၂ရာ အခန္းၾကီး(၂၄)


၁ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အမ်က္ထြက္ေတာ္မူလ်င္၊ စာတန္သည္ ရန္ဘက္ျပဳ ၍ ဣသေရလလူႏွင့္ ယုဒလူတုိ႔ကို ေရတြက္ေစျခင္းငွာ ဒါဝိဒ္ကို တုိက္တြန္းေလ၏။ ၂ရွင္ဘုရင္ ကလည္း၊ လူေပါင္းမည္မွ် ရွိသည္ကို ငါသိမည္အေၾကာင္း၊ ဒန္ၿမိဳ႔မွသည္ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ဣသေရလခရုိင္ရွိသမွ်တုိ႔ကို ေရွာက္သြား၍၊ လူတို႔ကို ေရတြက္ေလာ့ဟု အထံေတာ္၌ရွိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းယြာဘအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ယြာဘကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ လူတုိ႔ကိုထပ္၍ အဆတရာတုိးပြားေစသျဖင့္၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္အရွင္ မင္းႀကီးျမင္မည္အေၾကာင္း ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္သခင္အရွင္မင္းႀကီးသည္ ဤအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူသနည္းဟု ရွင္ဘုရင္အား ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၄သို႔ေသာ္လည္း အမိန္႔ေတာ္သည္ ယြာဘစကားႏွင့္ ဗုိလ္မ်ားစကားကို ႏုိင္သျဖင့္၊  ယြာဘႏွင့္ ဗိုလ္မ်ားတို‹သည္ လူတို‹ကိုေရတြက္အ့ံေသာငွါ အထံေတာ္မွ ထြက္သြားၾက၏။ ၅ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူး၍ဂဒ္ခ်ိဳင့္၌ရိွေသာ အာေရာ္ၿမိဳ‹အေရွ႔ဘက္၊ ယာဇာၿမိဳ‹အနားမွာ တပ္ခ်ၾက၏၊ ၆ဂိလဒ္ျပည္၊ ေနာက္သိမ္းေသာျပည္၊ ဒန္ယန္ျပည္တို‹ကိုလြန္ၿပီးမွ ဇိဒုန္ျပည္သို‹ဝိုင္းသြား၍၊ ၇တုရုရဲတိုက္သို‹၄င္း၊ ဟိဝိၿမိဳ‹မ်ား၊ ခါနာနိၿမိဳ‹မ်ားအလုံးစုံတို‹သုိ‹၄င္းေရာက္၍၊ ယုဒျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ‹လက္စသတ္ၾက၏။ ၈ထို‹သိုတျပည္လုံးေရွာက္သြား၍ကိုလႏွင့္ အရက္ ႏွစ္ဆယ္လြန္မွ ေယရုရွလင္ၿမိဳ‹သို‹ေရာက္ၾက၏။ ၉ယြာဘသည္လည္း လူေပါင္းစာရင္းကို ရွင္ဘုရင္အားဆက္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ထားကိုင္ သူရဲရွစ္သိန္း၊ ယုဒအမ်ိဳး၌ ငါသိန္းရိွၾက၏။

