၂ရာ အခန္းၾကီး(၆)


၁တဖန္ဒါဝိဒ္သည္ ေရြးခ်ယ္ေသာဣသေရလလူသံုးေသာင္းတို႔ကို စုေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ၂ေခရုဗိမ္ၾကားမွာ က်ိန္ဝပ္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို ယုဒျပည္ဗာလာၿမိဳ႔မွေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ၊ မိမိ၌ပါေသာ သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြထသြားေလ၏။ ၃ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္ကိုလွည္းသစ္ေပၚမွာတင္၍ ေတာင္ေပၚ အဘိနဒပ္ အိမ္ထဲကထုတ္ၾက၏။ အဘိနဒပ္၏သားၾသဇႏွင့္ အဟိၾသတို႔သည္ လွည္းသစ္ကိုႏွင္ရၾက၏။ ၄ၾသဇသည္ ဘုရားသခင္၏ေသတၱာေတာ္အနား၌၄င္း၊ အဟိၾသသည္ ေသတၱာေတာ္ေရွ႕၌၄င္းသြားၾက၏။ ၅ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေစာင္း၊ တေယာ၊ ပတ္သာ၊ ႏွဲခရာ၊ ခြက္ကြင္းတို႔ကို ကိုင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ အားထုတ္၍ တီးမႈတ္ၾက၏။ ၆နာခုန္ေကာက္နယ္သလင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ႏြားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကို လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္၊ ၾသဇသည္ လက္ကိုဆန္႔၍ ေသတၱာေတာ္ ကိုကိုင္၏။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ၾသဇကိုအမ်က္ထြက္၍သူ၏ အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ ေသတၱာေတာ္နားမွာေသေလ၏။ ၈ၾသဇကိုထာဝရဘုရား ဒဏ္ခတ္ေတာ္ မူေသာေၾကာင့္၊ ဒါဝိဒ္သည္ ၫႈိးငယ္ ေသာစိတ္ရွိ၏။ ထိုအရပ္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေပရဇာဇအမည္ျဖင့္ တြင္သတည္း။ ၉ထိုေန႔၌ ဒါဝိဒ္သည္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္၍၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ငါ့ထံသို႔ေရာက္ရမည္နည္းဟုဆိုလ်က္၊ ၁ဝမိမိေနရာ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႔ထဲသို႔ ေသတၱာေတာ္ကို မေဆာင္ဘဲဂိတၱိလူၾသဗေဒဒံုအိမ္သို႔ လမ္းလြဲ၍ေဆာင္သြားေလ၏။ ၁၁ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ သံုးလပတ္လံုး ဂိတၱိလူၾသဗေဒဒံုအိမ္၌ရွိ၏။ ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ၾသဗေဒဒံုႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။

၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ေသတၱာေတာ္ေၾကာင့္ၾသဗေဒဒံုႏွင့္ သူ၌ရွိသမွ်ကို ေကာငး္ႀကီးေပးေတာ္မူ ေၾကာင္းကုိ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးၾကားေသာအခါ၊ တဖန္သြား၍ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္ကုိၾသဗေဒဒုံအိမ္မွ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႕သို႔ ဝမ္း ေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေဆာာင္ခဲ့ေလ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ သူတို‹သည္ ေျခာက္လွမ္းသြားၿပီးမွ၊ ႏြားႏွင့္ ဆူၿဖိဳးေသာ အေကာင္တို‹ကို ယဇ္ပူေဇာ္ေလ၏။   ၁၄ဒါဝိဒ္သည္ လည္း ပိတ္သင္တိုင္း ကို ဝတ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ အားထုတ္၍ ကေလ၏။၁၅ထိုသို‹ဒါဝိဒ္ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္း တို‹သည္ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ တံပိုးမႈတ္လ်က္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကိုေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ‹ထဲသို‹ ဝင္ေသာအခါ၊ ေရွာလု၏ သမီးမိခါလသည္ျပတင္းေပါက္ျဖင့္ ၾကည့္၍၊ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ထာဝရာဘုရားေရွ့ေတာ္၌ ကလ်က္ခုန္လ်က္လာသည္ကိုျမင္၍ စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၏။ ၁၇ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကို သြင္း၍ ဒါဝိဒ္ေဆာက္ႏွင့္ေသာတဲအလယ္တြင္ သူ‹ေနရာ၌ ထားၾကၿပီးမွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ မိႆဟာယယဇ္တုိ‹ကို ထာဝရဘုရား ေရွ့ေတာ္၌ ပူေဇာ္ေလ၏။ ၁၈မီးရႈိ႕ရာယဇ္ႏွင့္မိႆဟာယ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမူကို ၿပီးစီးေစေသာအခါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကျမြက္၍ ပရိသတ္တို‹ကို ေကာင္းႀကီးေပးေလ၏။ ၁၉ ဣသေရလပရိသတ္ေယာက်္ားမိန္းမ အေပါင္းတို‹အား မုန္‹တျပား၊ အမဲသားတတစ္၊ စျပစ္သီးပ်ဥ္တျပားစီ ေဝငွၿပီးမွ၊ လူအေပါင္းတို‹သည္ မိမိတို႔ေနရာသို႔ျပန္သြားၾက၏။

၂ဝထိုေနာက္ ဒါဝိဒ္သည္ နန္းေတာ္သားတို႔ကိုေကာင္းႀကီးေပးျခင္းငွါ သြား၍ေရာက္ေသာအခါ၊ ေရွာလု၏ သမီးမိခါလသည္ဆီး၍ႀကိဳလ်က္၊ လွ်ပ္ေပၚေသာသူသည္ အရွက္္မရွိဘဲ ကိုယ္အဝတ္ကို ခြၽတ္သကဲ့သို႔၊ ယေန႔ကြၽန္ေယာက်္ား ကြၽန္မိန္းမမ်ားေရွ႕တြင္အဝတ္ေတာ္ကိုခြၽတ္ေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ သည္၊ ယေန႔အဘယ္မွ်ေလာက္ဘုန္းႀကီးေတာ္မူပါသည္တကားဟုဆို၏။ ၂၁ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ သင္အဘႏွင့္သူ၏ အေဆြအမ်ဳိးအေပါင္းတို႔၏ ကိုယ္စား၊ ငါ့ကိုေရြးေကာက္၍  ထာဝရဘုရား၏လူ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အုပ္စိုးေသာ မင္းအရာ၌ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ျပဳသည္မဟုတ္ေလာ။ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ ငါကခုန္မည္။ ၂၂ထိုမွ်မက၊ ငါသာ၍ယုတ္မာမည္။ ကိုယ္အထင္အတုိင္း ကိုယ္ကိုသာ၍ ႏွိမ့္ခ်မည္၊ သင္ေျပာေသာ ကြၽန္မမ်ားမူကား၊ ငါ့ကိုခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္ဟု မိခါလကို ျပန္ေျပာ၏။ ၂၃ေရွာလု၏သမီး မိခါလသည္ တသက္လံုးသားကို မဘြားမျမင္ရ။