၁ရာ အခန္းၾကီး (၁၁) 


၁ထိုေနာက္မွ အမၼဳန္အမ်ိဳးသား နာဟတ္သည္လာ၍ ဂိလဒ္ျပည္ ယာဗက္ၿမိဳ‹အနားမွ တပ္ခ်လွ်င္၊ ၿမိဳ‹သားအေပါင္းတို‹က အကíႏ္ုပ္တို‹ႏွင့္ မိႆဟာယအဖြဲ‹ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ကíန္ခံပါမည္ဟု နာဟတ္မင္း အား ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း၊ ၂အမၼဳန္ အမ်ိဳးသား နာဟတ္က၊ သင္တို‹၌ လက္်ာမ်က္စိရွိသမွ်ကို ေဖာက္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး တမ်ိဳးလံုး၌ ငါကဲ့ရဲ‹ရေသာအခြင့္ကို ေပးမွသာ မိႆဟာယဖြဲ‹မည္ဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၃ယာဗက္ၿမိဳ‹သား အသက္ၾကီးသူ တို‹က၊ အကíႏ္ုပ္တို‹သည္ ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုးသို‹ တမန္တို‹ကို ေစလïတ္ျခင္းငွာ ခုႏွစ္ရက္မွ်င့ံလင့္ပါ။ ထိုအခါကယ္တင္ေသာသူမေပၚမရွိလွ်င္ မင္းၾကီးထံသို‹ ထြက္ပါမည္ဟု ဆိုၾက၏။ ၄တမန္တို‹သည္ ေရွာလုေနရာ ဂိဗာၿမိဳ‹သို‹ လာ၍ လူမ်ားတို‹အား သိတင္းၾကားေျပာေသာ္၊ လူအေပါင္းတို‹သည္ အသံကိုလïင့္၍ ငိုေၾကြးၾက၏။ ၅ေရွာလုသည္ ႏြားစုေနာက္သို‹လိုက္လ်က္ လယ္လုပ္ရာမွ ေရာက္လာေသာအခါ၊ လူတို‹သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးၾကသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ယာဗက္ၿမိဳ‹သားတို‹၏ သိတင္းကို ေျပာၾက၏။ ၆ထိုသိတင္းကို ေရွာလုၾကားေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ သက္ေရာက္၍ သူသည္ ျပင္းစြာ အမ်က္အထြက္လ်က္၊ ၇ႏြားတရွဥ္းကို ယူ၍ ခုတ္ျဖတ္ၿပီးမွ၊ သံတမန္တို‹လက္တြင္ ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုးသို‹ ေပးလိုက္၍၊ ေရွာလုႏွင့္ ရွေမြလေနာက္သို‹ ထြက္၍ မလိုက္ေသာ သူ၏ႏြားတို‹ကို ဤကဲ့သို‹ ျပဳမည္ဟု ေၾကာ္ျငာေစသျဖင့္၊ လူတို‹သည္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္၍ တညီတညြတ္တည္း ထြက္လာၾက၏။ ၈ေဗဇက္ၿမိဳ‹၌ တပ္စာရင္းယူေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား သံုးသိန္း၊ ယုဒအမ်ိဳးသား သံုးေသာင္းရွိၾက၏။ ၉ဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္ၿမိဳ‹မွ လာေသာ တမန္တို‹အား၊ နက္ျဖန္ေန‹ေနပူခ်ိန္ေရာက္ ေသာအခါ ခ်မ္းသာရမည္အေၾကာင္းကိုၿမိဳ‹သားတုိ‹အား ၾကားေျပာၾကေလာ့ဟု မွာလိုက္သည္အတိုင္း၊ တမန္တို‹ သည္သြား၍ သိတင္းၾကားေျပာသျဖင့္ ယာဗက္ၿမိဳ‹သားတို‹သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။ ၁ဝအကíႏ္ုပ္တို‹သည္ နက္ျဖန္ေန‹၌ ကိုယ္ေတာ္ထံသို‹ထြက္ပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိသမွ်အတိုင္းျပဳေတာ္မူပါဟု နာဟတ္မင္းအား ေလွ်ာက္ၾက၏။

၁၁နက္ျဖန္ေန‹၌ ေရွာလုသည္ လူတို‹ကို သံုးတပ္ခြဲၿပီးမွ၊ နံနက္ယံအခ်ိန္၌ ရန္သူအလံုးအရင္းထဲသို‹ဝင္၍ ေနပူခ်ိန္တိုင္ေအာင္ အမၼဳန္အမ်ိဳးသားတို‹ကို လုပ္ၾကံသျဖင့္၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ေပါင္း၍ မေနရသည္တိုင္ေအာင္ လူအေပါင္းတို‹သည္ ကြဲျပားလ်က္ရွိၾက၏။ ၁၂ဣသေရလလူတို‹ကလည္း၊ ေရွာလုသည္ ငါတို‹ကို အုပ္စိုးရမည္ေလာဟု ဆိုမိေသာသူကား အဘယ္သူနည္း။ ထိုသို‹ဆိုမိေသာသူတုိ‹ကိုေခၚ၍ သတ္ၾက ကုန္အံ့ဟု ရွေမြလအား ဆိုၾကေသာ္၊ ၁၃ေရွာလုက၊ လူတေယာက္ကိုမွ်ယေန‹မသတ္ရ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယေန‹ဣသေရလ အမ်ိဳးကို ကယ္တင္ေတာ္မူၿပီဟု ဆို၏။ ၁၄ရွေမြလကလည္း၊ ဂိလဂါလၿမိဳ‹သို‹သြား၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ၾကကုန္အံ့ဟု လူမ်ားတို‹အား ေျပာဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၅လူအေပါင္းတို‹သည္ ဂိလဂါလၿမိဳ‹သို‹သြား၍၊ ထိုၿမိဳ‹၌ ထာဝရဘုရားေရွ‹ ေတာ္မွာ ေရွာလုကိုရွင္ဘုရင္အရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ထိုၿမိဳ‹၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားေရွ‹ေတာ္မွာ မိႆဟာယယဇ္ကို ပူေဇာ္သျဖင့္၊ ေရွာလုႏွင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို‹သည္ အလြန္ေပ်ာ္ေမြ‹ျခင္းကို ျပဳၾက၏။