၂ရာ အခန္းၾကီး(၃)


၁ေရွာလူအမ်ိဳးႏွင့္ ဒါဝိဒ္အမ်ဳိးတို႔သည္ၾကာျမင့္စြာစစ္တိုက္၍၊ ဒါဝိဒ္သည္ အားကိုးပြားလ်က္၊ ေရွာလူအမ်ိဳး သည္ အားေရြ႔ေလ်ာ့လ်က္ရိွၾက၏။ ၂ေဟျဗဳန္ၿမိဳ‹၌ ဒါဝိဒ္ျမင္ေသာသားတုိ႔တြင္သားဦးကား၊ ေယဇေရလၿမိဳ‹သူ အဟိေနာင္တြင္ ျမင္ေသာသား အာမႏုန္တည္း။ ၃ဒုတိယသားကား၊ နာဗလမယား၊ ကရေမလၿမိဳသူ အဘိဂဲလတြင္ ျမင္ေသာသား ခိလပ္တည္း၊ တတိယသားကား၊ ဘုရင္တာလမဲသမီး မာခါ၏သား အဗရွလုံတည္း၊ ၄စတုတၱသားကား၊ ဟဂၢိတ္၏သား အေဒါနိယတည္း၊ ပဥၥမသားကား အဘိတလ၏သား ေရွဖတိတည္း၊ ၅ဆဌမသားကား၊ ေျမာက္သားေတာ္ ဧဂလာတြင္ျမင္ေသာသား ဣသရံတည္း။ ဤေရြ႔ကား၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္ျမင္ေသာသားတည္း။

၆ေရွာလုအမ်ဳိးႏွင့္ ဒါဝိဒါအမ်ဳိးစစ္တုိက္ၾကစဥ္အခါ၊ အာဗနာသည္ ေရွာလုအမ်ဳိးဘက္မွာ ကိုယ္ကို ခုိင္မာေစ၏။ ၇ေရွာလု၌ အဲအာ၏သမီးရိဇပမည္ေသာ မယားငယ္တေယာက္ရိွ၏။ ဣရွေဗာရွက္က၊ သင္သည္ ငါ့အဘ၏ မယားငယ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္သိမ္းသနည္းဟု အာဗနာအားဆုိလွ်င္၊ ၈ထုိစကားေၾကာင့္ အာဗနာသည္ အလြန္ စိတ္ဆိုးလ်က္၊ ငါသည္ယုဒအမ်ုိးကို ဆီးတား၍ သင့္အဘေရွာလုအမ်ိဳးႏွင့္ ညီအစ္ကို အေဆြခင္ပြန္းတုိ႔အား ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေက်းဇူးျပဳသျဖင့္ သင့္ကို ဒါဝိဒ္လက္သို႔မအပ္ႏွံဘဲေနေသာ္၊ သင္သည္ငါ့ကို ေခြး၏ဦးေခါင္းကဲ့သို႔သာ မွတ္၍၊ ထိုမိန္းမအတြက္ ယေန႔အျပစ္တင္ရမည္ေလာ။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေရွာလုအမ်ဳိးမွ ႏႈတ္၍၊ ၁ဝဒါဝိဒ္၏ အာဏာေတာ္ကို ဒန္ၿမိဳ႔မွစ၍ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ဣသေရလျပည္၊ ယုဒျပည္အရပ္ရပ္တုိ႔၌ တည္ေစျခင္းငွာ ဒါဝိဒ္အား ျပဳမည္ဟု က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္အတု္ငး၊ ငါလည္းဒါဝိဒ္အား မျပဳဘဲေနလွ်င္၊ ထုိမွ်မက ဘုရားသခင္သည္ အာဗနာအား ျပဳေတာ္မူပါေစေသာဟု ဆုိေသာေၾကာင့္၊ ၁၁ဣရွေဗာရွက္သည္ ေၾကာက္၍စကား တခြန္းကိုမွ်မျပန္ဝံ့။

