၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ဆီဘူးကိုယူ၍ ေရွာလု၏ေခါင္းေပၚမွာေလာင္းေလ၏။ တဖန္သူ႔ကိုနမ္းသျဖင့္ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို အေမြေတာ္လူမ်ိဳး၏ မင္းအရာ၌ ခန္႔ထား၍ ဆီေလာင္းျခင္းဘိသိက္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၂ယေန႔ငါႏွင့္ကြာ၍ သြားေသာအခါ၊ ဗယၤာမိန္ခရိုင္စြန္း၊ ေဇလဇရြာ၊ ရာေခလသခ်ႋဳင္းအနားမွာ လူႏွစ္ေယာက္ကိုေတြ႔လိမ့္မည္။ သင္တို႔က၊ သင္သြား၍ရွာေသာ ျမည္းတို႔ကိုေတြ႔ၿပီ။ သင္၏အဘသည္  ျမည္းတို႔ကိုအမႈမထား၊ ငါ့သားအဘို႔ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါမည္နည္းဟုဆိုလ်က္ စိုးရိမ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ၃ထိုအရပ္မွလြန္၍ တာေဗာ္ လြင္ျပင္သို႔ ေရာက္လွ်င္၊ ဆိတ္သငယ္သံုးေကာင္ကို ေဆာင္ေသာသူတေယာက္၊ မုန္႔သံုးလံုးကို ေဆာင္ေသာ သူတေယာက္၊ စပ်စ္ရည္ဘူးကို ေဆာင္ေသာသူတေယာက္တည္းဟူေသာ ေဗသလၿမိဳ႔ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ သြားေသာသူသံုးေယာက္တို႔ႏွင့္ သင္သည္ေတြ႔ႀကံဳလိမ့္မည္။ ၄ထိုသူတို႔သည္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးလွ်င္ မုန္႔ႏွစ္လံုးကို ေပး၍၊ သင္သည္ သူတို႔လက္မွ ခံယူရလိမ့္မည္။ ၅ထိုေနာက္မွ ဖိလိတၱိတပ္ရွိရာ ဘုရားသခင္၏ေတာင္သို႔ေရာက္၍ ၿမိဳ႔သို႔ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ၊ ပေရာဖက္ အေပါင္းအသင္းသည္ တေယာ၊ ပတ္သာ၊ ပုေလြ၊ ေစာင္းပါလ်က္၊ ပုေရာဖက္ျပဳလ်က္၊ ျမင့္ေသာအရပ္မွ ဆင္းလာၾကသည္ကို ေတြ႔လိမ့္မည္။ ၆ထိုအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင့္အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သင္သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္ျပဳ၍ ျခားနားေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ၇ဤနိမိတ္လကၡဏာတို႔သည္ သင္၌ေတြ႔ေသာအခါ၊ အစဥ္သင့္သည္အတိုင္း ျပဳေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။ ၈သင္သည္လည္း ငါ့ေရွ႔မွာ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔ သြားရမည္။ ငါသည္လည္း မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ သင္ရွိရာသို႔ လာမည္။ ငါလာ၍ သင္ျပဳရေသာအမႈကို မျပမွီတိုင္ေအာင္ သင္သည္ငံ့ေနရမည္ဟုဆို၏။ ၉ေရွာလုသည္ ရွေမြလထံမွ ထြက္သြား မည္ဟု လွည့္ေသာအခါ၊ ျခားနားေသာစိတ္ႏွလံုးကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၍၊ ထိုနိမိတ္လကၡဏာ အလံုးစံုတို‹ သည္ ထိုေန‹ျခင္းတြင္ျဖစ္ေလ၏။ ၁ဝေတာင္ေတာ္သို‹ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာဖက္ အေပါင္းအသင္းတို‹သည္ ဆီး၍ ၾကိဳၾကစဥ္တြင္၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရွာလုအေပၚသို‹ သက္ေရာက္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို‹ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္ျပဳေလ၏။ ၁၁ေရွာလုသည္ ပေရာဖက္တို‹ႏွင့္အတူ ပေရာဖက္ျပဳသည္ကို အထက္က သိကíမ္းေသာ သူတို‹သည္ ျမင္ေသာအခါ၊ ကိရွ၏သား၌ အဘယ္သို‹ျဖစ္သနည္း။ ေရွာလုသည္လည္း ပေရာဖက္တို‹၌ ပါသေလာဟု တေယာက္ကိုတေယာက္ ေမးျမန္းၾက၏။ ၁၂ထိုအရပ္သားတေယာက္က၊ သူတို‹အဘကား အဘယ္သူနည္းဟုဆို၍၊ ေရွာလုသည္လည္း ပေရာဖက္တို‹၌ ပါသေလာဟူေသာစကားသည္ ပံုစကားျဖစ္ေလ၏။ ၁၃ေရွာလုသည္ ပေရာဖက္ျပဳၿပီးမွ ျမင့္ေသာအရပ္သို‹သြား၏။ ၁၄ေရွာလု၏ဘေထြးက၊ သင္တို‹သည္ အဘယ္အရပ္သို‹သြားသနည္းဟု ေရွာလုႏွင့္ ငယ္သားကိုေမးလွ်င္၊ ေရွာလုက၊ ျမည္းတို‹ကို ရွာရေအာင္သြား၏။ မေတြ‹ေသာအခါ ရွေမြလထံသို‹ေရာက္ သည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၅ဘေထြးကလည္း၊ ရွေမြလသည္အဘယ္သို‹ ေျပာသနည္း။ ငါ့အားျပန္ေျပာပါဟု ေတာင္းပန္ေသာ္၊ ၁၆ျမည္းတို‹ကိုေတြ‹ၿပီဟုရွေမြလသည္ အတပ္ေျပာေၾကာင္း ကိုသာ ေရွာလုသည္ ဘေထြးအားျပန္ ေျပာ၍၊ ရွေမြလေျပာေသာႏိုင္ငံအမႈေရကို ဘေထြးအားမၾကားမေျပာ ဘဲေန၏။

၁၇တဖန္ရွဖေမြလသည္ လူမ်ားတို‹ကို မိဇပါၿမိဳ‹ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို‹ေခၚ၍စည္းေဝးေစၿပီးလွ်င္၊ ၁၈ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္‹ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ သင္တို‹ကို အဲဂုတၱရျပည္မွ ငါေဆာင္ခဲ့၍၊ အဲဂုတၱဳမင္းအစရွိေသာသင္တို‹ကို ညွဥ္းဆဲေသာမင္းအေပါင္းတုိ‹လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ္လည္း၊ ၁၉သင္တို‹ကို ဒုကၡဆင္းရဲေဘးဥပဒ္ရွိသမွ်တို‹အထဲက ကယ္တင္ေသာ သင္တို‹၏ဘုရား သခင္ကို ယေန‹သင္တို‹ သည္ ပယ္ၾကၿပီ။ အကíႏ္ုပ္တို‹အေပးမွာ ရွင္ဘုရင္ရွိေစျခင္းငွာ ေျမွာက္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ၾကၿပီ။ သို‹ျဖစ္၍ အမ်ိဳးအသီးသီး၊ အေဆြအသီးအသီးအလိုက္ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္သို‹ ခ်ည္းကပ္ၾကေလာ့ဟု ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို‹ အားဆိုသျဖင့္၊ ၂ဝအမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္းတို‹ကို ခ်ဥ္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကိုမွတ္ေတာ္မူ၏။ ၂၁ဗယၤာမိန္အေဆြ အမ်ိဳးအလိုက္ ခ်ည္းကပ္ေစၿပီးမွ၊ မာတရိအေဆြအမ်ိဳးကို၄င္း၊ ကိရွ၏သားေရွာလုကို၄င္း မွတ္ေတာ္မူသျဖင့္ သူ‹ကို ရွာ၍ မေတြ‹ၾက။ ၂၂ထိုသူသည္ လာရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ လွည္းမ်ားအစရွိသည္တို‹ပုန္း၍ေနသည္ဟု မိန္‹ေတာ္မူ၏။ ၂၃သူတုိ‹သည္ ေျပး၍ေခၚခဲ့ၾက၏။ ေရွာလုသည္လူမ်ားတို‹တြင္ ရပ္ေသာအခါ၊ ပခံုးအထက္မွာအျခားေသာ သူထက္အရပ္သာ၍ျမင့္၏။ ၂၄ရွေမြလကလည္း၊ ထာဝရဘုရားေရြးခ်ယ္ ေတာ္မူေသာသူကိုၾကည့္ၾကေလာ့။ လူခပ္သိမ္းတို‹တြင္ သူႏွင့္တူေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် မရွိဟု လူအေပါင္းတို‹အား ေျပာဆိုလွ်င္၊ လူအေပါင္းတို‹က၊ ရွင္ဘုရင္အသက္ေတာ္ၿမဲပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၂၅ရွေမြလသည္လည္း မင္းက်င့္တရားကို လူမ်ားတို‹အား ေဟာေျပာ၍ စာ၌ ေရးမွတ္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္၌ထားၿပီးမွ၊ လူအေပါင္း တို‹ကို အသီးအသီး မိမိတို‹အိမ္သို‹ လïတ္လိုက္ေလ၏။ ၂၆ေရွာလုသည္လည္း ဂိဗာၿမိဳ‹မိမိအိမ္သို‹သြား၍၊ ဘုရားသခင္ ေသြးေဆာင္ ေတာ္မူေသာ လူအေပါင္းအသင္းသည္ သူႏွင့္အတူ လိုက္သြားၾက၏။ ၂၇အဓမၼလူတို‹က၊ ဤသူသည္ ငါတို‹ကိုအဘယ္သို‹ကယ္တင္လိမ့္ မည္နည္းဟုဆိုလ်က္၊ လက္ေဆာင္ကို မဆက္ဘဲ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ္လည္း၊ ေရွာလုသည္ အမႈမထားဘဲေန၏။