၁ဝဒါဝိဒ္သည္လူတို‹ကို ေရတြက္ၿပီးမွ ေနာင္တရ၍၊ အကြၽႏု္ပ္ျပဳမိေသာအမႈ၌ အလြန္ျပစ္မွားပါၿပီ။ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အျပစ္ကိုေျဖရွင္းေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္သည္အလြန္မိုက္ေသာ အမႈကိုျပဳမိပါၿပီဟု ထာဝရဘုရားအားေတာင္းပန္ေလ၏။ ၁၁ဒါဝိဒ္သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ထေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ ဒါဝိဒ္၏ပေရာဖက္ဂဒ္သို‹ ေရာက္လာ၍၊ ၁၂ဒါဝိဒ္ထံသို‹သြားေလာ့။ အရာသုံးပါးကိုသင့္အားငါျပ၏။ သင္၌ ငါျပဳစရာတုိ‹ တပါးပါးကိုေရြးရမည္ဟု ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ ကိုဆင့္ဆိုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊  ၁၃ဂဒ္သည္ဒါဝိဒ္ထံသို‹သြား၍၊ ျပည္ေတာ္၌သုံးႏွစ္ပတ္လုံး အစာအာဟာရ ေခါင္းပါးေစရမည္ေလာ။ သို‹မဟုတ္ ရန္သူတို‹သည္ သုံးလပတ္လုံးလိုက္၍ ကိုယ္ေတာ္ေျပးေတာ္မူရမည္ေလာ။ သို‹မဟုတ္ျပည္ေတာ္၌ သုံးရက္ပတ္လုံးကာလနာေရာက္ေစရမည္ေလာ။ အကြၽႏု္ပ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူအား အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို‹ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူပါဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ငါသည္က်ဥ္းေျမာင္းရာသို‹ ေရာက္ေလၿပီ တကား။ ထာဝရဘုရား၏ လက္ေတာ္သို‹ ေရာက္ပါေစ။ ကရုဏာေတာ္ႀကီး လွ၏ လူလက္သို‹ မေရာက္ပါေစႏွင့္ဟုဂဒ္အားျပန္ေျပာ၏။ ၁၅ထိုေန႔နံနက္မွစ၍ ခိ်န္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ကာလနာကို လြတ္လိုက္ေတာ္မူ၍၊ ဒန္ၿမိဳ‹မွသည္ေဗရေရွဘၿမဳိ‹ တိုင္ေအာင္ လူခုနစ္ေသာင္းေသၾက၏။ ၁၆ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ‹ကို ဖ်က္ဆီးမည္ဟု လက္ကိုဆန႔္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုေဘးေၾကာင့္ေနာင္တရေတာ္မူ၍တန္ၿပီ။ သင့္လက္ကို ရုပ္သိမ္းေလာ့ဟု လူတို‹ကိုဖ်က္ဆီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေယဗုသိလူ အေရာန၏ ေကာက္နယ္တလင္းအနားမွာရိွ၏။ ၁၇လူတို‹ကိုဒဏ္ခတ္ ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ကို ဒါဝိဒ္သည္ျမင္ေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားပါၿပီ။ ဒုစရုိက္ကို ျပဳမိပါၿပီ။ ဤသိုးတို‹မူကား အဘယ္သို‹ ျပဳမိပါသနည္း။ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္အေဆြအမ်ိဳး၌ ေရာက္ေစေတာ္မူပါဟု ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းပန္ေလ၏။ ၁၈ထိုေန႔ျခင္းတြင္ ဂဒ္သည္ ဒါဝိဒ္ထံသို‹ လာ၍ကိုယ္ေတာ္ၾကြပါ။ ေယဗုသိလူအေရာန၏ ေကာက္နယ္တလင္း၌ ထာဝရဘုရားအဘို‹ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ရမည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန့္ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုသည္အတိုင္း ဒါဝိဒ္သည္သြားေလ၏။ ၂ဝထိုသို‹ဘုရင္သည္ အျခံအရံေတာ္ႏွင့္တကြၾကြလာသည္ကို အေရာနသည္ ၾကည့္၍ျမင္လ်င္၊ ျပင္သို‹ထြက္၍ ရွင္ဘုရင္ေရွ႔ေတာ္၌ဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ၂၁ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ ရိွရာသို‹ အဘယ္ေၾကာင့္ၾကြလာေတာ္မူသနည္းဟု ေမးေလွ်ာက္လ်င္၊ ဒါဝိဒ္က၊ လူတို‹တြင္ ကာလနာေဘးကို ၿငိမ္းေစမည္ အေၾကာင္းထာဝရဘုရားအဘို‹ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္လုိ၍၊ သင္၏ေကာက္နယ္တလင္းကို ဝယ္အံ့ေသာငွါလာသည္ဟု အမိန့္ရိွေသာ္၊ ၂၂အေရာနက၊ ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီးသည္ စိတ္ေတာ္ရိွသည္အတိုင္းယူ၍ ပူေဇာ္ေတာ္မူပါ၊ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ဘို‹ႏြားမ်ားရွိပါ၏။ ထင္းဘုိ႔ ေကာက္နယ္တန္ဆာ၊ ႏြားႏွင့္ဆိုင္ေသာ တန္ဆာမ်ားရိွပါ၏ဟု ဒါဝိဒ္အားေလွ်ာက္လ်က္၊ ၂၃အလုံးစုံတို‹ကို ရွင္ဘုရင္အားဆက္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုလက္ခံေတာ္မူပါ ေစေသာဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၄ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ထိုသို‹ငါမယူရ။ စင္စစ္ အဘိုးေပး၍ ငါဝယ္မည္။ ကိုယ္ေငြမကုန္ဘဲငါ၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအားမီးရိႈ႔ရာယဇ္ကို ငါမပူေဇာ္လုိဟု အေရာနအား ဆိုသျဖင့္၊ ေငြအက်ပ္ငါးဆယ္ကိုေပး၍၊ ထိုေကာက္နယ္တလင္းႏွင့္ ႏြားတို‹ကို ဝယ္ၿပီးမွ၊ ၂၅ထိုအရပ္၌ထာဝရဘုရားအဘို‹ ယဇ္ပလႅင္ ကိုတည္၍ မီးရိႈရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္ တုိ႔ကိုပူေဇာ္ေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ဣသေရလျပည္အဘို‹ ဆုေတာင္းေသာစကားကို နားေထာင္၍ ကာလနာေဘး ကိုၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။

 

ဓမၼရာဇဝင္ဒုတိယေစာင္ၿပီး၏။