၁၂ထုိ႔ေနာက္အာဗနာသည္ မိမိအတြက္သံတမန္တုိ႔ကို ဒါဝိဒ္ထံသုိ႔ေစလႊတ္၍၊ ျပည္ရွင္မင္းကား အဘယ္သူနည္း။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေတာ္မူပါ။ ဣသေရလ အမ်ဳိးအေပါင္းကို ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ေျပာင္းလဲ ေစျခင္းငွါ၊ ကြၽန္္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ဘက္သို႔ ဝင္စားပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၁၃ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ေကာင္းၿပီ၊ သင္ႏွင့္ ငါမိႆဟာယဖြဲ႔မည္။ သို႔ရာတြင္ ငါေတာင္းစရာတခုရိွ၏။ ငါ့မ်က္ႏွာကို ျမင္အံ့ေသာငွါ လာေသာအခါ၊ ေရွာလုသမီးမိခါလကို ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရဟု ျပန္ဆုိ၏။ ၁၄ဒါဝိဒ္သည္လည္း သံတမန္တုိ႔ကို ေရွာလုသား ဣရွေဗာရွက္ထံသို႔ေစလႊတ္၍၊ ငါသည္ ဖိလိတၱိလူ အေရဖ်ားတရာႏွင့္ ဝယ္ယူေသာ ငါ့မယားမိခါလကို အပ္လိုက္ရမည္ဟု မွာလိုက္သည္အတုိင္း၊ ၁၅ဣရွေဗာရွက္သည္ ေစလႊတ္၍ ထုိမိန္းမကို သူ၏လင္ လဲရွ၏သား ဇာလတိလက္မွ ႏႈတ္ယူေလ၏။ ၁၆သူ၏လင္သည္ ငိုေၾကြးလ်က္ သူ႔ေနာက္သို႔ ဗာဟုရိမ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္လိုက္ေလ၏။ အာဗနာကလည္း ျပန္သြားေတာ့ဟု ဆိုေသာ္ ျပန္သြားရ၏။

၁၇အာဗနာသည္လည္း၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးအသက္ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္တုိင္ပင္လ်က္၊ သင္တုိ႔သည္ အထက္က ဒါဝိဒ္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ခ်င္ေသာ စိတ္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ၁၈ယခုေျမွာက္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားက၊ ငါ့ကြၽန္ဒါဝိဒ္လက္ျဖင့္ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိးကို ဖိလိတၱိလူတို႔လက္မွ၄င္း၊ ရန္သူအေပါင္း တို႔လက္မွ၄င္း၊ငါကယ္ႏႈတ္မည္ဟု ဒါဝိဒ္အဘို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီဟုဆိုေလ၏။ ၁၉တဖန္အာဗာနာသည္ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတို႔ကို လည္းေသြးေဆာင္ေလ၏။ ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးအလိုရွိသမွ်ေသာအရာ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိး တညီတၫႊတ္တည္း အလိုရွိသမွ်ေသာ အရာကိုေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္အားျပန္ေလွ်ာက္ျခင္း ငွါသြား၍၊ ၂ဝလူႏွစ္က်ိပ္ ပါလ်က္ ဒါဝိဒ္ရွိရာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္သျဖင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ပြဲလုပ္၍ အာဗနာႏွင့္ သူ၏လူတို႔ကိုေကြၽး၏။ ၂၁အာဗနာကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလိုေတာ္ရွိသမွ် အတိုင္းစိုးစံေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကြၽန္ေတာ္ ထသြား၍ ထိုသူအေပါင္းတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္သခင္၊ ကြၽန္ေတာ္ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္၌ စုေဝးေစပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ၿပီးမွ၊ ဒါဝိဒ္လႊတ္လိုက္၍ သူသည္ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားေလ၏။ ၂၂ထိုအခါ ယြာဘႏွင့္ဒါဝိဒ္၏ ကြၽန္တို႔သည္ ရန္သူအလံုးအရင္းကို လိုက္ရာမွျပန္လာ၍၊ လက္ရဥစၥာမ်ားကုိယူခဲ့ၾက၏။ အာဗနာသည္ ဒါဝိဒ္ႏွင့္အတူ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌မရွိ။ ဒါဝိဒ္သည္ လႊတ္လိုက္၍ သူသည္ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားႏွင့္ၿပီ။ ၂၃ယြာဘႏွင့္ သူ၌ပါေသာစစ္သူရဲ အေပါင္းတို႔သည္ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ ေနရ၏သား အာဗနာသည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔လာၿပီ။ ရွင္ဘုရင္သည္လည္း လႊတ္လိုက္၍၊ သူသည္ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားၿပီဟု ယြာဘအားၾကားေျပာလွ်င္၊ ၂၄ယြာဘသည္ ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္သို႔ဝင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အဘယ္သို႔ ျပဳေတာ္မူသနည္း၊ အာဗနာသည္ အထံေတာ္သို႔ လာၿပီးမွ တဖန္အလြတ္သြားေစျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊတ္လိုက္ ေတာ္မူသနည္း။ ၂၅ေနရ၏သား အာဗနာသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို လွည့္စား၍ကိုယ္ေတာ္ ထြက္ဝင္ေတာ္မူျခင္း၊ စီရင္ေတာ္မူျခင္း အလံုးစံုကုိ သိအံ့ေသာငွါသာလာသည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏ဟုေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၂၆အထံေတာ္ကထြက္၍ အာဗနာသို႔ တမန္တို႔ကိုေစလႊတ္လ်က္၊ သိရေရတြင္းမွ ေခၚေလ၏။ ထိုအမႈကို ဒါဝိဒ္မသိ။ ၂၇အာဗနာသည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ယြာဘသည္အသင့္အတင္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းငွါ၊ ၿမိဳ႔တံခါးအနား သို႔ေခၚၿပီးလွ်င္၊ ညီအာသေဟလ ေသသည္အတြက္ သူ၏ဝမ္းကိုထိုး၍သူသည္လည္းေသ၏။

