၂ရာ အခန္းၾကီး(၂၂)


၁ဒါဝိဒ္သည္ ေရွာလုမင္းမွစ၍ ရန္သူအေပါင္းတို‹လက္မွ ထာဝရဘုရားကယ္လြတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ခံရေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားေရွ့ေတာ္တြင္ျမြက္ဆိုေသာသီခ်င္းစကားဟူမူကား၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါၿမိဳ‹ရိုး၊ ငါ့ကိုကယ္လြတ္ေသာသခင္၊ ၃ငါ၏ဘုရား၊ ငါကိုးစားေသာ အစြမ္းသတိၱ၊ ငါ၏အကြယ္အကာ၊ ငါကိုကယ္္တင္ေသာ ဦးခ်ိဳ၊ ငါ၏ရဲတိုက္၊ ငါခိုလႈံရာ၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာ အရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ညွဥ္းဆဲျခင္းထဲက အကြၽန္ပ္္ကိုကယ္လြတ္ေတာ္မူ၏။ ၄ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ထာဝရဘူရားကို ငါေတာင္းေလ်ာက္၍၊ ရန္သူကိုလက္မွ ကယ္တင္ျခင္းသို‹ေရာက္၏။ ၅ေသျခင္းလိႈင္းတံပိုးတို‹သည္ ငါကိုဝိုင္းမိ၍ ဖ်က္ဆီး တတ္ေသာ ေရစီးျခင္းေၾကာင့္ ငါေၾကာက္လန္‹ရ၏။ ၆မရဏာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးတို‹သည္ ဝိုင္း၍ေသမင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းသည္ ငါကိုေက်ာ့မိလ်က္ရိွ၏။ ၇ထိုသို‹ငါသည္ဆင္းရဲၿငိဳၿငင္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားကိုေခၚ၍ ငါ၏ ဘုရားသခင္ကို ေအာ္ဟစ္ေလ၏ ေခၚေသာအသံကို ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ ၾကားေတာ္မူ၍ ေအာ္ဟစ္ေသာအသံသည္ နာေတာ္ ထဲသို‹ဝင္ေလ၏။

၈ထိုအခါအမ်က္ေတာ္ ထြက္ေသာအားျဖင့္ ေျမႀကီးတုန္လႈပ္၍၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္အျမစ္တို‹သည္ တေရြ႔ေရြ႔ လႈပ္ရွားၾက၏။ ၉ႏွာေခါင္းေတာ္ထဲက မီးခိုးထြက္၍၊ ႏႈတ္ေတာ္ထဲက မီးေလာင္ေသာအားျဖင့္ မီးခဲေတာက္ေလ၏။ ၁ဝမိုဃ္းေကာင္းကင္ကိုညြတ္သျဖင့္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ေျခဘဝါးေတာ္ေအာက္၌ ေမွာင္မိုက္ျဖစ္ေလ၏။ ၁၁ေခရုဗိမ္ကိုစီးလ်က္ပ်ံေတာ္မူ၏။ ေလ၏အေတာင္တို‹အေပၚမွာထင္ရွားေတာ္မူ၏။ ၁၂ေမွာင္မိုက္တည္းဟူေသာ တခဲနက္ေသာေရႏွင့္ထူထပ္ေသာမုိဃ္းတိမ္ တုိ‹ကိုကိုယ္ေတာ္၌ ကာရံေစေတာ္ မူ၏။ ၁၃ေရွ့ေတာ္၌ ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ မီးခဲ ေတာက္လ်က္ရိွ၏။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ မိုဃ္းခ်ဳန္း၍၊ အျမင့္ ဆုံးေသာ ဘုရားသည္အသံေတာ္ကို လႊင့္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ေလးျမွားတို‹ကိုပစ္၍ လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစသျဖင့္၊ ရန္သူတို‹ကို အရပ္ရပ္သို‹ခဲြ၍ ရႈံးေစေတာ္မူ၏။

