၂ရာ အခန္းၾကီး(၈)


၁ထိုေနာက္ဒါဝိဒ္သည္ ဖိလိတၱိလူတုိ႔ကို လုပ္ႀကံ၍ ေအာင္ျမင္သျဖင့္၊ ေမေသဂမၼာၿမိဳ႔ကို သိမ္းယူေလ၏။ ၂ေမာဘျပည္ကိုလည္း လုပ္ႀကံ၍ျပည္သားတုိ႔ကို ေျမေပၚမွာ လွဲခ်သျဖင့္၊ ႀကိဳးႏွင့္တိုင္းလ်က္ သံုးစုတြင္ ႏွစ္စုကိုသတ္၏။ တစုကိုခ်မ္းသာေပး၏။ ထုိသုိ႔ ေမာဘအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ ကြၽန္ခံ၍ အခြန္ဆက္ရၾက၏၊ ၃ေဇာဘမင္းႀကီး ရေဟာဘ၏သား ဟာဒေဒဇာသည္ ဥဖရတ္ျမစ္နားေျမကို သိမ္းယူျခင္းငွါသြားေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ တိုက္ဖ်က္၍၊ ၄ရထားတေထာင္၊ ျမင္းစီးသူရဲခုႏွစ္ေထာင္၊ ေျခသည္သူရဲႏွစ္ေသာင္းကို ဘမ္းဆီး၍ ရထားတရာကို သိမ္းထားၿပီးမွ၊ အျခားေသာ ျမင္းရထားရိွသမွ်တုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးေလ၏။ ၅ဒမာသက္ၿမိဳ႔ေန ရႈရိလူတုိ႔သည္ ေဇာဘမင္းႀကီးဟာဒေဒဇာကို စစ္ကူေသာအခါ၊ ဒါဝိဒ္သည္ရႈရိလူႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္တုိ႔ကိုသတ္ၿပီးမွ၊ ၆ရႈရိျပည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔၌ ၿမိဳ႔ေစာင့္တပ္ကို ထားသျဖင့္၊ ရႈရိလူတုိ႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ ကြၽန္ခံ၍အခြန္္ဆက္ရၾက၏။ ဒါဝိဒ္သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရား ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ၇ဟာဒေဒဇာ၏ကြၽန္တုိ႔စြဲကိုင္ေသာ ေရႊဒိုင္းလႊားမ်ားကို ဒါဝိဒ္သည္သိမ္း၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္သြား၏။ ၈ဟာဒေဒဇာအစိုးရေသာ ေဘတၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဗေရာသဲၿမိဳ ႔မွ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ မ်ားစြာေသာ ေၾကးဝါကို သိမ္းသြား၏။

၉ဟာဒေဒဇာ၏တပ္အလံုးအရင္းကို ဒါဝိဒ္လပ္ႀကံေၾကာင္းကို၊ ဟာမတ္မင္းႀကီးေတာဣသည္ ၾကားလွ်င္၊ ၁ဝမိမိရန္သူဟာဒေဒဇာကို ဒါဝိဒ္သည္ စစ္တိုက္၍လုပ္ႀကံေသာေၾကာင့္၊ မိႆဟာယဖဲြ႔၍ ေကာင္းႀကီးေပးေစျခင္းငွါ၊ မိမိသားေယာရံကိုဒါဝိဒ္ မင္းႀကီးထံသို႔ေစလႊတ္၍၊ ေယာရံသည္ေငြဖလား၊ ေရႊဖလား၊ ေၾကးဝါဖလားတို႔ကို ေဆာင္လ်က္လာ၏။ ၁၁ထိုဖလားတို႔ကို ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးသည္ ထာဝရဘုရား အားပူေဇာ္၏။ ထုိအတူေအာင္ျမင္ေသာ ရႈရိျပည္၊ ေမာဘျပည္၊ အမၼဳန္ျပည္၊ ဖိလိတၱိျပည္၊ အာမလက္ ျပည္၌သိမ္းယူေသာ ေရႊေငြကို၄င္း၊ ၁၂ေဇာဘမင္းႀကီး ရေဟာဘသား ဟာဒေဒဇာ၏ ဘ႑ာကိုလုယူ၍ ရေသာေရႊေငြကုိ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအားပူေဇာ္၏။ ၁၃ဆားခ်ိဳင့္တြင္ ဧဒံုလူတေသာင္း ရွစ္ေထာင္တို႔ကို လုပ္ႀကံရာမွ၊ ဒါဝိဒ္သည္ ျပန္လာေသာအခါ ဂုဏ္အသေရႀကီး၏။ ၁၄ဧဒံုျပည္အရပ္ရပ္၌ ၿမိဳ႔ေစာင့္တပ္ တို႔ကိုထား၍၊ ဧဒံုျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ဒါဝိဒ္၌ကြၽန္ခံၾက၏။ ဒါဝိဒ္သြားေလရာရာ၌ ထာဝရ ဘုရားေစာင့္မေတာ္မူ၏။

၁၅ထိုသို႔ဒါဝိဒ္သည္ ဣသေရလႏုိင္ငံလံုးကိုစိုးစံ၍၊ ႏုိင္ငံေတာ္သားတို႔တြင္ တရားမႈကိုစီရင္ဆံုး ျဖတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ေဇရုယာ၏သားယြာဘသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းျဖစ္၏။ အဟိလုပ္၏သားေယာရႈဖတ္သည္ အတြင္းဝန္ျဖစ္၏။ ၁၇အဟိတုပ္ သားဇာဒုတ္ႏွင့္ အဗ်ာသာ၏သားအဟိ မလက္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္၏။ စရာယသည္ စာေရးေတာ္ႀကီးျဖစ္၏။ ၁၈ေယာယဒ၏သား ေဗနာယသည္ ေခရသိလူႏွင့္ ေပလသိလူတို႔ကို အုပ္ရ၏။ ဒါဝိဒ္၏သားေတာ္တို႔သည္လည္း မင္းသားအရာႏွင့္ ေနၾက၏။