၂၈ထိုေနာက္ဒါဝိဒ္သည္ ၾကားေသာအခါ၊ ေနရ၏သားအာဗနာကိုသတ္ေသာအျပစ္ႏွင့္ ငါသည္ ထာဝရ ဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ လြတ္ပါေစ။ ငါ့ႏုိင္ငံလြတ္ပါေစ။ ၂၉ယြာဘေခါင္း၊ သူ႔အေဆြအမ်ဳိး အေပါင္းတို႔၏ ေခါင္းေပၚသို႔ ေရာက္ပါေစ။ ယြာဘ၏ ေဆြအမ်ဳိး၌ ရိနာစြဲေသာသူ၊ ႏူနာစြဲေသာသူ၊ ေက်ာကုန္းေသာသူ၊ ထားျဖင့္ေသေသာသူ၊ ငတ္မြတ္ေသာသူ မျပတ္ေစႏွင့္ဟု ျမြက္ဆို၏။ ၃ဝထိုသို႔ယြာဘ ႏွင့္ညီအဘိရွဲသည္ အာဗနာကိုသတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ညီအာသေဟလကိုဂိေဗာင္ စစ္တိုက္ပြဲ၌ အာဗနာသတ္ သတည္း။ ၃၁ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ယြာဘႏွင့္မိမိ၌ရွိေသာသူ အေပါင္းတို႔အား၊ သင္တို႔အဝတ္ကိုဆုတ္၍ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ အာဗနာအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းကို ျပဳၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္ရွိ၍ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မသာလုိက္ေလ၏။ ၃၂အာဗနာကိုေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ သၿဂိဳဟ္ၾက၏။ သခ်ဳၤင္းအနားမွာ ရွင္ဘုရင္သည္ အသံကိုလႊင့္၍ငိုေၾကြး၏။ လူအေပါင္း တို႔သည္လည္း ငိုေၾကြးၾက၏။ ၃၃ရွင္ဘုရင္သည္အာဗနာ အတြက္ ျမည္တမ္းသည္ကား၊ အာဗနာသည္ လူမိုက္ကဲ့သို႔ေသသေလာ။ ၃၄သင္၏လက္ကိုမခ်ည္၊ သံေျခခ်င္းမခတ္ဘဲ လူဆိုးလက္ျဖင့္ ေသသကဲ့သို႔ ေသရွာ ပါၿပီတကားဟု ျမြက္ဆို၏။ လူအေပါင္းတို႔ သည္လည္း တဖန္ငိုေၾကြးၾက၏။ ၃၅မိုဃ္းမခ်ဳပ္မွီ ဒါဝိဒ္သည္စားေတာ္ ေခၚမည္အေၾကာင္း  လူအေပါင္းတို႔ သည္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေသာ္လည္း၊ ဒါဝိဒ္က၊ ေနမဝင္မွီမုန္႔အစရွိေသာ စားစရာ တစံုတခုကိုငါျမည္းစမ္းလွ်င္၊ ထိုမွ်မကငါ၌ ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေစသတည္းဟု က်ိန္ဆို၏။ ၃၆ထိုအမူကို လူအေပါင္း တို႔သည္ မွတ္၍ ႏွစ္သက္ၾက၏။ ျပဳေတာ္မူသမွ်တု႔ိကိုလည္း လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ႏွစ္သက္ၾက၏။  ၃၇ရွင္ဘုရင္သည္ ေနရ၏သား အာဗနာကို သတ္ေစျခင္းငွါအလိုမရွိဟု ထိုေန႔၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ားအေပါင္း တုိ႔သည္ သိနားလည္ၾက၏။ ၃၈ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ မင္းသားျဖစ္ေသာသူ၊ ႀကီးျမက္ေသာ သူတပါးသည္ ယေန႔ဆံုးေၾကာင္းကို သင္တို႔မသိသေလာ။ ၃၉ငါသည္ ဘိသိက္ခံရ၍ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အားနည္း၏။ ေဇရုယာသားျဖစ္ေသာ ဤသူတို႔သည္ ငါ့ထက္လြန္၍ အားႀကီးၾက၏။ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာသူကို မိမိအျပစ္ႏွင့္ အေလ်ာက္ ထာဝရဘုရားဆပ္ေပးေတာ္မူေစသတည္းဟု မိမိကြၽန္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။