၁၆ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည္ အျပစ္တင္၍၊ ႏွာေခါင္းေတာ္ထဲက အသက္ရႈေတာ္မူေသာအားျဖင့္ သမုဒၵရာ ေအာက္ျပင္ႏွင့္ ေလာကတိုက္ျမစ္ တို‹သည္ဖြင္လွစ္ထင္ေပၚလ်က္ရိွၾက၏။ ၁၇အထက္အရပ္က လက္ေတာ္ကိုဆန္၍၊ တခဲနက္ေသာ ေရထဲကငါ့ကိုဆယ္ယူေတာ္မူ၏။ ၁၈ငါ့ကိုမုန္းေသာသူတည္း ဟူေသာငါၿပိဳင္၍မႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ခြန္အား ႀကီးေသာ ရန္သူတို႔လက္မွငါ့ကိုကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ေဘးဥပဒ္ ေရာက္ေသာကာလ၌ သူ႔တို႔သည္ဆီးတားေသာ္ လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါမွီခုိရာျဖစ္၍၊ ၂ဝငါ့ကိုက်ယ္ဝန္းရာအရပ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ငါ့ကိုႏွစ္သက္ေသာ ေၾကာင့္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။

၂၁ငါေျဖာင့္မတ္ျခင္းရွိသည္အေလ်ာက္ ထာဝရဘုရားသည္ အက်ဳိးကိုေပး၍၊ ငါ့လက္စင္ၾကယ္ျခင္း ၏အက်ဳိးကိုစီရင္ေတာ္မူ၏။ ၂၂အၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ထာဝရဘုရား၏ လမ္းေတာ္သို႔အစဥ္လိုက္၏။ ငါ၏ဘုရားသ ခင့္ထံမွျပစ္မွား၍မသြား။ ၂၃စီရင္ေတာ္မူခ်က္ရွိသမွ်ကုိ ငါသည္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ အထံုးအဖြဲ႔ေတာ္တို႔မလႊဲ။ ၂၄ေရွ႔ ေတာ္မွာေျဖာင့္မတ္၍ ကိုယ္ဒုုစရိုက္ကိုၾကဥ္ေရွာင္၏။ ၂၅ထိုေၾကာင့္ ေရွ႔ေတာ္မွာ ထင္ရွားေသာငါ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိသည္ႏွင့္ အေလ်ာက္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၌အက်ဳိးကိုေပးေတာ္မူၿပီ။ ၂၆သနားတတ္ေသာသူအား ကုိယ္ေတာ္သည္ သနားျခင္းသေဘာကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအားေျဖာင့္မတ္ျခင္းသေဘာကို၄င္း၊ ၂၇သန္႔ရွင္း ေသာသူအားသန္႔ရွင္းျခင္းသေဘာကုိ၄င္း၊ ဆန္႔က်င္ေသာသူအား ဆန္႔က်င္ေသာသေဘာကုိ၄င္းျပေတာ္မူ၏။ ၂၈ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကုိ ကိုယ္ေတာ္သည္ကယ္တင္၍၊ မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကိုကားရႈတ္ခ် ျခင္းငွါ ၾကည့္မွတ္ ေတာ္မူ၏။ ၂၉အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္၏မီးခြက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏုု္ပ္၏ ေမွာင္မုိက္ကိုလင္းေစေတာ္မူ၏။ ၃ဝအကြၽႏု္ပ္သည္ကုိယ္ေတာ္ကုိ အမွီျပဳ၍တပ္ကိုဖ်က္ပါၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳပါလ်က္ၿမိဳ႔ရိုးကိုေက်ာ္၍ဝင္ပါၿပီ။

၃၁ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈသည္စံုလင္၏။ ထာဝရဘုရား၏ သစၥာေတာ္သည္အစစ္ခံ၍ တည္၏။ ခိုလံႈေသာသူအေပါင္းတို႔၏အကြယ္အကာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃၂ထာဝရဘုရားမွတပါးအဘယ္ ဘုရားသခင္ ရွိသနည္း။ ငါတို႔ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္မည္ေသာေက်ာက္ရွိသနည္း။ ၃၃ထုိဘုရား သခင္သည္ ငါ၏ခြန္အား၊ ငါ၏တန္ခိုးျဖစ္၍ ငါသြားရာလမ္းကို ေျဖာင့္ေစေတာ္မူ၏။ ၃၄ငါ့ေျခကိုသမင္ေျခကဲ့သို႔ လွ်င္ျမန္ေစ၍၊ ငါ၏ျမင့္ရာအရပ္ေပၚမွာ ငါ့ကိုတင္ထားေတာ္မူ၏။ ၃၅ငါ့လက္ကိုစစ္မႈ၌ ေလ့က်က္ေစျခင္းငွါ သြန္သင္ေတာ္မူ၍၊ ေၾကးဝါေလးကို ငါ့လက္ရံုးႏွင့္ ငါတင္ႏိုင္၏။

