၂ရာ အခန္းၾကီး(၉)


            ၁တဖန္ဒါဝိဒ္က၊ ငါသည္ေယာနသန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳစရာအခြင့္ရွိေစျခင္ငွါ၊ ေရွာလုအေဆြအမ်ဳိး တစံု တေယာက္က်န္ၾကြင္းေသးသေလာ့ဟုေမးေသာ္၊ ၂ဇိဘအမည္ရွိေသာ ေရွာလု၏အေဆြအမ်ဳိးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကြၽန္တေယာက္ကုိအထံေတာ္သို႔သြင္း၍ ရွင္ဘုရင္က၊ သင္သည္ဇိဘမွန္သေလာ့ဟု ေမးလွ်င္၊ ကုိယ္ေတာ္ ကြၽန္မွန္ပါသည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၃ရွင္ဘုရင္ကလည္း၊ ဘုရားသခင့္လိုေတာ္ အတိုင္းငါေက်းဇူးျပဳစရာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွါ၊ ေရွာလုအေဆြအမ်ဳိးတစံုတေယာက္မွ် မရွိသေလာဟုေမးလွ်င္ ဇိဘက၊ ေယာနသန္၌ ေျခဆြ႔ံေသာ သားတေယာက္ရွိပါေသး၏ ဟုေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၄ရွင္ဘုရင္က၊ သူသည္အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု ေမးျပန္လွ်င္၊ ဇိဘက၊ ေလာေဒဗာရြာ၊ အေမ်သားမာခိရအိမ္၌ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၅ထိုခါဒါဝိဒ္သည္ ေစလႊတ္၍ ေရွာလု၏ သားျဖစ္ေသာ ေယာနသန္၏သားေမဖိေဗာရွက္ကို၊ ေလာေဒဗာရွာ၊ အေမ်လသားမာခိရအိမ္မွေခၚခဲ့၍၊ ၆သူသည္ အထံေတာ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ျပပ္ဝပ္လ်က္ ရွိခိုးေလ၏။ ဒါဝိဒ္ကလည္း၊ ေမဖိေဗာရွက္ဟုေခၚလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၇ဒါဝိဒ္ကလညး္ ကစိုးရိမ္ႏွင့္။သင္၏အဘေယာနသန္အတြက္ ငါသည္ သင္၌ဆက္ဆက္ ေက်းဇူးျပဳမည္။ သင့္အဘို႔ ေရွာလုပိုင္သမွ်ေသာ ေျမကိုငါျပန္ေပးမည္။ သင္သည္ေန႔တိုင္းအစဥ္ ငါ့စား ပြဲ၌စားရမည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ၈ေမဖိေဗာရွက္က၊ ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ရေသာ ေခြးေသေကာင္ကိုကိုယ္ေတာ္ၾကည့္ရႈရ မည္ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္သည္အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္ပါသနည္းဟု ဦးခ်၍ ျပန္ေလွ်ာက္၏။ ၉ထိုအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ေရွာလု၏ ကြၽန္ဇိဘကိုေခၚ၍၊ ေရွာလုႏွင့္သူ၏ အေဆြအမ်ဳိးမ်ားပိုင္ထိုက္သမွ်တို႔ကို သင့္သခင္၏ သားအားငါေပးၿပီး။ ၁ဝသင္သည္ သင္၏သားကြၽန္တို႔ႏွင့္တကြ လယ္လုပ္၍ သင့္သခင္၏သား စားစရာဘို႔ အသီးအႏွံ ကိုသြင္းရမည္။ သို႔ရာတြင္သင့္သခင္၏သားေမဖိေဗာရွက္သည္ ေန႔တိုင္းအစဥ္ ငါ့စားပြဲ၌ အစာစားရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဇိဘ၌ သားတဆယ္ငါးေယာက္ႏွင့္ ကြၽန္ႏွစ္ဆယ္ရိွ၏။ ၁၁ဇိဘကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္ သခင္အရွင္မင္းႀကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ကိုမွာထားေတာ္မူသည္သမွ်အတိုင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္ျပဳပါမည္ဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထုိနာက္ေမဖိေဗာရွက္သည္ရွင္ဘုရင္၏ သားရင္း ကဲ့သို႔ စားပြဲေတာ္၍ အစာစားရ၏။ ၁၂ေမဖိေဗာရွက္၍ မိကၡာအမည္ရွိေသာ သားငယ္တေယာက္ရွိ၏။ ဇိဘအိမ္၌ ေနေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္လည္း ေမဖိေဗာရွက္၏ ကြၽန္ျဖစ္ၾက၏။ ၁၃ထိုသို႔ေမဖိေဗာရွက္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေန၍ရွင္ဘုရင္၏စားပြဲေတာ္၌ ေန႔တိုင္းအစဥ္စားရ၏။ ေျခႏွစ္ဘက္ဆြံ႔ေသာသူျဖစ္၏။