၂ရာ အခန္းၾကီး(၅)


၁ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏႊယ္အေပါင္းတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ရွိရာေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို႔လာ၍၊ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ကိုယ္ေသာ္အရိုး၊ ကိုယ္ေတာ္အသားျဖစ္ၾကပါ၏။ ၂အထက္ကေရွာလုသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၌ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိေဆာင္သြားလ်က္၊ သြင္းျပန္လ်က္ေနေတာ္မူၿပီ။ ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိးကို လုပ္ေကြၽးအုပ္စိုးရမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၃ထိုသို႔ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူအေပါင္းတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ရွိရာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္လာလွ်င္၊ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္မွာ သူတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ကို ဘိသိက္ေပး၍ ဣသေရလရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ၄ဒါဝိဒ္သည္ နန္းထိုင္ေသာအခါ အသက္သံုးဆယ္ရွိ၏။ အႏွစ္ေလးဆယ္စိုးစံေလ၏။ ၅ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ ေန၍ယုဒျပည္ကိုခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လ မင္းျပဳ၏။ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၌ ေန၍ယုဒျပည္ႏွင့္ ဣသေရလျပည္ တေရွာက္လံုးကို အႏွစ္သံုးဆယ္သံုးႏွစ္မင္းျပဳ ၏။

၆တဖန္ရွင္ဘုရင္သည္ မိမိလူတို႔ကိုေခၚ၍၊ ျပည္သားရင္းေယဗုသိ လူတို႔ရွိရာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ခ်ီသြားလွ်င္၊ သူတို႔က သင္သည္ဤၿမိဳ႔ထဲသို႔မဝင္ရ။ မ်က္စိကန္းေသာသူႏွင့္ ေျခဆြ႔ံေသာသူတို႔ကလည္း၊ ဒါဝိဒ္သည္ ဤၿမိဳ႔ထဲသို႔မဝင္ရဟု ဆိုကာမွ်ႏွင့္ သင့္ကိုဆီးတားလိမ့္မည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၇သို႔ရာတြင္ ဒါဝိဒ္သည္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ဇိအုန္ရဲတိုက္ကို တိုက္ယူေလ၏။ ၈ထိုေန႔၌ဒါဝိဒ္က၊ အၾကင္သူသည္ ေယဗုသိလူတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ၿပီးမွ က်ဳံးကိုလြန္၍၊ ဒါဝိဒ္သည္ ဤေနရာသို႔မဝင္ရဟု ဒါဝိဒ္အသက္ကိုမုန္းလ်က္ေျပာဆိုေသာ မ်က္စိကန္းႏွင့္ ေျခဆြံ႔ေသာသူတို႔ကို လုပ္ႀကံ၏။ ထိုသူသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ ေဇရုယာသား ယြာဘသည္ အဦးတက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အရာကိုခံရ၏။ ၉ထိုေနာက္ဒါဝိဒ္သည္ ရဲတိုက္၌ေန၍ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ဟူေသာ အမည္ျဖင့္သမုတ္ေလ၏။ မိေလႅာအရပ္ ပတ္လည္၌၄င္း၊ အတြင္းဘက္၌၄င္း တည္ေဆာက္ ေလ၏။ ၁ဝဒါဝိဒ္သည္တိုးပြါး၍အားႀကီးျဖင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအ ရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သူႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။

၁၁တုရုမင္းႀကီးဟိရံသည္ သံတမန္ႏွင့္တကြ အာရဇ္သစ္သား၊ လက္သမား၊ ပန္းရန္သမား တုိ႔ကိုဒါဝိဒ္ထံ သို႔ေစလႊတ္၍ သူတို႔သည္နန္းေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ၾက၏။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္ကို ဣသေရလရွင္ဘုရွင္ အရာ၌ခန္႔ထားေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္မိမိလူဣသေရလ အမ်ဳိးအဘို႔ အလိုငွါ၊ ႏုိင္ငံကိုခ်ီး ေျမွာက္ေတာ္ မူေၾကာင္းကိုဒါဝိဒ္ သိျမင္၏။