၃၆ကိုယ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းဒိုင္းလႊားကိုအပ္၍၊ သည္းခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ခ်ီး ေျမွာက္ျခင္းသို႔ေရာက္ပါ၏။ ၃၇အကြၽႏ္ုပ္သြားေသာလမ္းကိုရွင္းလင္း၍ ေျခမေခ်ာ္ေစျခင္းငွါ ျပဳေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ၃၈အကြၽႏု္ပ္သည္ရန္သူတို႔ကိုလိုက္ဖ်က္၍၊ သူတို႔ကုိမပယ္ရွင္းမွီတုိင္ေအာင္မျပန္ပါ။ ၃၉သူတို႔သည္အကြၽႏ္ုပ္ေျခ ေအာက္မွာလဲလ်က္ရွိ၍၊ မထႏိုင္ေအာင္ကြၽႏု္ပ္သည္ႏွိပ္နင္းပယ္ရွင္းပါ၏။ ၄ဝအေၾကာင္းမူကား၊ စစ္တိုက္ေစျခင္းငွါကိုယ္ ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္ကိုခြန္အားခါးပန္းႏွင့္စည္း၍၊ အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ ထေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေအာက္မွာလွဲေတာ္မူ။ ၄၁အကြၽႏု္ပ္ကိုမုန္းေသာ ရန္သူတို႔၏ လည္းပင္းကုိအကြၽႏု္ပ္၌အပ္၍ ဖ်က္ဆီးရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။ ၄၂သူ တို႔သည္ေအာ္ဟစ္ၾကေသာ အခါကယ္တင္ေသာသူမရွိ။ ထာဝရဘုရားကိုေအာ္ဟစ္ေသာ္လည္းထူးေတာ္မမူ။ ၄၃ထိုအခါအကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔ကိုေျမမႈန္႔ကိုကဲ့သို႔ ညက္ညက္ေခ်ၿပီးမွ၊ လမ္း၌အမႈိက္ကိုကဲ့သို႔နင္း၍ျဖန္႔ႀကဲေလ၏။

၄၄လူစုတို႔သည္ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ျခင္းမွ အကြၽႏ္ုပ္ကိုကယ္လႊတ္၍၊ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔၏ အကဲအမွဴးျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ကြၽႏ္ုပ္မသိဘူးေသာလူစုသည္ အကြၽႏ္ုပ္ထံ၌ ကြၽန္ခံပါ၏။ ၄၅တပါးအမ်ဳိး သားတို႔သည္အကြၽႏု္ပ္ကိုေတာင္းပန္၍ အကြၽႏု္ပ္စကားသံကိုၾကားသည္ ခဏျခင္းတြင္ နားေထာင္ၾကပါ၏။ ၄၆ၫွဳိးႏြမ္း သည္ျဖစ္၍ခိုလံႈရာအရပ္ထဲကတုန္လႈပ္လ်က္ထြက္ၾကပါ၏။ ၄၇ထာဝရဘုရားသည္အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္္ျဖစ္၍ ငါ၏ ေက်ာက္၌မဂၤလာရွိပါေစသတည္း။ ငါ့ကို ကယ္တင္ေသာ ေက်ာက္၏ဘုရားသခင္၌ ေျမွာက္ျခင္းရွိပါေစသတည္း။ ၄၈ငါ့ဘက္၌တရားသျဖင့္စီရင္၍၊ လူစုတို႔ကိုငါ့ေအာက္မွာႏွိမ့္ခ်ေသာသူကားဘုရားသခင္ေပတည္း။ ၄၉ရန္သူတို႔လက္မွ ငါ့ ကိုကယ္လႊတ ္ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တဘက္၌ ထေသာသူတို႔အေပၚသုိ႔ကိုယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္ေျမွာက္တင္၍၊ လုယူဖ်က္ဆီးတတ္ေသာသူ၏ လက္မွကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၅ဝထိုေၾကာင့္အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္း၍နာမေတာ္ကုိ ေထာမနာသီခ်င္းဆိုပါမည္။ ၅၁ဘုရား သခင္သည္ မိမိခန္႔ထားေသာမင္းႀကီး ကိုကယ္တင္ေသာရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘိသိက္ေတာ္ကိုခံရေသာ ဒါဝိဒ္မွစ၍ အမ်ဳိးအႏႊယ္ အား၊ ကာလအစဥ္အဆက္ ကရုဏာေက်းဇူးကုိျပဳေတာ္မူ၏။