာေဗလၿမိဳ႔ကို ဝုိင္းထား၍၊ ျပင္ၿမိဳ႔ရုိးတဘက္တခ်က္၌ ေျမရုိးကို ဖုိ႔ၾက၏။ ယြာဘႏွင့္သူ၏လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ရုိးကိုၿဖိဳျခင္း ငွာထုိးေဖာက္ၾက၏။ ၁၆ထုိအခါ ပညာရွိေသာ မိန္းမတေယာက္သည္ ၿမိဳ႔ထဲကဟစ္၍ ဆုိသည္ကား၊ နားေထာင္ၾက၊ နားေထာင္ၾက၊ ငါသည္ယြာဘႏွင့္ စကားေျပာႏုိင္မည္အေၾကာင္းခ်ဥ္းလာပါဟု ယြာဘအား ေလွ်ာက္ၾကေလာ့ဟု ဆုိသည္အတုိ္င္း၊ ၁၇ယြာဘသည္ ခ်ဥ္းလာေသာအခါ မိန္းမက၊ သင္သည္ယြာဘဟုတ္သေလာဟုေမးလွ်င္၊ ငါဟုတ္ သည္ဟုဆုိေသာ္ မိန္းမက၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မ၏ စကားကိုနားေထာင္ေတာ္မူပါဟုဆုိ၏။ ယြာဘကလည္း၊ ငါနားေထာင္ လ်က္ေနသည္ဟုဆုိေသာ္၊ ၁၈မိန္းမက အကယ္စင္စစ္ အာေဗလၿမိဳ႔မွာတုိင္ပင္၍ အမႈကိုဆုံးျဖတ္ပါေလေစဟု ေရွးကာလ၌ ဆုိတတ္ၾက၏။ ၁၉ကြၽန္မသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ အမႈမလုပ္ပါ။ သစၥာေစာင့္ေသာသူျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးတြင္ အမိတေယာက္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာရွာေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏ အေမြေတာ္ကို မ်ဳိျခင္းငွာ အဘယ္ေၾကာင့္ အလုိရွိေတာ္မူသနည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၂ဝယြာဘက မ်ဳိျခင္းအမႈ၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းအမႈသည္ငါႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ၊ ေဝးပါေစေသာ။ ၂၁ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါ။ ဧဖရိမ္ေတာင္ သားျဖစ္ေသာ ဗိခရိ၏ သားေရွဘအမည္ရွိေသာ သူသည္ရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္ကိုပုန္ကန္ၿပီ။ ထုိသူကိုအပ္ေလာ့။ အပ္လွ်င္ ဤၿမိဳ႔မွ ငါထြက္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိေသာ္၊ မိန္းမက၊ သူ၏ဦးေခါင္းကို ကိုယ္ေတာ္ေရွ႔သို႔ပစ္ခ်ပါမည္ဟု ဆုိၿပီးမွ၊ ၂၂ထုိမိန္းမသည္ ပညာရွိသည္အတုိင္း ၿမိဳ႔သားတုိ႔ရွိရာသို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ ဗိခရိသားေရွဘ၏ဦးေခါင္းကို ျဖတ္၍ယြာဘေရွ႕သို႔ပစ္ခ်ၾက၏။ ယြာဘသည္လည္း တံပုိးမႈတ္သျဖင့္၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ ထုိၿမိဳ႔မွ မိမိတုိ႔ေနရာသို႔ ျပန္သြားၾက၏။ ယြာဘသည္လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔ျပန္သြား၏။ ၂၃ယြာဘသည္ ဣသေရလ တပ္သားအေပါင္းတို႔ကို အုပ္ေသာဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းျဖစ္၏။ ေယာယဒသား ေဗနာယသည္ ေခရသိလူႏွင့္ေပလသိလူတို႔ကို အုပ္ရ၏။ ၂၄အေဒါနိရံသည္အခြန္ေတာ္ဝန္ျဖစ္၏။ အဟိလုပ္သား ေယာရွဖတ္သည္ အတြင္းဝန္ျဖစ္၏။ ၂၅ေရွဝသည္ စားေရးေတာ္ႀကီးျဖစ္၏။ ဇာဒုတ္ႏွင့္ အဗ်ာသာ သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္၏။ ၂၆ယာဣရၿမိဳ႕သား ဣရသည္ နန္းေတာ္အုပ္ျဖစ္၏။