၂ရာ အခန္းၾကီး(၂)


၁ထိုေနာက္ဒါဝိဒ္က၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယုဒၿမိဳ႔တစံုတၿမိဳ႔သို႔သြားရပါမည္ေလာဟု ထာဝရ ဘုရားထံ ေတာ္၌ ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက သြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဒါဝိဒ္ကလည္း အဘယ္ၿမိဳ႔သို႔ သြားရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို၌သြားေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတုိင္း၊ ၂ဒါဝိဒ္သည္ မယားႏွစ္ေယာက္၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သူ အဟိေနာင္၊ နာဗလမယား ကရေမလၿမိဳ႔သူ အဘိဂဲလ တုိႏွင့္တကြ သြားေလ၏။ ၃မိမိ၌ပါေသာ လူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မ်ားတုိ႔ကိုလည္း ဒါဝိဒ္သည္ ေခၚခဲ့၍ သူတုိ႔သည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ရြာတုိ႔၌ေနၾက၏။ ၄တဖန္ယုဒလူတုိ႔သည္ လာ၍ ဘိသိတ္ေပးသျဖင့္ ဒါဝိဒ္ကို ယုဒရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခ်ီးေျမႇာက္ၾက၏။

၅ဂိလဒ္ျပည္ ယာဗက္ၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ ေရွာလုကို သၿဂိဳဟ္ပါၿပီဟု ဒါဝိဒ္အား ၾကားေလွ်ာက္ေသာ္၊ ဂိလဒ္ျပည္ ယာဗက္ၿမိဳ႔သားတုိ႔ရိွရာသို႔ တမန္တုိ႔ကိုေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔သည္သင္တို႔အရွင္ေရွာလု၌ကရုဏာ ေက်းဇူးျပဳ၍ အေလာင္းေတာ္ကို သၿဂိဳလ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ကိုခံရၾကပါေစေသာ။ ၆ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၌ ကရုဏာေက်းဇူး၊ သစၥာေက်းဇူးျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သင္တို႔သည္ဤအမႈကို ျပဳေသာေၾကာင့္ သင္တို႔ေက်းဇူးကိုငါလည္းဆပ္မည္။ ၇ယခုမွာ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္း သတၱိရွိၾကေလာ့။ သင္တို႔ အရွင္ေရွာလုေသၿပီ။ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဘိသိက္ေပးသျဖင့္ငါ့ကိုရွင္ဘုရင္ အရာ၌ခ်ီးေျမာက္ၾကၿပီဟုမွာလိုက္ေလ၏။

၈သို႔ရာတြင္ ေရွာလု၏ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေနရသားအာဗနာသည္၊ ေရွာလုသားဣရွေဗာရွက္ကိုယူ၍ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔ သို႔ေဆာင္ သြားၿပီးလွ်င္၊ ၉ဂိလဒ္ျပည္၊ အာရွာအမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔သားမ်ား၊ ဧဖရိမ္ခရိုင္၊ ဗယၤာမိန္ခရိုင္ အစရွိေသာဣသေရလႏုိင္ငံလုံးကို အစုိးရေသာ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ ေလ၏။ ၁ဝေရွာလု၏သား ဣရွေဗာရွက္ သည္ အသက္ေလးဆယ္ရွိေသာ္၊ ဣသေရလႏိုင္ငံကိုအစိုးရ၍ ႏွစ္ႏွစ္စိုးစံေလ၏။ ယုဒအမ်ိဳးမူကား ဒါဝိဒ္ေနာက္ သို႔လိုက္ၾက၏။ ၁၁ဒါဝိဒ္သည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ေန၍ ယုဒအမ်ိဳးကိုအစိုးရေသာ ႏွစ္ေပါင္းကားခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လ ျဖစ္သတည္း။

