၂ရာ အခန္းၾကီး(၂၃)


၁ဒါဝိဒ္ျမြက္ဆိုေသာ ေနာက္ဆံုးစကားတည္းဟူေသာ၊ ယာကုပ္အမ်ဳိး၏ဘုရားသခင့္ အခြင့္ႏွင့္ ဘိသိက္ခံရ၍ ဘုန္းႀကီးေသာသူ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ခ်ဳိၿမိ္န္စြာသီခ်င္းဆိုေသာ ေယရွဲ၏သား ဒါဝိဒ္ျမြက္ဆိုေသာ ပေရာဖက္စကားဟူ မူကား၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ငါ့အားျဖင့္မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့လွ်ာ၌တည္၏။ ၃ဣသေရလအမိ်ဳး၏ဘုရားသခင္၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ေက်ာက္သည္ငါ့အားျဖင့္မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ လူတို႔ကိုအုပ္စိုးေသာသူသည္ တရားသျဖင့္စီရင္၍ ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႔လ်က္ အုပ္စုိးရမည္။ ၄မိုဃ္းမအံု႔၊ ေနထြက္ေသာနံနက္အလင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ မိုဃ္းရြာၿပီးမွ ေနေပၚထြန္းသျဖင့္ေျမ၌ေပါက္ေသာျမက္ႏုကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္ရလိမ့္မည္။ ၅ငါ့အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ဘုရား သခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ၿမဲၿမံသည္မဟုတ္ေလာ။ ေသခ်ာစြာစီရင္၍ မပ်က္ႏိုင္ေသာ နိစၥထာဝရပဋိိညာဥ္ကိုငါႏွင့္ ဖြဲ႔ေတာ္မူၿပီ။ ထိုပဋိိညာဥ္သည္ခ်က္ျခင္းမျပည့္စံုေသာ္လည္း၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ရာအေၾကာင္း၊ ငါအားရ ႏွစ္သက္ရာအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ၆အဓမၼလူအေပါင္းတို႔မူကားလက္ႏွင့္မကုိင္သာ၊ ပယ္ရွားရေသာဆူးပင္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၇ပယ္ရွားေသာသူသည္သံခ်ပ္အက်ႌႏွင့္လွံတံကိုသံုးေဆာင္သျဖင့္၊ ဆူးပင္ေပါက္ေသာ အရပ္၌ပင္ ရွင္းရွင္းမီးရႈိ႔ရသတည္း။

