၂ရာ အခန္းၾကီး(၇)


၁ ထာဝရဘုရားသည္ အရပ္ရပ္တို‹၌ ရိွေသာရန္သူအေပါင္းတုိ‹လက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္ မူေသာေက်းဇူးကို ရွင္ဘုရင္သည္ခံရ၍၊ နန္းေတာ္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနရေသာအခါ။ ၂ ပေရာဖက္နာသန္ကိုေခၚ၍၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ငါသည္ အာရဇ္ သစ္သားအိမ္ႏွင့္ ေန၏။ ဘုရားသခင္၏ ေသတၱာေတာ္မူကား၊ ကုလားကာျဖင့္ သာကြယ္ကာလ်က္ေနရ သည္ဟုဆိုေသာ္၊  ၃နာသန္က၊ အၾကံေတာ္ရိွသမွ် အတြင္း ျပဳေတာ္မူပါ။ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ရိွေတာ္မူသည္ဟုျပန္ေလ်ာက္၏။ ၄ထိုညဥ့္တြင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ နာသန္သို‹ေရာက္၍ ၅ ငါ့ကြၽန္ ဒါဝိဒ္ထံသို‹သြားေလာ့။ ထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္သည္ငါေနစရာဘို‹အိမ္ေဆာက္ရမည္ေလာ။ ၆ဣသ ေရလအမ်ိဳးသား တို‹ကို အဲဂုတၱဳ ျပည္မ ွႏႈတ္ေဆာင္ေသာေန႔ ကစ၍ ယေန့တိုင္ေအာင္အိမ္ႏွင့္ငါမေန။ တဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ငါလွည့္လည္ၿပီ။ ၇ဣသေရလမ်ိဳးသားတို‹ႏွင့္ ငါလည့္လည္ရာ အရပ္ရပ္တို‹၌၊ ငါ၏ လူဣသေရလအမ်ိဳးကို ေကြၽးေမြးေစ ျခင္းငွါ၊ ငါေစခိုင္းေသာ ဣသေရလ တရားသူႀကီး တစုံတေယာက္အား၊ သင္သည္ င့ါအဘို‹အာရဇ္သစ္သားအိမ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မေဆာက္သနည္းဟု ငါဆိုဘူးသေလာ။ ၈ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္ မူသည္ကား၊ သိုးထိန္းရာ သိုးျခံထဲက သင့္ကိုငါႏႈတ္ယူ၍၊ ငါ၏ လူဣသေရလအမ်ိဳးသားတို‹ကို အုပ္စိုးေသာ မင္းအရာ၌ ငါခန့္ထားၿပီ။ ၉သင္သြားေလရာရာ၌ ငါလိုက္၍ သင္၏ ရန္သူအေပါင္းတို‹ကို သင့္ေရွ႕မွ ပယ္ရွားသျဖင့္၊ ေျမႀကီးသားတုိ‹ တြင္ လူႀကီး၏ ဂုဏ္အသေရကဲ့သို႔ သင္၌ႀကီးစြာေသာ ဂုဏ္အသေရကို ငါေပးၿပီ။ ၁ဝထိုမွတပါ၏လူဣသေရလ အမ်ိဳးေနရာအရပ္ကို ငါျပင္ဆင္ၿပီ။ သူတို‹သည္ေနာက္တဖန္ မေျပာင္းလဲ မိမိတို‹ေနရာ၌ ေနေစျခင္းငွါ ငါျမဲၿမံေစမည္။ မတရားေသာသူတို‹ သည္ေရွးကာလ၌၄င္း။  ၁၁ငါ၏ လူဣသေရလအမ်ိဳးတြင္ တရားသူႀကီးတို‹ကို ခန္‹ထားေသာ ကာလ၌၄င္း၊ ညွဥ္းဆဲသကဲ့သို‹ ေနာက္တဖန္ မညွဥ္းဆဲရ။ သင့္ကိုလည္းရန္သူအေပါင္းတို‹ လက္မွကယ္လြတ္၍ ခ်မ္းသာေပးၿပီ။ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုလည္း ငါတည္ေစမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္‹ေတာ္မူၿပီ။ ၁၂သင္သည္ အသက္ကာလေစ့၍ ဘိုးေဘးတို‹ႏွင့္အတူအိပ္ေပ်ာ္ေသာအခါ သင္၏ရင္ေသြး၊သင္မွဆင္းသက္ေသာ သားကိုငါ ေျမွာက္၍ သူ၏ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္ မည္။ ၁၃ထိုသားသည္ငါ၏နာမအဘိ္ု႔ အိ္မ္ကိုေဆာက္ လိမ့္မည္။ သူထုိင္ေသာ ရာဇပလႅင္ကို အစဥ္အၿမဲငါတည္ေစမည္။ ၁၄ငါသည္ သူ၏အဘျဖစ္မည္။ သူသည္လည္း ငါ၏သားျဖစ္လိမ့္မည္။ သူသည္ဒုစရိုက္ကိုျပဳလွ်င္ လူသံုးတတ္ေသာႀကိမ္လံုးႏွင့္ ငါဆံုးမမည္။ လူသားရိုက္တတ္ သကဲ့သို႔ငါရိုက္မည္။ ၁၅သို႔ရာတြင္ သင့္ေရွ႔မွာ ငါပယ္ရွားေသာ ေရွာလု၌ငါ၏ ကရုဏာကို ႏႈတ္သကဲ့သို႔ သင္၏ သား၌ငါမႏႈတ္။ ၁၆သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္၊ သင္၏ႏိုင္ငံသည္ ငါ့ေရွ႔မွာ အစဥ္အၿမဲတည္လိမ့္မည္။ သင္၏ ရာဇပလႅင္သည္လည္းအစဥ္မၿမဲတည္လိမ့္မည္ဟု ငါ့ကြၽန္ ဒါဝိဒ္အား ေျပာေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ထုိဗ်ာဒိတ္ ေတာ္စကားအလံုးစံုတို႔ကို  နာသန္သည္ ဒါဝိဒ္အား ျပန္ေျပာေလ၏။

၁၈ထိုအခါဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ အထဲသို႔ဝင္၍ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ထိုင္ေနလ်က္၊ အုိအရွင္ထာဝရ ဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ဤမွ်ေလာက္ ေျမွာက္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ ေသာသူျဖစ္ပါသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္အမ်ဳိးသည္ အဘယ္သို႔ေသာအမ်ဳိး ျဖစ္ပါသနည္း။  ၁၉သို႔ရာတြင္ အုိအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ထုိေက်းဇူးေတာ္ကို သာမညေက်းဇူးဟု ထင္မွတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ကိုၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလႏွင့္ယွဥ္လ်က္မိန္႔ေတာ္မူပါသည္တကား။ အုိအရွင္ထာဝရဘုရား၊ လူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔စီရင္ေလ့ရွိပါသေလာ။ ၂ဝဒါဝိဒ္သည္ အဘယ္သို႔ တုိးတက္၍ ေလွ်ာက္ရပါမည္နည္း။ အုိအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ကို္ယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ကိုသိေတာ္မူ၏။ ၂၁ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေထာက္၍၊ အလိုေတာ္ရိွသည္အတုိင္း ကုိယ္ေတာ္၏ကြၽန္ သိမည္အေၾကာင္း၊ ဤႀကီးစြာေသာ အမႈအလံုးစံုတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ၂၂သုိ႔ျဖစ္၍ အုိထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ၾကားသမွ်အတိုင္း ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာဘုရားမည္မွ်မရိွပါ။ ၂၃နာမေတာ္ကို ထင္ရွားေစ၍ အဲဂုတၱဳျပည္ အစရိွေသာ အျခားေသာ ျပည္မ်ား၊ သူတို႔ဘုရားမ်ားတုိ႔မွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မႈေသာ ကုိယ္ေတာ္၏ လူမ်ဳိးေရွ႔တြင္ လူမ်ဳိးေတာ္အဘို႔ႏွင့္ ျပည္ေတာ္အဘုိ႔ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအမႈႀကီးကိုျပဳျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ၾကြ၍ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ လူဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္တူေသာ လူမ်ဳိးတစံုတမ်ဳိးသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရိွပါသေလာ။ ၂၄အေၾကာင္းမူကား၊ ကုိယ္ေတာ္၏လူဣသေရလအမ်ဳိးကို အစဥ္အၿမဲ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ သူတုိ႔ကို ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ခုိင္ခံ့ၿမဲၿမံေစ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၅ယခုမွာ အုိထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၌၄င္း၊ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္၌၄င္း၊ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲတည္ေစေတာ္မူပါ။ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း ျပဳေတာ္မူပါ။ ၂၆ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အစိုးရေသာဘုရား သခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟူ၍ နာမေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျမွာက္ျခင္းရိွပါေစေသာ။ ကို္ေတာ္ကြၽန္ဒါဝိဒ္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌တည္ပါေစေသာ။ ၂၇အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုေတာ္က၊ သင္၏အမ်ဳးိအႏႊယ္ကို တည္ေစမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အား ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္ ဤပဌနာကို ေရွ႔ေတာ္၌ ျပဳခ်င္ေသာစိတ္ရိွပါ၏။ ၂၈ယခုလည္း အုိအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ မွန္ေတာ္မူ၏။ စကားေတာ္လည္းမွန္ပါ၏။ ဤေက်းဇူးကိုကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၌ ဂတိထားေတာ္မူၿပီ။ ၂၉သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ အစဥ္အၿမဲတည္ပါမည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းငွါ ႏူးၫြတ္ေသာစိတ္ရိွေတာ္ပါ။ အုိအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ အမိန္႔ေတာ္ရိွသည္အတုိင္း ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္ မူေသာ မဂၤလာကို ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္သည္ အစဥ္အၿမဲခံရပါေစေသာဟု ဆုေတာင္းသတည္း။