၂ရာ အခန္းၾကီး(၄)


၁အာဗနာသည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ေသေၾကာင္းကုိေရွာလု၏ သားသည္ၾကားေသာ္ အားေလ်ာ့၏။ ဣသေရလ လူအေပါင္းတို႔သည္ ပူပန္ေသာ စိတ္ရွိၾက၏။ ၂ေရွာလု၏သား၌ ဗာနာႏွင့္ ေရခပ္အမည္ရွိေသာ သူတည္း ဟူေသာတပ္မွဴးႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ သူတို႔သည္ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးေဗေရာသိအႏႊယ္ ရိမၼဳန္၏သား ျဖစ္ၾက၏။ ေဗရုတ္ၿမိဳ႔သည္ ဗယၤာမိန္ခရိုင္အဝင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၃ေဗေရာသိလူတို႔သည္ ဂိတၱိမ္ၿမိဳ႔သို႔ေျပး၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္တည္းခိုလ်က္ ေနၾကသတည္း။ ၄ေရွာလု၏သား ေယာနသန္၌ ေျခဆြံ႔ေသာသား တေယာက္ရွိရစ္၏။ သူသည္အသက္ငါး ႏွစ္ရွိေသာအခါ၊ ေယဇေရလၿမိဳ႔မွေရွာလုႏွင့္ ေယာနသန္တို႔၏ သိတင္းကိုၾကားလ်င္ အထိန္းသည္ သူ႔ကိုခ်ီ၍ ေျပးစဥ္တြင္၊ အလ်င္အျမန္ေျပးေသာေၾကာင့္၊ သူငယ္သည္က်၍ ေျခဆြံ႔၏။ ထိုသူငယ္၏အမည္ကား ေမဖိေဗာ ရွက္တည္း။ ၅ေဗေရာသိမ်ဳိး ရိမၼဳန္၏ သားေရခပ္ႏွင့္ဗာနာတို႔သည္ ဣရွေဗာရွက္အိမ္သို႔ သြား၍မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ေရာက္၏။ ထိုအခ်ိန္၌ ဣရွေဗာရွက္သည္ အိပ္တတ္၏။ ၆ထိုညီအစ္ကိုေရခပ္ႏွင့္ ဗာနာတို႔သည္ စပါးကို ထုတ္ဟန္ေဆာင္၍ အိမ္အလယ္သို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ ၇အိပ္ခန္းထဲ အိပ္ရာေပၚမွာအိပ္လ်က္ေနေသာ ဣရွေဗာရွက္၏ဝမ္းကို ထိုး၍သတ္သျဖင့္၊ ဦးေခါင္းျဖတ္ယူၿပီးမွ တညဥ္႔လံုး လြင္ျပင္လမ္းျဖင့္ ေျပး၍လြတ္ၾက၏။ ၈ဣရွေဗာရွက္၏ ဦးေခါင္းကို ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ဒါဝိဒ္ထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍၊ ကိုယ္ေတာ္အသက္ကို ရွာေသာကိုယ္ေတာ္ရန္သူ ေရွာလု၏သား ဣရွေဗာရွက္၏ ဦးေခါင္းကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ကြၽန္ေတာ္သခင္ အရွင္မင္းႀကီးခံရေတာ္မူေသာ အျပစ္ကို ထာဝရဘုရားသည္ေရွာလု၌၄င္း၊ သူ၏အမ်ဳိးႏြယ္၌၄င္း၊ ယေန႔ဆပ္ေပးေတာ္မူၿပီဟု အထံေတာ္တြင္ေလွ်ာက္ဆိုေသာ္၊ ၉ဒါဝိဒ္က၊ ငါ့အသက္ကို ေဘးဥပဒ္အပါင္းတို႔မွ ေရြးေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁ဝအရင္တခါလူတေယာက္သည္ လာ၍ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကိုေျပာမည္အႀကံရွိလ်က္၊ ေရွာလုေသပါၿပီဟု ငါ့အားၾကားေျပာအခါ၊ ထိုသိတင္းကိုေျပာ ေသာေၾကာင့္ဆုကိုရမည္ဟု ထင္ေသာထိုသူကို၊ ဇိကလတ္ၿမိဳ႔၌ ငါကိုင္ဆြဲ၍သတ္၏။ ၁၁ထိုမွ်မက လူဆိုးတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကိုသူ၏အိမ္အတြင္းအိပ္ရာေပၚမွာသတ္လွ်င္၊ သာ၍ျပဳသင့္သည္မဟုတ္ ေလာ။ ယခုပင္သူ၏အေသြးကို သင္တို႔၌ ငါေတာင္း၍သင္တို႔ကိုေျမႀကီးေပၚက ပယ္ရွားသင့္သည္ မဟုတ္ေလာဟု ေဗေရာသိအမ်ဳိး၊ ရိမၼဳန္၏သားေရခပ္ႏွင့္ ညီဗာနာအားဆိုၿပီးလွ်င္၊  ၁၂လုလင္တို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၍ ထိုသူႏွစ္ေယာက္ကိုသတ္ၾက၏။ လက္ေျခတို႔ကိုျဖတ္၍ ေဟျဗဳန္ေရကန္အနားမွာ ဆြဲထားၾက၏။ ဣရွေဗာရွက္၏ ဦးေခါင္းကိုကား ယူ၍ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔တြင္ အာဗနာသခ်ဳႋင္း၌ သၿဂိဳဟ္ၾက၏။