၂ရာ အခန္းၾကီး(၂၁)


၁ထိုေနာက္ဒါဝိဒ္လက္ထက္၌ သံုးႏွစ္ပတ္လံုးအစာအာဟာရေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၍၊ ဒါဝိဒ္သည္ထာဝရ ဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ဂိေဗာင္လူတို႔ကိုသတ္ေသာေရွာလုႏွင့္ လူအသက္ကို သတ္တတ္ေသာ ေရွာလုအမ်ဳိးေၾကာင့္ဤအမႈေရာက္ေလၿပီ ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဂိေဗာင္လူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအဝင္မဟုတ္၊ က်န္ၾကြင္းေသာအာေမာရိအမ်ဳိးျဖစ္ၾက၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးတို႔သည္ သူတို႔အား သစၥာဂတိထားၾကေသာ္လည္း၊ ေရွာလုသည္ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိး၏ အက်ဳိးကိုေစာင့္ ေရွာက္၍သူတို႔ကိုသတ္မည္ ဟုအားထုတ္သတည္း။ ၃ထိုအခါရွင္ဘုရင္သည္ ဂိေဗာင္လူတို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တို႔အဘို႔ အဘယ္သုို႔ျပဳရမည္းနည္း။ သင္တို႔သည္ထာဝရလဘုရား၏ အေမြေတာ္ကို ေကာင္ႀကီးေပးေစျခင္းငွါ အဘယ္လိုအျပစ္ေျဖရမည္နည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၄ဂိေဗာင္လူတို႔က၊ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔သည္ေရွာလုႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိး၌ ေရႊေငြကိုမေတာင္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တစံုတ ေယာက္ကိုမွ် ကိုယ္ေတာ္သည္မသတ္ရဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ သင္တို႔ေတာင္းသည့္အတို္င္း ငါျပဳမည္ဟုမိန္႔ေတာ္ မူ၏။ ၅သူတို႔ကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုၫ‡ဥ္းဆဲ၍ ဣသေရလႏုိင္ငံအတြင္း၌ အလွ်င္းမေနရမည္မေၾကာင္းသုတ္သင္ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ၊ ႀကိဳးစားေသာသူ၏။ ၆သားခုႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူပါ။ ထာဝရဘုရား ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ ေရွာလုေနရာ ဂိဗာၿမိဳ႔၌  ထုိသူတုိ႔ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ဆြဲထားပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ရွင္ဘုရင္ကငါအပ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇သို႔ေသာ္လည္း ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ေရွာလု၏သား ေယာနသန္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌  တေယာက္ႏွင့္တေယာက္သစၥာဂတိထားေသာေၾကာင့္၊ ရွင္ဘုရင္ သည္ ေရွာလု၏သား ေယာနသန္ျမင္ေသာ ေမဖိေဗာရွက္ကို ႏွေျမာေတာ္မူ၏။ ၈သို႔ျဖစ္၍ ရွင္ဘုရင္သည္ အဲအာသမီး ရိဇပဘြားျမင္ေသာ ေရွာလု၏သား အာေမာနိႏွင့္ ေမဖိေဗာရွက္ႏွစ္ေယာက္မွစ၍၊ ေရွာလု၏သမီး ေမရပ္တြင္ ေမေဟာ လသိအမ်ဳိး ဗာဇိလဲ၏ သားအေျဒလျမင္ေသာ သားငါးေယာက္တုိ႔ကို ယူ၍၊ ၉ဂိေဗာင္လူတုိ႔လက္သို႔အပ္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚတြင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆြဲထား၍၊ ထုိသူခုႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ မုေယာစပါးရိတ္စ ကာလ၊ တေန႔ျခင္းတြင္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရ၍ တၿပိဳင္နက္ေသၾက၏။ ၁ဝအဲအာသမီးရိဇပသည္စပါးရိတ္စကာလ မွစ၍ မုိဃ္းမရွာမွီ တုိင္ေအာင္ ေလွ်ာ္ေတကို ယူ၍ ေက်ာက္ေပၚမွာ အိပ္စရာဘုိ႔ခင္းလ်က္၊ ေန႔အခ်ိန္တြင္ အေလာင္း ေကာင္အေပၚ၌ ငွက္မနား၊ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ သားရဲမကိုက္ေစျခင္းငွာ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ေန၏။ ၁၁ေရွာလု၏ ကိုယ္လုပ္ ေတာ္ အဲအာသမီးရိဇပျပဳေသာမႈကို ဒါဝိဒ္သည္ ၾကားေသာအခါ၊ ၁၂ဖိလိတၱိလူတုိ႔သည္ ဂိလေဗာေတာင္၌ ေရွာလု ကိုသတ္၍၊ အေလာင္းေတာ္ကို ဆြဲထားရာ ဗက္ရွမ္လမ္းမွ ခုိးသြားေသာဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား တုိ႔ရွိရာသို႔ ရွင္ဘုရင္သြား၍၊ ေရွာလုအရုိးႏွင့္ သားေတာ္ေယာနသန္အရုိးတုိ႔ကိုယူ၍၊ ၁၃ထုိအရပ္မွ ေဆာင္သြား သျဖင့္၊ ဆြဲထား ေသာသူတုိ႔၏ အရုိးမ်ားကိုလည္း စုသိမ္းၿပီးလွ်င္၊ ၁၄ဗယၤာမိန္ျပည္၊ ေဇလရြာ၊ ေရွာလုအဘ ကိရွ၏သခၤ်ဳိင္း၍ သၿဂႋဳဟ္၍၊ ရွင္ဘုရင္မွာထားသမွ်အတုိင္း ျပဳၾကၿပီးသည္ေနာက္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဘုိ႔ဆုေတာင္းေသာစကားကို ဘုရားသခင္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။

၁၅ေနာက္တဖန္ ဖိလိတၱိလူတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို စစ္တုိက္၍၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏ ကြၽန္တုိ႔သည္ ဆီးႀကိဳ၍ တုိက္လွန္ၾကစဥ္၊ ဒါဝိဒ္သည္ေမာပန္းလ်က္ေနေလ၏။ ၁၆ေရဖိမ္အမ်ဳိး ဣရွဗိေဗႏုပ္သည္ အခ်ိန္သုံးပိႆာ ရွိေသာ ေၾကးဝါလွံကိုကိုင္၍၊ အသစ္ေသာ စစ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လွ်က္ ဒါဝိဒ္ကို သတ္မည္ဟုႀကံေလ၏။ ၁၇ေဇရုယာသားအဘိရဲွသည္္ ကူညီ၍ ဖိလိတိၱလူကိုတိုက္သတ္ေလ၏။ ထိုအခါ ဒါဝိဒ္၏ လူတို‹က ဣသေရလ အလင္းကြယ္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာ ရိွေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို‹ႏွင့္ အတူ ေနာက္တဖန္စစ္ခ်ီၾကြေတာ္ မမူရာဟု က်ိန္ဆိုလ်က္ေလ်ာက္ၾက၏။ ၁၈ေနာက္တဖန္ေဂါဘၿမိဳ‹မွာ ဖိလိတိၱလူတို‹ကိုစစ္တိုက္ၾကစဥ္၊ ဟုရွသိလူ သိေဗခဲသည္ ေရဖိမ္အမ်ိဳး သာဖကိုသတ္ေလ၏။ ၁၉ေနာက္တဖန္ေဂါဘၿမိဳ‹မွာ ဖိလိတိၱလူတုိ‹ကို စစ္တိုက္ၾကစဥ္၊ ဗက္လင္ၿမိဳ‹သားျဖစ္ေသာ ယဣရ၏ သားဧလဟာနန္သည္ ရက္ကန္းလက္လိပ္ႏွင့္ အမွ်ႀကီးေသာ လံွရိုးကို သုံးစဲြေသာ ဂိတိၱအမိ်ဳးေဂါလ်က္၏ညီ လာခမိကိုသတ္ေလ၏။ ၂ဝေနာက္တဖန္ ဂါသၿမိဳ‹မွ စစ္တိုက္ၾကစဥ္၊ အရပ္ျမင့္၍ လက္တဘက္၌ လက္ေျခာက္ေခ်ာင္းစီ၊ ေျခတဘက္၌ ေျခေျခာက္ေခ်ာင္းစီ၊ ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ ေလးေခ်ာင္း ရိွေသာ ေရဖိမ္အမ်ိဳးသား တေယာက္သည္၊ ၂၁ဣသေရလအမ်ိဳးကို ႀကိမ္းပေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္အစ္ကုိရိွမာ၏ သားေယာနသန္သည္ ထိုသူကို သတ္ေလ၏။ ၂၂ထိုသူေလးေယာက္ တို‹သည္ဂါသၿမိဳ‹၌ေနေသာ ေရဖိမ္လူႀကီး၏ သားျဖစ္၍ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ကြၽန္တို‹လက္ျဖင့္ေသၾက၏။