၁၃ဒါဝိဒ္သည္ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔မွ ေျပာင္းေသာေနာက္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူမယားႀကီး မယားငယ္တို႔ကိုထပ္၍ သိမ္းယူ သျဖင့္ သားသမီးမ်ားတို႔ကို ျမင္ေလ၏။ ၁၄ ေယရု ရွလင္ၿမိဳ့၌ ဒါဝိဒ္ျမင္ေသာ သားတို႔ အမည္ကား၊  ရွမြာ၊ ေရွာဗပ္၊ နာသန္၊ ေရွာလမုန္၊ ၁၅ဣဗဟာ၊ ဧလိရြ၊ ေနဖက္၊ ယာဖ်ာ၊ ၁၆ ဧလိရွမာ၊ ဧလ်ာဒ၊ ဧလိဖလက္တည္း။

၁၇ ဒါဝိဒ္ကိုဘိသိက္ေပး၍ဣသေရလရွင္ဘုရင္ အရာ၌ ခန့္ထားေၾကာင္းကို ဖိလိတိၱ လူတို႔သည္ၾကားလွ်င္၊ ထိုလူအေပါင္းတို႔သည္ ဒါဝိဒ္ကို ရွွာ၍လာၾက၏။ ထိုသိတင္းကို ဒါဝိဒ္သည္ ၾကားေသာအခါ ရဲတိုုုုုုက္သို႔သြား၏။ ၁၈ဖိလိတိၱ လူတုိ႔သည္လာ၍ ေရဖိမ္ခ်ိဳင့္၌ အႏွံအျပားေနၾက၏။ ၁၉ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဖိလိတိၱ လူတို႔ရိွရာသို႔ သြားရပါမည္ေလာ။ အကြၽႏ္ုပ္လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရား ကသြားေလာ့။ ငါသည္ဖိလိတိၱလူတုိ႔ကို သင့္လက္သို႔ ဆက္ဆက္အပ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂ဝ ဒါဝိဒ္သည္ ဗာလေပရဇိမ္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ သူတို႔ကိုလုပ္ႀကံၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေရထ၍ၿဖိဳ႔ဖ်က္သကဲ့သို႔၊ ငါ့ရန္သူတို႔ကို ငါ့ေရွ႕မွာၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူၿပီဟုဆုိလ်က္၊ ထိုအရပ္ကိုဗာလေပရဇိမ္အမည္ျဖင့္ တြင္ေစသတည္း။ ၂၁ထိုအရပ္၌ ဖိလိတၱိ လူမ်ားပစ္ထားေသာရုတ္တုမ်ားကို၊ ဒါဝိဒ္ႏွင့္ သူ၏လူတို႔သည္ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၂၂တဖန္ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ လာ၍ေရဖိမ္ခ်ဳိင့္၌ အႏွံ႔အျပားေနၾက၏။ ၂၃ဒါဝိဒ္သည္လည္း ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ တည့္တည့္မ တက္ရ။ သူတို႔ေနာက္သို႔ဝိုင္း၍ပိုးစာေတာတဘက္၌ခ်ီရမည္။ ၂၄ပိုးစာပင္ ဖ်ား၌ စစ္ခ်ီသံကိုၾကားေသာအခါ ႀကိဳးစားေလာ့။ ထိုအခါထာဝရဘုရားသည္ ဖိလိတၱိတပ္ကို လုပ္ႀကံျခင္းငွါ သင့္ေရွ႔မွာၾကြသြားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၂၅ဒါဝိဒ္သည္ျပဳ၍ ဖိလိတၱိလူတို႔ကို ေဂဗၿမိဳ႔မွသည္ ဂါေဇရၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ လုပ္ႀကံေလ၏။