၁၂တဖန္ေနရသားအာဗနာသည္ ေရွာလုသားဣရွေဗာရွက္၏ ကြၽန္မ်ားႏွင့္တကြ၊ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔မွ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ သုိ႔သြား၍၊ ၁၃ေဇရုယာသားယြာဘႏွင့္ ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တို႔သည္ ဆီးႀကိဳသျဖင့္၊ ဂိေဗာင္ေရကန္ အနားမွာ ဆံုမိလ်က္ ေရကန္တဘက္တခ်က္၌ထိုင္ၾက၏။ ၁၄အာဗနာကလည္း၊ လုလင္တို႔သည္ထ၍ ငါတို႔ေရွ႕မွာကစားၾကပါေလေစ ဟုဆိုေသာ္၊ ယြာဘက ထၾကပါေလေစဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၅ေရွာလုသား ဣရွေဗာ ရွက္၏ လူဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးသား တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တက်ိပ္ႏွစ္ေယာက္ တို႔သည္၊ ၁၆ထ၍ ကူးလာၾက၏ သူတို႔သည္ လူခ်င္း တိုက္၍လူတိုင္းမိမိ တိုက္ဘက္၏ ေခါင္းကို ကိုင္လ်က္၊ နံေဖးကို ထားႏွင့္ ထိုးလ်က္တစုတည္းလဲေသၾက၏ သို့ျဖစ္၍ ဂိေဗာင္ၿမိဳ‹နယ္၌ရိွေသာ ထိုအရပ္ကို ေဟလကသဇၨဳရိမ္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သမုတ္ၾက၏။ ၁၇ထိုေန႔၌ျပင္းစြာစစ္တိုက္၍ အာဗနာႏွင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တုိ႔ေရွ႔မွာ ရႈံးၾကေလ၏။ ၁၈ေဇရုယာသား သုံးေယာက္၊ ယြာဘ၊ အဘိရွဲ၊ အာသေဟလပါၾက၏။ အာသေဟလသည္ ေတာ၌ က်င္လည္ေသာဒရယ္ကဲ့သို႔ လ်င္ျမန္၏။၁၉အာသေဟလ သည္ လက်္ာဘက္ လက္ဝဲဘက္သို႔မလြဲ အာဗနာကိုလိုက္၏။             ၂ဝအာဗနာသည္ေနာက္သို႔ ၾကည့္၍၊ သင္သည္ အာသေဟလ မွန္သေလာဟု ေမးေသာ္၊ မွန္သည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၂၁အာဗနာက လည္း၊လက်္ာဘက္ေသာ္၄င္း၊ လက္ဝဲဘက္ေသာ္၄င္း၊ လုလင္ တေယာက္ကို ဘမ္းဆီး၍ သူ၏ လက္နက္စုံကုိ လုယူေတာ့ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ အာသေဟလသည္ မလွည့္ဘဲ လိုက္ေသး၏။ ၂၂တဖန္ အာဗနာက ငါကို မလိုက္ႏွင့္။ လွည့္သြားေတာ့။ သင့္ကို ေျမေပၚသို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါလဲွရမည္နည္း။ သို႔ျပဳလ်င္ သင့္အစ္ကိုယြာဘေရွ႔မွာ ငါမ်က္ႏွာကို အဘယ္သို႔ငါျပႏိုင္မည္ နည္းဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ၂၃အာသေဟလသည္ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ အာဗနာသည္ ေနာက္သို႔ လွံႏွင့္ထိုးလွ်င္၊ဝမ္း၌ လွံဖ်ားဝင္၍ ေက်ာကို ထုတ္ခ်င္းေဖာက္သျဖင့္၊ အာသေဟလသည္ လဲ၍ ထိုအရပ္၌ေသ၏။ အာသေဟလလဲ၍ေသေသာ ထိုအရပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ရပ္ေနၾက၏။ ၂၄ယြာဘႏွင့္ အဘိရွဲသည္ အာဗနာကို လိုက္၍ ဂိေဗာင္ေတာသို႔သြားေသာ လမ္နား၊ ဂိအာၿမိဳ‹ ေရွ႔မွာရိွေသာ အမၼေတာင္သို႔ေရာက္ေသာ အခါေနဝင္၏၊ ၂၅ဗဃၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အာဗနာေနာက္၌ စုေဝး၍ တတပ္တည္းဖဲြ‹လ်က္ ေတာင္ေပၚမွာရပ္ေနၾက၏။ ၂၆ထိုအခါ အာဗနာက၊ ယြာဘကို ဟစ္၍ ထားသြားသည္ အစဥ္မၿပတ္ကိုက္စားရမည္ေလာ။ ေနာက္ဆုံး၌ ခါးေသာ အရသာကိုေတြ‹လိမ့္မည္ဟု မသိေလာ။ လူမ်ားတို႔သည္ညီအစ္ကိုတို႔ကိုမလိုက္၊ ျပန္ေစမည္ အေၾကာင္း သင္သည္အဘယ္မွ် ကာလပတ္လုံးမစီရင္ဘဲ ေနမည္ နည္းဟုဆိုလ်င္၊     ၂၇ယြာဘက၊ ဘုရားသခင္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္းသင္မေျပာလ်င္၊ မိုဃ္းလင္းမွ သာလူမ်ား တို႔သည္ ညီအစ္ကိုတို႔ကို မလိုက္ဘဲေနၾကလိမ့္မည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၂၈တံပိုးမႈတ္၍ လူမ်ားတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိုဳးသား တို႔ကိုမလိုက္၊ စစ္မတိုက္ဘဲရပ္ေနၾက၏၊ ၂၉အာဗနာႏွင့္ သူ၏လူတို႔သည္ တညဥ့္လုံး လြင္ျပင္သို႔ေရွာက္သြား၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူးၿပီးလ်င္၊ ဗိသရုန္ျပည္ကိုလြန္၍ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ၾက၏။ ၃ဝယြာဘသည္လည္းအာဗနာ ကိုလိုက္ရာမွ ျပန္၍ လူအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစေသာအခါ၊ အာသေဟလႏွင့္ ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တက်ိပ္ကိုးေယာက္ တို႔သည္ မရိွဆုံးၾကၿပီ။ ၃၁ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တို႔သည္ ဗဃၤာမိန္အမ်ိဳးသား၊ အာဗနာ၏ လူသုံးရာေျခာက္ဆယ္ တို႔ကိုေသေအာင္ လုပ္ၾကံၾကၿပီ။ ၃၂အာသေဟလ၏ အေလာင္းကိုထမ္းသြား၍ ဗက္လင္ၿမိဳ‹၌ရိွေသာ သူအဘ၏ သခ်ဳႋင္းတြင္ သၿဂဳႋဟ္ ၾက၏။ ယြာဘႏွင့္ သူ၏လူတို႔သည္ တညဥ့္လုံးသြား၍ မိုဃ္းလင္းစတြင္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ‹သို႔ ေရာက္ၾက၏။