၈ဒါဝိဒ္၏အမႈေတာ္ထမ္းသူရဲႀကီးတို႔၏ အမည္မ်ားဟူမႈကား၊ ဟေပၼါနိအမ်ဳိးယာဧရွာဘံသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္လွံကိုကုိင္လ်က္လူသံုးရာကိုတခါတည္းတိုက္၍ လုပ္ႀကံေလ၏။ ၉သူေနာက္မွာ အေဟာဟိအမ်ဳိးေဒါေဒါ သားဧလာဇာသည္ဒါဝိဒ္ႏွင့္အတူလိုက္ေသာ သူရဲသံုးေယာက္အဝင္ျဖစ္၏။ စစ္တိုက္ျခင္းငွါစုေဝးေသာဖိလိတၱိလူတို႔ကို ႀကိမ္းပ၍ ဣသေရလလူတို႔သည္ဆုတ္သြားေသာအခါ၊ ၁ဝထိုသူသည္လက္ေညာင္း၍ ထား၌မွီလ်က္ေနရသည္တိုင္ ေအာင္ထ၍ ဖိလိတၱိလူတုိ႔ကို လုပ္ႀကံသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထုိေန႔၌ ႀကီးစြာေသာ ေအာင္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၍၊ သူတုိ႔သည္ရန္သူတုိ႔၏ ဥစၥာကိုလုယူျခင္းငွာသာ ျပန္လာၾက၏။ ၁၁သူ႔ေနာက္မွာဟရရိအမ်ဳိးအာဂိ၏သား ရွမၼသည္ရွိ၏။ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ေျပာင္းစပါးစိုက္ေသာလယ္ကြက္၌ စုေဝး၍၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ ေျပးၾကေသာအခါ၊ ၁၂ထိုသူသည္လယ္ကြက္အလယ္၌ ရပ္၍ေစာင့္မလ်က္ဖိလိတၱိလူတို႔ကိုလုပ္ႀကံသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးစြာေသာေအာင္ျခင္းကုိျပဳေတာ္မူ၏။ ၁၃ဗိုလ္စုအဝင္သံုးေယာက္တို႔သည္ စပါးရိတ္ရာကာလ၌၊ ဒါဝိဒ္ရွိရာ အဒုလံဥမင္သို‹ ဆင္းသြား၍၊ ဖိလိတိၱလူတို‹သည္၊ ၁၄ေရဖိမ္ခိ်ဳင့္၌ တပ္ခ်လ်က္ရိွၾက၏။ ထိုအခါဒါဝိဒ္သည္ ရဲတိုက္တြင္ ေန၍၊ ဖိလိတိၱ လူတို‹သည္ဗက္လင္ၿမိဳ‹၌တပ္ခ်ၾက၏။ ၁၅ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ တစုံတေယာက္ေသာ သူသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ‹တံခါးနားမွာရိွေသာေရတြင္းထဲက ေရကိုခပ္၍ ငါအားေပးပါေစေသာဟုေတာင့္တေသာ စိတ္ႏွင့္ ဆိုေသာ္၊ ၁၆ထုိသူရဲသုံးေယာက္တို‹သည္ ဖိလိတိၱတပ္ကုိဖ်က္၍ ဗက္လင္ၿမိဳ‹တံခါးနားမွာ ရိွေသာ ေရတြင္းထဲကေရကိုခပ္ယူၿပီးလ်င္ ဒါဝိဒ္ထံေတာ္သို‹ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ သို‹ေသာ္လည္း၊ ဒါဝိဒ္သည္မေသာက္ဘဲ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌သြန္းလ်က္၊ ၁၇အိုထာဝရဘုရား၊ ဤေရကိုေသာက္ေသာ အမူသည္အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ဤေရသည္ ကုိယ္အသက္ကို မႏွေျမာဘဲသြားေသာသူတို‹၏ အေသြးျဖစ္ပါသည္ မဟုတ္ပါေလာဟုေလွ်ာက္၍ အေသာက္ဘဲေန၏။ ထိုသူရဲသုံးေယာက္တို‹သည္ ထိုသို‹ေသာအမႈ တို‹ကိုျပဳၾက၏။ ၁၈ေဇရုယာသားယြာဘညီ အဘိရွဲသည္လည္း သူရဲသုံးေယာက္ တြင္အႀကီးျဖစ္၏။ သူသည္ လွံကိုကိုင္၍ လူသုံးရာတို‹ကို တိုက္ဖ်က္လုပ္ၾကံေသာေၾကာင့္၊ သူရဲသုံးေယာက္အဝင္ ေနရာရသတည္း။ ၁၉သူရဲသုံးေယာက္တြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ထိုေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အရာကိုရ၏ သို‹ေသာ္လည္း ပဌမသူရဲသုံးေယာက္တို‹ကိုမမီွ။ ၂ဝအထူးသျဖင့္ျပဳဘူးေသာ ကပ္ေဇလၿမိဳ‹သားသူရဲေယာယဒ၏ သားေဗနာယသည္ လည္းျခေသၤ့ႏွင့္တူေသာ ေမာဘလူႏွစ္ေယာက္ကိုသတ္၏။ ေဆာင္းကာလ၌ လည္းအျခားသို‹ သြား၍ ေျမတြင္း၌ရိွေသာ ျခေသၤ့ကိုသတ္၏။ ၂၁ထူးျခားေသာ အဲဂုတၱဳလူကိုလည္းသတ္၏။ အဲဂုတၱဳလူသည္ လွံကိုင္ေသာ္လည္း၊ ေဗနာယသည္ ေတာင္ေဝးကိုသာ ကိုင္လ်က္သြား၍ အဲဂုတၱဳလူလက္မွ လွံကိုလုယူၿပီးလ်င္၊ ထိုလွံႏွင့္ သူ‹ကိုသတ္၏။ ၂၂ထိုသို‹ေသာအမူတို‹ကိုေယာယဒသားေဗနာယျပဳ၍ သူရဲသုံးေယာက္အဝင္ ေနရာကိုရ၏။ ၂၃ဗိုလ္မ်ားထက္သာ၍ျမတ္ေသာ္လည္း၊ ပဌမ သူရဲသုံးေယာက္တို‹ကို မမွီ။ ဒါဝိဒ္သည္ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္အရာကိုလည္း ေပး၏။ ၂၄ယြာဘညီ အာသေဟလသည္လည္း ဗိုလ္စုအဝင္ျဖစ္၏။ ထိုအတူဗက္လင္ၿမိဳ‹ေန၊ ေဒါေဒါ၏ သားဧလဟာနန္၊ ၂၅ဟေရာဒိ အမ်ိဳးရွမၼ၊ ဟေရာဒိအမိ်ဳးဧလိက၊ ၂၆ဖာလတိအမ်ိဳးေဟလက္၊ ေတေကာအမိ်ဳးဣေကရွ၏ သားဣရ၊ ၂၇အေနေသာသိ အမိ်ဳးအေဗ်ဇာ၊ ဟုရွသိအမိ်ဳးေမဗုႏၷဲ၊ ၂၈အေဟာဟိအမိ်ဳးဇာလမုန္၊ ေနေတာဖာသိအမိ်ဳး မဟာရဲ၊ ၂၉ေနေတာ ဖာသိ အမ်ိဳးဗာနာသားေဟလက္၊ ဗဃၤာမိန္အမ်ိဳးဂိဗာၿမိဳ႔ေန၊ ရိဘဲ၏ သားအိတၱဲ၊ ၃ဝပိရေသာနိအမ်ဳိး ေဗနာယ၊ ဂါရွခိ်ဳင့္သားဟိဒဲၵ၊ ၃၁အာဗသိအမိ်ဳးအဗ်ာလဗုန္၊ ဗာဟုမိအမ်ိဳးအာဇမာဝက္၊ ၃၂ရွလေဗာနိအမ်ိဳး ဧလ်ာဘ၊ ယာရွင္၏ သားတို‹တြင္ ေယာနသန္၊ ၃၃ဟာရရိအမ်ိဳးရွမၼ၊ ဟာရရိအမ်ိဳးရွာရ၏ သားအဟိအံ၊ ၃၄မာခါသိ အမ်ိဳးအဟသဘဲ၏ သားဧလိဖလက္၊  ဂိေလာနိအမ်ိဳးအဟိေသာေဖလ၏ သားဧလ်ံ၊ ၃၅ကရေမလ အမ်ိဳးေဟဇရဲ၊ အာဘိအမ်ိဳးဖာရဲ၊ ၃၆ေဇာဘအမ်ိဳးနာသန္၏သားဣဂါလ၊ ဂဒ္အမိ်ဳးဗာနိ၊ ၃၇အမၼဳန္အမိ်ဳး ေဇလက္၊ ေဇရုယာ၏ သားယြာဘ၏ လက္နက္ေဆာင္လုလင္ ေဗေရာသိ အမ်ိဳးနဟာရဲ၊ ၃၈ဣသရိအမိ်ဳးဣရ၊ ဣသရိအမ်ိဳးဂါ ရက္၊ ၃၉ဟိတိၱ အမ်ိဳးဥရိယ၊ ေပါင္းသုံးဆယ္ ခုႏွစ္ေယာက္တည္း